SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.01/03 R.29 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY Franciszek F r ą c k o w i ak, przewodniczący Prezydium Rady Narodowe] m. Poznania: W służbie mieszkańców Poznania .5 Michał W y s z o g r o d z ki: Oświetlenie zewnętrzne Poznania 14 Józef M o d r z e j e w s ki: W poszukiwaniu nowych form architektury 27

Seweryn D z i a m s K i: w latach 1934-1939 Poznańskiego Edmund Makowski: 1926.

MATERIAŁY Polityczne organizacje akademickie w Poznaniu w świetle sprawozdań sytuacyjnych Wojewody

.37

U niwersytet Robotniczy w Poznaniu 1923

.47

Stanisław K ub i a k: Marcin Kasprzak w Wielkopolsce w świetle nowych materiałów w archiwach Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 55

ZYCIE KULTURALNE Józef R a t aj c z ak: Ogólnopolskie Festiwale Młodej Poezji w Poznaniu (1957-1960). .65 Norbert Kar a ś k i e w i c z i Andrzej T o kar z e w s ki: 5000 a ud ycj i szkolnych Filharmonii Poznańskiej. .71 Anna B y s t r z o n o w s k a: Soliści polscy na koncertach symfonicznych Filharmonii Poznańskiej w latach od 1947 do 1959/60 (pianiści, skrzypkowie i śpiewacy). .77

KRONIKA

Jubileusze Ireneusz S o l i ń s K i: Pięćdziesięciolecie pracy artystycznej Zofii Fedyczkowskiej. .83 Zbigniew Z akr z e w s ki: Zjazd wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kasprzaka z okazji 40-lecia szkoły. 86 Z żałobnej karty Eligiusz S t o i ń s ki: Wspomnienie pośmiertne o prof. Tadeuszu Szulcu 89 Karol U r b a n o w i c z: Witold Szpingier (wspomnienie pośmiertne). 90

Sp ra wo zdania Tadeusz O r l i k: Pierwsza w Poznaniu szkoła - pomnik Tysiąclecia 92 Marian We igt: Uroczystości chopinowskie w Poznaniu i Wielkopolsce. .93 Antoni P r z e s t a l s ki: Wykonanie terenowego planu gospodarczego i zbiorczego budżetu m. Poznania w latach 1958 i 1959 . 98 Marian Genowefiak: Sesje Rady Narodowej m. Poznania (XIXXXI) poświęcone budżetowi miasta na rok 1961, sprawom oświaty i sprawozdaniu z działalności Rady. .105 Urszula P a u l o w n a: Wydarzenia w Poznaniu w roku 1960 (część I). 116

Recenzje Maria A l e k s a n d r o w i c z: Album "Poznań".

Zygmunt C z u b i ń s ki: Wielkopolska w oczach przyrodnika popularnonaukowych wydawnictw Poznańskiego Towarzystwa jaciół Nauk Władysław O c h m a ń s ki: Kultura Ludowa Wielkopolski Antoni C z u b i ń s ki: Kroniki poznańskich uczelni Tadeusz P u c h a l s ki: Miasto w liczbach

.121seria Przy -

.122 124 .127 .130

ZDJĘCIA Witolda Czarneckiego, Eugeniusza Kitzmana, Henryka Matuszewskiego, Maksymiliana Myszkowskiego, Spółdzielni Pracy "Fotos" - działu dokumentacyjno-technicznego, Grażyny Wyszomirskiej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.01/03 R.29 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry