REDAG UJE KOMITET

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1965.10/12 R.33 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Aleksander Anholcer, Janusz Dembski (przewodniczący Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania"), Henryk Kondziela (sekretarz redakcji "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania"), Stanisław Kubiak, Jerzy Kusiak (przewodniczący Komitetu Redakcyjnego), Jerzy Łangowski, Adam Łopatka, Władysław Markiewicz, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania"), Edward Zimmer, Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, plac Kolegiacki 17

PRENUMERATA

Zamówienia l przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 4O'/f wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wronia 23, teł. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr «l-6 A l(xx)24. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221-«-282 NBP IV OjM.

Okładkę projektowała Maria Dolna

Wydano na Prezydium Radyzlecenie Wydziału Kultury Narodowej miasta Poznania

W Y D A W N I C T W O P O Z N A Ń S K I E P O Z N A N 1965 Nakład 1410 + 100 egz. Ark. wyd. 15,1, ark. druk. 11,625 Oddano do składania 9 X 1965. Podp. do druku 8 I 1966. Druk ukończ, w styczniu 1966. Papier druk. saLkI. V 70 g 70XlOO Cm. W-5. Zamów, nr 478/137. Cena zł 7,DRUK. UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAN, ul. Fredry 10

SPIS TREŚCI

Str.

Tadeusz Ś w i t a ł a: Inauguracyjna sesja Rady Narodowej miasta Poznania 11 czerwca 1965 r. ANEKS: Wyniki Wyborów do Rad Narodowych w Poznaniu (na podstawie obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych) oraz alfabetyczny Spis Radnych Rady Narodowej Miasta Poznania . 5

MATERIAŁY

Władysława K l a w i t er: Rozwój szkolnictwa podstawowego w Poznaniu w latach 1945-1905. AiNEKS: Spis szkół podstawowych w Poznaniu (stan na 15 IX 1%15 r.) oraz szkół podstawowych zbudowanych w Poznani u w latacih 1948-1965. .28 Teresa C h o c i ej: Poznańskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w latach 1885-1965. .45 Stanisław H e b a n o w s ki: Teatry poznańskie w latach 1945-1959. Część III (1 IX 1956-31 VIII 1959). .67

ŻYCIE KULTURALNE

Janusz D e m b s ki: Seizon kulturalny 1964/19615 w Poznaniu Bogdan C i s z e w s ki: Sezon Filharmonii Poznańskiej 1964/1965 93

KRONIKA

Alfred L a b o g a i Tadeusz O r l i k: Laureaci Nagród Miasta Poznania i województwa poznańskiego za rok 1964. Dokończenie (Jerzy Bijasiewicz, Henryk Gącarzewioz, Tadeusz Giecewiaz, Przemysława Giecewicz, Lechosław Gruszczyński, Adam Maruniewicz, Marian Pestka, Władysław Piotrowski, Adam Rawecki, Jan Steffen, Piotr Stolarski, Marek Suchorski, Mirosław Synoradzki, Edward Tarociński, Edmund Urbanik) . 99

Mottyniana

Tadeusz Ś w i t a ł a: Księgarz Julian Stefański. ANEKS: Krótkie życiorysy pracowników polskiej księgarni w latach okupacji (1940-1942) oraz pierwszej w wyzwolonym Poznaniu księgami (1945). .113

Sprawozdania

Marian G e n o w e f i ak: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania pOSWlęcone realizacji Programu Wyborczego Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności N arodu w latach 1961-1965 oraz zamierzeniom inwestycyjnym na lata

Spis treści

1966-1970. ANEKS: Fragmenty Uchwały Rady Narodowej Miasta Poznania o kierunkach aamierzeń inwestycyjnych: Zakładów Energetycznych Oknęgu Zachodniego, Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa, Dyrelkcji Okręgowej Kolei Państwowej i Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w latach 1-966--4:970 w Poznaniu. .136 Urszula P a u l ó w n a: Wydarzenia w Poznaniu w roku 1964. Część II 153

ZDJĘCIA:

Witolda Czarneckiego, Wojciecha Kujawy, Zenona Maksymowicza, Henryka Matuszewskiego , Józefa Myszkowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Jerzego U nierzyskiego i Grażyny Wysaomirsikiej.

Rysunki: Zbigniewa Dydowicza.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1965.10/12 R.33 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry