SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1963.10/12 R.31 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

ARTYKUŁY

Czesław Koł o d z i e j c z ak: Problemy gospodarki komunalnej miasta Poznania na tle udziału jednostek gospodarczych w kosztach budowy i rozbudowy urządzeń komunalnych. Część T. .5 Lech Z i m o w s ki: O nowe kierunki studiów urbanistycznych w Poznaniu .19

MATERIAŁY

Stanisław H e b a n o w s ki: Teatry poznańskie w latach 1945-1960.

Część II (1 III 1951 - 31 VIII 1956) .. .33 Jan Wal k o w i ak: Rozmieszczenie sieci detalicznej handlu w Poznaniu 51

ZYCIE KULTURALNE

Bogdan C i s z e w s ki: Sezon 1962/196>3 Filharmonii Poznańskieji . 65 Tadeusz S z a n t r u c z e k: Poznańskie Wiosny Muzyczne (1961-1063). 71

KRONIKA

Mott y niań a Tadeusz Ś w i t a ł a: Bracia Danielakowie. Część II.

Sprawozd anią Aleksander N o w ak: Pomnik Marcina Kasprzaka w Poznaniu 96 Urszula P a u l ó w n a: Fort VII - Mauzoleum męczeństwa Wielkopolan 97 Jan Z a ł u b s ki: Rozpoczęto budowę nowych wodociągów dla miasta Poznania 100 Marian G e n o w e fi ak: Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona sprawozdaniu z wykonania planu gospodarczego i budżetu za rok 1962. .. 1 O 2

Recenzje

Marian M a ł e c ki: Budżety miasta Poznania w latach 1945-1960 Kazimierz S z y m i ł: Okolica poetów i Pitaval wielkopolski .

109

ZDJĘCIA

Stefana Konopińskiego, Mariusza Koteckiego, Zenona Maksymowicza 1 Henryka Matuszewskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1963.10/12 R.31 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry