REDAGUJE KOMITET

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.01/03 R.34 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Aleksander Anholcer, Janusz Dembski (przewodniczący Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania"), Henryk Kondziela (sekretarz redakcji "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania"), Stanisław Kubiak, Jerzy Kusiak (przewodniczący Komitetu Redakcyjnego), Jerzy Łangowski, Adam Łopatka, Władysław Markiewicz, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania"), Edward Zimmer, Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n ań, plac Kolegiacki 1 7

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40'/« wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul Wronia 23, tel. 20-46-88. za pośrednictwem PKO konto nr 1-6-100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" Oddział Rejonowy Poznan-Wsehód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221-6-282 NBP IV O/M.

Okładkę projektowała Maria Dolna

Wydano na Prezydium Radyzlecenie Wydziału Kultury Narodowej miasta Poznania

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE

P O Z N A N 1966

Nakład 1531 + 100 egz. Ark. wyd. 14,5. ark. druk. 10,5 Oddano do składania 6 XII 1965. Podp. do druku 12 III U66 Druk ukończ, w marcu 1966. Pap i r druk sat. ki. IV 70 g 70xl00 cm. W > Zamów, nr 562/1*3 Cena zł 7,DRUK. UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAŃ, ul. Fredry 10

(6,m, ;r

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Janusz Z i ó ł k o w s ki: Przemiany społeczne w Poznaniu w latach 1945-1965 5

MATERIAŁY

Lucyna Woj t a s i e w i c z : poziomu wynagrodzeń tac h 1957-1964. Tadeusz M a g a c z : Rozwój w latach 1945-1965. Konstanty K a l i n o w s ki: 1965). Część trzecia

Przemiany w strukturze zatrudnienia według w gospodarce uspołecznionej Poznania w la

.15

1 stan placów zabaw dziecięcych w Poznaniu

Dwadzieścia lat plastyki poznańskiej (1945( 1952-1955).

.39

ZYCIE KULTURALNE

Tadeusz Bogdans z a n t r u c z e k: Poznańskie Wiosny Muzyczne (1964-1965) C i s z e w s ki: Opera poznańska w sezonie artystycznym 1964/65 77

KRONIKA

Alfred L a b o g a i Tadeusz O r l i k : Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1964 (Kazimierz Burek, Florian Dąbrowski, Lucjan Dembowski, Edmund Korybalski, Czesław Krolek, Wanda Polaszewska, Maria Polcyn, Urszula Wierzbicka i Bronisław Zieliński). .87

Rektorzy poznańskich uczelni

Tadeusz Ś w i t a ł a: Prof. dr Stanisław Smoliński Ekonomicznej.

rektor Wyższej Szkoły

.100

Jubileusze

Czesław M i c h n i a k: Jubileusz Klubu Międzynarodowej Prasy 1 Książki (1950-1965). .103

Mottyniana Tadeusz Ś w i t a ł a : Stanisław Rejminiak - sekretarz Zarządu Miejskiego 107 Ireneusz S o l i ń s ki: Premier Józef Cyrankiewicz udekorowany Odznaką Honorową Miasta Poznania i Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego ". 127

Marian Jakubowicz i Marian Olszewski - W Poznaniu stanął pomnik Powstańców Wielkopolskich. Aneks: Przemówienie Marszałka Polski Mariana Spychalskiego na uroczystości odsłonięcia pomnika Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu (19 IX 1965 r.) 130

Marian G e n o w e fi ak: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone sprawozdaniom z wykonania planu gospodarczego i budżetu miasta z a rok 1964 oraz sprawom organizacyjnym nowej Rady . 141

A Vładysław M ark i e w i c z: Rozstrzygnięcie konkursu pt. "Czym jest dla Ciebie miasto Poznań ?". .154

ZDJĘCIA Mariana Kucharskiego, Maksymiliana Myszkowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Zbigniewa Staszyszyna 1 Grażyny Wyszomirskiej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.01/03 R.34 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry