REDAGUJE KOMITET

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.07/09 R.34 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Aleksander Anholcer, Janusz Dembski (przewodniczący Kolegium Redakcyjnego "Kromki Miasta Poznania"), Henryk Koiidziela (sekretarz redakcji "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania"), Stanisław Kubiak, Jerzy Kusiak (przewodniczący Komitetu Redakcyjnego), Jerzy Łangowski, Adam Łopatka, Władysław Markiewicz, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania "), Edward Zimmer , Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, plac Kolegiacki 17

PKENUMERATA Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo U powszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł. Cena prenumeraty zagranicznej jest o 41/0 wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. wronia 23, tel. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr 1-6-1(0)24. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" Oddział Rejonowy Poznań- Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta l22H6-282 NB P IV OjM.

Okładkę projektowała

Maria Dolna

... Wydano na zlecenie Wydziału Kultury dium Rady Narodowej miasta Poznaniaw y P A W N I C..T WO P O Z N A Ń S K I E

PO Z- N A N 19 6 6

Nakład 1580+ 100 egz. Ark. wyd. 11,8. Ark. druk. 9,75+ l wId. Oddano do składania 11 V 1966 r. Podpisano do druku 5 IX 1966 r. Druk ukończono we wrześniu 1966 r.

Papier druk. sat. ki. V 70 g 70xlOO cm. Zamów, nr 264/176. W-5 Cena zI 7,DRUKARNIA UNIWERSYTETU im. A. MICKIEWICZA-POZNAN. UL. FREDRY 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.07/09 R.34 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry