JANUSZ RYDLEWICZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.01/03 R.30 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

BIURO PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH "ENERGOPROJEKT" DLA MIASTA POZNANIA

ZJAPEWNE wszyscy mieszkańcy naszego miasta wiedzą, że w Poznaniu pracuje kilka biur projektów. Od czasu do czasu słychać też o działalności niektórych z nich lub widać efekty ich pracy. To dotyczy jednak przede wszystkim biur architektoniczno-budowlanych takich, jak np. "Miastoprojekt" . Udziału innych biur tzw. technologicznych przeciętny mieszkaniec miasta nie wi dzi. Jednym z tych ostatnich jest Biuro Projektów Energetycznych "Energoprojekt" , które jako biuro resortu energetyki pracuje wprawdzie dla całego kraju, lecz w swej pracy szczególnie silnie wiąże się z Poznaniem. Po szczególnie intensywnym okresie rozwoju od czasu powstania w r. 1949 biuro to

Oświetlenie Mostu Dworcowego

3*

Janusz Rydlewiczjest od kilku lat jednym z czternastu w kraju, a jedynym w Poznaniu biurem kierującym typizacją i tym samym odpowiedzialnymi za postęp techniczny i właściwą typizację w swym zakresie branżowym. Niezależnie od działalności projektowej "Energoprojekt" jest jedynym w Polsce bi'urem projektów posiadającym własny ośrodek doświadczalno-naukowy. Ośrodek ten budzi żywe zainteresowanie wśród elektryków z całego kraju i dobrze propaguje miasto, w którym powstał. Istnieje wiele nowoczesnych, tanich i ogólnie uznanych rozwiązań urządzeń energetycznych lub elektrotechnicznych, które noszą oficjalną nazwę "poznańskich", jak np. poznańskie celki wysokiego napięcia, stacje transformatorowe i ogólnie stosowane w Polsce rozwiązanie oświetlenia ulic. Niezależnie jednak od tego "Energoprojekt" poświęcał i nadal poświęca dużą część swej pracy miastu. Na pewno obiekty tej pracy są mniej atrakcyjne niż obiekty budowlane, ale dotyczą one tej części życia codziennego, którą najbardziej odczuwa ludność miasta, a mianowicie dostawy energii elektrycznej oraz jej jakości.

Jedną z pierwszych prac "Energoproj ektu" dla miasta Poznania był sporządzony w r. 1950 proj ekt zasilenia miasta. Według tego projektu wyrosły nowe stacje transformatorowe. Wszystkie te stacje zrosły się już z obrazem miasta. Rada Narodowa miasta Poznania zajmuje się ostatnio bardzo intensywnie oświetleniem ulic. Trzeba przyznać, że na tym odcinku zrobiono wiele, co zostało już omówione w artykule Michała Wyszogrodzkiego *. Udział "Energoprojektu" w tworzeniu nowego wyglądu miasta, szczególnie w nocy, jest również bardzo duży. Można powiedzieć, że wszystkie oprawy do oświetlenia ulic, różne w kształtach i dostosowane do otoczenia, są produkcji "Energoprojektu" . Jest to możliwe dzięki własnemu ośrodkowi doświadczalnemu, dysponującemu warsztatami prototypowymi o powierzchni i' fvSB);Il« 11 ;«; w*s*- y»«« około 1000 2 . W ten sposób miasto uzyskało jako jedyne w kraju dużą liczbę Oświetlenie placu Młodej Gwardii instalacji doświadczalnych oświetlenia uli c . Poza oświetleniem ulic Ośrodek Doświadczalny "Energoprojektu" zaprojektował i wykonał również około 400 opraw do oświetlenia hallu Dworca Głównego w Poznaniu.

l "Kronika Miasta Poznania". R. XXIX, zeszyt 1, s. 14-26.

Prezydium Rady Narodowej m. Poznania w swym konsekwentnym dążeniu do upiększenia miasta zwróciło uwagę również na dość prymitywne i ciemne drogowskazy umieszczone w różnych punktach miasta. Po szczegółowych konsultacjach "Energoprojekt" wykonał kilkadziesiąt jasno oświetlonych drogowskazów o nowoczesnej linii. W sumie "Energoprojekt" dostarczył miastu około 1400 opraw oświetleniowych najróżniejszych typów. Spoglądając na 12-letni dorobek "Energoprojektu" , zatrudniającego dziś 350 osób, nie sposób nie pomyśleć o przyszłości. W obecnym i następnym Planie 5-letnim państwo kładzie duży nacisk na rozwój sieci elektrycznych.

Dla poprawienia warunków dostawy energii elektrycznej projektuje się duży wzrost inwestycji w tym zakresie. Zapewnienie dokumentacji dla tych zamierzeń będzie wymagać wzrostu liczby zatrudnionych do 550 osób. Mimo tego odczuwać będziemy trudności w terminowym dostarczaniu dokumentacji. Zaradzić temu można jedynie przy pomocy najszerszej typizacji i prefabrykacji elementów. Już obecnie budowa linii elektroenergetycznych jest stypizowana w prawie 80%, a stacji transformatorowych w 55"/0. Pracownie projektowe biura znajdują się w pięciu punktach miasta.

Utrudnia to koordynację i operatywność projektowania. W związku z tym biuro ma zamiar wybudować swoją siedzibę w śródmieściu dla skupienia wszystkich swych komórek w jednym gmachu.

WIlI

.*. <!»*'-I«w

· · .:.. :J

BSI ""KSI""n "n SI SI BSISI BnSlSlSl HSI"HSI BHSISIlUllIllIllIllIK i

W cienistej alei Parku Sa la ckiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.01/03 R.30 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry