SYLWETKI BERNARDYNÓW POZNASKICH 2.17

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

wem. Atoli przy znanem stanowIsku i psychice OrzechowskiegO' można tak samo przyjąć, że to on prawdę historyczną naciągnął do swoich celów. Tak czy inacze.j, czy uznamy Klemensa z Radymna za identycznego z Klemensem Ramułtem, dane uzupełniaią szczęśEwie sylwetkę teralz odnalezioną iednego z najznakomi.tszych kan'Jdziejów katolickich w. XVI.

III. I n n o c e n t y z C z e r n i e j e w a.

(1537 t 1595.) Pośród kontynuatO'rów, Kroniki bernardyńskie,j Jana KomaroW'skiego, czasy od r. 1551-81 opisał zakonnik, na'zywają,cy sam siebie Innocentius de C lub I. de C. Pomimo podobieństwa akreślenia nie może to być, ja'k słusznie zauważyli wy_ dawcy, znakomity pro:\vincjał Innocenty z Koś-ciana. Ten bowiem umarł r. 1541. Do P{)zytywnego rozwiązania nazwtsika Kroni,ka wszakże nie daje materjału. Tego. materjału dostarczają źródła rękopśmienne. Są to. rękopisy Uniwe'r'sytetu Warsza:wskiego Lat O I 129 tud'zież Muzeum Czado;:yskich 2423. . Rk Lat O I 129 papierowy liczy kart nieliczbowanych 489, farma'tu 160{105. Oprawiony w skórę brunatną wytłaczaną z mO'nogramem ihs. K 1 Indicem vd registrum mate,riarum in hoc cOldice contentarum vide post Booefi:cia creacionis gratifiJcacionis vO'cacioni:s i'ustificacionils dotacioni's gubernadonilS lorifiJcacionis folio.. . Pro loco s Barbare apud Przyworslk'O 1552 (1).

K 2 mgs Ms Innocenty a Czemyewo collectum 1582.

Pro cella p. vilca'y lod Radam. ad . . .

K tv Incipit eXelrcium (s) et schola s. communionis prologus... K 77 De septem a.ffedibus . . .

K 89 procr'Ogus in beneficia:rium.

K 106v lndex ma,teriarum in hoc codice contentarum scriptus A. D. 1582 pe'r auctorem et slcriptorem eiusdem libri. K 112 Manududio ad intelHgendum ea q,ue a doctoribus de cOTI'tractibus sm-ibitur ('S). K 146 Tractatus de milicia reHgiosorunl.

K 159 Tradaitus de instinctihus.

K 162 Sequuntur quidam tres sermones de votis essencialibus ex quibus possunt formari plures ,exhorrtaciones 1537.

SO

KRONIKA MIASTA POZNANIA

K 182v U spodu słronmcy. Obiczay ma stholyec,z, papye5kiym slusznym prosbamy uczrtywym proschaczych zandzam laske dobrowolna vkazowacz. Predecessoris nostri Namyathka przedemna byłego. K 183 De quinque actionibus human.e menfi.s.

K 190 De meditacronis speculacioni'S et contempłacionis proprietatibus et differencys. K 194 Tabelka cnót, aniołów itd.

K 200v Dubia recepta de iure cananico.

K 204 Casus eppo reservati.

K 205 Interrogatoria circa infirmum. (Część po polisku.) K 211 Sequitur cautela seruanda circa occidendos.

K 214v Sequuntur septem peccata mortałia.

K 220 De decem preceptis.

K 225 Absołutio iubilei.

K: 229 Incipit summarius capitulorum b. AugustiJni eppi hypponensis de ciuitate dei. K 227 Incipit liber Ecclesiasticus primum 'capitulum (pa pO'llSku). K 299 Incipit prologus in nouum tes'tamentum (na marginesie glossy polskie). K 336 Explicit nouum test'amentum. Fr. Innocentiu'S.. .

K 337 Incipit opusculum spheriacum J.ohannis de Sacro busco. K 388 Finit opusculum sphere in loco s Barbare apud Przyworsko Anno ab orbe redempto 1539 fr Innocentłus a Czernyewo. K 389 In paruulum philosophie naturalis commentariOilus sequitur. K 488 Paruuli philosophie naturalis cum g'lassa textuali ad ScO'ti intencionem finis.

Rkopis 2423 Muzeum Czartoryskich papierowy ma tytuł Quadragesimale. Stron nieliczhawanvch liczy 232, formatu 1.66/147, rubr. Oprawny w żółtą skórę.

Po tytule data 1541. Str. 232 f. I. de C. 18 Sept. 1547 in loco Cobilinensi finiuit. Powyższe rękopi1sy pozwalają nam dść do wniosku, że owym I de C jest Innocenty z Czerniej ewa. - Biograf ja jego z danych, rozrzuconych pc źródłach, da się odtworzyć w na,stępujący sposób:

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry