2S()kRONIKA MtASiJ.\A POZNANtA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Dnia tegO' prefekt Panińslki wdał wielki obiad eLla przedstawicieli władz cywilnych i wajskowych oraz wybitnych abywateli. Z wie.lkim entuazmem spełniano taas'ty na cześć cesarza, ,cesarzowej, króla rzymskiegO' i wszystkich narodów padlClgły.ch beTłu Napoleana. przy wystrzałach karabinow)"Ch kompanji wardji naradowej. 1.liStawionej na dziedzińcu i wystrzałach z armat. stojących w agrodzie prefektury. Wieczorem iluminowana mia-sta. Na Placu Napaleona, przed Teatrem Narodowym, zrobiona z lamp półkole, w którem ustawiona bramę triumfalną. W niej wisiał transparent z dwuw[eTszem, sławiącym Napaleona jaka aswabodziciela narod6w uciśnionych. Nad tą bramą błysc'zało słońce, utworzane z krzyżujących się płomieni i gwiazd. Od bramy szedł szpale!I' pa abu stranach z 24 latarń chińskich złożany, połączanY'ch girl'andami lamp zwy,czajnych. Wśród latam chińskich wsiały dwa transpal"enty owalne: na prawa arzeł złaty z błyskawicami w szpanach, na lewo orzeł biały z godłem Korany i Litwy. Tam, gcLzie się skończyły rzędy latarń chińskich, zaczynał się szereg ałtarzy afi:arny:ch w l'iczbie 36, murowanych z -cegły; na ni-ch paliły się wielkim pł'omieniem ognie dziękczynne. Paśrad:ku Placu słał mas,zt, ustraiony u szczytu wstęgami w kolorach narodarwych. Na nim 'zawieszana była nagroda dla tych, kt6rzyby się wspięli na sam szczyt. Dwam się to udała. Tłum cie,kawych atoczył ma'szt, by się przyglądać w:spi!1'l.ającym się wzwyż. Nieustannie pusz,czano rakiety i sztuczne agnie. Rzesze wielkie załegły Plac, wałając "Niech żyje Napaleon Wielki". Aleja w ulicy Napaleana aświetlana była, jak dnia paprzedniego dwama rzędami lamp. Każdy dom w mieście był iluminawany. Wieża pl"efektury bły'szczała w agniu, na niej transparent, przedstawiający orła francuskiego, ochraniającego skrzydłami i błyskawicami ada palskiegO' i pagań Jitewską. Pięknaś-cią iluminacji odznaczał się także ratusz, dam barana Ripp erla , gube:rnatora P02:na.nia, oraz mielszkanie pułkownika Majaczewskiega. daw6dcy departamentu poznańskiegO'. Na damu gubernatora jaśniał transparent z napisem "Vive NapaIeon le Grand", ojaczewski natomiwst wystawił bi1.liSt cesarza w rzęsistem aświetleniu. a pad nim. Palaka składającegO' afia:rę wdzięcznaści, oraz napis stasowny, Obywatelstwa miasta dała świetny bal wieczorem w teatrze dla zaproszonych goś-ci. Wiele pań zjawiło się w strojach. utrzy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry