REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.04/06 R.30 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

Aleksander Anholcer, Jerzy Kusiak, Stanislaw Kubiak, Jerzy Łangowski, Adam Łopatka, Władysław Markiewicz, Stefan Olszowski, Janusz Przewoźny (przewodniczący), Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji), Józef Tułasiewicz, Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, plac Kolegiacki l 7

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o Wic wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Przedsiębiorstwo Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wilcza 46 za pośrednictwem PKO konto nr 1-6-1(0)20. Egzemplarze zdezaktualizowane można zamawiać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 9.

Okładkę projektowała Maria Dolna

Wydano na Prerydium Radyzlecenie Wydziału Kultury N arodowej miasta Poznania

W Y D A W N I C T W O P O Z N A Ń S K I E - P O Z N A N 1962 Nakład 1200 + lm egzemplarzy. Ark. wyd. 10,8, ark. druk. 8,25. Oddano do składania 30 IV 1962. Podp. do druku 6 VII lS62. Druk ukończ, w lipcu 1%2 Papier druk. sal. ki. V 80 g 70XlOO cm z fabryki pap. w Kluczach. M-5.

Zamówienie nr 301/165. Cena zł 7,DRUK. UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAN, ul. Fredry 10

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Maksymilian Kra n z: Rola nauki w unowocześnieniu naszego miasta Bogdan K o s t r z e w s ki: Handel międzynarodowy w Wielkopolsce przed wiekami .H Henryk Wojciechowski: Efektywność Międzynarodowych Targów Poznańskich dla życia gospodarczego Poznania .17

MATERIAŁY

Łucjan M aj e w s ki: Przyczynek do analizy środków trwałych w jednostkach gospodarczych podporządkowanych Radzie Narodowej, m. Poznania . 31 Antoni Kar w a c ki: N a marginesie ankiety usługowej. .45 Józef M o d r z e j e w s ki: Rozbudowa szkół wyższych w Poznaniu. Część II. 55

2YCIE KULTURALNE

Tadeusz H a l u c h: Pięć lat (Państwowej Operetki Poznańskiej 6 Norbert Kar aś k i e w i c z: Stowarzyszenie Artystyczne Młodych Muzyków w Poznaniu. .77 Krzysztof K o s t y r k o: Wystawa plakatu poświęconego XX rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej. .80 Czesław M i c h n i ak: V Festiwal Młodej Poezji .87

KRONIKA

Zżałobnej karty Norbert Kar a ś k i e w i c z : Franciszka Kielasińska. (Wspomnienie pośmiertne). .89 Stanisław W i e l i c z k o: Wspomnienie pośmiertne o prof. Marianie Andrzejewskim .91 Gertruda O l s z e w s k a : Wspomnienie pośmiertne o prof. Stefanie Błachowskim .92 Tadeusz W rób l e w s ki: Prof, dr Eugeniusz Frankowski (Wspomnienie pośmiertne). .94

Spr a woz dania Tadeusz Ś w i t a ł a: Obchody 20 rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej w Poznaniu. .97 czej w pracach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza .104 Maryna G r o n i k: Otwarcie Szkoły im. Powstańców Wielkopolskich w 43 rocznicę czynu powstańczego Wielkopolan .106 Marian G e n o w e f i ak: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania poświęcone ocenie pracy komisji i stanowi bezpieczeństwa publicznego . 110 Ireneusz S o l i ń s ki: Czterdziestolecie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. .120 Wacław R o g a l e w s ki: "Arion" - chór jubilat. 50 lat w służbie pieśni i kultury .123 U rszula P a u l ó w n a: Wydarzenia w Poznaniu w roku 1961. Część II 126

Recenzje Witold Jak o b c z y k: Ruch robotniczy w Wielkopolsce w latach 1872-1890 129 Stanislaw K u b i ak: Wyzwolenie Poznania 1 Wielkopolski j3g

Z dj ę c i a Archiwum Fotograficznego Muzeum Archeologicznego, Witolda Czarneckiego, Czesława Czuba, Józefa Myszkowskiego, Kazimierza Przychodzkiego i Grażyny Wyszomirskiej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.04/06 R.30 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry