ANEKS

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.01/03 R.34 Nr1

Czas czytania: ok. 8 min.

SPIS CZŁONKÓW KOMISJI RADY NARODOWEJ M. POZNANIA WYBRANYCH NA KADENCJĘ 1965-1969

Ilość Członkowie Komisji z ramienia Rad y Członkowie Komisji spoza Rady Lp. N azwa Komisji miejsc imię i nazwisko funkcja imię i nazwisko zawód funkcja 1 2 3 1 5 6 7 8 1 Komisja Administracji 12 Lucjan Dembowski Zast. przew. Lucjan Borucki prawnik członek i Samorządu Mieszkań- Czesław Kołodziejczak członek Irena J antos dziennikarz ców Jadwiga Marglarozyk Czesław Kubalik pracownik umysłowy Witold Sokolnicki Henryk Majchrzak pracownik umysłowy Andrzej Trella sekretarz Eugeniusz Ochendowski prawnik Kazimierz Wolnikowski przewodniczący Aleksandra Pasikowska rencistka 2 Komisja Budownictwa 12 Zygmunt Andrzejewski przewodniczący Tadeusz Bekas inżynier budownictwa członek Marian Kama członek Zdzisław Błażejewski ekonomista Alfred Kowalski Józef Gu1czyński inżynier zast. przew.

Roman Kozak Eugeniusz Kolny architekt sekretarz Władysław Napierała Stefan Kroma ekonomista członek Janina Smulkowska Jan Wellenger architekt 3 Komisja Gospodarki 18 Zygmunt Cebulski członek Stanisław Alejski inżynier budownictwa członek Komunalnej, Mieszka- Zygmunt Józefczak Witold Czosnowski inżynier mechanik ni owej i Komunikacji Józef Klemenczak Maciej Frajtak ekonomista sekretarz Kazimierz Kosmowski Henryk Grobelny ekonomista członek Marian Pawlak przewodniczący Alfons Kamyszek inżynier melioracji Łucja Staszewska członek Feliks Otlewski inżynier budownictwa Józef Szeląg Andrzej Rawecki inżynier budownictwa Wincenty Wasielewski zast. przew. Janusz Rydlewicz inżynier elektryk Salomeą Wierzbicka członek Bernard Rzeczyński naukowiec 4 Komisja Handlu 12 Jan Brygier przewodniczący Edmund Baranowski ekonomista członek Tadeusz Borowiak członek Izabela Gałuszka technik Gracjan Dziurla zast. przew. Zygmunt Górski ekonomista Wanda Narożna członek Władysław Maćkowiak handlowiec sekretarz Bronisław Szaj Bolesław Pawlicki drogista członek Zofia Woźniak Małgorzata Świt księgowa 5 Komisja Finansów 12 Bo1s1aw Drogomirecki członek Leszek Buszkowski ekonomista Zast. przew.

i Planu Gospodarczego Karol Gasser " Aleksander Grocz prawnik członek Anatol Gawrych - Laudański zast. przew. Wiktor Jabłonka pracownik umysłowy " Edmund Kowalski członek Kazimierz Koczorowski prawnik Jerzy Łangowski Jerzy Oksiuta ekonomista " " " Stanis1aw Mytko przewodniczący Karol Ken ekonomista sekretarz 6 Komisja Kultury 12 Jadwiga Eich1er sekretarz Stanisław Kubiak dziennikarz członek Prakseda Giełda członek Edmund Maćkowiak muzyk Tadeusz Kraszewski zast. Eugeniusz Mielcarek filolog " przew. Zenon N alipiński członek Eugeniusz 01ma teatralny " reżyser u Leon Orczyk Aurelia Prauzińska filolog " ,Marian Paluchowski przewodniczący Leon Szymański pracownik umysłowy » 7 Komisja Kultury Fi- 12 Kazimierz Bednarek członek Seweryn Biegański dziennikarz członek zycznej i Turystyki Janina Kowalska " Eleonora Ciealinska pracownica umysłowa sekretarz Eugeniusz Łomiński Janusz J ackowiak nauczyciel członek - " Antoni Kuta " Wanda Kowalska nauczycielka Mirosław Stroiński Bernard inżynier ogrodnictwa ," Lisiak zast. przew.

Kyszard Witkowski przewodniczący Edmund Pacholski dziennikarz zast. przew.

8 Komisja Mandatowa 9 Czesław Adamski sekretarz Bronisław Bobrowski członek Leon Chudziński zast. przew.

Janina Kowalska członek Alfred Kowalski Władysław Napierała Stanisław N owak przewodniczący Wacław Piaskowski członek Piotr Popławski

Ot to

Co .0 -i O a 3

Komisja Oświaty i Nauki

Komisja Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

II

Komisja Przemysłu i Zatrudnienia

Komisja Kolnictwa i Leśnictwa

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

Wanda Dąbrowska Zygmunt Jesionowski Stanisław Kubiak Maria Roszczak Zofia Schnase Aleksander Wilkoszewski

Bronisław Bobrowski Maria Boruszak Marcin Dudek Franciszek Kosmowski Józef Łuczak Adolf Micewski

Leon Chudziński Stanisław Juskowiak Stanisław Marczyński Wacław Piaskowski Stanisław Smoliński Janina Sterczała

Antonina Krychowska Włodzimierz Malinowski Jan Nalepka Stanisław N owak Piotr Popławski Henryk Puławski

Stanisław Andrzejewski Sabina Bednarek Marianna Fierlej Korneliusz Janiak Stanisław Klimek Jadwiga Kubiaksekretarz zast. przew. przewodniczący członekzast. przew. członekprzewodniczącyzast. przew. przewodniczący członeksekretarzczłonekprzewodniczący zast. przew. członek sekretarzprzewodniczący członekzast. przew. sekretarz

Aleksander Dymaczewski Tadeusz J aśkowiak Krystyna Królak Stefan Ludwiczak Maria Polcyn Wanda Sedlaczek

Wiesław Abramowicz Klemens Jagodziński Byszard Małkiewicz Andrzej Szwarc Włodzimierz Wilke Mieczysław Wojciechowski

Aniela Dąbrowska Marian Ginter Bolesław Józefowicz Włodzimierz Kasprzak Feliks Nowacki Zenon W ośkowiak

Bronisława Golak Paweł Górski Antoni Nowakowski Wacław Olszewski

Józef Antkowiak Stanisława Bernacik Krystyna Frankiewicz Leszek Sieńko Olech Szczepski Wacław Zembrzuskidr nauk humanistycznych inżynier mechanik nauczycielka pracownik umysłowy historyk sztuki psychologprawnik kierowca farmaceuta prawnik prawnik technikrobotnica ekonomista ekonomista inżynier pracownik umysłowy inżynie rrobotnica inżynier-rolnik pracownik umysłowy inżynier-leśnikekonomista rencistka pielęgniarka stomatolog lekarz pedagogczłonekczłoneksekretarz członekczłonekczłonekczłonek

Sprawozdania

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PT. "CZYM JEST DLA CIEBIE MIASTO POZNAN?"

Na seminarium z socjologii miasta, prowadzonym przy Katedrze Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez doc. dr Janusz a Ziółkowskiego, zrodził się wiosną 1964 r. pomysł rozpisania wśród mieszkańców Poznania konkursu, który po 35 latach, nawiązując do podobnego przedsięwzięcia zainicjowanego przez Floriana Znanieckiego, pozwolił by zorientować się w przemianach" jakie nastąpiły w świadomości Poznaniaków 1 w ich postawie wobec rodzinnego miasta. Po zaaprobowaniu tego zamysłu przez władze uniwersyteckie przygotowano w Katedrze Socjologii proj ekt regulaminu konkursu oraz odezwy do mieszkańców miasta i osób przebywających poza Poznaniem, lecz związanych z nim rozmaitymi więzami. Odezwa po przekonsultowaniu jej z kompetentnymi czynnikami została za pośrednictwem prasy 1 radia oraz plakatów podana do wiadomości publicznej. Pełny tekst odezwy zamieściła także Kronika Miasta Poznania. Na prośbę kierownictwa Katedry Socjologii Prezydium Rady Narodowej m. Poznania zgodziło się wystąpić w charakterze współorganizatora Konkursu, zlecając tę funkcję Wydziałowi Kultury i redakcji Kroniki Miasta Poznania. Jednocześnie Prezydium zobowiązało się pokryć koszty związane z organizacją Konkursu i ufundowało nagrody dla autorów najlepszych prac w łącznej wysokości 40 tysięcy zł. Ostateczny termin składania prac, ustalony początkowo na dzień 31 X 1964 r., przesunięto pod wpływem postulatów zgłaszanych przez zainteresowane osoby do Katedry Socjologii, do Wydziału Kultury 1 do prasy na dzień 31 XI I 1964 r. Tym samym przesunięciu uległ także termin ogłoszenia wyników Konkursu, przewidziany początkowo na 23 II 1965 r. - w dwudziestą rocznicę oswobodzenia Pozna

1. Płeć:

2. Wiek:

3. VVykształcenie:

Na Konkurs nadesłano 133 prace. J eden z uczestników nadesłał dwa opracowania. W stosunku do 27 prac nadesłanych na konkurs zorganizowany przez prof. Floriana Znanieckiego w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 r. liczba zgłoszonych prac na Konkurs wzrosła zatem prawie pięciokrotnie. Średnia objętość prac wynosiła dwadzieścia stron maszynopisu, z tym że obok prac liczących zaledwie kilka stron zdarzały się opracowania kilkudziesięciostronicowe . N iektórzy uczestnicy bardzo silnie przeżywali swój udział w imprezie, wielokrotnie oso biście, telefonicznie lub listownie dopytywali się u organizatorów o termin zakończenia prac jury. W skład jury konkursowego weszły następujące osoby: Prof. dr Józef Chałasiński z Instytutu Filozofii 1 Socjologii Polskiej Akademii Nauk, mgr Janusz Dembski - kierownik Wydziału Kultury Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, doc. dr Zygmunt Dulczewski kierownik Sekcji Socjologicznej Instytutu Zachodniego, mgr Jerzy Kułtuniak - dziennikarz, pracownik Zachodniej Agencji Prasowej, doc. dr Władysław Markiewicz - kierownik Katedry Socjologu Uniwersytetu Adama Mickiewicza (przewodniczący jury), mgr Maria Roguszko asystent Katedry Socjologii U niwersytetu Adama Mickiewicza (sekretarz jury), prof. dr Jan Szczepański - zastępca dyrekto r a I ns t Y t u t u Filozofii i Socj 0logii Polskiej Akademii N auk, mgr Bogumił Ziółek - zastępca przewodniczącego Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego i doc. dr Janusz Ziółkowski z Katedry Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Cechy społeczne osób, które wzięły udział w Konkursie przedstawiaj ą się następuj ąco:mężczyźni kobiety 37do 19 lat 20 25 lat 26 29 lat 30 39 l a t 40 49 lat 50 59 l a t 60 69 lat 70 i powyzej brak danych in 9 25 39 15 16 10 9podstawowe średnie zawodowe średnie ogólnokształcące 25 20i. Zawód:

5. Pochodzenie regionalne:

6. Miejsce zamieszkania:

Przy ocenie nadesłanych prac jury zastosowało następujące kryteria: a) szczerość wypowiedzi i jej znaczenie poznawcze; b) stopień wyczerpania problematyki sugerowanej przez pytania zawarte w ankiecie konkursowej i sposób jej ujęcia: c) znaczenie wypowiedzi dla praktycznej działalności urzędów i instytucji działających w mieście. Wszystkie prace były czytane przez członków jury, którzy niezależnie od siebie punktowali je według ustalonej zasady. Prace, które uzyskały przeciętnie najwyższą ilość punktów oraz prace wyraźnie kontrowersyjne, tj. takie, którym niektórzy członkowie jury postawili bardzo wysoką inni zaś niską notę, zostały ponownie przejrzane i zaklasyfikowane. Poziom prac był przeciętnie bardzo wysoki i równocześnie wyrównany. Toteż jury nie zdecydowało się na przyznanie l Nagrody, lecz dwóch II Nagród, zwiększając zarazem - zgodnie z regulaminem, który przywidywał, iż ogólna suma przeznaczona na nagrody nie może być zmniejszona - ilość wyróżnień z przewidywanych początkowo la na 12. Jury otrzymało zapewnienie szeregu instytucji, IZ przeznaczą one dodatkowo upominki dla tych uczestników Konkursu, którzy szczególnie wnikliwie ocenili ich działalność. Będzie to mogło nastąpić dopiero po przeprowadzeniu dodatkowej selekcji prac w toku przygotowywania materiału konkursowego do drukuwyższe niepełne wyższe uniwersyteckie wyższe techniczne brak danychrobotnicy inżynierowie i technicy ekonomiści rolnicy nauczyciele studenci i uczniowie ipracownicy umysłowi emeryci inne zawody brak danychurodzeni w Poznaniu «przybyli do Poznania przed 1939 r.

przybyli do Poznania po 1945 r. zamieszkiwali przejściowo w Poznaniu brak danychw Poznaniu dzielnica Grunwald Jeżyce N owe Miasto Stare Miasto Wilda poza Poznaniem brak danych 6 27 14 15 10 20 10 3 6 6 29 12 21 16 36 31 23 22 20 103 33 17 12 1& 22 20

Po otwarciu kopert jury ustaliło, iż nagrody wyroznlenia otrzymały następujące osoby: II Nagroda: 1. Stanisław Geremek, godło "Zahoń", 20 lat, mechanik 2. Czesław Janicki, godło " Tramwajarz Cze-J an", 56 lat, robotnik III N a g r o d a : Izabela Drwęska, godło ,,947", emerytka.

W y róż n i e n i e : Tadeusz Becela, Teresa Borkiewicz, Józef Borowik, Stanisław Dembiński, Jacek Laskowski, Bolesław Marut, Zbigniew Pędziński, Halina Piechowiak, Stanisław Stępień, Wiesława StypaAMirek, Kazimierz Tomsza i Zbigniew Zakrzewski.

Wręczenia nagród i wyróżnień dokonał przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Jerzy Kusiak na spotkaniu z udziałem uczestników Konkursu, w dniu 2 VII 1%5 r. w Białej sali siedziby Prezydium przy placu Kolegiackim. Konkurs był przedsięwzięciem o wielkie] naukowej doniosłości. Poznań jest jedynym wielkim miastem Polski, które posiada swoją monografię socjologiczną. Jest nią książka Floriana Znanieckiego pt. Miasto w Świadomości jego obywateli oparta na materiałach konkursu z 1929 r. Od czasu ukazania się te i pracy minęło 35 lat, które gruntownie zmieniły oblicze Poznania. Nawet powierzchowna

Sprawozdania

konfrontacja materiałów Konkursu z ustaleniami Znanieckiego pokazuje, iż przeobraziła się także świadomość poznaniaków, ich postawy i wyznawane wartości. Socjologia poczyniła w tym czasie ogromne postępy. Są one szczególnie duże w polsce, zwłaszcza w okresie ostatniego dziesięciolecia. Dysponujemy dziś bardziej precyzyjnymi metodami i technikami badawczymi. Dzięki przyswojeniu sobie założeń metodologicznych materializmu historycznego polscy socjologowie potrafią głębiej wnikać w istotę procesów społecznych, wszechstronniej ujmować rzeczywistość społeczną, dokładniej analizować jej różnorodne przejawy, skuteczniej i z większym pożytkiem służyć praktyce. Można przeto bez cienia zadufania zapewnić, iż współcześni nasi socjologowie będą w stanie z lepszymi wynikami poznawczymi i pragmatycznymi wykorzystać plon Konkursu, aniżeli mógł to uczynić ich wielki poprzednik, pokładający zbyt duże zaufanie w tego typu materiale źródłowym, jaki stanowią dla socjologii tzw. dokumentyosobiste. Jesteśmy dziś w lepszej sytuacji m. in. również dlatego, że - jak już zaznaczyłem - dysponujemy bardziej reprezentacyjnymi danymi. Wprawdzie jesteśmy świadomi tego, iż w pracach nadesłanych na Konkurs tylko W ograniczonym zakresie odzwierciedlają się istotne dla rozwoju miasta siły społeczne

Poznania i że sądy w nich zawarte mają z reguły charakter subiektywny, w związku z czym wymagają one uzupełnienia i konfrontacji z danymi uzyskanymi na innej drodze postępowania badawczego, ale już dziś możemy śmiało stwierdzić, iż Konkurs wzbogaci" naszą wiedzę o społeczeństwie Poznania, o postawach jego mieszkańców wobec różnych doraźnych i perspektywicznych poczynań władz zarządzejących miastem. Prace nad przygotowaniem do druku materiałów Konkursu i nad krytyczną ich analizą prowadzone przez Katedrę Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, potrwają dłuższy okres czasu, o przydatności publikacyjnej prac konkursowych nie będzie decydować ocena jury. Koncepcja monografii nie jest jeszcze ostatecznie wypracowana i dlatego trudno przesądzić, które z nadesłanych na Konkurs prac i w jakim zakresie zostaną w niej wykorzystane. Jedno jest jednak pewne, że każda praca zostanie wykorzystana jako cenne źródło socjologiczne. Zorganizowanie Konkursu jest wymowną ilustracją korzyści, jakie przynosi nauce współdziałanie z praktyką. Na koniec trzeba podkreślić, iż Prezydium Rady Narodowej m. Poznania przyrzekło pomoc w wydaniu prac konkursowych.

Władysław

Markiewicz

." ,. " ...J

.,

.. . A . ' Jo\c.

"'"

WWM&Wb

BEAYAAiai

I i'" j.... r. * ...... - *«.............

17 kwietnia 1966 r. miasto Poznań i województwo poznańskie, za wybitne zasługi w walkach wyzwoleńczych przeciwko zaborcy niemieckiemu, za wkład w budownictwo socjalistyczne Polski Ludowej, udekorowane zostały przez Radę Państwa Orderem Budowniczych Polski Ludowej . Na zdjęciu: I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Gomułka, dekoruje sztandar miasta Poznania

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.01/03 R.34 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry