DZIAŁ BIEŻĄCY.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

MISCELLANEA.

1. O d n O' w i e n i e koś ci o ł a K a t a r z y n e k.

Przy dawnej bramie w.ronieckiej, w tej strO'nie mia's.ta, z której tk często wrogowie RzeczypospolHej i burzyciele porządku i miru krajowegO' starraH się wta:rgnąć da kr61e:W'skiego miasta Poznania, stanęła przed przeszło pięciu wiekami, mała świątynia zgromadzenia Dominikanek, kościół pod wezwaniem św. KataJrzyny męczenniczki, 'Od którego Domi'1ri:kanki Katarzynkami zwano. Najstarszy to zakon żeński w PO'znaniu, przez Przemysława: II tut.aj uS8Idowiony. Przy bramie WTonieckiej wY1budawały sobie Domini.kanki kościółek i kl'asztor w pierwszych lata-ch 15. wieku, równocześnie mniejwi:ęcei z kościołem Bożego Ciała. W r. 1409 kO'ściół istnieje. Ale już z r. 1404 zachowały się legaty na rzecz budowy kościoła. Zofja Swobowa zapisuje testamentarnie dnia 4. lipca 1404 (A. C. 1404 f. 8) 10 grzywien na rzecz kośdoła św. Marii Magdaleny, 5 grzywien na św. Katarzynę, 5 grzywien na! .szpital itd. Dnia 31. gmdnia tegoż roku (A. C. 1404 f. 8 v.) daruje testamentarnie Hanlin m. i. na budowę ,kościoła! Bożego Ciała 5 grzywien ("zu dem gemawre tf ), na kościół DominiJkański i na katedrę po 5 gr.zy:wien i takąż sumę na budowę kościoła. Katarzynek ("zu sinde KaJthenn zu dem gemawre tf ). Kościółek Katarzyne!k zachawał stare gotyckie rysy dO' dni naszych mimo naj'sroższych przejść dziejowych i należy do nielicznych zabytków gatyku w Poznaniu. NiClSzczęściem jego było, że słał przy bramie wroniec'kiej. W:szystkie oblężenia miasta ciężką wyrządz2-ły mu szkodę, a z:wła1szcza wajny s,zwedzkic zrujnowały go straszliwie. A jednaJk dźwignął się z ruiny w wieku 18. i mógł był długo służyć swemu przeznaczeniu. Byt eg'o podcięli Prusacy, którzy już w r. 1798 zabrali dobra kłsztome i niebawem postanowili skasować klasztor, u.suł

KRONIKA MIASTA POZNANIAwając siostry do innych kla'Sztorów (1800, 1805). Za czasów P.rus PołudniawY'ch nie zdołano tego jeszcze przeprowadzić.

WOIj'ska Napoleona ocaliły ,kla:s,Zitor od kasaty, ale za to zamieniły: kościół na magazyn. Mimo wszystko zaka!11 naprawia swoją

'll ..C' " } '.' .' '.

. l i {I. .

I: -'

- - -,

-

:;;....-- , " . - -.

-, "ol

-- -

rJ "-' ' -

.,

-... ---.---

Kościół Katarzynek przed odnowieniem.

(Drzew. K. T. Prauaml1Jłera)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry