REDAGUJE KOMITET

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.04/06 R.34 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Aleksander Anho1cer, Janusz Demfaski (przewodniczący Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania"), Henryk Kocidziela (sekretarz redakcji "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania"), Stanisław Kubiak, Jerzy Kusiak (przewodniczący Komitetu Redakcyjnego), Jerzy Łangowski, Adam Łopatka, Władysław Markiewicz, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania"), Edward Zimmer, Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, ip1ac Kolegiacki 17

PRENUMERATA Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruch u". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł. Cena prenumeraty zagranicznej jest o 4J'/o wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wronia 23, tel. 20-46-88, za pośrednictwem PKO kono nr 1-6-100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 122H6-282 NB P IV O/M.

Okładkę projektowała

Maria Dolna

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania

WYDAWNICTWO

POZNAŃSKIE

POZNANl 966

Nakład 1530+ 100 egz. Ark. wyd. 11,8. Ark. druk. 8,13 + 2 wkł. Oddano do składania 16 II 1966 r. Podpisano do druku 17 V 1966 r. Druk ukończono w czerwcu 1966 r.

Papier druk. sat. ki. IV 70 g 70xlOO cm. Zamów, nr 78/157. W-6 Cena zł 7,DRUKARNIA UNIWERSYTETU im. A. MICKIEWICZA-POZNAŃ, UL. FREDRY 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.04/06 R.34 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry