LI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1965.10/12 R.33 Nr4

Czas czytania: ok. 16 min.

Rozwój szkolnictwa podstawowego w latach 1945-1965'

Szkoła Podstawowa Nr 77 im. Pawła Findera, położona przy ul. Pawła Findera 50. Obiekt zbudowany dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego. Oddana do użytku l IX 1962 rw latach 1948-1952 liczba dzieci zmniejszyła się. Ponowny wizroat liczby dzieci w wieku szkolnym występuje począwszy od 19513 (4243 rocznie). Zmiany były z jednej strony związane z dorastaniem "roczników powojennych" z drugiej - z odbudową miasta i rozbudową przemysłu, który potrzebował rąk do pracy. Wraz z przyrostem ludności występowała potrzeba budowy nowych szkół. Pierwsze pięć nowyohi szkół zbudowano w latach 1948-1955. Budowę pierwszego gmachu szkolnego rozpoczęto w 1948 r. przy ul. Szamarzewskiego 89. Budynek ten z 2,1 izbami szkolnymi miał dać początek nowemu obwodowi szkolnemu, jednak w wyniku aktualnej polityki oświatowej zmieniono jego pierwotne przeznaczenie i budynek przekazano Robotniczemu Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące i liceum pedagogiczne. Następstwem tej decyzji było ogromne przeciążenie szkół podstawowych w dzielnicy Jeżyce. W roku 1950 oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ul. Obrzyca 7/9 (szkoła nr 14) z dziesięcioma izbami szkolnymi. W roku 1951 oddano do użytku budynek szkolny przy ul. Starołęckiej 142 (szkoła nr 63i) z dziesięcioma izbami szkolnymi. W roku 1952 wybudowano szkołę: przy ul. Łozowej 77 (szkoła nr 2i!) o 11 izbach szkolnych, a w 1954 r. przy ul. Tacżanowskiego 18 (szkoła nr 44) z piętnastoma izbami szkolnymi. Przy końcu okresu odbudowy zarysowała się potrzeba uporządkowania sieci szkolnej i budowy nowych szkół zwłaszcza w budujących się nowych osiedlach mieszkaniowych: Dębieć, Grunwald i Świerczewskiego. Wszystkie obwody szkolne w Poznaniu podlegały Inspektoratowi Szkolnemu, działającemu w oparciu o strukturę obowiązującą w latach 1934-1939. W Inspek

Władysława

Klawiterteracie Szkolnym były następujące stanowiska służbowe: inspektor szkolny, dwóch podinspektorów szkolnictwa podstawowego, jeden podinspektor do spraw oświaty dorosłych oraz dwa dawniej nie znane stanowiska - instruktor wychowania przedszkolnego i instruktor "'wychowania fizycznego. Obseair Poznania podzielony został na trzy rejony wizytacyjne, obejmujące mniej więcej równą ilość obwodów szkolnych.

B. LATA 1956-"'1960

Rozwój sieci szkolnej i powstawanie nowych obwodów szkolnych w latach 1956-1960 ma ścisły związek z dającą się dotkliwie we znaki falą wyżu demograficznego. Dotarła ona do szkół podstawowych w 1953 r. tj. w tym roku, w którym do szkół rozpoczęły uczęsizczać dzieci urodzone w 1946 r. Odtąd z roku na rok przybywało uczniów w szkołach podstawowych. Proces ten trwał do końca roku szkolnego 1959/60.

Tabela 4

ROZWÓJ SIECI SZKOLNEJ W POZNANIU W LATACH 1956 - 1965

Liczba Ilość Przeciętne obciążenie Przyrost uczniów Ilość Bok wg stanu Wzrost oddzia - izb szkolny z dnia łów lekcyj- oddziału izby uczniów oddziałów 15 IX nych 1955/56 38 092 1366 979 514 38,8 74,1 4 338 124 1956/57 42 280 4 188 1113 612 38,0 69,1 4 188 134 1957/58 46 649 4 369 1248 649 38,0 71,9 4 369 135 1958/59 51367 4 616 1416 728 36,0 70,5 4 718 168 1959/60 56 600 5 233 1531 791 36,9 71,9 5 233 115 1960/61 57 649 1049 1476 839 39,0 69,9 1049 -55 1961/62 58 080 431 1508 856 38,5 67,8 4 431 32 1962/63 59 129 1048 1545 938 38,2 63,0 1049 37 1963/64 59 009 - 120 1588 996 37,1 59,2 - 120 43 1964/65 59 730 85 1674 1061 35,7 58,0 85 65

Źródło: Materiały i dane statystyczne Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, b. Miejskigo i Dzielnicowych Inspektoratów Oświaty.

Tabela 4 ilustruje wzrost liczby dzieci w latach od il955-1966. W roku szkolnymi 1956/57 nastąpił wzrost o 4188 uczniów, w il957/58 o 4369 uczniów, w 1958/59 o 4916 uczniów i wresizeie w roku 19159/60 o 5233 uczniów. Dopiero w roku szkolnym 1960/61, szkolnictwo' podstawowe wkroczyło na drogę względnej stabilizacji, ponieważ liczba- uczniów wstępujących do klasy I tylko nieznacznie przewyższała liczbę absolwentów. Np. liczba uczniów według sftanu na dzień 15 IX 1960 r. wynosiła 57 649, a rok wcześniej 15 IX 19159 r. - 56 800 7 . Powołanie dzielnicowych rad narodowych i dzielnicowych oddziałów oświaty pod koniec 1954 r. nie odegrało początkowo - j ak się wydaj e - większej roli

7 W porównaniu z 1ataimi poprzednimi widać ogromną różnicę. W latach 1960/61 lala wyżu demograficznego dotarła do szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych i tu zaczęły się kłopoty i trudności. "w czerwcu 1960 r. po naz pierwszy stanęło do egzaminu wstępnego 6671 absolwentów, a rok później blisko 7000.

Szkoła Podstawowa Nr 81 Im. I Brygady pancernej Ludowego Wojska Polskiego, położona przy ul. Janickiego 22. Obiekt zbudowany dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego. Oddana do użytku l IX 1%3 rw rozwoju oświaty, ponieważ czynne wówczas przy prezydiach dzielnicowych rad narodowych oddziały oświaty były organami prezydiów o niewielkim zakresie uprawnień. Kierownicy tych oddziałów zajmowali się przede wszystkim sprawami finansowo-gosipodarczymi, gdyż szkoły nie były usamodzielnionymi jednostkami budżetowymi. Dotkliwie dawał się też we znaki brak personelu pedagogicznego, który zgodnie z hierarchią potrzeb nadawałby odpowiedni kierunek działalności finansowo-gospodarazej. Widoczny był również brak odpowiednio przygotowanych pracowników, którzy potrafiliby zapewnić współpracę między szkołami a oddziałami. W tej sytuacji większe efekty zanotowano itaim, gdzie zagadnieniami oświaty zainteresowali się osobiście przewodniczący prezydiów dzielnicowych rad narodowych lub członkowie prezydiów. W latach 1956-ii960 nasilenie tempa budownictwa następowało szczególnie w szkolnictwie podstawowym, a to ze względu na ogromny napływ roczników dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, który wystąpił najsilnieij w 1953 r. W okresie tym przybywało rocznie 7500 uczniów do klas pierwszych szkól podstawowych, a absolwentów z klas siódmych ubywało zaledwie ok. 3000, czyli przyrost bezwzględny wynosił ok. 4500 uczniów rocznie. W tych warunkach dla utrzymania przeciętnej obciążenia izby Akcyjnej na jednakowym poziomie, trzeba było rocznie ok. stu nowych izb lekcyjnych. Wynika z itego, że w latach 1953'-1960 powinno przybyć 8IO nowych izb lekcyjnych. Faktycznie zaś łącznie z rewindykacją trzech bydunków szkolnych (ul. Czerwonej Armii - szkoła nr 31, ul. Głogowska - szkoła nr 12, pi, Curie Skłodowskiej) przybyły jedynie 463 izby. Niedobór izb lek

Władysława

Klawiter

HUEk'

Gabinet fizyczny w Szkole Podstawowej Nr 76 im. Władysława Broniewskiego, położonej przy ul. Sierakowskiej 23. Szkoła oddana do użytku 13 IX 1961 r.

.cyjnych spowodował konieczność wprowadzenia nauczania również po południu.

Z ogólnej liczby szkół, jedna trzecia prowadziła nawet naukę na trzy zmiany.

W roku szkolnym 1935/36 średnie obciążenie na 1 izbę lekcyjną wrosło do 74 uczniów. Od roku szkolnego 1958/59 następuj e spadek średniej do 70, a w roku szkolnym 1904/65 do 38 z tendencją spadkową.

C LATA 1961-1966

W sumie, w latach 1961-1065 zbudowano w Poznaniu: 27 budynków dla szkół podstawowych z 3810 izbami, 3 licea ogólnokształcące z 09 pomieszczeniami, - '6 szkół zawodowych z 136 pomieszczeniami do nauki, 1 szkołę zawodową specjalną z 7 izbami lekcyjnymi 1 14 pomieszczeniami warsztatowymi, 7 przedszkoli z 35 izbami zajęć dla 1050 dzieci (w tym 1 przedszkole zakładowe z 6 izbami zajęć dla 180 dzieci (tabela 5). Powołanie z dniem 11 1962 r. dzielnicowych wydziałów oświaty i kultury, związana z tym decentralizacja zadań oświatowych doprowadziła do większego zainteresowania się prezydiów dzielnicowych rad narodowych wielkością i realizacją budżetu przeznaczonego na cele oświaty i kultury oraz przebiegiem wykonania inwestycji szkolnych. Dzielnicowe rady narodowe poczęły się zastanawiać nad sposobami rozładowania trudnej sytuacji w jakiej znalazły się szkoły. 2ywo interesując się

Tabela 5

ROZBUDOWA SZKOLNIC1WA W lATACH 1981 - 1965

Ilość Dla Typ szkolnictwa budyń pomiesz- izb ilu izb czeń ków zaj ęć dzieci warszt. Szkoły podstawowe 27 380 Licea Ogólnokształcące 3 69 Szkoły zawodowe 6 136 Szkoły zawodowe specjalne l 7 14 Przedszkola 7 29 870 Przedszkola zakładowe l 6 180 Razem: 45 592 14 35 1050

problematyką wychowawczą uruchamiano dodatkowe place zabaw, zachęcano szkoły i aktyw komitetów rodzicielskich do czynów społecznych, pracowano nad najwłaściwszym wykorzystaniem każdej izby lekcyjnej. To ostatnie doprowadziło do wykwaterowania wielu rodzin nauczycielskich z zajmowanych przez nie izb szkolnych. Przy dużej pomocy specjalistów opracowano program budownictwa szkolnego na lata 1961-19S5. Miał on rozładować występującą nadal jesizcze ciasnotę w szkołach podstawowych i uwzględnić wymogi zapowiedzianej reformy szkolnictwa 8. Zaczynaliśmy w roku szkolnym 1945/46 z 64 szkołami podstawowymi. W roku szkolnym 1964/85 mieliśmy 96 szkól podstawowych. Z programu pięciolatki 1911I-1965 wynikała wyraźnie tendencja do budownictwa szkół podstawowych, średnich, ogólnokształcących i zawodowych. .Podyktowane to zostało falą wyżu demograficiznego, która od roku szkolnego 1969/60. wi szkolnictwie podstawowym przeszła do szkolnictwa średniego ogólnokształcącego i zawodowego. , Spowodowało to konieczność nauczania na dwie zmiany zarówno w liceach, jak i w szkołach zawodowych. Wzrost liczby uczniów w liceach ogólnokształcących i zawodowych ilustrują tabele 6 i 7. Poważny wzrost liczby uczniów w szkolnictwie zawodowym "wskazuje na konieczność uruchomienia dalszych kredytów inwestycyjnych, które pozwoliłyby na budowę odpowiedniej ilości pomieszczeń szkolnych. Wykonanie programu budownictwa szkolnego w latach 1961-1965 nie byłoby możliwe bez pomocy społecznych komitetów budowy szkół. Powstawały one sporadycznie już w latach 1950-1952, jednakże ich wysiłki nie prowadziły do szybkich i większych sukcesów. Przyszło im z pomocą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej powołując Miejski Komitet Budowy Szkół, na którego czele stanął przewodniczący Prezydium Franciszek Frąckowiak 9 . Komitet rozpoczął działalność 1 września 1953 r. przygotowując regulamin, instrukcje, materiały wartościowe (znaczki, wywieszki itp.), materiały propagandowe, hasła, przezrocza dla kin itp. W szkołach przeprowadzono konkurs na odpowiednie materiały propagandowe. Do popularyzowania zadań Miejskiego Komitetu Budowy Szkół zaproszono prasę i radio.

8 Reforma szkolna wprowadza nauczanie ośmioletnie od roku szkolnego 1966/67, co oznacza, że w sztoołach poznańskich pozostanie 7500 dzieci o jeden rok dłużej. s Uchwala Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z 17 VII 1953 r.

3 Kronika miasta Poznania

Władysława

Klawiter

Tabela 6

WZROST ILOŚCI UCZNIÓW W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W POZNANIU W LATACH 1951 - 1985

Ilość Obciążenie na Rok szkolny 1 izbę lekcyjną .1 uczniów 1951/52 3 122 33,2 1956/57 3 684 33,8 1961/62 7 241 58,7 1962/63 8 717 70,3 1963/64 9 760 77,5 19 1 64/65 10 149 77,0

Tabela 7

WZEOST ILOŚCI UCZNIÓW W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM W POZNANIU W LATACH 1958 - 1965

1958 1959 I 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1 1 I-ł11 634 13 898 15 484 18 673 23 065 30 571 37 280 I 40 980 1

Źródłem dochodów Miejskiego Komitetu Budowy Szkół były dobrowolne składki miesięcznie w wysokości od 0,50 do 1,00 zł, wpływy za znaczki i wywieszki, dochody z imprez i dotacje zakładów pracy. Miejski Komitet Budowy Szkół prowadził działalność do 31 XII 1957 r. Przedtem w b. Inspektoracie Szkolnym powstała myśl zorganizowania Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół działającego jako autonomiczna organizacja w oparciu o zatwierdzony przez władze miasta statueo. Źródłami dochodów były podobnie jak w Miejskim Komitecie Budowy Szkół - składki członkowskie, wpływy za materiały wartościowe, wpływy z imprez i dotacje. Dzięki nowej strukturze organizacyjno-prawnej wpływy roczne się wprawdzie podwoiły, lecz nie zapewniły one dostatecznych środków na budowę szkół. Pod koniec 1958 r., po apelu I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki, Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu przystąpił do- organizowania olbrzymiego ruchu pod hasłem ,,1000 szkół na Tysiąclecie". Już w końcu 1958 r. zaczęły powstawać w kraju komitety budowy szkół - pomników 1000-1ecia państwa polskiego. W Poznaniu pierwszy komitet budowy szkoły-pomnika powstał w listopadzie 1958 r. w dzielnicy Nowe Miasto. Z dniem 1 stycznia 1959 r. Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Poznaniu zawiesił swą działalność. Gromadzenie funduszów na budowę szkół-pomników przejął Komitet Koordynacyjny Społecznego Funduszu Budowy Szkół.

Na apel Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu pierwsza odpowiedziała Centralna Rada Związków Zawodowych, a za nią związki branżowe

10 Projekt statutu opracował Edward Drzewicki działacz Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Poznaniu.

Ul Ul m Ul Ul Ęmm: A ym:fyf){:tfIIm AAA

'llIl 3)JJII ..&mam_Ul

Ula5lIIIIII51 e"5l IllIlIIIlIII

}K.}K

A@?;ŚJ-KO A Y;Pqp5tA*OW A -'*yBUOQWANŚ' 00 1939r.

,I(A SZKOLV poo5III<J:l\WYBUDOWANE W UTACR H«-««*

;.IlI;' l i W.;; SP ECfA III5I 'fIfl-fl-" ,. .

yoJ m a )lm Ul; rP 'fI

'WY.YYCY3YA" YYlpyAllrI>I x*V ifY Amh . > .-M$>$ &*j. *iJfiiiilAISiOW;

1IIIIIIII:;:.:1I16tI: : 841:I*Hlm;aKlo65'IT.-' y

Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego, położona przy ul. Pogodnej 84, oddana do użytku l IX 1%3 ri rady zakładowe deklarując 0,5% od wynagrodzeń brutto oraz propagując oprócz świadczeń w wysokości 0,5% szeroką akcję fundatorską". Spółdzielczość pracy oprócz 0,5% od wynagrodzeń zadeklarowała 2,5% od rocznej czystej nadwyżki bilansowef2. Młodzież szkolna zorganizowana w Szkolne Koła Społecznego Funduszu Budowy Szkół gromadziła fundusze z imprez, ze sprzedaży makulatury i butelek oraz z wpływów za prace wykonane w warsztatach szkolnych, ogródkach szkolnych lub innych. Do tak szeroko zakrojonej akcji potrzebny był duży aparat wykonawczy. Tym aparatem stały się rady zakładowe, komitety rodzicielskie, komitety opiekuńcze, organizacje Związku Młodzieży Socjalistycznej, Ligi Kobiet, inne organizacje społeczne i polityczne, Koordynację całej działalności oraz zbiórkę funduszów objęły Komitety Koordynacyjne Społecznego Funduszu Budowy Szkół. Wyniki finansowe wkładu społecznego na budowę Szkół Tysiąclecia od 1 IX 1953 r. do 31 XII 1966 r. obrazuje tabela 8. Co zaś za te fundusze wybudowano obrazuje tabela 9. Przewidywany koszt budowy wszystkich obiektów 1000-1ecia wyniósł około 154 min złotych.

W związku z ograniczeniem kosztów budowy, na jedną izbę lekcyjną wartości

« Tysiąc szkół na Tysiąclecie. Plenum Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu 29 XI 1958 r. Wydawnictwo Biura Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. R. 1958.

11 O realizacji podstawowych założeń Frontu Jedności Narodu. Poznański Komitet Frontu Jedności Narodu. R. 1961.

3>

Władysława

Klawiterdo 540 tys. zł częsc prac poprzednio opłacanych ze środków budowy wykonywana była przez Społeczne Komitety Budowy Szkół, komitety rodzicielskie i opiekuńcze. Np. aktyw społeczny (wojsko, rodzice) porządkował tereny oddawanych do użytku szkół, zazieleniał je, pomagał przy zbudowaniu tzw. małej architektury itp., co znacznie obniżało koszty budowy.

Tabela 8

WYNIKI WKŁADU SPOŁECZNEGO NA BUDOWĘ SZKÓŁ W POZNANIU OD 1 IX 1953 DO 31 XII 1965 E.

(w tys. zł)

Pracownicy Prywatne pla- Dotacja zakładów pracy Szkoły cówki (rolni- Dochpdy Centralnej Bok (Bady Zakłado- i młodzież cy, rzemieśl- z imprez Bady Zwią- Bazem we), Komitety szkolna nicy, handel i różne zków ZawoOpiekuiicze i inni) dowych 1953 16 16 2 14 48 1954 115 146 5 30 296 Bazem od 1 IX 1953 do 31 XII 1954 131 162 7 44 344 1955 155 136 8 3 312 1956 105 113 6 17 241 1957 168 154 10 24 356 1958 764 179 12 270 1225 Razem w latach 1955 - 1958 1192 592 36 314 2134 1959 13 977 133 441 161 2 000 16 712 1960 16 276 226 898 668" 3 000 21068 1961 18 907 288 1114 692 21 001 1962 18 628 316 3 671 702 23 317 1963 19 997 317 3 700 324 24 338 1964 20 563 311 3 413 402 24 689 1965* 20 500 300 3 340 400 24 540 Bazem 1959 - 1965 1 128 848 1891 16 577 3 349 5 000 155 665

* plan

Tabela 9

BUDYNKI SZKOLNE ZBUDOWANE W POZNANIU OD 1 IX 1953 DO 31 XII 1965 ZA FUNDUSZE SPOŁECZNE

Ilość Typ szkolnictwa budyn- izb ków izb zajęć Szkoły podstawowe 10 150 Pawilony dla szkół podstawowych 1 4 Licea ogólnokształcące 1 16 Szkoły zawodowe 3 48 Przedszkola 1 4 Razem: 16 218 4

SPIS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W POZNANIU (STAN NA 15 IX 1965 R.)

Ilość Nr Prze- Imię i nazwisko Położenie oddzia- ciętna kierownika szkoły dzieci izb na izbę łów szkoły 1 2 3 4 5 6 7ul. H. Cegielskiego 1 ul. Marii Magdaleny 10 ul. Bydgoska 4 ul. Rawicka 12/14 ul. Traugutta 42 ul. Sikorskiego 29 ul. Słowackiego 58/60 ul. Słowackiego 54/56 ul. Łukaszewicza 9/13 ul. Bosa 9 ul. J arochowskiego 1 ul. Głogowska 90 1m. Cytadelowców Poznańskich ul.

Północna 8 ul. Obrzyca 7/9 ul. Berwińskiego 3/4 1m. Jarosława Dąbrowskiego ul. Floriana ul. Winiarska 39 ul. Główna 42 Vll. Bydgoska 4ul. Antoniego 42ul. Łozowa 77 1m. Marcelego Nowotki ul. Hangarowa 12 ul. Żeromskiego 8/12 ul. Kosynierska 10ul. Prądzyńskiego 53ul. Berwińskiego 2/3

1. Szkoły podstawowe

4 8 3. 15 321 10 812 21 820 23 612 17 808 22 788 22 7 14 15 8 13 11 707 21 13 6.05 18 10 427 14 806 "20 10 13 438 14 242 7 410 12 7 8 9 728 19 387 14 15 8

62,2

53,6 45,8 58,0 54,6 76,S 62,1 71,6

61,6 54,3

55,9 60,6

47,0 42,7 62,0

55,1 62,S 30,2 45,S

39,1

82,2

46,7 48,S 48,3

59,3

44,3

Alfons Wierzcholski

Michalina Kubiaczyk Janina Kowalkowska Kazimierz Filoda Jan Zwierzykowski Teresa Malicka Józef Borowiecki Stefania Sobocka

Wojciech Patelka Karol Ceptowski Wojciech BanasieWIC Z Władysław Szmuc

Michał wski Bogdan Henryk

Łabędko

Sawczyn S ki ba

Józef Golik Franciszek Świątek Bolesław Leszek Aleksandra Łączkowska Stanisław ŁukaszeWICZ Wincenty Jabłoński

Tymoteusz Bandosz Jan Masian Stanisław Kabaciński Stanisław Wiśniewski Feliks Kapała

Władysława

Klawiterul. Widna 'l ul. Prądzyńskiego 53ul. Cegielskiego 1 ul. Garncarska 7 ul. Armii Czerwonej 65 ul. Różana 1/3 im. Zdobywców Cytadeli Poznańskiej ul. Jarochowskiego 1 ul. J arochowskiego 1 im. Tadeusza Kościuszki ul. Słowackiego 58/60 ul. Słowackiego 54/65 ul. Garbary 82im. gen. Karola Świerczewskiego ul. Za Cytadelą 29 im. Juliana Marchlewskiego ul. Jerzego 6/10 ul. Garbary 82 ul. Marii Magdaleny 10 ul. Różana 3 im. Obrońców Poczty Gdańskiej ul. Stalingradzka 32/40 im. Henryka Sienkiewicza ul. Taczanowskiego 18 im. Ludwika Waryńskiego ul. Harcerska 3 ul. Inowrocławska 19 plac Curie-Skłodowskiej 1 ul. Sarmacka 73 im. Michała Kajki ul. Łozowa 53 ul. Łozowa 53 ul. Warszawska 345a ul. Fabiano wo 29 522 530 662 610 650 508 546 653 450 323 502 222 366 15 16 17 18 18 16 16 16 15 10 15 7 13 9 10 12

-7 10 10 11 12 10 6 8 6 8

58,6 58,0

64,9 53,0

23,7 55,1

56,0 50,8

55,3 65,0 50,8

72,3

54,3 49,6

66,4 54,4

60,2

48,6

47,0 45,0

18,8 53,8

48,7 62,7 37,0 45,7

Edmund Woźny Barbara Podlasińska Aniela Kegel Zdzisław Remlein

Edward Kotarski Iwona Łykowska

Ewa Wiśniewska Helena Ostafi

Stefania Sołtysiak Stanisław Żyto Henryka Szymkowiak

Czesław Hawliczek

Jakub Piwoński Zofia Dąbkowa

Zofia Kargowa Stanisław Sawiński

Jan Brzeziński

Józef Michalak

Wanda Dąbrowska Jerzy Wojtkowiak

Maciej Piechota Alfreda Juszczak

Adolf Pisarczyk Helena Czyżewska Maria Kusnierkiewicz Stanisław Tomczakim. Pawła Edmunda Strzeleckiego ul.

Głuszyna 127 im. Jana Kasprowicza ul. Małoszyńska ul. Szpaków 1 im. J anka Krasickiego ul. T arnowska 27 ul. Leśno wolska 35 ul. Ławica 3 ul. Baranowska 1 389 315 303 56 446 58 59

60 im. Wojciecha Bogusławskiego ul. Boranta 2 435 61 ul. Szczepankowo 74 502 62 ul. Biskupińska 27 ul. Druskiennicka 52 328 63 ul. Starołęcka 142 424 64 im. Marii Konopnickiej ul. Obotrycka 65 25/27 404 ul. Stalingradzka 32/40 858 66 im. Juliusza Słowackiego ul. Stalingradzka 52 762 67 ul. Pamiątkowa 28 812 68 ul. Winkiera 9/11 675 69 ul. J arochowskiego 62 631 70 ul. Piękna 37 899 71 ul. Przybyszewskiego 37 895 72 ul. ' Świerczewskiego 53 877 73 ul. Drzymały 4/6 728 74 ul. Trybunalska 17/25 883 75 im. Powstańców Wielkopolskich ul.

Powstańców Wielkopolskich 2 951 76 im. Władysława Broniewskiego ul.

Sierakowska 23 1182 14 11 13 9 14 14

· 23 22 18 19 22 19 11 15 10 15 15 15 15 15

59,8

49,1 40,5 9 7 7

36,8 43,2 45,0 33,6

37,7 33,4

41,0 42,4

28,7

66,0

50,8 54,1 45,0 42,0 59,9

59,6

58,4 48,5

58,8

63,4

78,8

Czesław Grześkowiak

Stanisław Kopyś Jadwiga Kośmider

Brunon Konieczek Władysław Kortus Erazm Andrzejewski Zdzisław Grabarkiewicz

Zbigniew Kolbusz Zygmunt Ciszewicz

Leon Urbanowicz Wacław Szałapieta

Zygmunt Witkowski

Władysław Neumann

Władysława Kulczyńska Czesław Majchrzak Stanisław Jodko Stanisław Czarnecki Henryk Sawicki

Władysław Uszko

Antoni Zajączkowski Jerzy Grześkowiak

Bronisław Pilarski

Zofia Domańska

Mieczysław rzelski

Pogo 90l 1im. Pawła Findera ul. Findera 50 im. Brunona Alfteda Bema ul. Jarzębowa 5 im. Janka Krasickiego ul. J esionowa 14 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Pogodna 84 im. I Brygady Pancernej Ludowego Woj ska Polskiego ul. Janickiego 22 im. Mieczysława Kalinowskiego ul. Kościuszki 10 im. Leona Kruczkowskiego ul. Kanclerska 31/33

im. Tadeusza Kościuszki ul. Szczepana 3 im. Aleksandra Zawadzkiego ul. Tomickiego 16 im. Władysława Broniewskiego ul.

Mińska 32

im. Stefana Żeromskiego ul. Leszka 41 im. Karola Świerczewskiego ul. Swoboda 53/55 ul. Sochaczewska im. Wandy Wasilewskiej ul. Chociszewskiego 56 ul. Swoboda 41ul. Rutkowskiego 38

Razem:

Władysława 566 1251 15 36

Klawiter 1 16 15

57,8

38,8

42,5

42,3

51 ,'5

56,8

75,8

45,6

50,4

54, l

46, l

71,8 35,4

52,7 83,4

60,5

Jerzy Struk

Brunon Przymuszała

Stanisław Książyk

Władysław Ratajczak

Ryszard Wilczewski

Józef Żuk

Kazimierz Rogoziński

Aleksander Zalewski

Henryk Mierkiewicz

Genowefa Sierakowska

Jan Ptak

Henryk Parysek Irena Pacholczyk

Tadeusz Kruszyński Kazimierz Stachowiak Zygmunt Grabarkiewicz

2. Szkoły specjalnel ul. S trusia 12 153 8 7 21,8 Ignacy Wałkowski 2 ul. Wszystkich Świętych 1 179 10 8 22,3 Jan Cichy 3 ul. Grunwaldzka 103 134 7 5 26,8 Kazimierz Wojkiewicz 4 ul. Dzierżyńskiego 125/127 221 12 6 36,8 Hanna Kuryłło 5 ul. Główna 46 165 9 7 23,5 Agnieszka Doering 6 ul. Żniwna 1 88 4 3 29,3 Zenon Grobelny 7 ul. Dąbrowskiego 73 130 6 6 21,6 Stefania Moderowa Razem: 1070 56 42 -

3. Szkoły ćwiczeń

1 I ul. Szamarzewskiego 89 297 9 6 49,5 Janina Zielińska 2 ul. Mylna 5/7 399 12 6 66,5 Adam Bazyli Razem: 696 21 12 -

Zestawienie

Ilość L. p. Typ szkoły szkół dzieci oddziałów izb 1 podstawowe 92 58 546 1674 1096 2 specjalne 7 1070 56 42 3 ćwiczeń 2 696 21 12 Razem: 101 60 312 1751 1150

Władysława

Klawiter

SZKOŁY PODSTAWOWE ZBUDOWANE W POZNANIU W LATACH 1948-1965

Data L.p. Położenie Nr Ilość o ddania do U wagi szkoły izb* użytku l 2 3 4 5 6 l ul. Szamarzewskiego 89 1 6 1 IX1948 Budynek posiada ćwiczeń 21 izb. Większość oddano na szkoły licealne 2 ul. Obrzyca 7/9 14 10 1 I X 1950 3 ul. Starołęcka 142 63 10 1 IX 19 51 4 ul. Łozowa 77 21 14 1 I X 1952 5 ul. Taczanowskiego 18 44 15 1 IX1954 6 ul. J arochowskiego 62 ul. Winkiera 9/11 68 i 69 30 1 IX1956 7 ul. Żeromskiego 8/12 23 15 15 IX1956 8 ul. Stalingradzka 52 66 15 15 IX1956 9 ul. Świerczewskiego 53 721 ul. Przybyszewskiego 37 30 1 IX1957 10 ul. Stalingradzka 32/40 43 i 65 28 1 IX1958 11 ul. Łukaszewicza 9/13 9 18 1 IX1958 12 ul. Za Cytadelą 29 38 13 1 IX1958 13 ul. Północna 8 13 15 1 IX1958 14 ul. Baranowska 1 59 7 1 IX1958 15 ul. Rawicka 12/14 4 15 1 IX1958 16 ul. Pamiątkowa 28 67 15 1 IX1959 17 ul. Szczepankowo 74 61 15 1 I X 1959 18 ul. Sikorskiego 29 6 8 1 IX1959 19 ul. Szpaków 1 55 11 1 IX1959 20 ul. Piękna 37 70 15 1 I I 1960 21 ul. Trybunalska 17/25 74 15 1 I X 1960 22 ul. Obotrycka 25/27 64 14 1 IX1960 23 ul. Drzymały 4/6 73 15 1 IX1960 24 ul. Łozowa 53 49 8 1 I X 1960 25 ul. Jerzego 6/10 39 15 1 IX1960 Obiekt 1000-1ecia 26 ul. Powstańców Wielkopolskich 2 75 15 27 XI I 1960 Ił SJ 27 ul. Sierakowska 23 76 15 13 1X1961 28 ul. Druskiennicka 52 62 4 29 VIII 1961 29 ul. Findera 50 77 15 1 IX1962 0>0> 99 30 ul. Harcerska 3 45 15 1 IX1962 99 99 31 ul. Jarzębowa 5 78 15 1 IX1962 32 ul. Tarnowska 27 56 7 13 X 1962 33 ul. Traugutta 42 5 15 1 IX 1962 34 ul. Kanclerska 31/33 83 15 1 XI 1962 35 ul. Swoboda 41 93 15 1 VIII 1963 36 ul. Jesionowa 14 79 15 1 IX1963l 2 1 * 1 4 1 5 () 37 ul. Kościuszki 10 82 15 1 IX1963 Obiekt 1000-1ecia 38 ul. Janickiego 22 81 15 1 IX1963 39 ul. Pogodna 84 80 16 1 IX1963 40 ul. Szczepana 3 84 16 5 XII 1964 41 ul. Chociszewskiego 56 90 15 12 X1964 42 ul. Tomickiego 16 85 11 1 IX1964 43 ul. Mińska 32 86 7 1 IX1964 44 ul. Leszka 41 87 7 1 XI1964 45 ul. Swoboda 53/55 88 15 7 VIII 1964 46 ul. Hangarowa 14 22 13 30 VI 1965 47 ul. Maloszyńska 54 16 30 VI 1965 48 ul. Rutkowskiego 38 97 16 27 VIII 1965 49 ul. Boranta 2 60 12 30 VIII 1965 50 ul. Sochaczewska 89 16 30 XI 1965 51 ul. Floriana 16 16 1 I I 1965

* Podajemy tu ilość izb używanych na izby lekcyjne (bez gabinetów).

Szkoła Podstawowa nr 83 im. Leona Kruczkowskiego przy ul. Kanclerskiej 31/33 oddana do użytku l XIl962

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1965.10/12 R.33 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry