Z RUCHU WYDA W'NIOZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

"z a t c h ł a n i w i e k ó w h . Rok 1/4 i 11/1-3. W zeszycie 11/2 m. i. Dr. Józefa Żurows'kiega "I. Zjazd prehistoryków polskich w Paznaniu". "W i a d a m o ś ci d l a D u c h o w i e ń s .1 w a" 1927/5 zawiera m. i. ks. Foreckigo "Duszpasterstwo paf'afjalne w Pozna. I.

nIU. "K u r jer P o z n a ń s k i" zamieścił m. i.: nr. 274 Dr. Alfreda Brosiga "Dawne fontanny poznańskie", nr. 284 Dr. Andrzeja W,ojtkowskiego "Juljusz Sławac,ki w Poznaniu w r. 1848", tegoż "Słowacki w czasopismach poznańskiich do r. 1849", Dr. Tad. GrabowskiegO' "Słowacki a Libe.tt h . li:st Słowackiego do Bukowieckiej, Cz. Kędzie1."'skie,go "ROIk SławackiegO' w Po'Znaniu"j Dr. Marji Wojciechowskiej "Tempera.. men ty poznańskie" (285), "Z kultury abyczajowej Poznania z początkiem 17. w. (338), "Poznań na równi pochyłej" (382)j w nrze 358 Dr. Z. WojciechowIskiego "śp. Teador Tych; (390) "Poznań jako farleca"; (398) Dr. A. Wojtkowskicga "Jak powstało nasze Tow. PTlzyjaciół Nauk". "D z i e n n i k P o z n a ń s k i" zamieścił m. i. "Juljuszowi Słowackiemu" (144) i Kartki z hi'Storji powstania wielkopolskiegO' (passim). "P o s e n e r T a g e b ł a t t" zawiera w nr. 178 Georga Brandta "C. T. A. Ho£fmanns Aufenthalt in Posen 1800-1802".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry