PODRCCION

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1963.07/09 R.31 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

CCNTRAlNY (POZNANIA) NV

LUDNOŚĆ I PODSTAWOWE URZĄDZENIA KOMUNALNE MIAST W i960 i 1980r.

o ronica województwa .. powiatu

Ludność - Imm »100mk

Br .. w 1960rlwgNSP) .. przewidywano w 1980r

% G a z o w n i e w 19 60 r

/ M i a s t a przewidziane d o / 2centralizowanej gazyfikacji ,II, Miasta skanalizowane

M częściowo

,II, Kan a liza cja -do1980r

· Miasta zwodociqgowane

M. częściowoo Wodociąg-do 1980r

CI> Komunikacja miejskai4 Osada prze mysłowa

_111 4

OJ

JO_£)km

__ - , 1III.!!lII'i'IIIlD.:!iIIIl&"d ,IIM'iIII:u.lIlł:.i_

Zj.....4_

Al>.

i' "Jij-.

Antoni J. Przestalski

widualny na głowę mieszkańców wzrośnie trzykrotnie i mniej więcej trzykrotnie wzrosną wydatki na spożycie indywidualne i usługi. Przewiduje się równocześnie zmianę struktury wydatków, a mianowicie większy wzrost wydatków na usługi. W wydatkach na spożycie znacznie spadnie udział żywności (z 4r/o do 28,5°/»), a wzrośnie udział artykułów trwałego użytku (z 10°/» do 19,5°/»).

Związany ze wzrostem spożycia wzrost obrotów handlu będzie wymagał odpowiedniej rozbudowy sieci hurtowej, detalicznej i gastronomicznej. Przewiduje się dwukrotny wzrost punktów sprzedaży detalicznej, przy czym liczba mieszkańców przypadająca na jeden sklep obniży się z 244 do 138. Liczba zakładów gastronomicznych powinna wzrosnąć ze 121 do 315.

Zasadniczym założeniem programu mieszkaniowego jest zbilansowanie liczby mieszkań z hipotetyczną liczbą gospodarstw domowych. Osiągnięcie zasadniczego przełomu ilościowego przewidziano na rok 1975, a dojście do pełnej równowagi (1 gospodarstwo na 1 mieszkanie) - w roku 1980. Realizacja tego programu będzie wymagać budowy 144 tys. mieszkań (382 tys. izb) o powierzchni 7246 tys. m 2 przyjmując, że ubytki wyniosą około 17 tys. mieszkań (47 tys. izb). Program przewiduje budowę mieszkań małych (44 nr) do roku 1970, a większych (55 nr) po roku 1970. Koszt wybudowania 1 m 2 powierzchni użytkowej przyjęto na 3 tys. zł, nakłady na inwestycje - 22 mld zł. W dziedzinie urządzeń komunalnych jako zasadnicze inwestycje przyjęto budowę nowego ujęcia wody i nowej oczyszczalni ścieków. Długość sieci wodociągowej na 1000 mieszkańców powinna wzrosnąć z 0,9 km do 1,6 km, podobnie sieci kanalizacyjnej. Projektuje się przebudowę układu komunikacyjnego, z budową nowych arterii przelotowych i obwodowych oraz trzech nowych mostów przez Wartę, nie licząc odbudowy tzw. trasy chwaliszewskiej. Przyjęto, że podstawowym środkiem komunikacji masowej pozostanie tramwaj, z tym, że będzie się stopniowo wycofywać trakcje tramwajową ze śródmieścia. Trakcję tramwajową uzupełniać będzie trakcja ogumiona, głównie autobus. Przewiduje się równocześnie znaczną rozbudowę zaplecza komunikacji (zajezdnie, warsztaty) oraz garaży i parkingów. Nakłady inwestycyjne na gospodarkę komunalną określa się kwotą 5,5 mld zł, z czego 43% stanowią nakłady na komunikację (ulice, mosty, komunikacja masowa).

W dziedzinie oświaty planuje się objęcie (JJ/» dzieci w wieku 3-6 lat wychowaniem przedszkolnym, co będzie wymagać zwiększenia miejsc w przedszkolach o prawie 19 tys., tj. czterokrotnie więcej niż jest ich obecnie. W szkolnictwie podstawowym przyjęto wprowadzenie 8---klasowej szkoły od roku 1965 i osiągnięcie w 1980 roku 30 uczniów na jedną izbę szkolną. Oznacza to konieczność wybudowania około 1600 nowych izb szkolnych.

W szkolnictwie średnim przewiduje się utrzymanie przyjęć do liceów ogólnokształcących na poziomie roku 1965 tj. około 3 tys. uczniów, cała zaś nadwyżka przejdzie do szkół zawodowych (około 5 tys. uczniów łącznie z dojeżdżającymi)29. Przewiduje się, że liczba uczniów nie pracujących w szkołach zawodowych wzrośnie dwukrotnie, zaś pracujących - trzykrotnie. W lecznictwie planuje się znaczne zwiększenie liczby przychodni i gabi

29 W dziedzinie średniego szkolnictwa zawodowego Poznań będzie obsługiwał w znacznej mIerze podregion, a w szczególności powiat poznański.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1963.07/09 R.31 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry