Z RUCHU WYDAWNIOZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr3

Czas czytania: ok. 5 min.

3. lip<:a 1927. Zjazd przedstawiciel'i instytucyj zainteresowanych w tworzeniu o.gr6.dk6w działkowych. 10. l'ipca 1927. Uroczysty obchód 500-lecia ilstnienia WalnegO' Cechu KrawieckiegO' w Paznaniu.

W ciągu lipca zwiedziły Poznań następujące ważn.iejs,ze wycie'czki: wycieczka Stowarzyszenia Weteran6w Pol:skich 'W liczbie około 500 os6b, wycieczka słowackie; mładzieży akademickicj (40 osób), wyciecZ1ka harcef'zy berlińskich, wycieczka studentów amerykański-ch, wyciec,z;ka profesarów i nauczycieli sławackich. Ogf'6d Zoołogiczny zwiedzBa p. Prezydentowa Maścicka. - Zmarli: 9. lpca 1927 śp. dr. med. Antoni Chłap owsiki; 5. sierpnia 1927: śp. Dr. Teador Tyc.

Z RUCHU WYDAWNICZEGO.

Sprawa zdanie Zarządu Stoł. Miasta Poznania za rOik 1926. Panań 1927. 4°. Str. 200. Wielkie dzieło sprawozdawcze Magistratu sf. m. PO'znania. Racznik Statystyczny Stał. Miasta Poznania za rok 1925. Palznań 1927. 4°. Str. 123. Pierwszy rocznik statystyczny narmalny. Niezbędny padręcznik 'statystyczny dla wszystkich osabistośd, którym nie są obce sprawy miejskie i samorządowe. Z y g m u n t Z a l e s k i: W o l n y C e c h K 'r a w i e c Ik i w P 0 n a n i u. Manograf ja hi5toryczna. Poznań 1927. 8°. Str.

148.

ścisła historja cechów krawieckich w Poznaniu 1427----1927, jakiej prawdapodobnie dotąd żaden z cechów w Polsce nie posiada. Rzecz drukowana częśdowo w "Kranice" . Książka wyszła nakładem WalnegO' Cechu KrawieckiegO' w Poznaniu, któremu za ten ofiarny czyn należy się najwytsze uznanie. Miłośnicy historji zechcą poprzeć ten piękny gie:st rzemiosła, obejmując zainte'resawaniem swem także ten dział pracy historycznej, powstający datychczas odłogiem dla braku - czytelnika. Rocznik Sta,tystyclzny UJ. st. WarszawYi za rok 1925. Warszawa 1927. Str. XVI + 251.

R Q c z n i k S t a t y .s t y c z n y m. Ł o d z i za rok 1926. Łódź 1927. Str. XXII -+ 223.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Sp r a w Q z d a n i e z d z i a ł a l n o ś ci M a g i.s t r a t u m.

Włocławka za rok 1926. Str. 144.

W i a d o m Q Ś c i S a m Q r z ą d o w e. DwutygO'dnik, organ samorządów powia.towych i miejslkich Ziem Zachodnich. Poznań. Przy Komunalnym Związku Kredytowym w Pozna. niu powstało Biuro Samorządowe dla Wielkopatski i P.omorz,a, które prowadzi b. star,,'sta p. Dr. Dalbor. Biura to razpoczęło z dniem 1. sierpnia 1927 wydawać dwutygodnik, poświęcony obranie spraw samorządowych Ziem Zachadni<ch. PO'trzeba piisma takiego oodawna nie ulegała wątpliwości. Cieszymy się, że .organ taki powstał i życzymy mu ja:knajleps.zego razwaju w interesie tych idei i dążnaści, które cechują dabrze ufundawany samorząd terytorialny na Ziemiach Zachodnoch. Każdy numer "Wiadomości" informuje o nO'wościach w zakre'sie pracy samorządowej, ustawadawstwa i: praktyki adminiJstracy:jnej. Pozatem znajdujemy artykuły w nrze 1 "Pr.ojekt 7.miany przepi!sów dyscyplinarnych dla urzędnków samorządO'wych b. dz. pr:', w nrze 2 "Sejmowe projekty ustaw samorządowych". "S a m o r z ą d M i e j s ,k i" VII/6 zawiera m. i. Dr. J. Piekałkiewicza "Statystyka miejska w' PalsIce"; Fr. Pietza "Zasady statystyki majątku komunalnego"; V1l/7-8 monografję PrzaJsnysza; inż. W. Rabczewskiega ,,Kwestia mieszkaniowa a prawa zabudowy"; dr. St. Kopczyńskiego "Orgamzaloja opieki higjeniczno-Iekarskiej nad szkołami pawszechnemi w Polsce"; pozatem z:wykłe działy b. obfite. "K r o n i k a War s z a w y": nr. 111/3 poświęcony sprawom ,sanitarnym Warszawy, zawiera m. i. B. Jakimiaka "Z pr:zeszłaśd szpitali i szpHaI1nidwa w WaTis1zawie"; M. Kasprz.aka " Warunki zdrowotne Warsrzawy w akresie powojennym"; H. Grodeckiej "Przewodnik po pawilome m. Warszawy" na Międzynarodowej wystawie sanitarno-higjenicznej w Warszawie 1927 - (także w .osobnej odbitce); nr. nlf4, poświęcony okolicom Warszawy: Al. Janowskiego "Piękno okolc Warszawy"; Mikołaja WiszniClkiego "Krajobraz okol'ic Warszawy"; Ka,zimier:za Konarskiego "Wojenne przeżycia Warszawy i jej okolic"; Wincentego TrO'janawskiego "Zabytki okalic Warszawy": O. Buzkawej "Og'ródki rodzinne"; nr. 111/5 paświęcony aprowi:zacji mięsnej: inż. Wład. Borawskiego "Nowa rzeźni1. miejskaw Warsżawie"; Eug. Budziszewskiego "Zaopatrywanie Warszawy w mięsa".

"D z i e n n ikR a z p a r z ą d z e ń s t G ł. k ról. m. Kra k 0'wa" 4B nr. 4 i 5 zawierają dalszy ciąg Tadeusza Przeorskieg'O "DrO'gi razwoiu m. Krakowa". "D e u t 's c h e W i s s e n ,s c h a f t l i c h e Z e i t s 'c h r i f t f ii r p o l e n" 1927, zeszyt 9 poświęcony praJcam o przyrodzie ziemi Wielkopol'skiej. D r. Wal t e r M a a s, D i e E n t s t e h u n g d e r P o s e n e r Ku łt u rI a n d s c h a £t. !Poznań 1927. Ba. Str. 155 i ma,.. py; wydana jako ze1szyt 10 .,Deutsche Wissenschaftliche Zeitlschrift fur Polen". Rzecz warta uwagi Mstoryk6w i ge'agraf6w,. Panieważ Paznań słabo potraktowany. nie do nas należy recenzja. W skazujemy tyl,ko na niewykorzystanie literatury o mieśde Poznaniu; dlatego np. notue autor na str. 39/40, że ani na mapie ani w spisie zmienionych nazw miejscowości. nie znalazł miejscO'wości Spytk6w, Pęcław. Niestachów. Szydłów, wsi wiejskich - jaJk wiadomo - z roku 1253. I "Z d r o w i elf. organ WarszawskiegO' Tow. Higjenliczne'go. 1927.

nr. 7 poświęcony zjazdowi higjeni:stów polskich w Poznaniu. Zawiera m. i. "Wnioski z refera.tu dr. Józefa Polaka "O środkach poprawy stanu sani.tarno-kulturaJlnego samorząd6w", - "O organa'ch lekarskich zdrowia publicznego w samorząda-ch powiatowych i miejskich". - "Wskazówki dla samorządów wydane przez Zarząd Biura z,jazdów samarządów powiatowych". - Dr. Stan. Szerzeni.ewskiega "Samorząd a sanitarjat". - Teadara Taep}itza "Stan 'Sprawy micszkaniawej w Polsce", - Dr. Wład. Dabrzyńskiego "Najpilniejsze zadania w sprawie odbudowy kraju", - Jana Strzeleckiego "Rola samorządu gmin miejiskiICh w akcj,i budawlano-miesz:kaniO'wej", - Witalda Pawłowicza "Rządowe kredyty komunalne i państwowa mieszkaniowa akcja kredytowo-budowlana", - "Inicjatywa prywa.tna wraz,.. wiązaniu sprawy mieszk'iniowej w Pol'sce", - Pro£. Dr. AdO'lfa Suligowskiega "Co uczynić należy, alby wywO'łać ruch budowlany pa miastach". - Inż. Zygmunta Słomiń-. skiego "Akcja Komitetu Rozbudowy m. st. Warszawy w dziedzinie naprawy stosunków mieszkaniawych", -inż. M. KO'ssowskiego "Nadbudowa jaJka doraźne razwiązanie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry