REDAGUJE KOLEGIUM Aleksander Anho1cer, Franciszek Frąckowiak, Ignacy Kaczmarek, Roman Kozak, Józef Kwiatek, Jerzy Łangowski, Władysław Markiewicz, Eugeniusz Morski, Ada Sitkowska (przewodnicząca), Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji), Stanisław Wasz ak

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1960.07/09 R.28 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

ADRES REDAKCJI: POZNAN - NOWY RATUSZ

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15, miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty, przez Urzędy Pocztowe oraz Oddziały i Delegatury ,. Ruchu" . Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122-6-211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej - 14 zł, rocznej - 28 zł. Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40"/0 wyższa od ceny podanej wyzej.

Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Przedsiębiorstwo Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wilcza 46, za pośrednictwem PKO konto Nr 1-6-100024.

Egzemplarze zdezaktualizowane można zamawiać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 9.

Okładkę projektowała Maria Dolna

Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Oddział w Poznaniu 1

Nakład 1100 + 95 egz.

Ark. wyd. 11, ark. druk. 8,75 Papier Bustr. ki. V 70 g 70X109 cm Zamówienie nr 528/10

Do składania 1 VIII 1960

Podpisano do druku 14 IX 1960

Druk ukończono we wrześniu 1950

Cena zł 7,

L-lO

Drukarnia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza - Poznań, ul. Fredry 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1960.07/09 R.28 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry