KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.01/03 R.30 Nr1

Czas czytania: ok. 6 min.

Kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania Rocznik XXX - 1962

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁYc y p r i a n Tadeusz - Problemy komunikacyjne miasta Poznania Ł a n g o w s kiJ erzy - Pięcioletni plan rozwoju gospodarczego miasta Poznania w latach 1961-1965. Koń c z a l Czesław - Marcin Kasprzak - syn ludu wielkopolskiego, wybitny działacz rewolucyjny. K o s t r z e w s k i Bogdan - Handel międzynarodowy w Wielkopolsce przed wiekami Kra n z Maksymilian - Rola nauki w unowocześnieniu naszego miasta K r z y m i e ń Edmund - Poznański problem ludzi najgorzej mieszkających. Część I P r z e s t a l s k i Antoni - Aktualne problemy poznańskiego rzemiosła R y d l e w i c z Janusz - Biuro Projektów Energetycznych "Energoprojekt" dla miasta Poznania Ś w i t a ł a Tadeusz - Partia czynu i walki (W 20-lecie powstania Polskiej Partii Robotniczej).

Woj c i e c h o w s k i Henryk - Efektywność Międzynarodowych Targów Poznańskich dla życia gospodarczego Poznania .

MATERIAŁY

D e w o r Władysław - Poznańska Spółdzielczość Mieszkaniowa D z i a m s K i Seweryn -- Poznań literacki w piętnastoleciu 19451960 (Część II).

H e b a n o w s k i Stanisław - Teatry Poznańskie w latach 1945-1959.

Część I. (27. IV. 1945-28. II. 1951) .

Kar w a c k i Antoni N a marginesie ankiety usługowej K u b i a k Stanisław - Pierwsze kroki władzy ludowej w Poznaniu K u b i a k Stanisław - Podobizny uczestników powstania styczniowego w zbiorach Biblioteki Głównej UAM w Poznaniu . K u b i a k Stanisław 35 lat pracy Polskiego Radia w Poznaniu (1927-1962).

M aj e w s k i Łucjan Przyczynek do analizy środków trwałych w jednostkach gospodarczych podporządkowanych Radzie N arodowej m. Poznania M o d r z e j e w s k i Józef - Rozbudowa szkół wyższych w Poznaniu.

Część 11 P r z e s t a l s k i Antoni J. - Placówki naukowe w Poznaniu. Część I.

Instytuty.

Nr Str.

III 11 I 16 III 5 II 11 II 5 IV 5 I 25 I 35 I 5 II 17

IV 57 I 53 IV 17 II 45 I 39 I 67 .IV 43

.II

II

.HI i krótka charakterystyka. Część IV. (1876-1880) III T h a m m Jerzy - Struktura handlu detalicznego miasta Poznania w latach 1929-1939. .III

ZYCIE KULTURALNE

B y s t r z o n o w s k a Anna - Soliści polscy i zagraniczni koncertów symfonicznych Filharmonii Poznańskiej w latach od 1947 do 1959/60. Recitale artystów polskich i zagranicznych w Poznaniu w latach od 1947 do 1959/60. .I B y s t r z o n o w s k a Anna - Gościnne koncerty zagranicznych i krajowych zespołów symfonicznych w latach 1947-1959/60 oraz gościnne występy dyrygentów zagranicznych .III H a l u c h Tadeusz - Pięć lat Państwowej Operetki Poznańskiej II K a m i ń s k i Włodzimierz - II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Henryka Wieniawskiego. Poznań, 20-30. III. 1962 r III K a m i ń s k i Włodzimierz - II Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego. Poznań, 15-30 maja 1962 r. IV Kar a ś k i e w i c z Norbert Filharmonia Poznańska w sezonie 1960/61. .I Kar a ś k i e w i c z Norbert Stowarzyszenie Artystyczne Młodych Muzyków w Poznaniu .II Kar a ś k i e w i c z Norbert Filharmonia Poznańska w sezonie 1961/62. .III K o s t y r k o Krzysztof - Wystawa plakatu poświęconego XX rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej. .II M i c h n i a k Czesław - V Festiwal Młodej Poezji I I P a j o w a Katarzyna - Wielkopolski Festiwal Kulturalny zakończony. Aneks: Komitet Organizacyjny Wielkopolskiego Festiwalu Kulturalnego i chronologia ważniejszych imprez I

KRONIKA

Rektorzy poznańskich uczelni Ś w i t a ł a Tadeusz - Doc. Edmund Maćkowiak, rektor Państwowej Wyższej Szkoły M uzycznej .I Ś w i t a ł a Tadeusz - Prof. dr Olech Szczepski, rektor Akademii Medycznej. .HI Ś w i t a ł a Tadeusz - Prof. dr inż. Zbigniew J asicki rektor Politechniki Poznańskiej. .IV

Odznaczeni

O r l i k Tadeusz Anielski Jan, Eisbrenner Edward, Jasiewicz Zofia, Kurzyński Edward .I

Jubileusze G ą s s o w s k i Szczepan - Jerzy Koller. .IV R o g a l s k i Wacław - 40-lecie pracy 1 walki Maksymiliana Bartza III

Z żałobnej karty D ą b r o w s k i Florian - prof. Jan Rakowski .III snym Dettloffie. Kar a ś k i e w i c z Norbert · - Franciszka Kielasińska (Wspomnienie pośmiertne ). K o p a c z y k Franciszek - Prof. dr nauk biologicznych Tadeusz Stefan Kurkiewicz (1885-1962) (Wspomnienie pośmiertne) .

Kra s z e w s k i Tadeusz - Maria Wicherkiewiczowa O l s z e w s k a Gertruda - Wspomnienia pośmiertne o prof. Stefanie Błachowskim P a we l c z y k Ewaryst - Wspomnienia pośmiertne o prof. drze Franciszku Adamanisie. S w i d z i ń s k i Jan - Piotr Potworowski W e i g t Marian - Wspomnienie pośmiertne o dr Romanie Dreżepolskim W i e l i c z k o Stanisław - Wspomnienie pośmiertne o prof. Marianie Andrzejewskim W rób l e w s k i Tadeusz - prof. dr Eugeniusz Frankowski (Wspomnienie pośmiertne).

Mottyniana

Ś w i t a ł a Tadeusz Ś w i t a ł a Tadeusz towa (Ula)

Trzy pokolenia Masłowskich Hafciarka z Chwaliszewa

Maria

Utra

Sprawozdania

D e m b s K i Janusz - Sesja popularnonaukowa pOSWlęcona XX rocznicy Polskiej Partii Robotniczej w Wielkopolsce Genowefiak Marian - Sesje Rady Narodowej m. Poznania, poSWlęcone rozwojowi usług dla ludności Poznania, budżetowi i planowi gospodarczemu na rok 1962 oraz planowi pięcioletniemu na lata 1961--1965. Aneks: Program rozwoju usług dla ludności w latach 1961-1965. Podstawowe wskaźniki planu na rok 1962. Budżet miasta Poznania n a rok 1962 . Genowefiak Marian - Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone ocenie pracy komisji i stanowi bezpieczeństwa publicznego. ... Genowefiak Marian - Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone problemom służby zdrowia oraz wykonania planu gospodarczego i budżetu za rok 1961. Aneks: Wydatki na służbę zdrowia w Poznaniu z budżetu Rady Narodowej m. Poznania w latach 1958-1961. Wykonanie zbiorczego budżetu miasta za rok 1961. Genowefiak Marian - Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone udziałowi państwowych i spółdzielczych jednostek organizacyjnych w budowie urządzeń komunalnych i w czynach społecznych oraz realizacji wniosków i postulatów wyborców G r o n i K Maryna - Otwarcie szkoły im. Powstańców Wielkopolskich w 43 rocznicę czynu powstańczego Wielkopolan .

Nr Str.

.I 100 .II 89 III 98 IV 93 .II 92 .III 96 .IV 97 .IV 96 II 91 .II 94

III

.IV

I V 123

I 104

.II 119

.III 118

IV 130

II 106 Poznania w roku 1961. Aneks: Wykłady o Poznaniu*w roku 1961 K u c z a Hanna - Poznaniowi przybędą dwa nowe pomniki .

N o w a kAleksander 40-lecie Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa w Poznaniu N o w a k Aleksander Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im.

Marcina Kasprzaka powstało w Poznaniu P a u l ó w n a Urszula - Wydarzenia w Poznaniu w roku 1961 (Część I) P a u l ó w n a Urszula - Wydarzenia w Poznaniu w roku 1961 (Część II) P r z e s t a c k a Urszula - Realizacja planu gospodarczego i budżetu miasta Poznania w roku 1961. R o g a l s k i Wacław - "Arion" - chór jubilat. 50 lat w służbie pieśni i kultury. S o l i ń s K i Ireneusz - 40-lecie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce. S o l i ń s k i Ireneusz - Czterdziestolecie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu S o l i ń s k i Ireneusz - W XX -lecie Polskiej P artii Robotniczej. N adanie Państwowemu Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu imienia Franciszka Bartoszka Ś w i t a ł a Tadeusz - Obchody 20 rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej w Poznaniu S z u l c Witold - Dwudziesta rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej w pracach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza .

Recenzje

F o r n a l c z y k Feliks Jak ó b c z y k Witold 1872-1890.

Jak ó b c z y k Witold - Posłowie polscy w sejmie pruskim .

K u b i a k Stanisław - Wyzwolenie Poznania i Wielkopolski Kuli u n i a K Jerzy - Uniwersytet Poznański w latach 1940-1945 Kuł t u n i a k Jerzy - Terror hitlerowski w Wielkopolsce S i w i c k i Tadeusz - Witryna wydawnicza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Pamiętnik dziecka ulicy .

Ruch robotniczy w Wielkopolsce wlatach

ZDJĘCIA

Nr Str.

III 143 I 124 .I 129 .III 136 I 131 II 126 .III 147 .II 123 .I 127 .II 120

.III 137

.II 97

II 104

IV 140 .II 129 III 153 II 130 III 153 IV 143 .IV 145

Archiwum Fotograficznego Muzeum Archeologicznego, Ludomira Budzińskiego, Centralnej Agencji Fotograficznej, Witolda Czarneckiego, Czesława Czuba, Benedykta Jerzego Dorysa, Stanisława Kaczmarka, Janusza Korpala, Mariusza Koteckiego, Mariana Kucharskiego, Józefa Myszkowskiego, Maksymiliana Myszkowskiego, Tadeusza Orlika, Kazimierza Przychodzkiego, Spółdzielni Pracy "Fotos" i Grażyny Wyszomirskiej.

R Y S U n k i Ignacego Grzędy.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.01/03 R.30 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry