REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.07/09 R.30 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Aleksander Anho1cer, Stanisław Kubiak, Jerzy Kusiak, Jerzy Łangowski, Adam Łopatka, Władysław Markiewicz, Stefan Olszowski, Janusz Przewoźny (przewodniczący), Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji), Józef Tułasiewicz, Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, plac Kolegiacki 17

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratą przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 4O'/t wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Przedsiębiorstwo Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wilcza 46 za pośrednictwem PKO konto nr 1-6-1(0)20. Egzemp1arze zdezaktualizowane można zamawiać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 9.

Okładkę projektowała Maria Dolna

Wydano na Prerydium Radyzlecenie Wydziału Kultury N arodoioej miasta Poznania

W Y D A W N I C T W O P O Z N A Ń S K I E P O Z N A N 1962 Nakład 1250 + lm egzemplarzy. Ark. wyd. 12,6, ark. druk. 9,75. Oddano do składania 9 VII 1962. Podp. do druku 18 IX 1962. Druk ukończ, we wrześniu 1962 Papier druk. sal. ki. V 70 g 70X100 Cm z fabryki pap. w Kluczach. M-13.

Zamówienie nr 425/177. Cena zł 7,DRUK. UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAN, ul. Fredry 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.07/09 R.30 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry