REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.01/03 R.30 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Aleksander Anho1cer, Jerzy Kusiak, Stanisław Kubiak, Jerzy Łangowski, Adam Łopatka, Władysław Markiewicz, Stefan Olszowski, Janusz Przewoźny (przewodniczący), Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji), Józef Tułasiewicz, Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, Nowy Ratusz

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40'/» wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Przedsiębiorstwo Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wilcza 46 za pośrednictwem PKO konto nr 1-6-1(0)20. Egzemplarze zdezaktualizowane można zamawiać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 9yAi&Jbkładkę projektowała H YAMaHa Damą

V 4 (łJhH(p* Jła zlecenie Wydziału Kultury Rady Narodowej miasta Poznania

6Ul3M

W Y D A W N I C T W O P O Z N A Ń S K I E P O Z N A N 1962 Nakład 1150 + 100 egzemplarzy. Ark. wyd. 10,2, ark. druk. 8,5. Oddano do składania 7 II 1962. Podp. do druku 30 IV 1962. Druk ukończ, w maju 1962 Papier druk. satyn. ki. V 80 g 70X100 Cm z fabryki pap. w Kluczach. M-5.

Zamówienie nr 102/145. Cena zł 7,DRUK. UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAN, ul. Fredry 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.01/03 R.30 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry