TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA 87

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.04.28 R.1 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

niczym, o węglu polskim, o przemyśl* Wielkopolski, pisane przez znawców zawodowych. Jakkolwiek Łeszyl tiln nie może sobie rościć pretensji do zobrazowania całokształtu pracy polskiej gospodarczej i niektórych ważnych dziedzin nie rozpatruje ściślej, jakkolwiek dalej rozprawy cytowane są bardzo nierównej wartości i ścisłości, przecież przefista wia wartościowy nabytek dla wszystkich tych. którzy ogólnie choćby interesują się rozwojem ekonomicznym Polski, a bezsprzecznie dobrze służy popularyzacji Targów Poznańskich za granicą kraju.

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA.

li Trzecie zebranie miesięczne Towarzystwa odbyło się dnia 19-9u kwiethia 1923 w sali Pady Miejskiej w ratuszu. Na skutek wniosku Sodalieji Pań uchwalono służyć radą i pomocą przy restauracji obrazu Małki Boskiej, pamiątki wielkiego pożaru miasta, przy ul. Ślusarskiej. Dyskutowano o nowych nazwach sal ratuszowych, przekazując sprawę do załatwienia ostatecznego Za rządowi.

1'. dyr. Zalewski wygłosił odczyt na temat "Bilans rządów niemieckich w Poznaniu", w którym przedstawił w zarysie historję zaludnienia miasta, znaczenie polityczne, kulturalne i gospodarcze miasta oraz prace zarządu miasta w czasie od r. 1793 do 1918, dochodząc do wniosków: Rozwój ludnościowy dokonał się bez współdziałania władz niemieckich; niezwykły rozrost Poznania w ezasre nowszym zawdzięczamy wielkiemu napływowi polskiemu. Politycznie stał, rósł i padał Poznań jako centrala ruchu I olskiego; dziełem Niemców była destrukcja istniejących wartości. W dziedzinie kultury wyższej pozytywne wartości stwarzał tylko żywioł polski, kultura" elementarna rozwinęła się dzięki pracy konkurencyjnej obu narodów. Gospodarczo rząd niemiecki doprowadził Poznań do ruiny; podniósł się zaś Poznań w czasie nowym dzięki inicjatywie gospodarczej polskiej. Niemiecki zarząd miasta nie uczynił niczego dla podniesienia wartości miasta aż po r. 1890, a następnie -- spowodowahy ruchem polskim - w celach zasadniczo bojowych - w ostatniem dopiero pokoleniu postawił miasto na wyżynie względnej, co nie równoważy strat przez cały wiek przez miasto poniesionych.

2) Prezydent miasta Grudziądza zażądał statutu celem utworzenia towarzystw i analogicznego w Grudziądzu. 3) W dalszym ciągu wpisani zostali następujący członkowie: 182) Dr. Pernaczyński Sta/uisław. dyr. banku: 183) Dr. Kijowski Jan. Stanisław, Warszawa, jako członek dożywotni; 184) Powidzki Tadeusz, redaktor; 185) Grudziński Bolesław, naczelnik urzędu stanu cywilnego; 186) Czerwiński Stanisław, sekretarz miejski; 187) Ligocki Jan. rektor; 188) Pomorski Mirosław, urzędnik: 1891 3ą

KRONIKA MIASTA POZNANIAkowski M., architekt: 190) Lomowski Stanisław, dyr. tow. akc:; 191) GoWmani! StcfHn bankowiec; 192) Kiedacz Jan. naczelnik straży pożarnej.

NOTATKI Z ŻYCIA SAMORZĄDOWEGO.

N a 7 zjeździe burmistrzów i przedstawicieli miast niewydzielonycfi li. zaboru rosyjskiego, odbytym w dniach 16 i 17 marca 1923 w Warszawie, uchwalono wystąpić z petycją do rządu i sejmu o wydzielenie miast powiatowych oraz. miast .1. ludnością ponad I(M)i'il mieszkańców ze związków komunalnych.

Współpracę w "Kronice" pizyrzekli łaskawie pp.: Archiw. Dr.

L. Białkowski. - Asesor Dr. Stanisław Czasz. Prof. Dr. Paweł Gantkowski. - Dyr. Dr. M. Gumowski. - Ks. Prof. Dr. Hozakowski. Dyr. Dr. Kazimierz Kaczmarczyk. Kustosz Dr . Jerzy Koller. - Ks. dyr. Dr. Henryk Likowskr. - - Dyr. Dr. Henryk Opieński. Konserwa tor Dr. Nikodem Pajzderski. - Prof. Dr.

Jan PtaŚnik. - Lwów. - Towarzystwo Mił. Hist. i Zabytk. Krakowa. - Teodor 'I'yc. -- Prof. Dr. K. Tymienicki.

T r e ś ć : Zarys historji rozwoju targów zbożowych w Poznaniu (Dr. Zygmunt Głowacki). Statut prawa porządkowego z roku 1462 (Zygmunt Zalewski). Przejęcie N aramowic przez miasto (Drozdowicz). - Z pobytu generała Sikorskiego prezesa Rady Ministrów w Poznaniu. - Kronika miesięczna. Z ruchu wydawniczego. - l'owarzystwo Miłośników miasta Poznania. - N otatki z życia samorządowego.

Nakładem Magistratu stół. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz, pokój 74.

Odbito w Drukarni Robotników Chrześcijańskich Tow. Akc. w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.04.28 R.1 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry