KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.01/03 R.29 Nr1

Czas czytania: ok. 6 min.

Kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania Rocznik XXIX - 1961

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

A s k a n a s Stefan - Znaczenie Międzynarodowych Targów Poznańskich dla rozwoju handlu zagranicznego. E ng e l Witold - Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy Międzynarodowych Targów Poznańskich F r ą c k o w i a k Franciszek - W służbie mieszkańców Poznania J a n k o w s k i Tadeusz Pierwszy polski dziennik w Poznaniu "Gazeta Polska" (1848-1850).

Jaś k o w i a k Franciszek Międzynarodowe Targi Poznańskie a poznański ośrodek ruchu turystycznego cudzoziemców Modrzejewski Józef - W poszukiwaniu nowych form architektury. M o d r z e j e w s k i Józef - Rozbudowa szkół wyższych w Poznaniu Prę d kiJ an - Działalność Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Poznaniu. Aneks: Władze TRZZ w Poznaniu (1957-1960) . S Kąp s K i Mieczysław - Czterdzieści lat Poznańskiej Spółdzielni Spożywców.

Ś m i g aj Bronisław - N owa poznańska trasa mostowa W y s z o g r o d z k i Michał - Oświetlenie zewnętrzne Poznania

MATERIAŁY

D z i a m s K i Seweryn - Polityczne organizacje akademickie w Ponaniu w latach 1934-1939 w świetle sprawozdań sytuacyjnych wojewody poznańskiego. Dziamiski Seweryn - Polityczne organizacje akademickie w Poznaniu w latach 1934-1939 w świetle sprawozdań sytuacyjnych wojewody poznańskiego. Część 11 D z i a m s k i Seweryn - Poznań literacki w piętnastoleciu 1945-1960 (Część I).

Koł a c z k o w s k i Stanisław - Problemy wodne Poznania K u b i a k Stanisław - Marcin Kasprzak w Wielkopolsce w świetle nowych materiałów w archiwach Niemieckiej Republiki Demokratycznej . Ł o p a t k a Adam - Plan rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1959-1965. M a k o w s k i Edmund Uniwersytet Robotniczy w Poznaniu 1923-1926.

Numer i stronica .II 7 .II 17 I 5 .III 25 II 39 .I 27 IV - 33 IV - 15 .IV - 43 IV - 5 I - 14

.I - 37

.III - 43

IV 55 II 78

I 55

II 63

I 47 Trzydzieści łat Poznańskich Zakładów Elektrotechnicznych "Alco" w Poznaniu. M o d r z e j e w s k i Józef - Nowe akcenty architektoniczne w śródmieściu Poznania S e m r a u Zofia Czasopisma poznańskie. Zestawienie tytułów i krótka charakterystyka. Część III (1870-1875) S z a f r a n Helena - Ogrody ozdobne Poznania dawniej a dziś .

Żak Jan - Wczesnośredniowieczne osadnictwo na Ostrowie Poznańskim w Poznaniu w świetle badań wykopaliskowych w roku i960

ŻYCIE KULTURALNE

B a r a n o w s k i Józef - Piosenka o starym Poznaniu B y s t r z o n o w s k a Anna - Soliści polscy na koncertach symfonicznych Filharmonii Poznańskiej w latach od 1947 do 1959/60 (pianiści, skrzypkowie i śpiewacy).

H a n c l i K Roman - Premiery oper, operetek i baletów w Operze im St. Moniuszki w Poznaniu od 2. Vi. 1945 do końca sezonu 1959/60. Część I: Opery.

K a m i ń s k i Włodzimierz - Z przebiegu prac przygotowawczych do Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego w roku 1962. Kar a ś k i e w i c z Norbert - Poznańskie chóry.

Kar a ś k i e w i c z Norbert - Międzynarodowe konkursy skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego. Aneks: Międzynarodowe konkursy im. Henryka Wieniawskiego w latach 1935-1957 (Uczestnicy konkursów skrzypcowych - Laureaci konkursów skrzypcowych - Sąd konkursowy - Konkurs kompozytorski w r. 1957 - Konkurs lutniczy w r. 1957). Kar a ś k i e w i c z Norbert - Opera poznańska w sezonie 1960/1961 Kar a ś k i e w i c z N orbe rt i T o kar z e w s k i Andrzej 5000 audycji szkolnych Filharmonii Poznańskiej. Pa j owa Katarzyna - Poznań stolicą Wielkopolskiego b'estiwalu Kul turalnego.

R a t aj c z a k Józef - Ogólnopolskie festiwale młodej poezji w Poznaniu (1957 -1960)

KRONIKA

Numer i stronica

.III - 57 .II - 58 IV - 87 IV - 69 II - 45

IV - 114

.I - 77

.IV - 122

.11-93 .II - 85

.III 67 IV 117

.I 71

.IV - 103

.1-65

J a n o w i c z Tadeusz, N o w a k Tadeusz Henryk 1 S o l i ń s ki Ireneusz - Laureaci nagród wojewódzkich za rok 1960 (Stefan Alexandrowicz, Roman Drews, Józef Flieger, Eugeniusz Paukszta, Jerzy Frąckowiak, Janusz Matuszyński, Jan Ziarko, Henryk Anders, Edmund Makowski, Aleksandra Misterska, Zbigniew N 0ży ński, Czesław Ożarzewski, Krystyna Woźniak, Jerzy Ziółek) IV - 131 O r l i k Tadeusz - Laureaci nagród miasta Poznania za rok 1960 (Zdzisław Górzyński, Jerzy Korczak, Gerard Labuda Stanisław Zygmunt Skupniewicz, Witold Jurczyk, Andrzej Kandziora, Bolesław Wiewióra

Odznaczeni

G r aj Ludwik - Stanisław Wróblewski Kar p i ń s k i Zenon - Andrzej Drozdowski, Roman Pawłowicz S o l i ń s K i Ireneusz - Kazimierz Przestański Ś w i t a ł a Tadeusz - Bronisława Wojciechowska

Jubileuszec o f t a Eugeniusz - Franciszek Hryniewicz K u d z i n o w s k i Czesław - Prof. Mikołaj Rudnicki S o l i ń s ki Ireneusz - Pięćdziesięciolecie pracy artystycznej Zofii Fedyczkowskiej.

Z akr z e w s k i Zbigniew - Zjazd wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kasprzaka z okazji 40-lecia szkoły ,

Z żałobnej karty

D o r o ż a łaWitalis - Stanisław Kwaśnik S o ś n i c KiJ an - Wspomnienie pośmiertne o Marcinie Milczyńskim S t o i ń s K i Eligiusz - Wspomnienie pośmiertne o prof. Tadeuszu Szulcu.

U r b a n o w i c z Karol - Witold Szpingier (wspomnienie pośmiertne) Woj c i e c h o w s kiJ an · - Wspomnienie pośmiertne o Bronisławie Niklewskim

Sprawozdania

Genowefiak Marian - Sesje Rady Narodowej m. Poznania (XIXXXI) poświęcone budżetowi miasta na rok 1961, sprawom oświaty i sprawozdaniu z działalności Rady. G e n o w e f i a k Marian - Pierwsza sesja Rady Narodowej miasta Poznania. Aneks: Wyniki wyborów do rad narodowych w Poznaniu -. Obwieszczenie Komisji Wyborczej dla miasta Poznania o wynikach wyborów do rad narodowych w Poznaniu - Radni Rady Narodowej miasta Poznania Genowefiak Marian - Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone sprawom budżetowym, polityki lokalowej i budownictwa w latach 1961-1965. Aneks: Skład Komisyj Rady Narodowej III. Poznania K o n d z i e l a Henryk - Sprawozdanie z działalności Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Poznaniu K u c z a Hanna - Poznańskie szkoły w najbliższej przyszłości Ł a n g o w s kiJ erzy Omówienie wykonania terenowego planu gospodarczego miasta Poznania za rok 1960.

Numer i stronica

III III III III 81 82 84

.IV - 147 II 112 .I 83 1 80

.IV - 144 III - 87

.1-89 I 90

.II 109

.I - WS

III - 5xv 150

I I 115 I 95

.I I I 89 w Poznaniu. O r l i k Tadeusz - Pierwsza w Poznaniu szkoła - pomnik Tysiąclecia P a u l ó w n a Urszula Wydarzenia w Poznaniu w roku 1960 (Część I).

P a u l ó w n a Urszula Wydarzenia w Poznaniu w roku 1960 (Część II).

P r z e s t a l s k i Antoni - Wykonanie terenowego planu gospodarczego i zbiorczego budżetu m. Poznania w latach 1958 i 1959 S z a f r a n Helena Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w roku 1960.

W e i g t Marian - Uroczystości chopinowskie w Poznaniu i Wielkopolsce. Wo l n i e w i c z Zygmunt - Piętnaście lat działalności Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy w Poznaniu.

Recenzje

Numer i stronica .II - 119 .1-92 .1 116 .III 97 I 98 .III - S5 .I 93 .II 121 III IV III III IV I III IV I

Życzenia Ministra Handlu Zagranicznego prof. dra Witolda Trąmpczyńskiego. .II

A l e x a n d r o w i c z Maria - Album "Poznań".

C z u b i ń s k i Antoni - Kroniki poznańskich uczelni C z u b i ń s k i Zygmunt - Wielkopolska w oczach przyrodnika seria popularnonaukowych wydawnictw Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk D u b ó w s k i Adam - Poznańskie wspominki E n g e l Witold - O Targach w ciągu wieków.

H e r m a n Daria - Krzysztof Opaliński - wojewoda poznański K u b i a k Stanisław - Z dziejów pracy organicznej M a c i e j e w s k i Henryk · - Sto lat wielkopolskiego przemysłu O c h m a ń s k i Władysław - Kultura ludowa Wielkopolski .

O r l i k Tadeusz - Program najbliższych lat P a w l i k o w s k i Witold - Bibliografia historii Poznania P u c h a l s k i Tadeusz - Miasto w liczbach S t e m p n i e w i c z Mirosława Druki wielkopolskie z XVI- XVIII w. oraz Wielkopolska w dawnej kartografii . 1 l l - 105

ZDJĘCIA I 127

- 122 110 169 111 108 171 - 124 101 17: ! 130

Czarnecki Witold, Danecki Adam, Gerlach B., Ignor Henrjk, Kaczmarek Stanisław, Kitzman Eugeniusz, Korpal Janusz, Kujawa Wojciech, Maćkowiak Franciszek, Matuszewski Henryk, Myszkowski Józef, Myszkowski Maksymilian, Nitsche Adona, Perz Leon, Pniewski Zygmunt, Przychodzki Kazimierz, Ryś Stanisława, Spółdzielnia Pracy "Fotos", Stanisławski Jarosław , Wyszomirska Grażyna, Żywień Władysław.

RYSUNKI

Bojanowska Czesława, Fijał Ludwik

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1961.01/03 R.29 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry