JERZY ŁANGOWSKI członek Prezydium Rady Narodowej m. Poznania

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.07/09 R.29 Nr3

Czas czytania: ok. 20 min.

BOLESŁAW DROGOMIRECKI członek Prezydium Rady Narodowej m. Poznania

WACŁAW PIASKOWSKI członek Prezydium Rady Narodowej m. Poznania

CZESŁAW KOŁODZIEJCZAK członek Prezydium Rady Narodowej m. Poznania

Marian Genowefiak

PrezYdium, Franciszka Frąckowiaka, wyrazy uznanIa i serdeczne słowa podziękowania. Wkraczając w nowy etap pracy, pomnazajmy nasze wyniki l wartości w imię rozkwitu naszej ludowej ojczYzny i ukochanego miasta! Po referacie radny Marian Paluchowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie liczbowego składu Prezydium Rady Narodowej m. Poznania. Uchwała powzięta została jednomyślnie. Na jej mocy skład Prezydium Rady Narodowej m. Poznania ustalony został na 9 osób: przewodniczący, trzech zastępców, sekretarz i czterech członków. Do Komisji Skrutacyjnej celem dokonania wyboru prezydium powołano: Zygmunta Jesionowskiego, Anatola Gawrych-Laudańskiego, Helenę Leitgeber, Zygmunta Łabędzkiego i Alojzego Łuczaka. Przewodniczący sesji udzielił z kolei głosu radnemu Edmundowi Zywertowi, który w imieniu klubów radnych PZPR, SD, ZSL i bezpartyjnych zgłosił propozycje składu prezydium nowej rady: na przewodniczącego Prezydium - radnego Jerzego Kusiaka, na zastępców przewodniczącego - radnych: Władysławę Klawiter, Dionizego Ba1asiewicza i Zbigniewa Rudnickiego, na sekretarza Prezydium - radnego Czesława Adamskiego, na członków Prezydium - radnych: Bolesława Drogomireckiego, Czesława Kołodziejczaka, Jerzego Łangowskiego i Wacława Piaskowskiego. Po przerwie radny Marian Paluchowski przyjął ślubowanie od radnego Karola Jawińskiego, który z powodów od siebie niezależnych spóźnił się na sesję, a następnie odbyło się tajne głosowanie na członków prezydium rady. W czasie kiedy komisja skrutacyjna obliczała głosy, radny Czesław Adamski zreferował projekty uchwał w sprawie rodzaju i składu liczbowego Komisji Rady Narodowej m. Poznania.

Uzasadniając potrzebę podjęcia takich uchwał, radny Cz. Adamski powiedział m. in.: Stałe komisje rady narodowej stanowią jej organy robocze, powołane do wypełniania określonych zadań rady w zakresie zasadniczYch dziedzin jej działalności. Podkreśła to wybitnie art. 43 Konstytucji Połskiej ReczYpospolitej Ludowej. Rada Narodowa m. Poznania miała w kadencji 1958-1961 jedenaście stałych komisji, a mianowicie: Komisją Budżetu i Planu, Komisją Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisją Przemysłu i Handlu, Komisją Rolnictwa i Leśnictwa, Komisją Budownictwa, Komisją Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisją Oświaty, Komisją Kultury, Komisją Zdrowia, Komisją Zatrudnienia i Pomocy Społecznej oraz Komisją Mandatową. Skład liczbowy tych komisji wynosił w zależności od potrzeb od 8 do 14 członków. Wytyczne Rady Państwa zawarte w uchwale Z dnia 1 lutego 1958 r. w sprawie rodzaju i składu liczbowego komisji rad narodowych wprowadziły bezwzględną zasadą, że każda podstawowa dziedzina pracy rady musi być objęta zakresem działania określonej stałej komisji, jednakże rada narodowa sama ustala liczbą, nazwą, kompetencje resortowe i skład liczbowy komisji. W związku z przejęciem ze szczebla centralnego, w ramach procesu decentralizacji, szeregu nowych zadań i uprawnień oraz w związku ze zmianą zadań niektórych resortów Rada Narodowa m. Poznania powinna na obecnej sesji dokonać zmian co do rodzaju i składu liczbowego stałych komisji rady. Przede wSzYstkim Z uwagi na stały rozwój komunikacji i narastanie szeregu związanych z tym, zjawiskiem problemów ogólnomiejskich jest rzeczą jak najbardziej pilną wyodrębnienie Z kompetencji resortowych Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zagadnień komunikacji i powołanie odrębnej i samodzielnej Komisji Komunikacji. Zachodzi również potrzeba, Z uwagi na znaczny wzrost zadań resortów przemysłu i handlu, utworzenia dla tych dziedzin gospodarki miejskiej odrębnych komisji, a mianowicie Komisji Przemysłu i Komisji Handlu. Ponadto Z uwagi na fakt, że - jak wykazała dotychczasowa praktyka zagadnienia zatrudnienia mają swoje najbłiższe, rzeczowe powiązanie Z zagadnieniami przemysłu, oraz Z uwagi na konieczność skoncentrowania w najbliższej kadencji uwagi rady na sprawy szerszego niż dotąd rozwoju usług dla ludności - należy przekształcić Komisję Przemysłu w Komisję Przemysłu, Usług i Zatrudnienia. I wreszcie w związku z przejęciem przez resort zdrowia zagadnień związanych z opieką społeczną należY powołać Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej Tak więc Rada Narodowa m. Poznania w kadencji 1961-1964 powinna mieć dwanaście stałych komisji, a mianowicie: Komisję Budżetu i Planu, Komisję Ochrony Porządku i BezPieczeństwa Publicznego, Komisję Przemysłu, Usług i Zatrudnienia, Komisję Handlu, Komisję Rolnictwa i Leśnictwa, Komisję Budownictwa, Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisję Oświaty, Komisję Kultury, Sportu i Turystyki, Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisję Komunikacji oraz Komisję Mandatową. Skład liczbowy poszczególnych stałych komisji rady musi wynosić co najmniej 9 osób. Górna granica składu liczbowego komisji nie została wprawdzie określona, ale wynika ona Z podziału liczby mandatów przez liczbę stałych komisji. Trzon stałych komisji rady stanowią wybrani do nich radni; członkowie komisji spoza rady, jakkolwiek są pełnoprawnymi członkami komisji, nie mogą stanowić większości w składzie komisji, a w razie nieparzystej liczby członków komisji radni powinni stanowić przewagę co najmniej jednego głosu. W razie parzYstej liczby członków komisji radni powinni stanowić najmniej połowę składu liczbowego komisji, a przewagę w tym przYpadku zapewnia radnym przewodniczący komisji, którym jest radny, mający przy równości głosów - głos rozstrzYgający. Po takim uzasadnieniu radny Cz. Adamski zaproponował radzie, aby skład liczbowy Komisji w zależności od zakresu zadań wynosił od 9 do 12 członków. Radny Cz. Adamski omówił także najważniejsze zadania stałych komisji rady w świetle ustawy o radach narodowych i szczególnie mocno podkreślił te zadania komisji, które ustawa określa jako środki łączności z masami pracującymi i ich organizacjami: Jest to bowiem nie tylko środek działania dla wykonania określonych zadań, ale przede wszystkim samodzielne zadanie polityczne, polegające Z jednej strony na włączaniu ludności do udziału w rządzeniu w okresie międzYsesyjnym, Z drugiej zaś strony na przenoszeniu zadań rady bezPośrednio w teren. Dlatego też komisje powinny być w szczególności organizatorami terenu i czYnnikiem społeczno-politycznym powołanym do pobudzania inicjatywy społeczeństwa. Pogłębianie więzi Z terenem oraz realizacja zadań rady w terenie wymagają od stałych komisji rady nawiązania szerokiej współpracy Z określonymi organizacjami społecznymi ludu pracującego, jak rady robotnicze, związki zawodowe, komitety blokowe i domowe, organizacje kobiece i młodzieżowe, zrzeszenia sportowe, towarzYstwa naukowe, kluby ku łtura In e itd.

Marian Genowefiak

Drugim, nIe mnIej ważnym zadaniem stałych komisji rady jest sprawowanie kontroli. Podstawowe zadania kontrolne komisji wynikają Z ich obowiązku czuwania nad prawidłowym wykonywaniem uchwał rady i prezYdium oraz ustaw, których wykonanie wymaga współdziałania rad narodowych. Kontrola sprawowana przez komisje ma w zasadzie dwojaki charakter. Mianowicie należY rozróżnić kontrolą wewnętrzną i kontrolę społeczną. Kontrola działalności wydziałów i innych jednostek równorzędnych prezYdium, jak również podległych radzie narodowej organów państwowych, instytucji, przedsiębiorstw i innych podporządkowanych jednostek, ma charakter kontroli wewnętrznej, natomiast kontrola działalności nie podporządkowanych radzie organów państwowych, instytucji, przedsiębiorstw i innych jednostek ma charakter kontroli społecznej i w zasadzie powinna rozciągać się tylko na jednostki o charakterze gospodarczym, i dotyczYć jedynie zagadnień powiązanych bezPośrednio Z terenem. W czasie przeprowadzania kontroli stałe komisje rady stanowią samodzielne organy państwowe występujące we własnym imieniu i wyposażone w pełnię kompetencji kontrolnych, kompetencje te jednakże nie obejmują prawa wydawania zarządzeń pokontrolnych wiążących kontrolowane jednostki. Tego rodzaju uprawnienia przYsługują jedynie radzie i jej prezYdium. Trzecim zadaniem stałych komisji rady - powiedział na zakończenie radny Cz. Adamski - jest występowanie Z inicjatywą wnioskodawczą pod adresem rady narodowej, jej prezydium bądź też organów prezYdium. Jest to zadanie o dużYm znaczeniu, jeżeli się zważY, że komisje, działając w terenie, nie mogą same wydawać odpowiednich zarządzeń. Uchwała powzięta została jednomyślnie. Na tej podstawie rada powołała 12 komisji stałych, a mianowicie: Komisję Budżetu i Planu, Komisję Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisję Przemysłu, Usług i Zatrudnienia, Komisję Handlu, Komisję Rolnictwa i Leśnictwa, Komisję Budownictwa, Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Komisję Oświaty, Komisję Kultury, Sportu i Turystyki, Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisję Komunikacyjną, Komisję Mandatową.

Ustalono nadto, że komisje: Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Leśnictwa, Kultury, Sportu i Turystyki, Komunikacji i Mandatowa liczyć będą po 9 członków; komisje: Budżetu i Planu, Przemysłu, Usług i Zatrudnienia, Handlu, Budownictwa, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej - po 10; Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 12 członków. Skład osobowy komisji zaproponował radny Dobromir Osiński. Propozycja została przyjęta i potwierdzona w głosowaniu. Do poszczególnych komisji wybrani zostali radni: Komisja Budżetu i Planu: Bolesław Drogomirecki (przewodniczący) Anatol Gawrych-Laudański, Zenon Na1ipiński, Wacław Piaskowski, Stanisław Smo1iński, Józef Weber i Edmund Zywert.

Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego: Bronisław Bobrowski, Stanisław Ga1asiński, Zygmunt Łabędzki (przewodniczący), Dobromir Osiński, Antoni Rymaniak i Czesława Torzecka. Komisja Przemysłu, Usług i Zatrudnienia: Jan Jackowiak, Czesław Krajewski, Helena Leitgeber, Bolesław Niklas, Witold Soko1nicki, Bronisław Szaj i Ryszard Witkowski (przewodniczący).

Komisja Handlu: Maria Boruszak, Jan Brygier (przewodniczący), Leon Chudziński, Karol Gasser, Alojzy Łuczak, Mikołaj Michalski i Pelagia Mrowca.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa: Jan Nalepka (przewodniczący), Stanisław Nowak, Henryk Puławski, Urszula Różańska, Aleksandra Seliger i Józef Wodarz.

Komisja Budownictwa: Zygmunt Andrzejewski (przewodniczący), Henryk Giełda, Marian Kania, Roman Kozak, Henryk Orlicz, Andrzej Trella i Jan Wellenger.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: Zygmunt Cebulski, Jan Gorajski, Czesław Kołodziejczak (przewodniczący), Kazimierz Kosmowski, Edmund Kowalski, Wacław Nawrot, Zofia Schnase i Wincenty Wasielewski.

Komisja Oświaty: Wanda Dąbrowska, Łucja Grupa, Karol Jawiński, Zygmunt Jesionowski, Jadwiga Kochanowska, Tadeusz Kraszewski i Maria Roszczak (przewodnicząca). Komisja Kultury, Sportu i Turystyki: Jadwiga Eich1erowa, Edmund Goćwiński, Stanisław Kubiak, Alfred Małecki, Marian Paluchowski (przewodniczący), Antoni Wicherek. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej: Stanisław Andrzejewski (przewodniczący), Stefan Bączyk, Kazimierz Bednarek, Stanisława Bernacik, Teodor Borówko, Jadwiga Kubiak i Mieczysław Szala.

Komisja Komunikacji: Kazimierz Derda, Józef Klemenczak, Franciszek Miśkowiec, Stanisław Mytko (przewodniczący), Janusz Olejniczak i Salomeą Wierzbicka.

Komisja Mandatowa: Maria Boruszak, Leon Chudziński, Czesław Kołodziej czak, Jan Nalepka, Stanisław N owak, Dobromir Osiński, Wacław Piaskowski, Witold Soko1nicki i Edmund Zywert (przewodniczący). Reszta członków komisji dokooptowana zostanie spoza Rady.

Długo nie milknącymi oklaskami przyjęto wyniki głosowania odczytane przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, radnego Zygmunta Łabędzkiego. Wszyscy kandydaci do Prezydium otrzymali po 78 głosów. W wyniku głosowania wybrani zostali: radny Jerzy Kusiak - przewodniczącym Prezydium, radni: Dionizy Ba1asiewicz, Władysława Klawiter i Zbigniew Rudnicki - zastępcami przewodniczącego Prezydium, radny Czesław Adamski - sekretarzem Prezydium, radni: Bolesław Drogomirecki, Czesław Kołodziejczak, Jerzy Łangowski i Wacław Piaskowski - członkami Prezydium. W imieniu nowo wybranego Prezydium głos zabrał przewodniczący Jerzy Kusiak, który podziękował przede wszystkim za dokonany wybór i zapewnił radę, a za ich pośrednictwem całe społeczeństwo miasta Poznania, że prezydium w miarę swoich sił i umiejętności pracować będzie dla dobra miasta. Przed naszą radą - mówił dalej Jerzy Kusiak - stoją trudne i odpowiedzialne zadania. Z zadaniami tymi zapoznano mieszkańców na setkach zebrań przedwyborczych. Program spotkał się Z pełną aprobatą społeczeństwa, a jednocześnie uzupełniony został licznymi postulatami wyborców.

2 Kronika Miasta Po;nania 3

Marian Genowefiak

Możemy zapewnIC wSzYstkich tych, którzy Z pełnym zaufaniem powierzali kandytatom na radnych swe dezyderaty, uwagi i kłopoty, że każdy głos będzie przez prezydium rady wnikliwie rOzPatrzony, wSzYstkie słuszne i realne postulaty zostaną zrealizowane, a o sposobie ich załatwienia zainteresowani zostaną powiadomieni. Kampania wyborcza była okazją do bezPośredniej szczerej rozmowy kandydatów na radnych ze społeczeństwem. Tę rozmowę kontynuować będziemy jako radni, jako członkowie prezYdium rady. Będziemy przede wszystkim utrzYmywać codzienną więź Z klasą robotniczą, Z załogami naszYch fabryk, robotnikami "Cegielskiego' ZNTK, "Pometu' "Wiepofamy' Fabryki MaszYn Żniwnych, "Stomila" i wszystkich innych fabryk Poznania, pamiętając, że to oni swą trudną, mozolną pracą kładą fundamenty pod rozwój naszego kraju i miasta. Zapewniamy was Z tego miejsca, towarzYsze robotnicy, że uCzYnimy wszystko, na co nas stać, by przede wSzYstkim poprawić warunki bytowe naszYch rodzin. Przy rozdziale środków na gospodarkę komunalną, oświatę, zdrowie, handel będziemy w pierwszej kolejności uwzględniali potrzeby osiedli robotniczYch. Jesteśmy przekonani, że poczYnania Rady Narodowej m. Poznania, jak i dzielnicowych rad narodowych, spotkają się Z waszYm pełnym poparciem, że pierwsi poprzecie czynami społecznymi inicjatywy rad. Jesteśmy równocześnie przekonani, że ambicją poznańskich załóg fabrycznych będzie przodowanie w realizacji planów produkcyjnych i w poprawieniu wskaźników ekonomicznych produkcji. Zwracamy się Z gorącym apelem do inteligencji pracującej Poznania, do pracowników nauki, kultury i sztuki, o dalszą aktywną współpracę Z radą i jej prezydium dla dobra naszego miasta. Nie żałujcie wysiłku, by utrzymać i utrwalić dobrą opinię o wysokim poziomie naukowym naszych uczelni, zacieśniajcie więź nauki Z praktyką, pomagajcie swą wiedzą, doświadczeniem klasie robotniczej, pomagajcie w budownictwie socjalizmu. Coraz większe uznanie w skali krajowej, a nawet międzYnarodowej, zyskują sobie poznańscy twórcy: plastycy, muzycy, literaci. Opera poznańska jest chlubą miasta. Z przYjemnością również patrzymy wSzYscy na korzystne zmiany w pracy teatrów dramatycznych. Klasa robotnicza, która swym wysiłkiem wygospodarowuje środki na rozwój nauki, na kulturę i sztukę, oczekuje pomocy w przYgotowaniu kwalifikowanych kadr, w rozwiązYwaniu problemów technologicznych i ekonomicznych, oczekuje kulturalnej rozrywki, oczekuje sztuki związanej z żYciem robotników, sztuki postępowej, ukazującej wzniosłe cele naszej epoki, ukazującej piękno walki o pokój i socjalizm. Rada narodowa i jej prezYdium będą zwracać się do szkół wyższYch, do inżynierów i techników, do ekonomistów o pomoc przy rozwiązYwaniu trudnych problemów gospodarki miejskiej. Ze swej strony przyrzekamy pomoc w przydziale środków niezbędnych dla pracy naukowej, dla pracowników frontu kultury i sztuki. Zarówno prezydium rady, jak i jej komisje ze szczególną uwagą rOzPatrzą liczne postulaty przedwyborcze zgłoszone przez studentów. Postawa młodzieży poznańskiej w kampanii wyborczej, jej spontaniczna, żywiołowa manifestacja w dniu łotu pIerwszego kosmonauty Jurii Gagarina czy w dniach próby imperialistycznej inwazji na Kubę świadczą o umiłowaniu socjalistycznej ojczyzny, o zrozumieniu węzłowych problemów dzisiejszego świata.

WSzYscy pragniemy, by miasto nasze było Z każdym dniem piękniejsze i kulturalniejsze. WierzYmy, że w pracy nad tym rada i jej prezYdium nie będą osamotnione, że będziemy mieli za sobą poparcie całego społeczeństwa. Komitet Frontu Jedności Narodu, który wysunął nasze kandydatury do rady, zapewniamy, że wSzYscy radni, członkowie partii i stronnictw politycznych, jak i bezpartyjni, dołożą starań i wysiłków, by zgodnie ze złożonym dziś ślubowaniem nie zawieść zaufania swych wyborców, pracować dla dobra miasta i jego mieszkańców, dla dobra socjalizmu, dla dobra Polski Ludowej. Przemówienie przewodniczącego prezydium Jerzego Kusiaka przyjęto entuzjastycznymi oklaskami. Sekretarz Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, Czesław Adamski, przedstawił następnie radzie kierowników wydziałów Rady Narodowej m. Poznania: przewodniczącego Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego - Jerzego Łangowskiego, Wydziału Statystyki - Bogumiła Ziółka, Wydziału Finansowego - Leona Stajkowskiego, Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego - Bronisława Śmigają, Wydziału Budownictwa - Gustawa Ciu1e, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - nieobecnego z przyczyn od siebie niezależnych Kazimierza Górnego, Wydziału Spraw Lokalowych - Gerarda Kosę, Wydziału Przemysłu - Antoniego Karwackiego, Wydziału Handlu - Seweryna Zenkera, Wydziału Komunikacji - Antoniego Kędziorę, Wydziału Zdrowia - Jerzego Kozickiego, Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych - Antoniego Musielaka, Inspektoratu Oświaty - Huberta Kiena, Wydziału Kultury - Janusza Przewoźnego, Urzędu Spraw Wewnętrznych - Józefa Fi1ipka, Wydziału do Spraw Wyznań - Tadeusza Dropa, Wydziału Organizacyjno-Prawnego - Henryka Stawickiego, Wydziału Budżetowo-Gospodarczego Tadeusza Kró1ikiewicza i przewodniczącego Poznańskiego Komitetu Kultury Fizycznej - Bogusława Rybę.

W ostatnim punkcie porządku dziennego przewodniczący sesji, radny M. Paluchowski, zakomunikował, że w czasie sesji szereg delegacji szkolnych złożyło na jego ręce życzenia dla nowej rady i wiązanki kwiatów. Wobec braku zapytań porządek sesji został wyczerpany i przewodniczący sesji obrady zamknął.

Marian

Genowefiak

ANEKS

WYNIKI WYBORÓW DO RAD NARODOWYCH W POZNANIU (na podstawie obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych)l. W wyborach, które odbyły się dnia 16 kwietnia 1%1 T., zostali wybrani radni Rady Narodowej m. Poznania oraz 5 (pięciu) Dzielnicowych Rad Narodowych w Poznaniu.

2. W wyborach do Rady Narodowej m. Poznania wzięło udział 92,9//0 wyborców. Głosów ważnych oddano 264 047. Liczba głosów nieważnych wynosi 361. Na listę Frontu Jedności Narodu oddano 257 943 głosów, czyli 97,68% ważnych głosów. Spośród 117 kandydatów na radnych wybranych zostało 80 radnych. 3. W wyborach do Dzielnicowych Rad Narodowych wzięło udział 9291';» wyborców. Głosów ważnych oddano 264 005. Liczba głosów nieważnych wynosi 195. Na listę Frontu Jedności Narodu oddano 258 349 głosów, czyli 97,85»/0 ważnych głosów. Spośród 421 kandydatów na radnych wybranych zostało 290 radnych.

Marian

Genowefiak

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ DLA MIASTA POZNANIA O WYNIKACH ORÓW DO RAD NARODOWYCH W POZNANIU

Na podstawie art. 68 ust. 4 ordynacji wyborczej do rad narodowych ogłasza się następujące wyniki wyborów w mieście Poznaniu, które odbyły się w dniu 16 kwietnia 1%1 r. W wyborach wzięło udział 264 488 osób, czyli 92,97% wyborców. Głosów ważnych oddano 264 047. Liczba głosów nieważnych wynosi 361. Na kandydatów Frontu Jedności Narodu oddano 257 943 głosów, tj. 97,68% ważnie oddanych głosów.

N astępujący kandydaci otrzymali w swoich okręgach wyborczych najwięcej ważnych głosów i zgodnie z art. 67 ordynacji wyborczej do rad narodowych wybrani zostali na radnych Rady Narodowej m. Poznania.

W okręgu wyborcrym nr 1: 1. Jerzy Kusiak, 2. Bolesław Drogomirecki, 3. Stanisław Andrzejewski, 4. Zenon Nalipiński, 5. Mieczysław Szala, 6. Łucja Grupa. W okręg« wyborczym nr 2: 1. Dobromir Osiński, 2. Zygmunt Łabędzki, 3. Stefan Bączyk, 4. Alojzy Łuczak, 5. Helena Leitgeber, 6. Alfred Małecki.

W okręgu wyborczym nr 3: 1. Antoni Wicherek, 2. Salomeą Wierzbicka, 3. Jan Wellenger, 4. Anatol Gawrych-Laudański, 5. Czesław Krajewski.

W okręgu wyborcrym nr i: 1. Bronisław Szaj, 2. Zygmunt Jesionowski, 3. Wanda Dąbrowska, 4. Janusz Olejniczak, 5. Stanisław Mytko, 6. Karol J awiński. W okręgu wyborcrym nr 5: 1. Henryk Orlicz, 2. Bolesław Niklas, 3. Józef Weber, 4. Henryk Puławski. i W okręgu wyborcrym nr 6: 1. Edmund Zywert, 2. Teodor Borówka, 3, Antoni Rymaniak, 4. Edmund Goćwiński, 5. Jan Jackowiak, 6. Franciszek Miśkowiec.

W okręgu wyborcrym nr 7: 1. Roman Kozak, 2. Wacław Piaskowski, 3. Jan Gorajski, 4.

Urszula Różańska.

W okręgu wyborcrym nr 8: 1. Kazimierz Kosmowski, 2. Maria Boruszak, 3. Tadeusz Kraszewski, 4. Czesława Torzecka. W okręgu wyborcrym nr 9: 1. Jan Brygier, 2. Jadwiga Kubiak, 3. Jadwiga Kochanowska, 4. Ryszard Witkowski, 5. Stanisław Ga1asiński.

W okręgu wyborcrym nr 10: 1. Czesław Adamski, 2. Aleksandra Seliger, 3. Stanisław Kubiak, 4. Andrzej Trella, 5. Stanisław N owak, 6. Karol Gasser. W okręgu wyborcrym nr U. 1. Stanisław Smoliński, 2. Leon Chudziński, 3. Dionizy Ba1asiewicz, 4. Pelagia Mrowca, 5. Bronisław Bobrowski, 6. Jadwiga Eich1er.

W okręgu wyborcrym nr 12: 1. Witold Soko1nicki, 2. Marian Paluchowski, 3. Wacław N awrot, 4. Jerzy Łangowski, 5. Mikołaj Michalski. W okręgu wyborczym nr 13: 1. Zbigniew Rudnicki, 2. Józef Wodarz, 3. Henryk Giełda, 4. Maria Roszczak, 5. Czesław Kołodziejczak, 6. Wincenty Wasilewski.

W okręgu wyborcrym nr U. 1. Władysława Klawiter, 2. Marian Kania, 3. Zygmunt Andrzejewski, 4. Zofia Schnase, 5. Kazimierz Derda, 6. Kazimierz Bednarek. W okręgu wyborczym nr 15: 1. Jan Nalepka, 2. Stanisława Bernacik, 3. Zygmunt Cebulski, 4. Edmund Kowalski, 5. Józef Klemenczak.

II

W wyborach do Dzielnicowych Rad Narodowych w mieście Poznaniu następujący kandydaci otrzymali w swoich okręgach wyborczych najwięcej ważnych głosów i zgodnie z art. 67 ordynacji wyborczej do rad narodowych wybrani zostali na radnych:

Dzielnicowej Rady Narodowej P o z n a ń - G r u n wal d

W okręgu wyborczym nr 1: 1. Zdzisław Pukacki, 2. Bolesław Matczak, 3. Jan Olejnik, 4.

Franciszek Nowicki, 5. Leon Macniak, 6. Walenty Okoniewski.

W okręgu wyborczym nr 2: 1. Witold Kostecki, 2. Ryszard Gałązki, 3. Maria Kosmowska, 4. Romuald Hochmiński, 5. Stefan Surdyk, 6. Marcin Chudzik.

W okręgu wyborczym nr 3: 1. Czesław Klimecki, 2. Łucjan Leracz, 3. Jan Rogowski, 4. Józef Paterek, 5. Teofil Grze1czak, 6. Edmund Stachowski.

W okręgu wyborcrym nr 4: 1. Franciszek Kuncewicz, 2. Helena Sobczyk, 3. Jan Michalak, 4. Albin Mis, 5. Mieczysław Łuczka, 6. Franciszek Dymka.

W okręgu wyborcrym nr 5: 1. Stanisław Strugarek, 2. Tadeusz Galiński, 3. Jadwiga Mag1arczyk, 4. Zdzisław Filipiak, 5. Stanisław Zagórski, 6. Jadwiga Walczak.

W okręgu wyborczym nr 6: 1. Władysław Napierała, 2. Henryk Nowak, 3. Wincenty Wrembel, 4. Aleksandra Iwińska, 5. Janina Witkowska, 6. Zofia Stańska. W okręgu wyborcrym nr 7: 1. Mikołaj Zabiełło, 2. Jan Kałamarz, 3. Mieczysław Weber, 4. Michał Juszczak, 5. Tadeusz Preizner, 6. Sabina Jasińska.

W okręgu wyborcrym nr 8: 1. Tadeusz J óźwiak, 2. Jan Sterna1, 3. Mieczysław Kasperkowiak, 4. Jan Bieliński, 5. Stanisław J ezierski, 6. Maria Kędziora. W okręgu wyborcrym nr 9: 1. Aleksy Pawlak, 2. Zygmunt Kmieeiak, 3. Wacław Juszczak, 4. Krystyna Tomaszewska, 5. Tadeusz Wojciechowski, 6. Teresa Kaczmarek.

W okręgu wyborcrym nr 10: 1. Tadeusz Kuczyk, 2. Jerzy Kwiatkowski, 3. Kazimierz Włodarczak, 4. Marian J enera1czyk, 5. Jerzy Mańkowski, 6. Barbara Poniedziałek.

Dzielnicowej Rady Narodowej P o z n a ń - Jeż y c e W okręgu wyborczym nr 1: 1. Teresa Andrzejewska, 2. Wojciech Weiss, 3. Stefan Pokrywka, 4. Mieczysław Ubysz, 5. Maria Kierezyńska. W okręgu wyborcrym nr 2: 1. Kazimierz Wo1nikowski, 2. Konstanty Pech, 3. Władysław Hussar, 4. Wojciech Gawroński, 5. Zdzisław Liburski, 6. Helena Sobierajska.

W okręgu wyborcrym nr 3: 1. Władysław Walczak, 2. Ignacy Świniarski, 3. Jerzy Grześkowiak, 4. Wacław Olszewski, 5. Monika Antoniewska, 6. Emilia Chosińska. W okręgu wyborcrym nr 4: 1. Stanisław Stopiński, 2. Hieronim Palacz, 3. Bernard Heydrych, 4. Marian Krukowski, 5. Irena Kret. W okręgu wyborcrym nr 5: 1. Marian Kwiatkowski, 2. Marian Pawlak, 3. Janusz Kaczmarek, 4. Stefan Kulczak, 5. Florian Kubiś, 6. Stanisława Łysek. W okręgu wyborczym nr 6: 1. Zbigniew Szumowski, 2. Teresa Krajewska, 3. Józef Tomaszczyk, 4. Marian Łabędzki, 5. Stefan Winnic ki. W okręgu wyborcrym nr 7: 1. Jan Dutkiewicz, 2. Zygmunt Sargialis, 3. Ludwik Gajerowicz, 4. Józef Mielcarek, 5. Barbara Cybu1ko-Dzierżyńska. W okręgu wyborczym nr 8: 1. Ryszard Bukowiak, 2. Irena Gorajska, 3. Józef Wróblewski, 4. Henryk Tomiak, 5. Franciszek Wichrowski.

W okręgu wyborcrym nr 9: 1. Stefan Przyby1ak, 2. Bernard Sterczała, 3. Jerzy Gronostaj, 4. Bronisław Rzemyk, 5. Olgierd Monowid, 6. Leon Potrawiak.

W okręgu wyborcrym nr 10: 1. Franciszek Kosmowski, 2. Leon Urbanowicz, 3. Franciszek Pietrzak, 4. Sylwester Dominiak, 5. Szczepan Czarny.

W okręgu wyborcrym nr 11: 1. Hieronim Korek, 2. Prakseda Giełda, 3. Marian Urban, 4. piotr Stebnicki, 5. Tadeusz K10tschke, 6. Katarzyna Pieprzyk.

Dzielnicowej Rady Narodowej P o z n a ń - N o we M i a s t o W okręgu wyborczym nr 1: 1. Kazimierz Borkowski, 2. Janusz Bielska, 3. Erazm Kryszczyński, 4. Teresa Mikołajczak, 5. Irena Wyszyńska, 6. Nikodem Dolata, 7. Jerzy Kurkowiak. W okręgu wyborcrym nr 2: 1. Irena Jabłońska, 2. Bolesław Maciejewski, 3. Antoni N 0wicki, 4. Czesława Ratajska, 5. Marian Gołembiowski. W okręgu wyborcrym nr 3: 1. Szczepan Kosmatka, 2. Dorota Szreder, 3. Franciszek Stachowiak, 4. Bernard Cyprych, 5. Franciszek Padalewski.

W okręgu wyborczym nr 4: 1. Marian Wiórek, 2. Henryk Dałkowski, 3. Włodzimierz Wełnicz, 4. Kazimierz Stefaniak, 5. Stanisław Jankowski, 6. Tadeusz Młyńczak, 7. Katarzyna Chwirot.

W okręgu wyborcrym nr 5: 1. Eugeniusz Szydłowski, 2. Zofia Szymczak, 3. Stanisław Dąbrowski, 4. Walerian Kozłowski, 5. Józef Siwka.

W okręgu wyborczym nr 6: 1. Stefan Leszyński, 2. Wacław Hamerski, 3. Zygmunt Witkowski, 4. Małgorzata Tyb1ewska, 5. Stefan Chmielewski, 6. Sylwester Kropacz. W okręgu wyborczym nr 7: 1. Wanda P1ecińska, 2. Kazimierz Henko, 3. Stanisława Choduń, 4. Maria Kara1us, 5. Mirosława Maciejak, 6. Sylwester Jakubowski. W okręgu wyborczym nr 8: 1. Zbigniew Łączyński, 2. Jan Borkowski, 3. Marek Pawlicki, 4. Jan Grejtowicz.

W okręgu wyborcrym nr 9: 1. Leonard Siwanowicz, 2. Kamilla Gandecka, 3. Leon Kuśnierek, 4. Bolesław Heski, 5. Franciszek Błaszczyk.

Dzielnicowej Rady Narodowej P o z n a ń - S t a r e M i a s t o W okręgu wyborcrym nr 1: 1. Alina Warenik, 2. Kazimierz Rembalski, 3. Antoni J ałoszyński, 4. Stefan Ludwiczak, 5. Józef Grzybowski, 6. Zenon Robiński. W okręgu wyborcrym nr 2: 1. Zbigniew Mroczkiewicz, 2. Barbara Kowalska, 3. Władysław Passowicz, 4. Czesław Kozłowski, 5. Teofil Kaźmierski, 6. Zygfryd Prządka.

Marian

Genowefiak

W okręgu wyborcrym nr 3: 1. Kajetan Kolanowski, 2. Bogusz Mańczyński, 3. TadeuszDombka, 4. Kazimiera Kropacz, 5. Stefan Kubanek, W okręgu wyborcrym nr 4: 1. Mieczysław Tarzyński, 2. Henryk Pieńczykowski,. 3. Elżbieta Muszyńska, 4. Edgard Kaczmarek, 5. Zygmunt Józefczak. W okręgu wyborcrym nr 5: 1. Henryk Kędziora, 2. Emilia Ho1nicka, 3. Wacław ttreger,.

4. Wiktor Kamiński, 5. Weronika Mańczak.

W okręgu wyborcrym nr 6: 1. Leon Fołtyn, 2. Cecylia Stuhl, S. Aleksy Nader, 4. Stanisław Kotecki, 5. Roman Drzewiecki. W okręgu wyborcrym nr 7: 1. Jerzy Urbański, 2. Teofil Woderski, 3. Kazimierz Mu1czyński, 4. Heliodor Gazecki, 5. Bogdan Trzciński, 6. Teodor Janowski. W okręgu wyborcrym nr 8: 1. Teofil Remiein, 2. Władysław Kubinka, 3. Urszula Tomaszewska, 4. Józef Łuczak, 5. Bolesław Maciejewski. W okręgu wyborczym nr 9: 1. Władysław Twardosz, 2. Jan Kozłowski, 3. Marian Mus,.

4. Anna Wo1ska-Neumann, 5. Antoni Jackowski.

W"okręgu wyborcrym nr 10: 1. Mieczysław Tchorzewski, 2. Henryk Matela, 3. Ewa Winiecka, 4. Sylwester Socha, 5. Włodzimierz Staniszewski, 6. Franciszek Grabiak.

W okręgu wyborcrym nr U. 1. Mieczysław Lonc, 2. Zdzisław Wętły, 3. Janina Steiakowska, 4. Kazimiera Greczyło, 5. Bolesław Gniazdowski, 6. Stefan Tomaszewski.

Dzielnicowej Rady Narodowej P o z n a ń - W i l d a W okręgu wyborcrym nr 1: 1. Bronisław Bartkowiak, 2. Leon Woroch, 3. Janusz Stępień, 4. Halina Szymaniak, 5. Henryk Bugaj, 6. Ignacy Domagała.

W okręgu wyborczym nr 2: 1. Stanisław Mytko, 2. Stanisław Strze1ewicz, 3. Irena Matuszewska, 4. Kazimierz Wieczorowski, 5. Edmund Pachoiski, 6. Wacław Laurentowski. W okręgu wyborczym nr 3: 1. Antoni Godkowicz, 2. Lechosław Siwkowski, 4. Stanisław Noga, 4. Wanda Bartkowiak, 5. Leon Pawlak, 6. Kazimierz Płaziński.

W okręgu wyborczym nr 4: 1. Jan Kanduiski, 2. Kazimiera Taysner, 3. Jerzy Goździk, 4. Józef Andersch, 5. Zygfryd Michalak, 6. Stanisław Łosiewicz.

W okręgu wyborcrym nr 5: 1. Lucjan Dembowski, 2. Aleksander Tyczewski, 3. Antoni Wcześniak, 4. Mieczysława Mańka, 5. Kazimierz F10rjańczyk, 6. Czesław Adamski.

W okręgu uiyborczt/m nr 6: 1. Teofil Stróżyk, 2. Jan Bausmer, 3. Sabina Chossa, 4. Antoni Dolata, 5. Władysław Biały, 6. Anna Zielińska. W okręgu wyborcrym nr 7: 1. Józef Jurek, 2. Aldon Nieszporek, 3. Teresa Sarna» 4. Alojzy Szczygieł, 5. Józef Mularczyk, 6. Stefan Wenzel.

W okręgu wyborcrym nr 8: 1. Wacław Fiszer, 2. Zdzisław Pawlak, 3. Maria Żurawska A 4. Krzysztof Later, 5. Jan Socha, 6. Franciszek J ańczak.

W okręgu wyborcrym nr 9: 1. Władysław Szarzyński, 2. Michał Słoma, 3. Gabriela J ędrychowska, 4. Marian Gierka, 5. Marian Śmigieiski, 6. Marian Marciniak. W okręgu wyborcrym nr 10: 7. Sylwester Kamiński, 2. Danuta Kozirodowa, 3. Stetan Kiełczewski, 4. Cecylia Kaczor, 5. Józef Kaczmarek, 6. Olimpiusz Spodzieja.

RADNI RADY NARODOWEJ MIASTA POZNANIA

Czesław A d a m s ki, sekretarz Prezydium Rady Narodowej m. Poznania.

Stanisław A n d r z e j e w s ki, dyrektor Szpitala Miejskiego im. J. Strusia.

Zygmunt A n d r z e j e w s ki, naczelny dyrektor Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. Dionizy B a l a s i e w i c z, zast. przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, Stefan B ą c z Y K, pracownik naukowy Akademii Medycznej.

Kazimierz B e d n a rek, ślusarz Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego.

Stanisława B e r n a c i k, szwaczka Poznańskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego im. Komuny Paryskiej. Bronisław B o b r o w s ki, komendant Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej.

Teodor B o rów k a, ordynator oddziału laryngologicznego Szpitala im. B. Krysiewicza.

Maria B o r u s z ak, Jan B r y g i e r, emeryt.

Zygmunt C e b u l s ki, ślusarz Wielkopolskiej Fabryki Urządzeń Mechanicznych.

Leon C h u d z i ń s ki, dyrektor Wojewódzkiej Dyrekcji Kursów Stowarzyszenia Stenografów i Maszynistek.

Wanda D ą b r o w s k a, kierownik Szkoły Podstawowej nr 45.

Kazimierz O e r d a, rzemieślnik.

Bolesław D r o g o m i r e c ki, dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Banku Polskiego.

Jadwiga E i c h l e r o w a, artysta-malarz.

Stanisław G a l a s i ń s ki, prezes Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Prywatnego Handlu l Usług.

Anatol G a w r y c h - L a u d a ń s ki, pracownik Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Karol G a s s er, pracownik Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Dostaw Eksportowych Przemysłu Terenowego "Terexport".

Henryk G i e ł d a, majster-introligator Zakładów Graficznych im. M. Kasprzaka.

Edmund G o ć w i ń s ki, pracownik oddziału handlowego Zjednoczonych Zespołów Gospodarczych "Veritas". Jan G o raj s K i, sekretarz Komitetu Dzielnicowego ZMS Nowe Miasto.

Łucja G r u p a, nawijarka strun w Poznańskich Z'ak1adach Muzycznych.

Jan J a c k o w i ak, mistrz ślusarski w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

Karol J a w i ń s K i, nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym nr 5.

Zygmunt J e s i o n o w s ki, pracownik Kuratorium Szkolnego.

Marian K a n i a, monter Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego nr 4.

Władysława K l a w i t e r, zast. przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania.

Józef K l e m e n c z ak, instruktor ruchu w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym.

Jadwiga K o c h a n o w s k a, pracownik Drukarni Biletowej.

Czesław Koł o d z i e j c z ak, wojskowy komendant rejonowy Foznań-Miasto nr l.

Kazimierz K o s m o w s ki, przewodniczący Rady Przedsiębiorstwa Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Edmund K o wal s ki, sekretarz Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych.

Roman K o z ak, rektor Politechniki Poznańskiej.

Czesław Kraj e w s ki, ślusarz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

Tadeusz Kra s z e w s ki, dyrektor Zachodniej Agencji Prasowej.

Jadwiga K u b i ak, brygadzistka w Poznańskich Zakładach Farmaceutycznych "Chirurgofil".

Stanisław K u b i ak, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Jerzy K u s i ak, przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania.

Helena Ł e i t g e b er, pracownica Poznańskiej Fabryki Mebli.

Zygmunt Ł a b ę d z K i, dyrektor Przedsiębiorstwa Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch".

Jerzy Ł a n g o w s ki, przewodniczący Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego.

Alojzy Ł u c z ak, przewodniczący Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich.

Alfred M a ł e c ki, pracownik Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Mikołaj M i c h a l s ki, prezes Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mleczarskiej.

Franciszek M i ś k o w i e c, majster Parowozowni Towarowej PKP.

Pelagia M r o w c a, magazynier w Wojskowych Zakładach Mechanicznych.

Stanisław M y t K o, dyrektor wielkopolskich Zakładów Naprawy Samochodów.

Jan N a l e p k a, dyrektor Poznańskiej Gry Liczbowej "Koziołki".

Zenon N a l i p i ń s ki, kierownik księgarni "Domu Książki".

Wacław N a w r o t, ślusarz w Zakładach Mechanicznych Przemysłu Tworzyw Sztucznych.

Bolesław N i k l a s, radca prawny Cechu Rzemiosł Włókienniczych.

Stanisław N o w ak, kierownik działu w redakcji "Gazety Poznańskiej".

Janusz O l e j n i c z ak, ślusarz w Zjednoczonych Zakładach Rowerowych.

Henryk O r l i c z, hutnik w Poznańskiej Hucie Szkła.

Dobromir O s i ń s ki, naczelnik Wydziału Prawno-organizacyjnego Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 2. Marian P a l u c h o w s ki, naczelny redaktor Telewizji Poznańskiej.

Wacław P i a s k o w s ki, ślusarz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

Henryk P u ł a w s ki, rolnik.

Maria R o s z c z a k o w a, dyrektor Studium Nauczycielskiego nr l.

Urszula Róż a ń s k a, brakarz w Poznańskich Zakładach Naprawy Samochodów.

Zbigniew R u d n i c ki, zast. przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania.

Antoni R y m a n i a k, ślusarz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

Zofia S c h n a s e, pracownik Parowozowni Osobowej PKP.

Aleksandra S e l i g er, pracownik Spółdzielni Mleczarskiej.

Stanisław S m o l i ń s ki, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Witold S o k o l n i c ki, prezes Zarządu Okręgowego Związku Spółdzielni Inwalidów.

Bronisław S z a j, mistrz ślusarski w Zakładach Metalowych "Pomet".

Marian

Genowefiak

Mieczysław S z a l a , pracownik Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Czesława T o r z e c k a, pracownica Zakładów Metalurgicznych "Pomet".

Andrzej T r e 11 a, kierownik biura Cechu Rzemiosł Budowlanych.

Wincenty Was i l e w s ki, kierownik Urzędu Poeztowo- Telekomunikacyjnego.

Józef Web er, mechanik w Poznańskich Zakładach Wyrobów Emaliowanych.

Jan W e 11 e n g er, architekt.

Antoni W i c h e rek, dyrygent Państwowej Opery im. St. Moniuszki.

Salomeą W i e r z b i c k a , konduktorka Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Ryszard W i t k o w s ki, pracownik Poznańskich Z'akładów Mechanicznych.

Józef W o d a r z, ślusarz maszynowy w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

Edmund Z y w e r t, sekretarz Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.07/09 R.29 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry