INAUGURACYJNA SESJA RADY NARODOWEJ MIASTA POZNANIA 11 CZERWCA 1965 R.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1965.10/12 R.33 Nr4

Czas czytania: ok. 20 min.

W SALI RENESANSOWEJ poznańskiego ratusza, odbyła się 11 czerwca 1965 r. o> gdzinie 17.00 inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Narodowej miasta Poznania z udziałem I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, członka Komitetu Centralnego, posła na Sejm Jana Szydlaka, Sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego: Czesława Kończala, Jerzego Zasady i Edwarda Zimmera, prezesa Wojewódzkiego' Komitetu Stronnictwa Ludowego Józefa Wroniaka, sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Aleksandra Rozmiarka, posłów na Sejm: inż. Barbary Gruszkiewicz, pro! dra Jana Wąsickiego i Władysława Szymczaka, starszego inspektora Urzędu Rady Ministrów Stefana Tomickiego, sekretarza Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Mariana Szymkowiaka, przewodniczących prezydiów dzielnicowych rad narodowych, kierowników wydziałów Rady Narodowej i dyrektorów zjednoczeń podległych Prezydium Rady Narodowej. Sesję otworzył radny Jerzy Kusiak witając radnych i gości. Na przewodniczącego sesji radny Jerzy Kusiak zaproponował naj starszego wiekiem radnego Lucjana Dembowskiego, a na sekretarza - najmłodszego wiekiem radnego Mirosława Stroińskiego. Kandydatury przyjęto jednomyślnie. Przewodniczący sesji odczytał rotę ślubowania, której obecni wysłuchali stojąc, a następnie nowi radni wzywani przez sekretarza sesji dopełniali aktu wypowiadając przyrzeczenie "ślubuję".

Uroczyste ślubowanie złożyli:

Czesław Adamski Stanisław Andrzejewski Zygmunt Andrzejewski Kazimierz Bednarek Sabina Bednarek Bronisław Bobrowski Tadeusz Borowiak Maria Boruszak

Jan Brygier Zygmunt Cebulski Leon Chudziński Wanda Dąbrowska Łucjan Dembowski Bolesław Drogomirecki Gracjan Dziurla Jadwiga EicMerowa

Tadeusz Świtała

Marianna Firlej Karol Gasser Anatol Gawrych-Laudański Frakseda Giełda Korneliusz Janiak Zygmunt Jestonowski Zygmunt Józefczak Stanisław Juskowiak Henryk Kędziora Władysława Klawiter Józef Klemenczak Stanisław Klimek Czesław Kołodziejczak Fraln ciszek Kosmowski Kazimierz Kosmowski Alfred Kowalski Edmund Kowalski Janina Kowalska Roman Kozak Antonina Krychowska Jadwiga Kubiak Stanisław Kubiak Jerzy Kusiak Jerzy Łangowski Eugeniusz Łomiński Józef Łuczak Włodzimierz Malinowski Stanisław Marczyński Jadwiga Marglarczyk Adolf Micewski

Stanisław Mytko Zenon N alipiński Władysław Napierała Wanda Narożna Stanisław N owak Leon Orczyk Marian Paluchowski Marian Pawlak Wacław Piaskowski Henryk Puławski Maria Roszczak Zbigniew Rudnicki Antoni Ruta Antoni Rymań i ak Zofia Scłmaise Stanisław Smoliński Janina Smulkowska Witold Sokolnicki Łucja Staszewska Janina Sterczała Mirosław Stroiński Bronisław Szaj Józef Szeląg Andrzej Trella Wincenty Wasieleweki Salomeą Wierzbicka Aleksander Wilkoszewski Ryszard Witkowski Kazimierz Wolnikowski Zofia Woźniak

Następnie referat wygłosił przewodniczący Poznańskiego- Komitetu Frontu Jedności Narodu, radny Stanisław Smoliński. "W dniu 30 maja - powiedział on - realizując swój patriotyczny i obywatelski obowiązek, ponad 280 tysięcy mieszkańców Poznania udało się do urn wyborczych, dając wyraz swego poparcia dla programu i kandydatów Frontu Jedności Narodu, dając jeszcze jeden dowód pełnego zaufania dla polityki naszej partii i współdziałających z nią stronnictw: Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. W wyborach udział wzięło prawie 96% wyborców Poznania obdarzając kandydatów z list Frontu Jedności Narodu powszechnie i w sposób jednoznaczny swym zaufaniem. Ta nacechowana wysoką dojrzałością polityczną i głębokim patriotyzmem postawa społeczeństwa poznańskiego stanowi obok programu jaki przyjęliśmy, największy kapitał jakim dysponujemy w Poznaniu u progu nowej kadencji Sejmu i rad narodowych. Jest ona wyrazem głębokich zmian jakie zaszły w naszym życiu, nie tylko w rozwoju materialnej bazy socjalizmu, ale i w świadomości społeczeństwa, kóre wynosiło kraj z ruin wojennych, leczyło jego rany i wysiłkiem swym stworzyło dzisiejsze jego oblicze, jakże inne od tego, które zastaliśmy.

"w powszechnym akcie głosowania wybraliśmy w Poznaniu 376 przedstawicieli do naczelnych i terenowych organów władzy państwowej, amianowi - cie: 6 posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 80 radnych Rady N arodowej miasta Poznania i 290 radnych dzielnicowych rad narodowych.

Do Rady Narodowej miasta Poznania spośród 80 radnych wybranych zostało 19 kobiet, co stanowi blisko 25% ogółu radnych. Przynależność socjalna radnych kształtuje się następująco: 38 mandatów zajmują robotnicy, 41 - przedstawiciele inteligencji pracującej i jeden mandat - rolnik gospodarujący indywidualnie. Rada w takim składzie, przy współudziale szerokich rzesz wyborców w oparciu o swoje organa pomocnicze i wykonawczo>-zarządzające, podejmie realizację Narodowego Planu Gospodarczego na lata 1966-1970, realizację Programu Wyborczego Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, realizację licznych postulatów i wniosków zgłoszonych w toku kampanii wyborczej". Omawiając aktualną sytuację międzynarodową, radny Stanisław Smoliński podkreślił, że polską politykę zewnętrzną określa przyjaźń i sojusz ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i państwami - sygnatariuszami Układu Warszawskiego. Polska prowadzi politykę przyjaźni i współpracy ze wszystkimi krajami socjalistycznymi, a w ich jedności działania widzi ważny element siły i podstawowy czynnik potęgi. "Kampania wyborcza do Sejmu i rad narodowych - mówił dalej radny Stanisław Smoliński - charakteryzowała się szerokim zasięgiem i niezwykłą aktywnością. W pierwszej fazie kampanii wyborczej, obejmującej okres od początku stycznia do końca kwietnia 1965 r., radni Rady Narodowej miasta Poznania i rad dzielnicowych odbyli ogółem 74 spotkania z wyborcami, składając sprawozdania z realizacji poprzedniego' Programu Wyborczego oraz wniosków i postulatów wyborców zgłoszonych w kadencji 1961-1965. W spotkaniach tych wzięło udział blisko 10 000 wyborców. Druga faza kampanii wyborczej objęła spotkania kandydatów na posłów i radnych z wyborcami. Na spotkaniach tych kandydaci' zapoznali wyborców z Programem Wyborczym Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu na lata 1965-1969 oraz przyjęli zgłaszane przez wyborców wnioski i postulaty. Spotkań tych odbyło się łącznie 240. "W wyniku tak licznych spotkań, wyborcy zgłosili pod adresem Riady Narodowej miasta Poznania i dzielnicowych rad narodowych 1348 wniosków i postulatów. Dotyczyły one zagadnień gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz komunikacji miejskiej (fiJ/o wszystkich wniosków skierowanych pod adresem Rady Narodowej miasta Poznania), handlu i zaopatrzenia ludności, zdrowia i opieki społecznej, oświaty, kultury i kultury fizycznej. "Zgłoszone przez wyborców wnioski i postulaty, to wkład społeczeństwa poznańskiego w ogólnonarodową, gospodarską przedwyborczą dyskusję. Szczególny aspekt nadał kampanii wyborczej fakt, że wybory do Sejmu i rad narodowych przypadły na okres, który zamykał dwudziestolecie pokojowego wysiłku naszego narodu i otworzył trzecie dziesięciolecie niepodległego bytu państwowego naszego kraju".

Tadeusz Świtała

Następnie radny Stanisław Smoliński omówił najwaznleJsze zadania stojące przed nową Radą. Na pierwszy plan pracy przyszłej Rady wysunęły się problemy gospodarki komunalnej, stanowiące jeden z istotnych zadań rozwojowych Poznania. Potwierdzenie ich ciężaru gatunkowego poprzez wnioski i postulaty obywateli miasta winno utwierdzić Radę w przeświadczeniu o poprawności przyjętych w toku dotychczasowych prac nad projektem planu gospodarczego na lata 1966-1970 kierunków koncentracji nakładów i środków inwestycyjnych. "Zarysowujący się od kilku lat coraz silniej problem wody dla miasta - powiedział mówca - zostanie w latach 1966-1970 całkowicie zlikwidowany. Zmniejszenie do 1968 r. występującego obecnie deficytu wody, przy zabezpieczeniu pełnych jej dostaw za kilka dalszych lat, stanowić będzie rozwiązanie podstawowego problemu Poznania. Konieczność zapewnienia w pierwszej" kolejności wody oraz wybudowanie dla nowo powstających osiedli mieszkaniowych na Ratajach i Winogradach systemu magistrali i kolektorów wodociągowo- kanalizacyjnych - determinuje wielkość środków przeznaczanych na inne potrzeby miasta. Do nich zaliczyć trzeba przede wszystkim układ komunikacyjny naszego miasta, stanowiący system nie dostosowany do współczesnych potrzeb. Wprawdzie wielkość będących w dyspozycji środków nie pozwala na pełne' zrealizowanie docelowych koncepcji przekształcenia go

. . fi I. I. U 1\ 1

J\BE1 WK.

Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada z upoważnienia Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych, zespołów radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego oraz grupy radnych bezpartyj - nych zgłasza kandydatów na członków Prezydium Rady

Poznania

Prezydium Sesji inauguracyjnej. Przewodniczący naj starszy wiekiem radny Lucjan Dembowski i sekretarz - najmłodszy wiekiem radny Mirosław Stroińskiw układ w pełni dostosowany do wielkości i funkcji miasta, jednakże już przyszły plan pięcioletni przyniesie poważne zmiany jakościowe, eliminując szereg jego najbardziej kolizyjnych punktów. Połączenie komunikacyjne Jeżyc z Grunwaldem i Wildą, włączenie Trasy Chwaliszewskiej do lewobrzeżnego układu komunikacyjnego, modernizacja ciągów śródmiejskich przyczynią się do podniesienia sprawności funkcjonowania całego systemu połączeń drogowych wewnątrz miasta. Pozwoli to, łącznie ze zwiększeniem ilości taboru komunikacyjnego na usprawnienie przewozów mieszkańców z osiedli mieszkaniowych do miejsc pracy i wypoczynku. "W latach 1966-1970 nastąpi dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego. · Poznaniowi przybędzie około 64 000 izb mieszkalnych, co zapewni nowe mieszkania dla ponad 21 000 rodzin. Zadaniem władz lokalnych będzie zlikwidowanie pomieszczeń niemieszkalnych i dalsza poprawa warunków w mieszkaniach wielorodzinnych. Główną formą poprawy warunków mieszkaniowych

Tadeusz Świtałaludności, a zwłaszcza młodych małżeństw będzie spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe. Przed spółdzielczością mieszkaniową staną w najbliższych latach poważne zadania. Musi się ona organizacyjnie i kadrowo przygotować do przyjęcia ponad 10 000 nowych członków, do ponad dwukrotnego zwiększenia rozmiarów budownictwa mieszkaniowego, do spopularyzowania nowych, atrakcyjnych form gromadzenia funduszy na mieszkania spółdzielcze, do rozwijania różnorodnych inicjatyw spółdzielców. Potrzebom spółdzielczości mieszkaniowej wyjść musi naprzeciw Rada Narodowa miasta Poznania, zacieśniać się musi jej współdziałanie w tej dziedzinie ze związkami zawodowymi i organizacjami młodzieżowymi. "Budownictwo mieszkaniowe w Poznaniu rozwijać się będzie w oparciu o nowoczesne, uprzemysłowione metody budowlane, głównie na Osiedlu Świerczewskiego i nowych osiedlach na Ratajach i Winogradach. Tu skoncentruje się blisko 80% wielokondygnacyjnego budownictwa mieszkaniowego. Jednocześnie realizowany będzie pierwszy etap programu rekonstrukcji śródmieścia, przede wszystkim wzdłuż ulic: Armii Czerwonej, Piekary, Powstańców Wielkopolskich i 27 Grudnia. "Nie mniejszą uwagę Rada będzie musiała koncentrować na zapobieganiu dekapitalizacji substancji mieszkaniowej. Przewiduje się, że w latach 19661970 wyremontowanych zostanie ponad 2100 foudynków mieszkalnych. Oczywiście efektywność tych remontów zależeć będzie nie tylko od załóg przedsiębiorstw remontowo-budowlanych, ale również od aktywności komitetów blokowych i samych mieszkańców, którzy winni zwrócić większą niż dotąd uwagę na jakość remontów, skrócenie okresu ich trwania oraz likwidację marnotrawstwa materiałów. "Społeczeństwo Poznania bardzo wyraźnie kieruje ostatnio swoją uwagę na niedostatek sieci handlowej w rejonach peryferyjnych. Dlatego też rozmieszczenie sklepów i punktów sprzedaży detalicznej, będzie musiało być poddane wnikliwej analizie. Budowa nowych pawilonów handlowych, maksymalnie prawidłowa z punktu widzenia potrzeb mieszkańców miasta lokalizacja placówek handlowych będzie musiała stanowić jeden z zasadniczych kierunków działania Rady, zapewniających wyrównanie istniejących w tej dziedzinie nieprawidłowości. Trzeba będzie również zapewnić pełną społeczną kontrolę nad prawidłowym rozdziałem towarów przez dyrekcję przedsiębiorstw handlowych. "Znacznie bardziej wnikliwą, niż w poprzedniej kadencji uwagę, winna Rada skupić na poprawie stanu zdrowia mieszkańców. Służyć temu celowi ma przede wszystkim dalsza rozbudowa obiektów służby zdrowia. Zgodnie ze zmianami demograficznymi, zachodzącymi w naszym społeczeństwie, coraz bardziej na czoło działań Rady winny wysuwać się problemy ludzi w wieku poprodukcyjnym. Jest to podyktowane występującym intensywniej w dużych miastach procesem starzenia się ludności. Sukcesy w zwalczaniu umieralności, stały postęp wiedzy medycznej oraz inne elementy humanistycznego dorobku naszego ustroju sprawiły, że liczba osób w wieku podeszłym stale wzrasta. Wymaga to od nas stwarzania godziwych warunków spędzenia czasu przez

Sala obrad Sesji Inauguracyjnej. Od lewej siedzą: I Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Szydlak, {przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Jerzy Kusiak, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego: Jerzy Gawrysiak i Czesław Kończailudność w wieku poprodukcyjnym. Nie chodzi tu zresztą tylko o zagadnienie różnych form instytucjonalnej opieki nad emerytami, lecz również o znalezienie systemu organizowania ich dalszego udziału w życiu społecznym, o organizowanie społecznych form wypoczynku i możliwości spokojnego korzystania z wniesionego przez nich wkładu w bogactwo narodowe. "Ważne zadania staną przed Radą w dziedzinie dalszego- rozwoju kultury.

Dążyć należy do szerokiego;\. upowszechniania kultury, szczególnie w środowiskach robotniczych, rozwijać amatorski ruch kulturalny w świetlicach zakładowych i blokach, w szkołach i organizacjach młodzieżowych. Dążyć trzeba do udostępniania coraz szerszym kręgom społeczeństwa dorobku poznańskich instytucji kulturalnych: opery, teatrów, muzeów, telewizji oraz dorobku poznańskich środowisk twórczych; muzyków, pisarzy, plastyków. Zakończyć należy budowę zespołu szkół artystycznych przy ul. Solnej, sali widowiskowej w Pałacu Kultury, przenieść do nowych pomieszczeń Teatr Aktora i Lalki "Marcinek", podjąć budowę zaplecza dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. E. Kaczyńskiego l oraz ukończyć odbudowę zabytkowego Pałacu Górków i Zamku Przemysława.

"Rozwojowi fizycznemu mieszkańców winna służyć dalsza troska Rady o rozwój sportu, kultury fizycznej i turystyki. "Przedstawione problemy - powiedział mówca - nie mogą przesłonić najważniejszego zagadnienia, jakie stanowić będzie dalszy, racjonalny rozwój

Tadeusz Świtała

potencjału przemysłowego Poznania. Winniśmy zatem dążyć do dalszego podnoszenia rangi poznańskiego przemysłu w gospodarce kraju, i to nie tylko poprzez wzrost zatrudnienia, ale przede wszystkim poprzez jego rekonstrukcję, podnoszenie poziomu technicznego, automatyzację procesów produkcyjnych. -Szczególną uwagę winniśmy poświęcić dalszemu rozwojowi przemysłu precyzyjnego, wymagającego wysoko kwalifikowanych kadr pracowniczych. Przed nową Radą w coraz większym stopniu stanie problem realizacji różnorodnych funkcji koordynacyjnych w stosunku do przemysłu. "Jako radni, obdarzeni mandatem zaufania - zakończył Stanisław Smoliński - reprezentujący żywotne interesy szerokich rzesz ludzi pracy Poznania, zespoleni we Froncie Jedności Narodu, którego podstawową siłę stanowi trój stronny sojusz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, w codziennej pracy' umacniać będziemy jedność moralne-polityczną społeczeństwa, pogłębiać więź władzy państwowej z ludem pracującym i troszczyć się o poprawą warunków bytowych ludzi pracy, o rozkwit miasta, Ol zwycięstwo socjalizmu w naszym kraju" . PO' przemówieniu Stanisława Smolińskiego, przewodniczący sesji radny Lucjan Dembowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania. Uchwała ustalająca liczbą członków Prezydium na dziewięć osób powzięta została jednomyślnie. Do Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów członków Prezydium wybrani zostali radni: Maria Boruszak, Zygmunt Jesionowski, Stanisław Nowak, Wincenty Wasilewski i Kazimierz Wolnikowski.

Przewodniczący sesji udzielił głosu sekretarzowi Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzemu Zasadzie, który. z upoważnienia Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych, zespołów radnych, członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego oraz grupy radnych bezpartyjnych, zgłosił kandydatów na członków Prezydium, radnych: Jerzego Kusiaka (na przewodniczącego), Henryka Kędziora, Władysławę Klawiter i Zbigniewa Rudnickiego A (na zastępców przewodniczącego), Czesława Adamskiego (na sekretarza), Franciszka Kosmowskiego, Jerzego Łangowskiego, Wacława Piaskowskiego i Marię Roszczak (na członków). Następnie Jerzy Zasada przedstawił krótkie charakterystyki zgłoszonych kandydatów oraz w imieniu Komisji Porozumiewawczej uzasadnił, że wybranie do Prezydium nowych członków - Franciszka Kosmowskiego A i Marii Roszczak - posiadających znajomość zagadnień komunikacji i oświaty przyniesie pożytek pracom Prezydium. Mówca podziękował również za ofiarną pracę dotychczasowym członkom Prezydium, radnym: Bolesławowi Drogomireckiemu i Czesławowi Kołodziejczakowi i życzył im dalszej owocnej działalności dla dobra miasta. Wobec braku dalszych kandydatur, przewodniczący sesji poddał przedstawioną listę kandydatów na członków Prezydium pod głosowanie. Lista kan

JERZY KUSIAK przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania : : am HHp A "IIl,llIllI (J 2 A, Dl Dl-Ul .....lm m A m

Afe *

)..I,IHIMMBH)..I,aHMHBBO; ; _Ai A _IIIA A ?AA5*A"A'A'A l Uii"BI"H

Henryk Kędziora, zastępca czącego Prezydium 'Rady m. Poznaniaprzewodni - Narodowe]

Władysława Klawiter, zastępca przewodniczącego Prezydium Rady N arodowej m. Poznaniar. , .

lme mm IIIĘOlen -!Jb

I.... itn ...

%. . . . .

Zbigniew niczącego

Rudnicki, zastępca przewodPrezydium Rady Narodowej m. Poznania

Czesław Adamski, sekretarz dium Rady Narodowej m.

PrezyPozna Prezydium

Kosmowski, członek Rady Narodowej m.

Poznania

Wacław Piaskowski, członek Prezydium Rady Narodowej m. Poznania

.. mm4

Jerzy dium

Łangowski, członek Rady Narodowej m.

nia

PrezyPozna

Maria Roszczak, członek Prezydium Rady Narodowej m. Poznaniadydatów została przyjęta jednomyślnie. Z kolei przewodniczący sesji poprosił Komisję Skrutacyjną o podjęcie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów. Głos zabrał radny Władysław Napierała, który z upoważnienia Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych przedstawił Radzie projekt uchwały ustalającej rodzaje i liczbę członków stałych komisji. U chwała w tej sprawie podjęta została jednomyślnie. Powołano następujące komisje: 1. Administracji i Samorządu Mieszkańców; 2. Budownictwa; 3. Finansów i Planu Gospodarczego; 4. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji; 5. Handlu i Usług; 6. Kultury; 7. Kultury Fizycznej i Turystyki; 8. Mandatową; 9. Porządku i Bezpieczeństwa Publ.; 10. Oświaty i Nauki; 11. Przemysłu i Zatrudnienia;; 12. Rolnictwa i Leśnictwa; 13. Zdrowia i Opieki Społecznej. Jednomyślnie podjęto także uchwałę w sprawie składów osobowych stałych komisji. Z kolei przewodniczący sesji udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, radnemu Kazimierzowi Wolnikowskiemu, który zapoznał radnych z techniką głosowania oraz polecił członkom Komisji Skrutacyjnej rozdanie radnym kart do głosowania, odrębnych dla wyboru przewodniczącego Prezydium i wyiboru pozostałych członków Prezydium.

Nastąpił akt tajnego głosowania. Każdy z radnych, po odczytaniu jego> nazwiska podchodził do urny wyborczej i oddawał swój głos. Obrady wznowione zostały po 30-minutowej przerwie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z wyborów Prezydium Rady N arodowej miasta Poznania. W wyniku tajnego głosowania do Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania wybrani zostali: 1. Jerzy Kusiak - przewodniczącym Prezydium 2. Henryk Kędziora - zastępcą przewodniczącego Prezydium 3. Władysława Klawiter - zastępcą przewodniczącego Prezydium 4. Zbigniew Rudnicki - zastępcą przewodniczącego' Prezydium 5. Czesław Adamski - sekretarzem Prezydium 6. Franciszek Kosmowski - członkiem Prezydium 7. Jerzy Łangowski - członkiem Prezydium 8. Wacław Piaskowski - członkiem Prezydium 9. Maria Roszczak · - członkiem Prezydium.

Przewodniczący sesji złożył w imieniu Rady wszystkim członkom Prezydium serdeczne gratulacje oraz życzenia owocnej pracy dla dobra Poznania, a następnie udzielił głosu przewodniczącemu Prezydium, radnemu Jerzemu Kusiakowi.

Jerzy Kusiak w imieniu Prezydium podziękował Radzie za wyrażone zaufanie. Przekazał również wyrazy podziękowania partii, instancjom politycznym, działaczom Frontu Jedności Narodu i wszystkim mieszkańcom Poznania za obdarzenie tak zaszczytnym a jednocześnie niesłychanie odpowiedzialnym obowiązkiem. Mówca przypomniał, że nowo wybrani radni Rady Narodowej miasta Poznania złożyli ślubowanie w sali, która przez wiele wieków była

Tadeusz Świtała

miejscem historycznych wydarzeń, w sali w której niejednokrotnie decydowano' O' losach miasta i jego mieszkańców, w sali, która pamięta dni chwały Poznania i dni upadku. Mówca stwierdził, że od dwudziestu lat o losach miasta decyduje klasa robotnicza i że Rada czuje się jej reprezentantem we wszystkich swoich poczynaniach. Rada i jej Prezydium będą zmierzać do jak najpełniejszego rozwoju Poznania i zapewnienia jego mieszkańcom najlepszych warunków pracy i wypoczynku. Na tym porządek obrad inauguracyjnej sesji został wyczerpany 1 przewodniczący sesji oibrady zamknął.

Tadeusz Świtała

Tabela l

STRUKTURA SPOŁECZNA RADY NARODOWEJ MIASTA POZNANIA

Kadencja 1961-1965 Kadencja 1965-1969 ' (na dzień 25 IV 1961) (na dzień 1 VI 1965) liczba /0 liczba /0 Ro botnicy 29 36,25 29 36,25 Inteligencja praCUjąca 47 58,75 45 56,25 Rolnicy l 1,25 l 1,25 Rzemieślnicy l 1,25 2 2,50 Emeryci l 1,25 2 2,50 Nie pracujący zawodowo l 1,25 l 1,25 Razem: 80 100,00 80 100,00

Źródło: Dane Wydziału Organizacyjnego Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania.

Tabela 2

STRUKTURA POLITYCZNA RADY NARODOWEJ MIASTA POZNANIA

Kadencja 1961-1965 Kadencja 1965-1969 (na dzień 25 IV 1961) (na dzień 1 VI 1965) liczba % liczba I % Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 43 53,75 42 52,50 Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 4 5,00 4 5,00 Stronnictwo Demokratyczne 12 15,00 12 15,00 Bezpartyjni 21 26,25 22 27,50 Razem: 80 100,00 80 100,00

Źródło: Dane Wydziału Organizacyjnego Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania.

Tabela 3

RADNI RADY NARODOWEJ MIASTA POZNANIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA

Kadencj a 1961-1965 Kadencj a 1965 - 1969 Wykształcenie: (na dzień i 5 IV 1961 ) (na dzień 1 VI 1965) liczba /0 liczba /0 podstawowe 31 38,75 34 42,50 średnie 10 12,50 12 15,00 wyższe 39 48,75 34 42,50 Razem: 80 100,00 80 100,00

Źródło: Dane Wydziału Organizacyjnego Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania.

Tabela 4

STRUKTURA WIEKU RADY NARODOWEJ MIASTA POZNANIA

Kadencja 1961-1965 Kadencj a 1965-1969 Wiek (na dzień 25 IV 1961) (na dzień 1 VI 1965) liczba lo liczba lo 20-24 1 1,25 3 3,75 25-29 10 12,50 4 5,00 30-34 11 13,75 7 8,75 35-39 14 17,50 10 12,50 40-44 10 12,50 16 20,00 45-49 16 20,00 15 18,75 50-54 6 7,50 8 10,00 55-59 10 12,50 8 10,00 60-64 1 1,25 8 10,00 65-69 1 1,25 - - 70-74 - - 1 1,25 Razem: 80 100,00 80 100,00

Źródło: Dane Wydziału Organizacyjnego Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania.

Tabela 5

RADNI RADY NARODOWEJ MIASTA POZNANIA WEDŁUG PŁCI

Kadencja 1961-1965 Kadencja 1965-1969 (na dzień 25 IV 1961) (na dzień 1 VI 1965) liczba % liczba /0 Kobiety 16 20,00 19 23,75 Mężczyźni 64 80,00 61 76,25 Razem: 80 100,00 80 100,00

Źródło: Dane Wydziału Organizacyjnego Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania.

Tadeusz Świtała

ANEKS

WYNIKI WYBORÓW DO RAD NARODOWYCH W POZNANIU (NA PODSTAWIE OBWIESZCZEŃ TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH)

1. W wyborach, które odbyły się w Poznaniu '30 maja 1965 r. zastali wybrani radni Rady Narodowej miasta Poznania oraz pięciu Dzielnicowych Rad N arodowych w Poznaniu. 2. W wyborach wzięło udział MjJP/o wyborców. Głosów ważnych oddano 288 226.

Liczba głosów nieważnych wynosi 788. Na listy Frontu Jedności Narodu oddano 2831167 głosów, tj. 98,2P/o ważnie oddanych głosów.

I.

N astępujący kandydaci otrzymali w swoich okręgach wyborczych najWIęcej ważnych głosów i zgodnie z art. 67 Ordynacji Wyborczej do rad narodowych, wybrani zostali na radnych Rady Narodowej miasta IPoznania: W okręgu wyborczym nr 1: 1. Stanisław Andrzejewski, 2. Stanisław Jusfcowiak, 3. Bolesław Drogomirecki, 4. Zenon Nalipiński, 5. Jerzy Łangowski.

W okręgu wyborczym nr 2: 1. Gracjan Dziurla, 2. Józef Łuczak, 3. Zygmunt Józefczak, 4. Janina Kowalska, 5. Eugeniusz Łomiiński, 6. Zofia Woźniak.

W okręgu wyborczym nr 3: 1. Korneliusz Janiak, 2. Marianna Firlej, 3. Salomeą Wierzbicka, 4. Józef Szeląg, 5. Włodzimierz Malinowski. W okręgu wyborczymi nr 4: 1. Wanda Dąbrowska, 2. Zygpmimt Jesionowski, 3. Stanisław Mytiko, 4. Bronisław Szaj, 5. Jerzy Kusiak.

W okręgu wyborczym nr 5: ii. Henryk Puławski, 2. Wincenty Wasielewiski, 3. Janina Sterczała, 4. Witold Sokolnicki.

W okręgu wyborczym nr 6: 1. Maria Boruszak, 2. Tadeusz Kraszewski, 3. Roman Kozak, 4. Henryk Kędziora, 5. Lucjan Dembowski, 6. Janina Smulikowska. W okręgu wyborczym nr 7: 1. Aleksander Wilkoszewski, 2. Antonina Krychowska, 3. Sabina Bednarek, 4. Franciszek Kosmowski. W okręgu wyborczym nr 8: 1. Kazimierz Kosmowski, 2. Leon Orczyk, 3. Wacław Piaskowski, 4. Antoni Rymaniak. W okręgu wyborczym nr 9: 1. Jan Brygier, 2. Leon Chudziński, 3. Jadwiga Kubiak, 4. Wanda Narożna.

W okręgu wyborczym nr 10: 1. Czesław Adamski, 2. Karol Gasser, 3. Stanisław Kubiak, 4. Stanisław Nowak, 6. Andrzej Trella. W okręgu wyborczym nr 11; 1. Bronisław Bobrowski, 2. Władysław Napierała, 3. Jadwigla Eichler, 4. Stanislaw Smoliński, 5. Jadwiga Mairglarczyk.

W okręgu wyborczym nr 12: 1. Piotr Popławski, 2. Marian Paluehowski, 3. Ryszard Witkowski, 4. Stanisław Klimek, 3. Antoni Ruta. W okręgu wyborczym nr 13: 1. Adolf Micewski, 2. Alfred Kowalski, 3. Anatol Gawrych-Laudański, 4. Zbigniew Rudnicki, 5. Mirosław Stroiński, 6. Tadeusz Borowi ak. W okręgu wyborczym mr 14: ii. Edmund Kowalski, 2. Czesław Kołodziejczak, 3. Marian Kania, 4. Stanisław Marczyński, 5. Prakseda Giełda, 6. Łucja Staszewska.

W okręgu wyborczym nr 15: 1. Kazimierz Bednarek, 2. Zygmunt Cebulski, 3. Kazimierz Wolnikowski, 4. Władysława Klawiter, 5. Józef Klemenczak, 6. Maria Roszczak. W okręgu wyborczym nr 16: 1. Zygmunt Andrzejewski, 2. Zofia Schnase, 3 1 . Marian Pawlak, 4. Jan Nalepka.

II.

W wyborach do dzielnicowych rad · narodowych w (Poznaniu, następujący kandydaci otrzymali w swoich okręgach wyborczych najwięcej ważnych głosów i zgodnie z art. 67 Ordynacji Wyitaorczej do rad narodowych, wybrani zostali na radnych:

DZIELNICOWEJ RADY NARODOWEJ POZNAN - GRUNWALD W okręgu wyborczym nr 1: 1. Zdzisław iPukacki, 2. Bolesław Matczak, 3. Jan Olejnik, 4. Teofil Grzelczaik, 5. Janina Witkowska.

W okręgu wyborczym nr 2: 1. Czesław Klimecki, 2. Romuald Rochimiński, 3. Janusz Hełkowski, 4. Henryk Marciniak, 5. Kazimiera Ignor.

W okręgu wyborczym nr 3: 1. Franciszek Dymka, 2. Jan Michalak, 3. Łucjan I «racz, 4. Teresa Muzyk, 5. Mieczysław Łuczak, 6. Jan Dota.

W okręgu wyborczym nr 4: 1. Barbara Golak, 2, Henryk Nowak, 3. Tadeusz Preizner, 4. Krystyna Kubala, 5. Edmund Stachowski, 6. Albin Mis.

W okręgu wyborczym nr 5: 1. Stanisław Strugarek, 2. Zdzisław Filipiak, 3. Łucja Nawrot, 4. Bolesław Szczepański, 5. Jan Rogowski. W okręgu wyborczym nr O: 1. Albin Fizek, 2. Pelagia Polańska, 3. Marcin Chudzik, 4: Anna Siekierska, 5. Rysizard Pawlak, 6. Bronisław Pilarski.

W okręgu wyborczym nr 7: 1. Mikołaj Zafoiełło, 2. Janina Szałaga, 3. Jan Bieliński, 4. Mieczysław Weber, 5. Jan Kałamarz, 6. Józef Samolczyk. W okręgu wyborczym nr 8: 1. Bronisław Pasierski, 2. Michał Juszczak, 3. Tadeusz Kuezyk, 4. Andrzej Groński, 5. Urszula Szaj, 6. Kazimierz Grolewski. W okręgu wyborczym nr 9: 1. Henryk Lik, 2. Stanisław Wojsznis, 3. Henryk Rożnowski, 4. Leon J eran.

W okręgu wyborczym nr 10: 1. Mieczysław Kasperkowiak, 2. Helena Sobczyk, 3. Romuald Szpinger, 4. Marian Grossmann, 5. Jan Maćkowiak.

W okręgu wyborczym nr 11: 1. Zygmunt Górka, 2. Maria Bączkowska, 3. Jerzy Bauma, 4. Jarosław Rosłkiewicz, 5. Franciszek Pilch, 6. Zygmunt Kmieciak.

DZIELNICOWEJ RADY NARODOWEJ POZNAŃ - JEŻYCE W okręgu wyborczym nr 1: 1. Teresa Andrzejewska, 2. Maria Kierczyńska, 3. Wojciech Weiss, 4. Stefan Pokrywka, 5. Czesław Ciernioch.

W okręgu wyborczym nr 2: 1. Edward Sowiński, 2. Władysław Hussar, 3. Wojciech Gawroński, 4. Helena Sobierajska, 5. Zdzisław Liburski, 6. Eugenia Ryglewicz. W okręgu wyborczym nr 3: 1. Władysław Walczak, 2. Jerzy Grześkowiak, 3. Andrzej Nowak, 4. Irena Gorajska, 5. Joanna Graczyk, 6. Roman Roszak.

W okręgu wyborczym nr 4: 1. Bernard Heydrych, 2. Wacław Molińsfci, 3. Zbigniew Kmieciak, 4. Lucyna Wtorkowiska, 5. Władysław Nitschke. W okręgu wyborczym nr 5: 1. Janusz Kosik, 2. Marian Kwiatkowski, 3. Stefan Kulczak, 4. Florian Kubiś, 5. Maria Kudła.

W okręgu wyborczym nr 6: 1. Henryk Maćkowiak, 2. Marian Łafoędzki, 3. Wacław Dregier, 4. Bogusław Kaźmierczak, 5. Stefan Dolata, 6. Mariusz Peczynski. W okręgu wyborczym nr 7: 1. Józef Mielcarek, 2. Antoni Zajączkowski, 3. Józef Podborowski, 4. Hanna Wojciechowska, 5. Jan Dudek-Kornecki. W okręgu wyborczym nr 8: 1. Zdzisław Pałka, 2. Franciszek Wichrowski, 3. Józef Wróblewski, 4. Zygmunt Paszek, 5. Bolesława Rybczyńska, 6. Franciszek Rzepka.

2 Kronika miasta Poznania

Tadeusz Świtała

W okręgu wyborczym nr 9: 1. Stefan Przybylak, 2. Kazimierz Paehoefci, 3. Zbigniew Mosiężny, 4. Irena Zapolska, 5. Łucja Klemezak. W okręgu wyborczym nr 10: 1. Franciszek Pietrzak, 2. Teodor Działowski, 3. Leon Urbanowicz, 4. Szczepan Czarny, 5. Kazimierz Paczyński, 6. Krystyna Skowrońska.

W okręgu wyborczym nr 11: 1. Hieronim Korek, 2. Katarzyna Pieiprzyk, 3. Tadeusz Klotsclhke, 4. Stanisław Dziurkiewiez, 5. Benedykt Guss.

DZIELNICOWEJ RADY NARODOWEJ POZNAN - NOWE MIASTO

W okręgu wyborczym nr 1: 1. Maksymilian Bartz, 2. Kazimierz Borkowski, 3. Cyryl Kędzierski, 4. Urszula Wylęgała, 5. Marian Różański, 6. Irena Jabłońska.

W okręgu wyborczym nr 2: 1. Zofia Sznajder, 2. Kazimierz Stefaniak, 3. Teresa Mikołajczak, 4. Halina Jesionowska-Hałas, 5. Antoni Nowicki, 6. Marian Olszewski. W okręgu wyborczym nr 3: 1. Czesława [Ratajska, 2. Franciszek Stachowiak, 3. Franciszek Padalewski, 4. Bernard Cyprych, 5. Janusz Bielski.

W okręgu wyborczym nr 4: 1. Włodzimierz Słomiński, 2. Stanisław Brzostowski, 3. Maria Klinger, 4. Marian Gancarz, 5. Wiktor Tylewski, 6. Jerzy Zieliński. W okręgu wyborczym nr 5: 1. Jerzy Kośmider, 2. Seweryn Majchrzak, 3. Bogdan Kościański, 4. Marian Wieszaezewsikd, 5. Jadwiga Wajnert-Borowska, 6. Zofia Szymczak.

W okręgu wyborczym nr 6: 1. Maksymilian Świtaj, 2, Zygmunt Witkowski, 3. Wacław Hamerski, 4. Adam Andrzejewski, 5. Henryk Dałkowski, 6. Jan Sznajder.

W okręgu wyborczym nr 7: 1. Zbigniew Kotuiski, 2. Bogdan Mytko, 3. Maria Kolasińska, 4. Kazimierz Henke, 5. Władysława Jeneralczyk, 6. Pelagia Orlicka.

W okręgu wyborczym nr 8: 1. Zbigniew' Łączyński, 2. Jan Grejtowicz, 3. Jan Borkowski, 4. Halina Grześkowiak.

W okręgu wyborczym nr 9: 1. Mieczysław Wieczorek, 2, Stanisław Bierca, 3. Bolesław Heski, 4. Kamila Gandeeka, 5. Leon Kuśnierek.

DZIELNICOWEJ RADY NARODOWEJ POZNAN - STARE MIASTO

W okręgu wyborczym, nr 1: 1. Władysław Jarmiński, ,2. Aleksander Adamski, 3. Henryk Pieńczykowski, 4. Wanda Chytra, 5. Jerzy Błaszczyński, 6. Zenon Robiński. W okręgu wyborczym nr 2: 1. Henryk Sworek, 2. Ozeisiaw Pawlak, 3. Maria Serożyńska, 4. Leszek Rudkowski, 5. Anna Wolska-Neumann.

W okręgju wyborczym nr 3: 1. Leon Fołtyn, 2. Franciszek Kreczmer, 3. Józef Grzybowski, 4. Jan Kozłowski, 5. Wanda Mikulska.

W okręgu wyborczym nr 4: 1. Mieczysław Tarzyński, 2. Zdzisław Wętły, 3. Heliodor Gazecki, 4. Teodor Janowski, 5. Teofil Kazimierski.

W okręgu wyborczym nr 5: 1. KaiZimierz Mułczyński, 2. Włodzimierz Staniszewski, 3. Henryk Matela, 4. Jadwiga Majnkiewicz, 5. Franciszek Grabiak. W okręgu wyborczym nr 6: 1. Stefan Kubanek, 2. Leon Woroch, 3. Józefa N owak, 4. Aleksy Nader, 5. Stefan Nowicki, 6. Antoni J ałoszyński.

W okręgu wyborczym nr 7: 1. Henryk Lorych, 2. Władysław Passowicz, 3. Walenty Joachimiak, 4. Władysław Radoń, 5. Maria Chirościńska, 6. Stefan Kaczmarek. W okręgu wyboirczym nr 8: 1. Weronika Mańczak, 2. Stanisław Żywień, 3. Antoni Jackowski, 4. Lucyna Koszuta, 5. Aleksander Andrut.

Inauguracyjna sesja Rady Narodowej m. Poznania

W okręgu wyborczym nr 9: 1. Tadeusz Thomas, 2. Leokadia Wyzgałą, 3. Zygmunt Kolasińiski, 4. Jerzy Zdunek, 3. Zbigniew Wołynka. W okręgu wyborczym nr 10: 1. Ryszard Małkiewicz, 2. Urszula Adamiak, 3.

Stanisław Nowakowski, 4. Irena Kaczmarek, 5. Mieczysław Zub, 6. Henryk Kara.

W okręgu wyborczym nr 11: 1. Kajetan Kolanowski, 2. Kazimierz Ozór 3. Urszula Mówińska, 4. Jerzy Urbański, 5. Jerzy Ziółek, 9. Stanisław Kulik.

DZIELNICOWEJ RADY NARODOWEJ POZNAŃ - WILDA

W okręgu wyborczym nr 1: 1. Bronisław Bartkowiak, 2. Jan Bausmer, 3. Roman Wieczorek, 4. Piotr Andrzej alk" 5. Nikodem Pięta, 6. Wanda Nowicka. W okręgu wyborczym nr '2: 1. Adam Górski, 2. Ignacy Domagała, 3. Aleksander Tyczewski, 4. Krystyna Dziedzicka, 5. Edmund Pachoiski, 9. Witold Błaszak. W okręgu wyborczym nr 3: 1. Aleksandra Kostrzewska, 2. Stanisław Noga, 3. Edward Stachowiak, 4. Jan Grabarczyk, 5. Jerzy Goździk, 6. Zofia N orsztyńska.

W okręgu wyborczym nr 4:: 1. Stanisław Mytko, 2. Józef Andersen, 3. Zygfryd Michalak, 4. Stanisław Łosiewicz, 5. Michał Łukaszewski, 9. Franciszek Głowacki, W okręgu wyborczym nr 6: 1. Stanisław! Strzelewicz, 2. Maria Szczepaniak, 3. Janusz Bociański" 4. Janina Amanowicz, 5. Jan Olejniczak, 6. Alojzy Zieleśkiewicz. W okręgu wyborczym nr 6: 1. Antoni Dolata, 2. Maria Żurawska, 3. Marian Gierka, 4. Bernard Jagieiski, 5. Henryk Cielewicz, 9. Henryk Biegała.

W okręgu wyborczym nr 7: 1. Cecylia Kaczor, 2. Aldon Nieszporek, 3. Władysław Szarzyński, 4. Iglnaey Łyczyński, 5. Jan Mianowski, 9. Urszula Przybylak. W okręgu wyborczym nir 8: 1. Jan Kanduiski, 2. Kazimierz Wieczorowski, 3. Wacław Fiszer, 4. Józef Łyduch, 5, Leon Pawlak, 9. Antoni Przybylski.

W okręgu wyborczym nr 9: 1. Sylwester Kamiński, 2. Danuta Kaziród, 3. Kazimierz Juskowiak, 4. Józef Kaczmarek, 5. Anna Łakoma, 9. Władysław Kowalski. W okręgu wyborczym nir 10: 1. Stefan Kiełczewski, 2. Roman Mocek, 3. Józef Dobosz, 4. Janina Schmidt, 5. Stanisław Czajka 9. Alojzy Szczygieł.

RADNI RADY NARODOWEJ MIASTA POZNANIA

Czesław Adamski

Stanisław Andrzejewski Zygmunt Andrzejewski

Kazimierz Bednarek

Sabina Bednarek

Bronisław Bobrowski Tadeusz Borowiak Maria Boruszak

J an Brygiier Zygmunt Cebulski

sekretarz Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania dyrektor Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia naczelny inżynier Wojewódzkiego Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego ślusarz w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego pracownica kontroli technicznej w Poznańskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa" komendant Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej spawacz w Zakładach Przemysłu Gumowego "Stomil" pracownica Poznańskich Zakładów Naprawy Samochodów emeryt mistrz ślusarski w Wielkopolskiej Fabryce Urządzeń Mechanicznych "Wiepofama"

Leon Chudziński

Wanda Dąbrowska Lucjan Dembowski

Bolesław Drogomirecki

Gracjan Dziurla Jadwiga E)J,cbIer Marianna Fierlej

Karol Gasser

Anatol Gawrych-Laudański

Prafcseda Giełda

Korneliusz Janiak

Zygmunt Jesionowski

Zygmunt Józefczak

Stanisław Juskowiak

Marian Kania Henryk Kędziora

Władysława Klawiter

Józef Klemenczak

Stanisław Klimek Czesiław Kołodziejczak Franciszek Kosmowski Kazimierz Kosmowski

Alfred Kowalski Edmund Kowalski

Janina Kowalska

Roman Kozak Tadeusz Kraszewski Antonina Krychowska

Jadwiga Kubiak Stanisław Kubiak

Tadeusz

Świtała

dyrektor Wojewódzkiej Dyrekcji Kursów Stowarzyszenia Stenografów i Maszynistek kierownik szkoły podstawowej nr 45 radca prawny Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Tekstylno-odzieżowego dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Banku Polskiego mistrz szewski artysta-maiarz pracownica Poznańskich Zakładów Koncentratów Spożywczych kierownik Biura Handlu Zagranicznego'" Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" pracownik Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskieih brygadzistka w Poznańskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego im. Komuny Paryskiej lekarz w Szpitalu Wojewódzkim Ministerstwa Spraw Wewnętrznych sekretarz Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego mistrz elektrotechniczny w Poznańskich Zakładach Piwowarsko- Słodowniczych przewodniczący Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Chemików monter w przedsiębiorstwie budowlanym zastępca przewodniczącego Prezydium Rady N arodowej miasta Poznania zastępca przewodniczącego Pirezydium Rady N arodowej miasta Poznania instruktor ruchu w Miejskim Przedsiębioirstwie Komunikacyjnym kierownik apteki wojskowy komendant rejonowy Poznań-Miasto nr 1 naczelnik parowozowni przewodniczący Rady Przedsiębiorstwa Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" działacz społeczny sekretarz Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych nauczycielka w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki profesor Politechniki Poznańskiej dyrektor Zachodniej Agencji Prasowej pracownica w Poznańskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa" pracownica Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Sabina Bednarek

Maria B o rusz ak

RADNI RADY NARODOWEJ M. POZNANIA (1 VI 1965)

Zygmunt Andrzejewski

Bronisław Bobrowski

Jan Btygier

Kazimierz Bednarek

Tadeusz Borowiak

Zygmunt Cebulski

Bolesiaw Drogomirecki

Marianna Firlej

RADNI RADY NARODOWEJ M. POZNANIA (1 VI 1965)

Wanda Dąbrowska

Jl W:

Gracjan Dziurla

Karol Gasser

Lucjan Dembowski

Jadwiga Eichlerowa

Anatol Gawrych- Laudański

Józef Klemenozak

RADNI RADY NARODOWEJ M. POZNANIA (1 VI 1965)

V*

..?.'

Korneliusz Janiak.

Stanisław Juskowiak

Stanisław Klimeik

Zygmunt J esionowski

Marian Kania

Edmund Kowalski

Antonina Krychowska

RADNI RADY NARODOWEJ M. POZNANIA (1 VI 1965)w . y A _ A;:'.'

Janina Kowalska

Roman Kozak

Jadwiga Kubiak

Alfred Kowalski

JP

Tadeusz Kraszewski

Stanislaw Kubiak

Stanisław Marczyński

Stanisław Mytko

RADNI RADY NARODOWEJ M. POZNANIA (1 VI 1965)

Józef Łuczak

Jadwiga Marglarczyk

Jan Nalepka

Włodzimierz Malinowski

Adolf Micewski

Zenon N alipiński

Leon Orczykmm.

'.

..*

Piotr Popławski

RADNI RADY NARODOWEJ M POZNANIA (1 VI 1965)

Wanda Narożna

Marian Pałuchowski

p

*n

Henryk Puławski

Stanisław Nowak

Marian Pawlak

Antoni Ruta

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1965.10/12 R.33 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry