SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.04/06 R.34 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Zdzisław R o m a n o w s ki: Poznań i Tysiąclecie.

.5

MATERIAŁY

Rada Narodowa m. Poznania wobec Uchwał IV Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Fragmenty referatu J erzego Łangowskiego na Sesji Rady Narodowej m. Poznania) 1 7 Zdzisław Kra s i ń s k i i Benedykt K w i s s a : Kształtowanie dochodów ludności Poznania w latach 1950-1964. .25 Henryk K o n d z i e l a i Marian O l s z e w s ki: Miejsca pamiątkowe związane z dziejami ruchu robotniczego w Poznaniu z lat 1871-1948 . 37 Tadeusz S z a n t r u c z e k: Zarys działalności Związku Kompozytorów Polskich w Poznaniu w latach 1945-1965. Aneks: Krótki przegląd twórczości członków Poznańskiego Koła Związku Kompozytorów Polskich (19451965). .51 Zbigniew P o g o r z e l s ki: Rozwój przemysłu Poznania w latach 19461965. Część 11 .65

KRONIKA

Alfred L a b o g a i Tadeusz O r l i k: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1964. Dokończenie. (Zenon Baliński, Adam Bernard, Zdzisław Bery t, Bohdan Dudek, Zygfryd Klaus, Mieczysław Kudella, Jacek Małecki, Jerzy Mizgalski, Kazimierz Młynarz, Czesław Radomiński, Zdzisława Sośnicka, Zdzisław Smoluchowski, Wacław Strykowski i Bogdana Zagórska) . 87

Z żałobnej karty

Stanisław J a s n o s z: Prof. dr Wojciech Kóćka Marian O l s z e w s ki: Józef Pieprzyk Stanisław K u b i ak: Wspomnienie o Stanisławie Strugarku Ludmiła Kra k o w i e c k a: Adam Wrzosek (6 V 1875-26 I I 1965)

.98 .99 101 102

Sprawozdania

Marian G e n o w e fi ak: Sesje Rady Narodowej Miasta Poznania pOSWlęcone analizie wniosków i postulatów wyborców oraz ocenie przygotowań do budowy nowej dzielnicy mieszkaniowej "Rataje". .105 Urszula P a u l ó w n a: Wydarzenia w Poznaniu w 1965 r. Część I 1 2 1

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.04/06 R.34 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry