CZESŁA W MICHNIAK

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.04/06 R.30 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

V FESTIWAL MŁODEJ POEZJI

W DNIACH l, 2 i 3 grudnia 1961 roku odbył się w Poznaniu V Festiwal Młodej Poezji z udziałem 130 poetów starszego i młodego pokolenia, krytyków poetyckich oraz zaproszonych gości. Ze znanych poetów starszego pokolenia na Festiwal przybyli m. in.: Mieczysław Jastrun, Mieczysława Buczkówna, Jan Śpiewak, Seweryn Pollak, Marian Piechal, Stanisław Czernik, Adam Włodek, Anatol Stern, Bogusław Kogut, Kazimiera Iłłakowiczówna, Jan Koprowski, z krytyków: Ryszard Matuszewski, Michał Głowiński, Janusz Maciejewski, Marta Wyka, Jerzy Kwiatkowski. Na Festiwalu reprezentowane były wszystkie ośrodki młodopoetyckie w kraju, m. in. również Rzeszów, Koszalin, Zielona Góra, Opole, Kielce, Lublin, Olsztyn, Białystok, Zakopane.

Pracami przygotowawczymi kierował Komitet Organizacyjny Festiwali Młodej Poezji w Poznaniu z Bogusławem Kogutem jako przewodniczącym na czele. Otwarcia V Festiwalu Młodej Poezji dokonała w imieniu władz miejskich zastępczyni przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Władysława Klawiter , po czym Stanisław Czernik wręczył nagrodę w wysokości 5 tys. złotych za najlepszy debiut poetycki w roku 1961 - Czesławowi Kuriacie z Koszalina. Wyróżnienia w postaci dyplomów otrzymali: Edward Balcerzan ze Szczecina, Zdzisław Jułga Aoruń) i Konrad Sutarski (Poznań). Nagrody za debiut poetycki przyznało jury w składzie: Jarosław Iwaszkiewicz - przewodniczący, człorkowie: Mieczysław Jastrun, Julian Przyboś, Stanisław Czernik i Bogusław Kogut.

Następnie redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego" Lesław Tokarski wręczył nagrody w wysokości po 5 tys. złotych każda za działalność krytyczną w dziedzinie poezji w minionym pięcioleciu. N agrody te, ufundowane przez "Głos Wielkopolski", otrzymali, Jerzy Kwiatkowski i Jan Błoński z Krakowa. N agrody za działalność krytyczną przyznało jury w następującym składzie: Kazimierz Wyka - przewodniczący, członkowie: Ryszard Matuszewski, Julian Rogoziński. Jerzy Ziomek i Lesław Tokarski.

Referat pt. Młoda poezja polska w minionym pięcioleciu wygłosił Ryszard Matuszewski, poddając analizie twórczość najmłodszych przedstawicieli naszej poezji. Mówca stwierdził im. in.: ".... mity literackie nie zdążyły się jeszcze zespolić z doświadczeniem. Sztuczny często koncept zastępuje konieczność psychologiczną i historyczną. Odejście od określonych wzorów stylistycznych, czy to będą wzory tradycyjne czy wzory awangardy, rzadko kiedy ma charakter pełnego określenia własnego stylu, a nigdzie nie jest potwierdzeniem stylu przez dojrzały w pełni humanistyczny światopogląd, poświadczony szerszym doświadczeniem własnym, dokumentującym oblicze pokolenia, epoki. Czy to zarzut? W stosunku do bardzo młodych - jeszcze nie. To tylko stwierdzenie faktu, o tyle nacechowane intencją krytyka, że jego zdaniem,

Czesław Michniak

prawdziwa poezja, nawet jeśli omija bezpośredni nurt wielkich doświadczeń historycznych, jest z nim związana przez wewnętrzny, duchowy wysiłek jednostek, przez współbieżny z odkrywczymi dążeniami epoki nurt doświadczeń i przemyśleń poety. Przyszłość poezji jest we wzbogaceniu tych doświadczeń, a nie tylko we wzbogaceniu konceptów metaforycznych czy odkształcaniu języka".

Polemizując z artykułem Zbigniewa Bieńkowskiego- zamieszczonym w "Faktach i Myślach", Matuszewski stwierdził, że tezy Bieńkowskiego, iż "poezja nie pełni żadnej roli służebnej ani wobec historii ani wobec sensu", nie można przyjąć inaczej niż jako przekorny paradoks. "Poezja pełni rolę służebną -. najzaszezytniejszą: wobec człowieka i wszystkiego, co jest dlań ważne. Bogactwo świata wyraża poe>ta za pomocą słowa, ale słowa zorganizowanego. Nie absolutna wolność, ale konieczny porządek słów powiązanych artystycznie koniecznymi zależnościami godny jest ludzkiej myśli i wyobraźni prawdziwie twórczej. Tylko humanistyczny porządek myśli w słowach zawartej nadaje im moc i czyni je poezją". W dyskusji nad referatem zabrały głos 22 osoby.

W trzecim dniu Festiwalu Ireneusz Gwidon Kamiński ze Szczecina wygłosił referat na temat współpracy pomiędzy młodzieżą i literatami. W dyskusji nad prelekcją I. G. Kamińskiego wzięło udział 18 mówców.

V Festiwalowi towarzyszyły występy teatrów z Zielonej Góry, Gniezna i Poznania. W dniu l grudnia w sali Domu Drukarza teatr z Zielonej Góry dał przedstawienie sztuki Drozdowskiego i Kapuścińskiego pL Kondukt. N astępnego dnia w klubie "Od N owa" Teatr 5 z Poznania zaprezentował Eutydema Platona, a teatr z Gniezna - (Rittnera Odwiedziny o zmroku.

Z okazji Festiwalu odbyły się również spotkania poetów ze społeczeństwem, m. in. w sali pałacu Działyńskich, w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki, Domu Akademickim im. Hanki Sawickiej, na Wyższym Studium Pedagogicznym, w kawiarni ZMS "Savoy", wreszcie w Klubie Wolnej Myśli. Poza Poznaniem poetyckie wieczory autorskie odbyły się w Ostrowie i Koninie. Z racji Festiwalu wydany został plakat według projektu Ewy Pruskiej.

W trzecim dniu Festiwalu w klubie "Od N owa" odbył się tradycyjny "Turniej Jednego Wiersza", w którym wzięło udział ok. 50 młodych twórców.

Jury w składzie Michał Głowiński - przewodniczący oraz członkowie: Janusz Maciejewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Bogdan Drozdowski, Tadeusz N owak i Czesław Kuriata przyznało! pierwszą nagrodę w wysokości l tysiąca złotych - Mieczysławowi Czumie z Krakowa, drugą nagrodę w wysokości 750 złotych -- Michałowi Sprusińskiemu z Krakowa i trzecią w wysokości 500 zł Wincentemu Faberowi z Krakowa.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.04/06 R.30 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry