MISCELLANEA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

działkowy-ch, ad byty w dniu 3. lipca 1927 w Pa,znaniu postanawia: !Pawołać do życia Związek tawarzystw agródków działkawych zadaniem któregO' będzie m. in.: arganizawanie poszcze_ gótnych towarzystw oraz okręgawych zwią7Jków towarzystw Clgródków działkawych.

II. Zjazd Przedstawicieli instytucyj państwawych, samorządawych i społe-cznych, zainteresowanych w twarzeniu agrr6dków dzlał:kawych, odbyty w dniu: 3. lipca 1927 w PO'znaniu postanawia: Zwrócić się da MinisteT'Stwa Prcy i Opieki Społecznej z praśbą a padjęcie akcji ustawowegO' uregulawania kwestji ogródków działkawych pa wysłuchaniu opmji związku tawarzystw agródków działkawy-ch. III. Zjazd Przedstawicieli instytucyj' państwowych, samorządowych i spałecznych, zainteresowanych w tworzeniu ogródków działkawych, adbyty w dniu 3 lipca 1927 w PO'znaniu pastanawia: Zwrócić się dio Zarządu Miast całej Rzeczypospolitej z apelem organizowania s t a ł y c h kaJtonii ogr6dków działkawych i us-il1nega popierania tej dO'niosłej dła szeroMch ma,s' miejskiegO' społeclzeńJstwa idei. . . IV. Zja'zd Ip.rzeastawideli' instytucyj państwowych, samorządowych i 'Społecznych, zainteresowanych w tworzeniu ogródków działkowych, odbyty w dniu 3 lipca 1927 w Poznaniu, zwraca się da s'am.orządów miejskich a udzielenie Związkowi stały-ch subwencyj na cele, związa:ne z działalnością Związku. Przyczem pierwsze .subwencje winny wpłynąć w .spies'znym terminie na konto w P. K. O. Paznań 208.953. V. Zja:d Prze.astawicieH instytucyj państwowych, samar:ządorwych i społecznych, zainteresawanych w tworzeniu agródków działkowych, adbyty w dniu 3 lipca 1927 w Poznaniu, 'uznaje za konieczne, że a) kO'1'zyst.nie z działek wronO' być przez uźytkawnika apłacane, lecz niei może być ta źródłem wyzyskl1 wydzierżawiającego. ib) agródkiwinne być twarzane dla w'SZyst1dch warstw sp.ołecznych a w pierwszym rzędzie dla warstw pracujących.

KR01\...KA MIASTA POZNANIAc) w każdej kaanji wrono być urządzane boiska dla dzieci maż1. z plażą pialszczystą i basenem dO' kąpieli dla celów półkO'lonij wakacyjnych. d) sprawy og'l'óctków działkowych należy 'przydzielić adminVstracji Miejskiej, WydziałO'wi agrodnclwa miej'skiego wzgl. Opieki Społec,żnej. VI. Zjazd Przedstawicieli instytucyj państwawych, samorządawych i społecznych, zainteresawanych w tworzeniu agródków działkawych, odbyty w dniu 3 lipca 1927 w Pa znaniu uznaje za konieczne: ze względu na wielkie znaczenie zdrawotne agródków działkO'wych przy iocl1 zakładaniu szczególmie przy wybarze miejsca należy za;sięgnąć apinji urzędawo-łe1kaLt"skiej.

4. Z g i m n a z j u m im. św. J a n a K a n t e g a.

Kurs hi:storji aj-czYlStej i pawszechnej dla nie:kwaliHkawanych nau'Czycieli szkół średnich, zorganizO'wany z ramienia Ministerstwa W. R. i O. P., odbył się w Poznaniu w mies. lipcu i pocz. sierpnia. Uczestników byłO' 15, przybyli nauczyciele z całej Poliski. - Wykłada:Ii praf. prał. Dr. KIinger, Dr. W. Knapow'ska, W. M. Kozławski, Dr. K. KrO'toski, A. Skałkowski, Dr. S. Tru-chi:m i Piatr 2:ukow'ski, kursem kierował a zarazem aprowa,dzał pO' zabytkach historycznych PO'znania i okalicy Dyr. Dr. J. W. Opatmy. Kurs asiągnął bard2ial pawaźne wyniki, a karzyści, jakie wynieśli słu-chacze ze swe,j w.spółpra'cy z uczanymi i ze zwiedzenia Paznania i celniej1szych okolic historycznych Wielkapalski, będą dawały awoce na d.ługie lata. - Damy akademickie Bratniej Pomacy i Organizacji p. P. Studentek przyszły uczestnikam z poma-cą w PO'mieszczeniu, za cO' obu tym instytucjom słuszne wyrazy uznania się należą.

KRONIKA W A2:NIEJSZYCH WYDARZEN.

22-29. czerwca 1927. Wystawa pożarnicza w Poznaniu. Zjazd Związku Straży pożanlych.

27. czerwca d1() 1. lipca 1927. Zja:zd h:i!gjenistów palskich w Paznaniu. 29. czerwca 1927. Wręczenie biretu Karoynalskiega Ks. Prymasowi Augustawi Hlondowi przez Pana. Prezydenta R.J:eczypospoIitej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry