REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1963.10/12 R.31 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Aleksander Anholcer, Stanisław Kubiak, Jerzy Kusiak, Jerzy Łangowski, Adam. Łopatka, Władysław Markiewicz, Stefan Olszowski, Janusz Przewoźny, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji).

Józef Tułasiewicz, Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, plac Kolegiacki l 7

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł. Cena prenumeraty zagranicznej jest o 4(1/« wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Przedsiębiorstwo Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wilcza 46 za pośrednictwem PKO konto nr 1-6-1(0)20. Egzemplarze zdezaktualizowane można zamawiać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 9.

Okładkę projektowała Maria Dolna

Wydano na Prezydium Radyzlecenie Wydziału Kultury Narodowej miasta Poznania

W Y D A W N I C T W O P O Z N A Ń S K I E P O Z N A N 1964 Nakład lls) + lm egzemplarzy. Ark. wyd. 10,6, ark. druk. 7,25 + l wkl. Oddano do składania 9 X 1963. Podp. do druku 19 XII 1S63 Druk ukończ, w styczniu 1964. Papier drukowy sal. ki. V 70 g 70XlOO cm. P-3. Zamówienie nr 473/7.

Cena zł 7,-' DRUK. UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAN, ul. Fredry 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1963.10/12 R.31 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry