SŁÓW KILKA O ZAGADNIENIU FINANSOWO SKARB. 381

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

zgDdnie z art. 69 kDnst. nie zDstaną ustawami ściśle rDzgraniczone źródła dDchDdDwe państwa i 'samDrządu. Mając powyższy abraz przed Dczyma, zapytać i wyjaśnić należy, czy słuszne są CDraz częstsze i głDśniejsze utyskiwania na zbyt wielkie Dbciążenie ludności pDdatkami w porównaniu z czasami przedwojennymi. Odpowiedzieć muszę: skargi te są słuszne i iI;e są takiemii wygląda tO' na paradoks , a jednak tak nie jest, gdy się mDment ten rDzważać będzie nie tylko z punktu widzenia podatnika, lecz także i tych wszystkich wadz i instytucji, które nakładają i ściągają z ludnDści padatki i Dpłaty (państwO', kDmuny, instytucje Dpieki socjalnej). Gdy się dalej zważy, powDjenny Dgólny wzrDst drDżyzny sprawiający, iż za taką samą cyfrDwą ilość pieniędzy nie mDżna dziś w porównaniu z czasem przedwDjennym nabyć ani POłDwy materjału (kamień, asfalt dO' ulic, rury kanałDwe, przybory bim owe itp.), ani zatrudnić tej samej' ilDści robDtnika czy rzemieślnika - tO' dziwić się nie mDżna wzrDstDwi kDsztóW administracyjnvch a tem samem i tendencjI dO' ich pDkrycia, czvli większym ilościDWD ciężarom pDdatkDwymi nie przekraczają one jednak jakościowO' tj. CD dO' swej wartości w stDsunku do 7łota w wielu przypadkach wysokości przedwojennych świadczeń pDdatkowvch; odnosi się tO' w szczeJ;!ólności do sumy podatk6w komunalnych, ściąganych na rzecz miasta Paznania. Na pDdstawie cyfr ściśle urzędDwYch, bO' wziętych z budżetów i zamknięć rachunkDwvch stwierdzam, iż: w r. 1913 wpłynęła dO' kas miejskich tytułem pDdatków miejskich kWDta 5 664 728 mk. zł., CD przy 'cyfrze ludności 165 030 czyni na j!łowę 34,32 rok .zł; w r. 1 9 l 4 wpłynęłO' 5 724260 mk. zł., CD przy cyfrze ludnDści 169023 czyni na głowę 33.86 mk. zł.

Na powyższe dochDdy pDdatkowe miasta składały się w szczególnDści wpływy:z podatku 1913 1914 mk. mk. A. dodatku do p. pod. dochod. 2 834 983 2 990 593 budynkowego . . .. .. .. .. l 756 143 l 776 849 gruntowego. . . . . . 149209 141 662 a:arobkowego Gewerbest. . 440 387 443 001

KRONIKA MIASTA POZNANIA.

z podatku mk. mk. Razem. I 5 664 728 I 5 724 260 W r. 1925 wpłynęło podatków miejskich 7279716 zł (stosunek 1925 l rok. = 1,37 zł), co przy cyfrze ludności 220023 czyni na głowę 33.08 zł, t. j. 24,14 mk. zł., czyli w porównaniu z r. 1913 zaledwie 70,4%i w r. 1926 wpłynęło 8753721 zł, (stosunek 1926 l mk. = 2,10 2Jł.), co przy cyfrze ludności 226 789 czyni na głowę 38,51 zł.

= 18.33 mk. zł., czyli zaledwie 54%i obciążenia na głowę z r. 1914. Na powyższe powojenne dochody podatkowe miasta składały się następujące wpływy:wyszynkowego Betriebst. . opłllt ze strony oficerów. B. piwa.

psów. . zabaw. _ obrotu nieruchomościami. przyrostu wartości. . . _ . . . . C. handlu odnośnego, kart łowieckich, egzc kutne itp.. . . 27 806 72 137 36 686 104918 126 492 29 988 12 150 96 391 31 500 53915 72 635 14 184z podatku

A. udział w państw. podatku dochodowym dodlltek do . " . 20% dod. do państw. pod. od nieruchom.

(budynków) . . . .

100% dod. d... państw. pod. gruntowego podatek od lokalidodatek do podatku ob rot. i świadectw B. od psów .

od zabaw i widowisk . .. .. od przenies. własności nieruchomości od przejściowegu najmu. od spadków i darowizn . od za protest. weksli. od samochodów dodatek do podatku komsumpc. . Ę. egzekutne, wymiar, odsetki zwłoki i inne.

Razem .

30% 1310580 l 062 269 8699 485 369 35% l 620 158 155710 543 180 181 441 162803 2388 147724 54 765 572 295 481 840 7279716 I

15% 902 450 2 499 163 9267 602 838 15% l 483 798 150 130 631 275 297 428 154 886 5954 95 775 52 275 705 172 596 853 - 8 753 721

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry