REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1964.01/03 R.32 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Aleksander Anho1cer, Janusz Dembski (przewodniczący), Stanisław Kubiak, Jerzy Kusiak, Jerzy Łangowski, Adam Łopatka, Władysław Markiewicz, Stefan Olszowski, Janusz, Przewoźny, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji), Józef Tułasiewicz, Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, plac Kolegiacki 17

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40/0 wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Przedsiębiorstwo Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wilcza 46 za pośrednictwem PKO konto nr 1-6-1(0)20. Egzemplarze zdezaktualizowane można zamawiać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 9.

Okładkę projektowała Maria Dolna

Wydano na Prezydium Radyzlecenie Wydziału Kultury Narodowe) miasta Poznania

'jOtf

W Y D A W N I C T W O P O Z N A Ń S K I E P O Z N A N 1964 Nakład lls) + lm egzemplarzy. Ark. wyd. 9,5, ark. druk. 7 ,00. Oddano do składania 13 11964. Podp. do druku 16 III 1964. Druk ukończ, w marcu 1964. Papier ilustracyjny ki. V 70 g 70x100 Cm. 0-2. Zamówienie nr 20/24.

Ceil - l<I.i

DRUK. UNIWERSYfETU IM. A. MBcKIEWrCZlft

POZNAN, ul. Fredry 10v«?

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1964.01/03 R.32 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry