WYDARZENIA W POZNANIU W ROKU 1958

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.04/06 R.27 Nr2

Czas czytania: ok. 13 min.

STYCZEŃ

1.1. Inauguracyj ne przedstawienie jubileuszowe "H alka" SL Moniuszki, zapoczątkowało obchody Roku Moniuszkowskiego. 2.1. Występy afrykańskiego zespołu baletowego Keita Fodeby.

3.1. Opublikowanie listy kandydatów do Rady Narodowej m. Poznania.

i. 1. Koncert symfoniczny w wykonaniu skrzypka Andrzeja Rozmarynowicza, koncertmistrza Filharmonii Śląskiej i pianisty - Józefa Walczaka. Dyrygował Józef Wiłkomirski.

8.1. Rozstrzygnięcie konkursu na projekt znaczka pocztowego na XXVIII MTP.

Pierwszą i drugą nagrodę uzyskał Zbigniew Kaja, trzecią - Bożena Hubicka.

W Muzeum N arodowym otwarta została wystawa malarstwa prof. Wacława Taranczewskiego, a w Klubie MPiK - wystawa młodych plastyków japońskch pt. "Moja matka", zorganizowana przez UNESCO. Spotkanie Prezydium Woj. Komitetu Frontu Jedności Narodu z kandydatami na radnych do WRN. Rada Robotnicza Cegielskiego wybiera Władysława Kostuja naczelnym dyrektorem.

9.1. Spotkanie lekarzy i farmaceutów z posłem na Sejm PRL drem Widy- Wirskim w celu przedyskutowania zagadnień modelowych Służby Zdrowia. Na półkach księgarskich pojawił się Album 10-leoia Państwowej Filharmonii.

1C. 1. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii dyrygował Heinz Rottger, generalny dyrektor muzyczny Opery w Desau. Solistą koncertu był skrzypek Willibald RotX koncertmistrz Państwowej Orkiestry Operowej w Dreźnie. Historycy radzieccy: Tretiakow, Rybaków i Greków uczestniczyli w Sesji Naukowej, poświęconej początkom państwa ruskiego. Sesję zorganizował Instytut Historii UAM.

11.1. Wyjechał na 3 -miesięczny pobyt do Stanów Zjednoczonych stypendysta Fundacji Rockefellera, rektor Akademii Medycznej - prof. dr Antoni Horst.

13. 1.

W Teatrze Telewizji nia wskie go pt. "Kowal, Machawski.

Plenum KW PZPR w Poznaniu dokonuje analizy przebiegu weryfikacji członków i kandydatów partii w województwie.

Poznańskiej pieniądzepremiera sztuki i gwiazdy". W

dramaturga Jerzego Szaroli tytułowej Ignacy

16. 1. W Zakładach HCP odbyła się Ogólnopolska Narada Młodych Metalowców przy współudziale 330 delegatów z 82 zakładów metalowych. IV. 1. Muzycy skupieni przy Filharmonii Poznańskiej założyli klub miłośników muzyki pod nazwą "Pro Musica".

1S. 1. Zespół Dziecięcy przy Prezydium WRN wystawił w Teatrze Polskim przedstawienie dla dzieci pt. "Baśń o Janku i Oleńce". Obradowało rozszerzone Plenum Wojewódzkiego Komitetu ZSL poświęcone sprawie wyborów do rad narodowych i współdziałania Stronnictwa z PZPR, SI> i organizacjami społecznymi.

Sesję poświęconą językoznawstwu ogólnemu zorganizowała Komisja Filologiczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Udział wzięli m. in. prof. Witold Doroszewski z Warszawy, prof. dr Tadeusz Milewski z Krakowa, prof. dr Mikołaj Rudnicki i prof. dr Ludwik Zabrocki z Poznania, prof. dr Leon Zawadowski z Wrocławia oraz prof. dr Roman J acobson z USA i prof. dr Frantisek Vaclav Mares z Pragi. Wystawa "Grupy R - 55" w salonie CBWA w Odwachu.

Wiec przedwyborczy, zorganizowany przez Miejski Komitet Frontu Jedności N arodu. Udział wzięli m. in.: minister oświaty Wł. Bieńkowski, I sekretarz KW PZPR - Wincenty Krasko, I sekretarz KM PZPR - Edward Hałas, kandydaci na radnych do Rady Narodowej m. Poznania i rad dzielnicowych, sekretarze miejskich komitetów ZSL i SD. Załoga HCP ukończyła montaż prototypu pierwszego polskiej konstrukcji silnika okrętowego. Na zaproszenie TPPR przybył do Poznania płk Wasilij Iwanowiez Alinin, pilot, toczący w czasie II wojny światowej najcięższe boje o wyzwolenie PoIski (40 lotów bojowych nad Polską). Spotkał się on z młodzieżą licealną i był gościem MDK. Zmarła w Poznaniu znakomita aktorka i reżyser czołowych scen poIskich, długoletni pedagog teatralny, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia PoIski - Nuna Młodziejowska-Szczurkiewiczowa. Wiceminister M. Godlewski i przewodniczący Sekcji Szkolenia Zawodowego przy Zarządzie Głównym ZNP - St. Kwiatkowski, przybyli na spotkanie z nauczycielami szkół zawodowych. Spotkanie ministra Obrony Narodowej - gen. broni Mariana SpychaIskiego z młodzieżą. W zakładach H CP otwarty został Uniwersytet Powszechny dla Dorosłych.

N a występy gościnne do Warszawy wyjechał Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyr. Stefana Stuligrosza. Gen. Marian SpychaIski wizytuje pracowników POMETU.

Koncert węgierskiego pianisty - Lajos Teteki. Orkiestrą symfoniczną dyrygował Zbigniew Chwedczuk, dyrygent Filharmonii Krakowskiej.

LUTY

Załogi większych poznańskich zakładów pracy wzięły udział w wyborach do rad narodowych. Prezydium Rady Narodowej m. Poznania przyznało pięć nagród za rok 1957.

N agrodę naukową za osiągnięcia w dziedzinie reumatologii otrzymał prof. dr Stefan Kwaśniewski, kierownik I Kliniki Chorób Wewnętrznych AM. Nagrodę naukową za całokształt pracy naukowej i pedagogicznej - biolog i ornitolog Wyższej Szkoły Rolniczej - prof. dr Jan Bogumił Sokołowski. Nagrodę młodych za pracę naukową w dziedzinie dziejopisarstwa pt. "Studia nad Kroniką Wielkopolską" uzyskała dr Brygida Kurbis z Instytutu Historycznego UAM. Nagrodą literacką m. Poznania za r. 1957 wyróżniony został dwukrotny laureat tej nagrody - Arkady Fiedler. Nagrodę artystyczną przyznano zbiorowo Państwowej Filharmonii Poznańskiej.

Mieszkańcy Poznania gremialnie zdążali do urn wyborczych.

Montaż operowy "Zamek na Czorsztynie" K. Kurpińskiego w sali kameralnej Państwowej Filharmonii. Wykonawcy: uczniowie Państw. Szkoły Muzycznej im.

K. Kurpińskiego i Społ, Ogniska Muzycznego. Kierownictwo muzyczne - prof.

Ludwik Kwaśnik, opr. wokalne - prof. Witalis Dorożała.

W Hali nr 14 MTP rozpoczął występy - ZOO Cyrk Trolle- Rhodin ze Szwecji.

Wydarzenia w Poznaniu w r. 1958

6.2. Podczas "Czwartku literackiego" wystąpił poeta i prozaik Artur Międzyrzecki.

Ogłoszono wyniki wyborów do Rady Narodowej m. Poznania. Spośród 117 kandydatów wybrano 80 radnych. Plenum Komitetu Miejskiego ZMS.

7.2. Skrzypek Henryk Palulis, laureat II Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego, wystąpił podczas koncertu symfonicznego w Państwowej Filharmonii. Dyrygował gościnnie Marian Obst, dyr. Państwowej Filharmonii i Opery w Gdańsku. 8.2. Do Poznania, na zaproszenie Zarządu Okręgu ZBoWiD, przybyła delegacja norweskich oficerów - b. Jenców wojennych, przebywających w czasie wojny w obozie w Ostrzeszowie. Delegacji przewodniczył komandor Johannes Kjeve, b. kierownik samorządu obozowego w Ostrzeszowie.

10. 2. Występy w Operze, artystów Teatru Pantomimy z Wrocławia, odznaczonego Złotym Medalem na Międzynarodowym Konkursie Pantomimy.

12.2. Inauguracyjna sesja Rady Narodowej m. Poznania. Przybył na nią m. in.

minister oświaty - Wł. Bieńkowski, poseł na Sejm PRL. Podczas sesji dokonano wyboru członków prezydium. Przewodniczącym został - Franciszek Frąckowiak. Zastępcami przewodniczącego: Stefan Marzec i Edmund Krzymień. SekretarzemCzesław Adamski. Nieurzędującymi członkami prezydium wybrano: Edwarda Hałasa, Dobromira Osińskiego, Wacława Piaskowskiego i Jana Nalepkę.

"Wieczór walców" w wykonani u Ewy Bandrowskiej - Turskiej.

Spotkanie działaczy TPPR, LPŻ, ZBoWiD i przedstawicieli Wojska Polskiego z oficerami radzieckimi: płk A. Mierkułowem i ppłk Michaiłem Baranowem a okazji 13 rocznicy wyzwolenia Poznania.

14. 2. Pianista Ryszard Bakst, laureat IV Międzynarodowego Konkursu im. Fr. Chopina, solistą na koncercie symfonicznym pod dyrekcją E. Burego. Na zaproszenie Akademii Nauk w Berlinie wyjechał do NRD nestor archeologów polskich, dyr. Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, prof. dr Józef Kostrzewski.

15.2. Dzielnicowe rady narodowe dokonały wyboru prezydiów. Przewodniczącym Prezydium D RN Stare Miasto został Aleksander Nader, przewodniczącym Prezydium DRN J eżyce - Władysława Klawiter, przewodniczącym Prezydium DRN Grunwald - Eugeniusz Magdziarek, przewodniczącym Prezydium DRN Wilda - Edward Biliński, przewodniczącym Prezydium DRN Nowe Miasto - Aleksander Kiryeh.

Otwarcie wystawy prac uczniów i absolwentów Państw. Liceum Sztuk Plastycznych z okazji lO-lecia istnienia szkoły. Obchód 15-tej rocznicy powstania Związku Walki Młodych.

16. 2. W salonach CBW A przy Starym Rynku (Odwach) otwarto wystawę pt. ,,50 lat malarstwa weneckiego".

18.2.

Poznań odwiedziła lO-osobowa grupa dziennikarzy radzieckich, przedstawicieli centralnych pism i periodyków. 20.2. Spotkanie 600 działaczy Frontu Jedności Narodu z terenu Wielkopolski w auli U AM.

21. 2. Capstrzyk z udziałem delegacji organizacji społecznych, WP i harcerstwa zapoczątkował uroczystości związane z 13 rocznicą wyzwolenia Poznania. W Sali Marmurowej N owego Ratusza obradował V Walny Zjazd Delegatów Pol. Towarzystwa Archeologicznego.

Na uroczystości związane z 13 rocznicą wyzwolenia Poznania przybyli z Moskwy na zaproszenie Prezydium Rady Narodowej m. Poznania: gen. armii, bohater Związku Radzieckiego - Michał Siergiejewicz Malinin; gen. mjr, bohater Związku Radzieckiego - Matwiej Grigoriewicz Wajnrub; płk Borys Wladimirowicz Szypow.

22. 2. Uroczysta akademia z okazji 13 rocznicy wyzwolenia Poznania.

Przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Franciszek Frąckowiak udekorował podczas akademii Honorową Odznaką Miasta Poznania oficerów radzieckich - uczestników walk o Poznań. Odbyło się także wręczenie dorocznych nagród miasta Poznania za rok 1957: prof. drowi St. Kwaśniewskiemu, prof. drowi Janowi Sokołowskiemu, dr Brygidzie Kiirbis, A. Fiedlerowi i Państwowej Filharmonii Poznańskiej.

23. 2. Telewizja Poznańska nadała montaż z walk o Poznań pt. "Gdy padła Cytadela", na podstawie radzieckich archiwalnych filmów dokumentalnych. Uroczysty koncert z okazji 13 rocznicy wyzwolenia Poznania i 40-lecia Armii Radzieckiej w Garnizonowym Klubie Oficerskim.

Koncertował artysta światowej sławy, znakomity pianista - Witold Małcu

24.2.

27. 2.

25.2.

żyński. W hali nr 9 MTP wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Armii Radzieckiej.

W Teatrze N owym premiera krotochwili K. Zalewskiego pt. "Oj mężczyźni, mężczyźni" . W Klubie Związku Polskich Artystów Plastyków urządzono wystawę indywidualną obrazów olejnych Franciszka Prabudzkiego. Mikołaj Anosow, kierownik Katedry Dyrygentury Państwowego Konserwatorium w Moskwie, dyryguje orkiestrą Filharmonii Poznańskiej.

MARZEC

Koncert w auli UAM poświęcony twórczości wielkiego mistrza Giovanni Pierluigi da Palestriny. Wykonawcy: Chór Chłopięcy stwowej Filharmonii pod dyr. St. Stuligrosza. 5. 3. W Poznaniu powstało Towarzystwo Popierania Współpracy N aukowej z Francją. Przewodniczącym został prof. UAM - dr Michał Sczaniecki. W Klubie MPiK otwarto wystawę malarstwa Feliksa Kazimierza N owowiej skich.

3. 3.

Odrodzenia - Męski Pańo 3. Podczas" Czwartku literackiego" wystąpił prozaik Bartelski .

Spotkanie w Prezydium WRN przedstawicieli koszalińskiego TRZZ i władz Koszalina z działaczami TRZZ z terenu Poznania i przedstawicielami Prezydium Rady Narodowej m. Poznania.

felietonista

Lesław

X.3.

1. 3. Założony został U niwersytet Powszechny TWP.

Zgromadzenia Narodowego

Gościła Republikiparlamentarzystóww Poznaniu delegacja Czechosłowackiej.

9.3. Otwarcia pierwszych Wiosennych Targów Krajowych na terenie MTP dokonał minister handlu wewnętrznego - inż. Mieczysław Lesz.

10.3.

11. 3.

Powstał Wojewódzki Komitet Współpracy Organizacji Młodzieżowych.

W Teatrze Polskim, staraniem Wydziału Kultury Prezydium Rady Narodowej m. Poznania i państwowych teatrów dramatycznych, odbył się uroczysty wieczór ku czci Stanisława WyspiańskiegolO-dniowe występy kabaretu literackiego "Wagabunda". Plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR poświęcone omówieniu Plenum Komitetu Centralnego PZPR. Udział w Plenum wziął m.

Biura Politycznego KC P Z P R - wiceminister S. Jędrychowski.

uchwał XI in. członek

12.3. Wznowiona została w Teatrze Nowym komedia muzyczna "Jim żyserii R. Sykały i R. Sobolewskiego.

Jill" w re

Wydarzenia

Poznaniur.

15. 3. Sesja N aukowa Ekonomistów połączona ze zjazdem koleżeńskim absolwentów Studium Ekonomiczno - Politycznego Uniwersytetu Poznańskiego. U dział wzięło 500 absolwentów z całego kraju.

16. 3.

Goście z Wietnamu zwiedzili Wiosenne Targi Krajowe.

17.3. I Występy jazzowego kwartetu amerykańskiego - Dave Brubecka.

30-lecie pracy artystycznej obchodziła scenograf Teatru Aktora "Marcinek" - Irena Pikiel.

Lalki

19. 3. Delegacja Związku Młodzieży 'w Poznaniu.

Socjalistycznejz NRD

"Falken" gościła

20.3. Podczas "Czwartku literackiego" wystąpił znany poeta, satyryk fraszkopisarz - l an Sztaudynger. W Teatrze Polskim premiera komedii tragicznej F. Diirrenmatta "Wizyta etarszej pani". Inscenizacja i reżyseria - Roman Sykała, scenografia - Marian Stańczak.

Otwarcie Pikiel - wwystaw prac Leona salonach CBW A.

Dołżyckiegoorazscenografiilalkowej

Ireny

Plenum KM PZPR poświęcone analizie sytuacji ekonomicznej w Poznaniu w świetle uchwał XI Plenum KC PZPR.

21. 3.

Bawił w Poznaniu inż. Dambijniam, naczelny inżynier Wydziału Architektury

Komitetu Budowlanego, stolicy Mongolii w Ułan Bator.

22.3. Zawiązał się komitet organizacyjny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

24. 3. W Klubie Nauczycielskim przy pi. Wolności, odznaczenie zasłużonych nauczycieli Krzyżem Zasługi za ofiarną pracę zawodową. 2«.3. Grupa literacka młodych pisarzy "Wierzb ak" zainaugurowała w kawiarni "Wrzos" - poniedziałki literackie.

27.3. Podczas "Czwartku literackiego" wystąpił literat poznański Przemysław Bystrzycki.

Powołano Komitet Obchodu 40 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/19.

N a zaproszenie ministra kultury Związku Radzieckiego wyjechał do Moskwy w charakterze obserwatora na Międzynarodowy Konkurs im. Piotra Czajkowskiego dyrektor Państwowej Filharmonii w Poznaniu - Zdzisław Śliwiński.

28.3. W Klubie ZP AP przy Placu Wolności 4 otwarto wystawę malarstwa, grafiki rzeźby - Grupy 11 z Zakopanego. W Poznaniu bawili - radca handlowy Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Liu-Zo-Min oraz radca ambasady ChRL w Warszawie lo-Kan. Przedmiotem Ich zainteresowania był polski przemysł chemiczny i rolno-spożywczy.

29.3.

W Poznaniu powstało Towarzystwo W Klubie MPiK urządzono wystawę Szczepskiej.

Przyj aźni akwarel

Polsko - Chińskiej.

poznańskiej plastyczkil aniny

3e. 3.

W auli UAM recital pianistki amerykańskiej - Lilian Kallir.

KWI

ECIEŃ

1. 4. Występ Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca "śląsk".

2.4. Prezydium Rady Narodowej m. Poznania powołało Miejską Komisję Urbanistyczno -Architektoniczną.

11. 4. Orkiestrą symfoniczną Państwowej Filharmonii dyrygował gościnnie Józef Wiłkomirski. Jako soliści wystąpili: Zbigniew Szymonowicz, laureat IV Międzynarodowego Konkursu im. Fr. Chopina oraz Włodzimierz Tomaszczuk. Spotkanie partyjnych pracowników naukowych wszystkich wyższych uczelni poznańskich.

12. 4.

13. 4.

14.4.

Premiera "Verbum nobile" Moniuszki

baletów "Pieśń o ziemi" oraz "Czarodziejska miłość".

W salonie PTF przy ul. Paderewskiego, wystawa prac Maji Berezowskiej.

Fabryka Narzędzi Zakładów H.

Spotkanie uczestników "tajnego

Cegielski obchodziła 25-lecie swego istnienia.

nauczania" z czasów okupacji.

1.1. 4. Z okazji obchodów 30-leeia Wyższej Szkoły Ekonomicznej reaktywowano Stowarzyszenie Absolwentów WSH, AH i WSE w Poznaniu.

16. 4. W Klubie MPiK wieczór poświęcony 15 rocznicy powstania w getcie warszawskim.

18. 4.

Koncert dyplomowy Orkiestrą symfoniczną Wadiczka.

absolwentów Państwowej Państwowej Filharmonii

Wyższej dyrygował

Szkoły Muzycznej.

gościnnie Bohdan

19. 4. Z okazji 13 rocznicy wyzwolenia z obozów koncentracyjnych, delegacje zarządów ZBoWiD, organizacji politycznych i społecznych, rad narodowych oraz zakładów pracy złożyły wieńce na Cmentarzu Bohaterów na Cytadeli i na miejscach kaźni hitlerowskich. W godzinach wieczornych odbył się uroczysty koncert w Garnizonowym Klubie Oficerskim.

20.4. Uczczono pamięć osób pomordowanych w b. obozie koncentracyjnym w Żabikowie.

21. 4. Delegacja partyjna na czele z I sekretarzem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Białorusi - Cyrylem Mazurowem w Poznaniu. Uroczysta akademia w Operze im. St. Moniuszki dla uczczenia 13 rocznicy układu o przyjaźni, pomocy i wzajemnej współpracy, zawartego między Polską a Związkiem Radzieckim. Udział w niej wzięła delegacja partyjna z ZSRR.

22.4.

23.4.

24.4.

Wystawa "W 88 rocznicę urodzin Lenina" w Bibliotece Głównej UAM.

Klub polskichstudencki urządził w muzyków jazzowych.

"Nawojce"imprezę

"Jam-Session"udziałem

W Teatrze Polskim premiera komedii Marivaux pt. "Niestałość serc Podczas "Czwartku literackiego" wystąpił Jerzy Waldorff, krytyk literacki prozaik.

26. 4. Koncert symfoniczny w auli UAM. Orkiestrą dyrygował Stanisław Wisłocki.

Solista - Tadeusz Wroński (skrzypce).

28. 4. Obradowali w Poznaniu architekci i urbaniści oraz przedstawiciele rad wojewódzkich z całego kraju. Temat: planowanie przestrzenne w działalności rad narodowych.

29. 4. W auli UAM wystąpili gościnnie artyści litewscy, soliści Wielkiego Teatru, Opery i Baletu w Wilnie.

30.4.

Akademie pierwszomajowe w poznańskich zakładach pracy.

Uroczysta akademia l-majowa w Operze im. St. Moniuszki. Uczestniczyli w nIej - przedstawiciele partii, stronnictw politycznych, rad narodowych, zakładów pracy, organizacji społecznych oraz członkowie delegacji z Charkowa z sekretarzem Obwodowego Komitetu KP Z R - Michaiłem J ewsiej ewem na czele.

Wydarzenia w Poznaniu w r. 1958

MAJ

1. 5. 70 tys. poznaniaków wzięło udział w wieeu pierwszomajowym na stadionie im. 22 Lipca. Do późnych godzin wieczornych trwały w mieście zabawy. 2.5. Wznowienie "Holendra Tułacza" R. Wagnera w Operze im. St. Moniuszki.

Z okazji XX rocznicy powstania Stronnictwa Demokratycznego odbyła się w sali posiedzeń Prezydium Rady Narodowej m. Poznania akademia, zorganizowana przez Prezydium Wojewódzkiego i Miejskiego Komitetu SD w Poznaniu. 3. 5. Położony został kamień węgielny pod budowę nowej szkoły dla dzieci w dzielnicy Wilda przy ul. Sikorskiego. 50 poznaniaków udekorowanych zostało "Śląskim Krzyżem Powstańczym" za udział w walkach wyzwoleńczych w latach 1919/21 na Śląsku. ». 5. Wielki wiec manifestacyjny na PI. Wolności zwołały w 13 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem, komitety Wojewódzki Miejski Związku Młodzieży Socj alistycznej .

"Lato w Nohant" J. Iwaszkiewicza; wił gościnnie na scenie Teatru Nowego buskiej z Zielonej Góry. Podczas koncertu symfonicznego w Turska. Dyrygował Andrzej Markowski,

"Wuj aszek W ania" A. Czechowa wystazespół Państwowego Teatru Ziemi Lu

auli UAM wystąpiła Ewa Bandrowskadyr . Filharmonii Śląskiej.

10. 5. Tydzień Ziem Zachodnich zainaugurował w Poznaniu capstrzyk i ognisko harcerskie na Górze Przemysława. Otwarcie ekspozycji ekslibrisów zatytułowanej "Ex Libris Wielkopolski" (począwszy od ekslibrisów zebranych od XVII w. aż do współczesnych) w salach .Muzeum Narodowego i w gmachu Biblioteki Raczyńskich.

12.5. Oratorium "Eliasz" F. Mendelssohna wykonała Orkiestra Symfoniczna Mieszany Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej.

15.5. Do Poznania przywieziono z Paryża nowy nadajnik telewizyjny o mocy 500 wat dla poznańskiej stacji telewizyjnej.

Chór

16. 5. Wieczór literacki z udziałem Arkadego Fiedlera w Klubie Fabrycznym H CP.

Pobyt delegacji organizacji Ludowej Młodzieży Jugosłowiańskiej.

Odbyła się dwudniowa specjalna sesja Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Zarządu MTP, poświęcona przedyskutowaniu najważniej - szych zagadnień związanych z międzynarodowymi targami.

18. 5. W lokalu CBW A przy SL Rynku otwarto wystawę prac plastyków zielonogórskich i M arka Łączyńskiego. ;Wystawa prac malarskich Janusza Bersza w SARP.

Studencki Teatr Dramatyczny wystawił w "Nawojce" jednoaktówki: "U Serafina" T. Sliwiaka; "Płyty" K. absurdalne z księżycem" Ewy Szumańskiej. 20. 5. Na Światową Wystawę do Brukseli wyj echał przewodniczący Rady Narododowej m. Poznania - Franciszek Frąckowiak. J eden z najznakomitszych chemików światowych - prof. dr Kazimierz Fajans (USA) wykłada na UAM.

19.5.

przy St. Rynku, trzy U niechowskiej "Trio

22. 5. Podczas "Czwartku literackiego" wystąpił Tibor Csorba. literat węgierski przebywający stale w Warszawie. 348 paczek archiwaliów przekazał Poznaniowi - Związek Radziecki.

Solistą koncertu symfonicznego poświęconego pamięci kompozytora węgierskiego Beli Bartoka był Bronisław Rutkowski. Dyrygował SL Stanisławski. Wznowienie opery G. Rossiniego "Cyrulik Sewilski".

23. 5. Powstał w Poznaniu Polski Związek Krwiodawców.

25. 5. 319 absolwentów Wydziału Lekarskiego oraz 84 studentów Wydziału Stomatologii opuściło mury Akademii Medycznej. Zespół Dramatyczny "Studio" wystawił dla dzieci sztukę Wł. Krzemińskiego z muzyką FI. Wasikowskiego pt. "Księżniczka Bladoliczka" . 26. 5. Przebywali w Poznaniu - matematyk, specjalista w statystyce matematycznej pro f. dr Jerzy Spława-Neyman z Uniwersytetu w Berkeley (USA), matematycy węgierscy - członkowie Węgierskiej Akademii Nauk: P. Erdos i P. Turau oraz profesor Uniwersytetu w Brnie - dr M. Zlamal.

29. 5. W Operze występ artystów francuskiego Teatru Madeleine Benaud-Jean Louis B arra ul t.

Otwarcie wystawy "Fotografii abstrakcyjnej" Bronisława Schlabsa w Klubie SARP.

"Czwartek literacki" poświęcony 100 rocznicy urodzin mazurskiego poety ludowego Michała Kajki.

30.5.

Orkiestrą symfoniczną Filharmonii z NRD, solistką (fortepian) była Gerda W sali Domu Drukarza odbyło się rowi uzbrojenia Bundeswehry w broń

Poznańskiej dyrygował Karol Schubert Falbe z NRF.

zebranie protestacyjne przeciwka zamiaatomową.

CZERWIEC

3.6. Z problemami kulturalnymi Wielkopolski zapoznała się podczas pobytu w Poznaniu - delegacja bułgarskich organizacji kulturalnych.

4.6. Plantatorzy lnu z Francji odwiedzili poznański Instytut Przemysłu Włókien Łykowych.

7.6. Koncert symfoniczny z okazji otwarcia XXVII MTP. Orkiestrą symfoniczną Państwowej Filharmonii dyrygował Zygmunt Łatoszewski. Jako solistka wystąpiła Barbara Hesse- Bukowska, laureatka IV Międzynarodowego Konkursu im. FI. Chopina. 8.6. Premier Józef Cyrankiewicz otwiera XXVII MTP.

Wzlot przy ulnowo zbudowanego Śniadeckich.

balonu "Poznań"o pojemnościmIz placu

9. 6. W Kawiarni Poetyckie] "Wierzbak" wystąpiła literatka Wanda Karczewska.

10. 6. W auli UAM - koncert muzyki jazzowej, modern i swing w wykonaniu najlepszych polskich muzyków jazzowych. 11. 6. Spotkanie załogi HCP z lotnikami i weteranami Powstania Wielkopolskiego 1918/19.

Występy warszawskiego cyrku "Arena".

Występy zespołu artystycznego "Koń" z Warszawy.

12. 6. Delegacja handlu wewnętrznego CSR w Poznaniu.

Zaszczytną nazwę im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 nadano poznańskiej jednostce lotniczej.

13.6. Na występy artystyczne w ramach "Dni Kultury Polskiej" wyjechał na Białoruś 90-osobwy zespół Chóru Męskiego i Chłopięcego Filharmonii Poznańskiej pod dyr. St. Stuligrosza.

14. c. Delegacja Towarzystwa Przyjaźni Radziecko-Polskiej z przewodniczącym Zarządu Głównego T P RP przewodniczącym Rady Związku Najwyższej Rady ZSRR, prezydentem wszechzwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych - Pawłem Łobanowem na czele, zwiedziła MTP i zabytki Poznania oraz spotkała się z działaczami TPPR.

Wydarzenia w Poznaniu w r.

15. 6.

16. 6.

Powstało w Poznaniu Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa.

Koncert symfoniczny Orkiestry Filadelfijskiej pod dyr. Eugene Ormandy.

17. 6. Recital fortepianowy w wykonaniu pianistki francuskiej Monique Haas.

W Klubie MPiK odbyła się akademia dla uczczenia 10 rocznicy podpisania ukł ad u przyj aźni między Polską a Węgrami. 20. 6. Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygował Jerzy Katlewicz, laureat I Nagrody Konkursu Młodych Dyrygentów w Besancon. Solistka - Maria Sowińska, artystka Opery im. St. Moniuszki.

21. 6.

Minister Oświaty

Władysław Bieńkowski wziął udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w poznańskich szkołach.

22.6.

23.6.

Pierwszy silnik okrętowy polskiej produkcji uruchomiły Zakłady HCP.

O godz. 2.57 widoczna była nad Poznaniem na wysokości 25-30° rakieta nośna trzeciego sputnika radzieckiego.

24. 6. Wystąpił Koreański Reprezentacyjny Zespół Artystyczny.

25.6. W ramach obchodu 15-lecia Ludowego Wojska Polskiego wystąpił 180-osobowy Zespół Pieśni i Tańca Armii Czechosłowackiej.

28. 6. Delegacja rządowa ZSRR z ministrem rolnictwa W. Mackiewiczem w towarzystwie ministra rolnictwa NRD - Helmutha Reieherta, gościła w Poznaniu. Sesja Naukowa Zakładu Hodowli Roślin Polskiej Akademii Nauk.

2». 6. 500-lecie istnienia Cechu Poznańskich Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych.

Otwarcie 2 wystaw indywidualnych poznańskich plastyków: Marii Chudoba Wiśniewskiej (rzeźba) Stanisława Mrowińskiego - malarstwo, grafika.

Zebrała Urszula Paulówna

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1959.04/06 R.27 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry