S06

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

kryzysu mieszkaniowega", - Dr. Wł. Dobrzyńskiego "Pclityka mieszkani(llwa m. Wiednia w świetle krytyki, - inż. W. Rabczewskiego ..Kwestja mieszkaniowa a prawo za:budowy", - Henr}'1ka Radążka "W sprawie mie,szkaniowej". - Dr. Wit. Benniego ,,0 spełnianiu u na:s zadań nadzoru mieszkani:owego". - Gen. Ludwika: Korwin-Piotrcwskiego "O wsp6łdzielniach mieskaniawych".

Piąte zgromadzenie delegatów pracownik6w 15 a m a r z ą d a w y c h m i e j s k i c h Rzpld!tej PaLskiej we Lwowie, 1927. Warszawa 1927. 8°. Str. 111.

S p r a w c 'Z. d a n i e I z b y R z e m i e ś I n i c z e i! w P.o z n an i u za r. 1926. 4°. Str. 161. K r c n i k a U n i w e r s y t e t u P.o z' n a ń sik i e g a za rok 1925/26. Poznań 1926. 8°. Str. 59.

S p r a w o z d a n i e Pa z n a ń s k i e g o T o w. P r z y j a. c i 6 ł N a u k. Nr. 1 ,za I. i II. kwartał 1927. Wydawnidwo nowa stworzone. N a u 'k a P a I s 'k a. VIII. Wydawnictw.o Kasy im. Mian.owskieg'o. Wal"lszawa 1927. Str. 94. R o c z n i k i T o w. N a u k o we g o w T a r u n i u. Rocznik 33.

8°.. Str. 499.

F on t e 8 T.ow. Naukowego w Toruniu. XXII. Toruń 1927. 80.

Str. 164. Inwentarz dóbr bilskupstwa chełmińskiegO' z r.

1614, wydał ks. Alfons Mańkowski.

Z a p i 18 k i T o w. N a u k o w e g o w T o r u n i lt, VIII/4 i 5.

W nrze 4 znajdujemy Dr. Mariana GumoW'skiega "Maciej Schilling, pierwszy artysta medaljer pol,ski z 16. wieku" (łączność z SchHlingami poznańskimi).

R c c z n i k III WYŹJszej Szkoły Handlowej w Warszawie. Wars,zawa 1927. 8°. Str. 269. Pamiętnik Dwudziestolecia Wyższej Szkoły, H a n d l:ow e j w W ar s z a w i e 1906-1926. Warszawa 1927. 8°. Str. 120.

J a n W i t k i e w i c z - K o s z c z y c: S p r a w .o z d a n i e z budowy gmachu doświadczalnegO' Wyższej S z k c ł y H a n d l' o w e j w War s z a w i e. Warsz,awa 1927. 8°. Str. 52.

S. C e li c h o w s k i i T. D z i a m a: S rt a t y s t y ka ID I eczarstwa w Wielkopolsce. Poznań 1927.8 0 . Str. 32 i mapa.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry