REDAKTORZY KRONIKI MIASTA POZNANIA W LATACH 1923-1960

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1963.07/09 R.31 Nr3

Czas czytania: ok. 9 min.

JANUSZ ZIÓŁKOWSKI

ADELA SITKOWSKA

Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych odznaczyło go srebrną odznaką śpiewa etwa. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej St. Strugarek odznaczony został Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem X-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

MARIAN J. MIKA REDAKTOR NACZELNY (1 I 1947 - 31 XII 1948) Urodził się 25 lutego 1907 roku w Kamionnej pow. Międzychód, z rodziców Edmunda i Stanisławy. Pierwsze nauki w szkole powszechnej pobierał w Niemczech, dokąd przenieśli się rodzice rolnicy w roku 1914 i tam również zaczął uczęszczać do gimnazjum. Po przeniesieniu się w roku 1920 rodziców do Poznania kontynuował naukę w Gimnazjum iml. Marii Magdaleny, które ukończył w roku 1927. W tymże samym roku rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył uzyskując dyplom magistra filozofii. Jego praca dyplomowa Studia nad patrycjatem poznańskim w wiekach średnich, oparta na nieznanych dotąd źródłach archiwalnych, ogłoszona została drukiem w roku 1937 jako osobny tom Biblioteki "Kroniki Miasta Poznania" (ni 7). Po ukończeniu studiów M. J. Mika otrzymał stypendium pracownika naukowego Archiwum Państwowego mi. Poznania i poświęcił się zbieraniu materiałów źródłowych. W sierpniu 1939 roku M. Mika powołany został do wojska. W Puszczy Kampinowskiej wzięty do niewoli, w której przebywał (oflag Dobiegniewo ) do czasu wyzwolenia obozu przez Armię Radziecką w styczniu 1945 roku. Po powrocie do Poznania Marian J. Mika obejmuje 6 marca 1945 rokustanowisko zastępcy kierownika Archiwum Miejskiegol , a następnie kierownika. Od przyjęcia przez państwową służbę archiwalną Archiwum Miejskiego pracuje jako kustosz i kierownik Oddziału Akt Miejskich. Równocześnie bierze czynny udział w reaktywowaniu "Kroniki Miasta Poznania". Od 8 czerwca 1945 roku był członkiem kolegium redakcyjnego.

Brał żywy udział w pracach nad odbudową zniszczonego w czasie wojny Starego Miasta. N a podstawie odkrytych przez niego materiałów źródłowych zrekonstruowano domy mieszczańskie przy Starym Rynku. Naukowa działalność M. J. Miki wyraża się 60 publikacjami ogłoszonymi drukiem (były to większe i drobne przyczynki oraz życiorysy). W badaniach nad dziejami Poznania na plan pierwszy wysuwa się problematyka dziejów społecznych i gospodarczych miasta Oraz wydawnictwa źródłowe. Od roku 1946 M. J. Mika jest współpracownikiem Polskiego Słownika Biograficznego, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

STANISŁAW KROKOWSKI REDAKTOR NACZELNY (i I 1948 - 31 XII 1950)

U radził się w Poznaniu w rodzinie cukiernika Antoniego i Mieczysławy j. Fischbachów-Krokowskich w dniu 1 października 1910 roku. Ukończył Gimnazjum im. M. Magdaleny, a potem zapisał się na studia filozoficzne na Uniwersytecie Poznańskim. Ukończył je w zakresie filologii polskiej w roku 1936 pod kierunkiem profi Tadeusza Grabowskiego. Studia uzupełniał we Francji i Włoszech. W ciągu kilku lat był asystentem przy katedrze literatury, równocześnie przygotowując się do zawodu publicysty. Interesował się również teatrem i krytyką teatralną, pełniąc funkcję recenzenta teatralnego w kilku dziennikach poznańskich. Do wybuchu II wojny światowej pełnił funkcję redaktora w Księgarni i Drukarni św. Wojciecha w Poiznaniu. Wydał także kilka swoich prac: Z życia polskich studentów we Francji (1937), Polonica włoskie (1937) i tom wierszy pl. Wschodzący dzień (19;38).

Brał również udział w autystycznym życiu uniwersyteckim młodzieży poznańskiej, organizując w roku 1934 specjalną audycję radiową pl. "Młodość na antenie"', oraz współpracując z kabaretem studenckim "Stratosfera". Okupację spędził na wysiedleniu w Ostrowcu Świętokrzyskim i Radomiu.

Po wyzwoleniu objął stanowisko kierownika literackiego Polskiego Radia w Poznaniu i piastował je w latach 1945-1948. Potem pełnił funkcję kierownika prasowego w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu (1950-1951) oraz redaktora "Głosu Wielkopolskiego" (1951-1953). Wydał dwie książki o Staszicu (1948) i dłuższe qpowiadanie dla dzieci (1950).

W roku 1954 nadwerężone zdrowie nie pozwala mu dalej pracować. Mimo młodego jeszcze wieku Stanisław Krakowski przechodzi na emeryturę.

JANUSZ ZIÓŁKOWSKI REDAKTOR NACZELNY (1 I 1956 - 31 VIII 1958) Urodził się 6 kwietnia 1924 roku w Sosnowcu jako syn Antoniny Macugowskiej i Aleksandra, urzędnika w przemyśle metalowym. Tam w roku 1945 uzyskał świadectwo dojrzałości. Studia odbył na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1945-1950, uzyskując stopień magistra nauk ekonomiczno-politycznych (1949) i doktora filozofii w zakresie socjologii (1950) na podstawie pracy pl. Rozwój demograficzny Katowic i Sosnowca na tle warunków gospodarczo-spolecznych. Od roku 1949 do końca 1956 roku pracował w Prezydium Miejskiej Rady N aro

Tadeusz

Świtaładowej w Poznaniu, zrazu jako kierownik Biura Studiów w Wydziale Planowania Ekonomicznego, później jako zastępca przewodniczącego Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego. W latach 1949-1951 i 1955-1958 pełnił ponadto funkcję konsultanta ekonomicznego Międzynarodowych Targów Poznańskich. W roku 1957 przeszedł do Katedry Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na stanowisko adiunkta. W roku 1960 habilitował się w zakresie socjologii na Wydziale Filozoficzno- Historycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na podstawie pracy pl. Sosnowiec. Drogi i czYnniki rozwoju miasta przemyslowego. Od maja 1961 roku jest docentem w Katedrze Socjologii, specjalizując się zwłaszcza w dziedzinie socjologii miasta. Jego wybitną zasługą jest wznowienie po sześcioletniej przerwie "Kroniki Miasta Poznania". Janusz Ziółkowski pełnił funkcję redaktora bez mała trzy lata. Pod jego kierownictwem w stosunkowo krótkim czasie "Kronika" osiągnęła wysoki poziom. W roku akademickim 1958j59 i ponownie od marca do maja 1960 roku przebywał w Anglii jako stypendysta British Council w Londynie i Liverpolu, studiując zagadnienia socjologii miasta i przemysłu. JBył jednym z trzech głównych referentów na XXVI Światowym Kongresie Międzynarodowych Federacji Zagadnień Mieszkaniowych, Urbanistyki i Planowania Regionalnego, który odbył się w Paryżu na początku września 1962 roku. Kongres był poświęcony problemowi: "Środowisko mieszkalne człowieka a cywilizacja". Janusz Ziółkowski był również oficjalnym przedstawicielem Federacji na Seminarium ONZ w Warszawie (koniec września 1962 r.), poświęconym problemom polityki urbanistycznej w Europie i wygłosił tam referat pl. Socjologiczne aspekty urbanizacji Europy. Ziółkowski opublikował kilka artykułów w "Przeglądzie Zachodnim", "Przeglądzie Socjologicznym" i "Kulturze i Społeczeństwie". Jest członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Architektury, Urbanistyki i Budownictwa, Polskiej Akademii Nauk, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członkiem Instytutu Zachodniego w Poznaniu (gdzie redaguje czasopismo "Polish Western Affairs", przeznaczone dla czytelnika zachodniego), członkiem Rady N aukowo- Ekonomicznej Międzynarodowych Targów Poznańskich, członkiem Kolegium Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego w Poznaniu oraz konsultantem Pracowni Urbanistycznej Prezydium Rady Narodowej m. Poznania.

ADELA SITKOWSKA PRZEWODNICZĄCA KOLEG IUM REDAKCYJNEGO (1 II 1969 - 30 IX 1960)

Urodziła się 13 grudnia 1913 roku we Lwowie w rodzimie destylatora Zelmana i Klary Kesslerów. Szkołę podstawową oraz szkołę średnią ukończyła w rodzinnym mieście. Po maturze zaczęła studia w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie. Jednocześnie pracowała społecznie w studenckiej organizacji młodzieży "Życie". Wybuch II wojny światowej zastał Adelę Kessler w Warszawie, skąd w obawie przed prześladowaniami okupanta, w październiku 1939 roku udała się przez zieloną granicę do Lwowa. W roku 1942 powróciła jednak do Warszawy, gdzie zarabiała na utrzymanie jako konduktorka tramwajowa. Przed wybuchem powstania warszawskiego, by uniknąć aresztowania i represji, ukrywała się aż do wyzwolenia w Michalinie. W roku 1944 w wyzwolonej Warszawie- Pradze podejmuje reporterkę w "Życiu Warszawy", które wtedy zaczyna wychodzić. Wkrótce wyjeżdża do Gdyni, a później do Szczecina, gdzie zakłada i redaguje kobiece pismo "Zycie Kobiety". Odrzuca propozycję redagowania "Mody i Życia Praktycznego" w Warszawie. Później wyjeżdża z mężem Julianem Sitkowskim do Poznania,

gdzie osiadają na stałe. A. Sitkowska studiuje w Szkole Głównej Służby Zagranicznej, zawodowo zaś pracuje jako wicedyrektor szkoły średniej. W roku 1951 po ukończeniu studiów podejmuje obowiązki starszego asystenta w Katedrze Ekonomii Politycznej. Zapisuje się równocześnie na Wydział Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1956 Ministerstwo Spraw Zagranicznych delegowało A. Sitkowska do Wietnamu do pracy w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w charakterze attache prasowego. Po powrocie w czerwcu 1957 roku uzyskuje dyplom magistra praw.

Ukazało się wtedy w prasie kilka jej reportaży z pobytu w Wietnamie, Laosie i Chinach. W dniu 15 grudnia 1958 roku Prezydium Rady Narodowej m. Poznania powołuje Adelę Sitkowska na stanowisko kierownika Wydziału Kultury. Obok rozlicznych obowiązków Adela Sitkowska poświęca wiele czasu na pełnienie funkcji przewodniczącej Komitetu Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania". Powołanie przez Prezydium Rady Narodowej Komitetu Redakcyjnego jako organu kolegialnego zarządzania pismem jest jej wybitną izasługą. Ostatnio ukazały się jej pamiętniki oparte na przeżyciach okupacyjnych pl. Nie chcą nocy.

ZESPOŁY REDAKCYJNE "KRONIKI MIASTA POZNANIA" W LATACH 1923-1960

REDAKCJA ZYGMUNTA ZALESKIEGO 1 I 1923 - 31 VIII 1939 Kazimierz Kaczmarczyk (l I 1924 - 31 XII 1926) - redaktor Kazimierz Kuciński <1 I 1923 - 31 XII 1924) - redaktor Bronisław Wietrzychowski (l I 1936 - 31 VIII 1939) - redaktor odpowiedzialny Andrzej Wojtkowskl (l I 11m - 31 XII 1924) - redaktor Zygmunt Zaleski (l I 1923 - 31 VIII 1939) - redaktor naczelny

REDAKCJA STANISŁAWA STRUGARKA 6 VI 1945 - 31 XII 1946 Franciszek Jaśkowiak (6 VI 1945 - 31 XII 1947) - członek Komitetu Redakcyjnego Grażyna Kalkstein (6 VI 1845 - 31 XII 1946) - sekretarz redakcji Marian Mika (6 VI 1945 - 31 XII 1946) - członek Komitetu Redakcyjnego Józef Nowacki (6 VI 1945 - 31 XII 1946) - członek Komitetu Redakcyjnego Stanisław Strugarek (6 VI 1945 - 31 XII 1946) - redaktor naczelny Kazimierz Ulatowski (6 VI 1945 - 31 XII 1946) - członek Komitetu Redakcyjnego

REDAKCJA MARIANA MIKI 1 I 1947 - 31 XII 1948 Grażyna Kalkstein (l I 1947 - 31 XII 1947) - sekretarz redakcji Aleksandra Markwatz (l I 1948 - 31 XII 1948) - sekretarz redakcji Marian Mika (l I 1947 - 31 XII 1948) - redaktor naczelny

REDAKCJA STANISŁAWA KROKOWSKIEGO 1 I 1949 - 31 XII 1950 Stanisław Krokowski (1 I 1949 - 31 XII 1950) - redaktor naczelny Aleksandra Markwitz (l I 1949 - 81 XII 1950) - sekretarz redakcji

REDAKCJA JANUSZA ZIÓŁKOWSKIEGO 1 I 1956 - »1 VIT! 1958 Antoni Gąsiorowski (1 I 1%6 - »1 VIII 1958) - sekretarz redakcji (A. Gąsiorowski pełnił funkcję sekretarza do 31 I 1959) Janusz Ziółkowski (l I 1956 - 31 VIII 1958) - redaktor naczelny

Tadeusz Świtała

REDAKCJA ADELI SITKOWSKlEJ 1 II 1959 - 30 IX i960

Aleksander Anholcer (1 II 1959 - 30 IX 196) - członek Kolegium Redakcyjnego Franciszek Frąckowiak (1 II 1%S - 30 IX 196) - członek Kolegium Redakcyjnego Ignacy Kaczmarek (1 ]I 1959 - 30 IX 196) - członek Kolegium Redakcyjnego Roman Kozak (1 II 1959 - 30 IX 19ffi) - członek Kolegium Redakcyjnego Józef Kwiatek (1 II 1959 - 30 IX 19ffi) - członek Kolegium Redakcyjnego Irena Lubojańska (1 II 1959 - 30 IX 196) - członek Kolegium Redakcyjnego Jerzy Łangowski (1 II 1959 - 30 IX 196) - członek Kolegium Redakcyjnego Władysław Markiewicz (1 II 1959 - 30 IX 19ffi) - członek Kolegium Redakcyjnego {Eugeniusz Morski (1 II 1959 - 30 IX 196) - członek Kolegium Redakcyjnego Cezary Murawski (1 II 1959 - 30 IX 196) - członek Kolegium Redakcyjnego Adela Sitkowska (1 II 1959 - 30 IX 196) - przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego rradeusz Świtała (1 II 1959 - 30 IX i960) - sekretarz redakcja Stanisław Waszak (1 II 1959 - 30 IX 196) - członek Kolegium Redakcyjnego

REDAKTORZY I CZŁONKOWIE KOLEGIUM W LATACH 1923-1963

KRONIKI" "

Aleksander Anholcer - członek Kolegium Redakcyjnego od 1 II 1959 Franciszek Frąckowiak - członek Kolegium Redakcyjnego od 1 II 1959 do 30 III 1961 Antoni Gąsiorowski - sekretarz redakcji od i I 1956 do 31 I 1959 Franciszek J aśkowiak - członek Komitetu Redakcyjnego od 6 VI 1945 do 31 XII 1946 Kazimierz Kaczmarczyk - redaktor od 1 I 1924 do 31 XII 1926 Ignacy Kaczmarek - członek Kolegium Redakcyjnego od 1 II 1959 do 30 VI 1%1 Grażyna Kalkstein - sekretarz Redakcji od 6 VI 1945 do 31 XII 1947 Henryk Kondziela - sekretarz Redakcji "Biblioteki Kroniki Miasta poznania" od 1 X 1%1 Roman Kozak - członek Kolegium Redakcyjnego od 1 II 1959 do 30 VI 1%1 Stanisław Krokowski - redaktor naczelny od 1 I 1949 do 31 XII 19 Stanisław Kubiak - członek Kolegium Redakcyjnego od 1 VII 1961 Jerzy Kusiak - członek Kolegium Redakcyjnego od 1 VII 1%1 Józef Kwiatek - członek Kolegium Redakcyjnego od 1 II 1959 do 30 IX 196) Irena Lubojańska -« członek Kolegium Redakcyjnego od 1 II 1959 do 30 IX 196) Jerzy Łangowski - członek Kolegium Redakcyjnego od 1 II 1959 Adam Łopatka - członek Kolegium Redakcyjnego od 1 VII 1%1 Władysław Markiewicz - członek Kolegium Redakcyjnego od 1 II 1959 Aleksandra Markwitz - sekretarz Redakcji od 1 I 1948 do 31 XII 19 Marian Mika - członek Komitetu Redakcyjnego od 6 VI 1945 do 31 XII 1946 i redaktor naczelny od 1 I 1947 do 31 XI I 1948 .Eugeniusz Morski - członek Kolegium Redakcyjnego od 1 II 1959 do 30 VI 1961 Cezary Murawski - członek Kolegium Redakcyjnego od 1 )K 1959 do 30 IX i960 Józef Nowacki - członek Komitetu Redakcyjnego od 6 VI 1945 do 31 XII 1946 Stefan Olszowski - członek Kolegium Redakcyjnego od 1 X 196) Janusz Przewoźny -. przewodniczący Kolegium Redakcyjnego od 1 X 196) Kazimierz Ruciński - redaktor od 1 I 1923 do 31 XII 1924 Adela Sitkowska - przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego od 1 II 1959 do 30 XI 196) Stanisław Strugarek - redaktor naczelny od 6 VI 1945 do 31 XII 1946 Tadeusz Świtała - sekretarz redakcji od 1 II 1959 Józef Tułasiewicz - członek Kolegium Redakcyjnego od 1 X 196) Kazimierz Ulatowski - członek Komitetu Redakcyjnego od 6 VI 1945 do 31 XII 1946 Stanisław Waszak - członek Kolegium Redakcyjnego od 1 II 1959 do 30 VI 1%1 Bronisław Wietrzychowski - redaktor odpowiedzialny od 1 I 1936 do 31 VIII 1939 Andrzej Wojtkowski - redaktor od 1 I 1923 do 31 XII 1924 Zygmunt Zaleski - redaktor naczelny i założyciel pisma od 1 I 1923 do 31 VIII 1939 Jerzy Ziółek - członek Kolegium Redakcyjnego od 1 X 196) Janusz Ziółkowski - redaktor naczelny od 1 I 1956 do 31 VIII 1958

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1963.07/09 R.31 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry