PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.10/12 R.26 Nr4

Czas czytania: ok. 6 min.

ZOFIA SEMRAU

CZASOPISMA POZNAŃSKIE

Zestaw;enie tytułów i krótka charakterystyka

Część II (1859-1870) DZIENNIK POZNAŃSKI. Od I. 1921 nr 243 - DZIENNIK POZNANSKI. Pismo bezpartyjne. Od I. 1925 nr 91 - DZIENNIK POZNANSKI. Pismo polityczne, poświęcone obronie interesów rolnictwa, handlu, przemysłu i rękodzieła Ukazuje się codziennie prócz poniedziałków i dni poświątecznych.

Wychodzi w Poznaniu od 1 stycznia 1859 do 10 września 1939 I. Wyszło roczników 81, rocznie 298-300 numerów o objętości początkowo 4 stron, w okresie końcowym do 16 stron. Założyli pismo - Hipolit Cegielski, Atanazy Radoński, Gustaw Potworowskt i Władysław Bentkowski. Właściciel - Hipolit Cegielski, od czerwca 1864 I. Ludwik Merzbach, od roku 1867 nr 77 - Władysław Swiderski i Mieczysław Waligórski, od nr 100 - Mieczysław Waligórski i Sp., od I. 1868 - Spółka Akcyjna - Drukarnia "Dziennika Poznańskiego" (dawniej J. I. Kraszewskiego).

Redaktorzy odpowiedzialni: Ludwik Jagieiski, od I. 1862 nr 20 - wz. Józef Żórawski, od I. 1863 nr 74 - Henryk Szuman, od nr 106 - Hieronim Feldmanowski, od I. 1864 - Szczepan Jaskulski, od I. 1865 nr 144 - Teodor Żychliński. od r. 1867 nr 57 - J. Żórawski, od t. 1868 nr 77 - T. Żychliński, od nr 219 - wz. J. Żórawski, od nr 231 - T. Żychliński, od I. 1871 - Edward Michałek, od r. 1872 nr 52 - Stanisław Eronikowski, od r. 1875 nr 227 - E. Michałek, od r. 1876 nr 238 - St. Bronikowski, od r. 1878 nr 266 - E. Michałek, od I. 1880 nr 29 - St. Bronikowski, od r. 1881 nr 160 - E. Michałek, od I. 1882 - Stanisław RogalIi, od I. 1883 nr 42 - Piotr Laskowski, od I. 1884 nr 6 - Wiktor Stawiński. od I. 1885 nr 6 - Błażej Herman Theinert, od nr 50 - Franciszek Dobrowolski, od nr 52 - Walenty Guździał, od nr 104 - FI. Dobrowolski, od nr 106 - Cezar Jakubowski, od nr 125 - Wincenty Bolewski, od I. 1887 nr 198 - Jan N epomucen Białoszyński, od nr 252 - W. Bolewski, od I. 1889 nr 67 - Franciszek Krysiak, od nr 95 - W. Bolewski, od I. 1890 nr 18 - J. Białoszyński, od nr 27 - W. Bolewski, od nr 64 - J. Białoszyński, od nr 138 - W. Bolewski, od nr 1894 nr 251 - Czesław Frankowski, od r. 1896 nr 235 - Ludwik Hojnacki, od r. 1902 nr 243 - Bronisław Kuczewski, od I. 1904 nr 124 - Aleksander Stachowski, od nr 225 - wz. Dyonizy Królikowski, od nr 226 - Stanisław Paszliński, od nr 299 - wz. D. Królikowski, od r. 1905 - St. Paszliński, od nr 75 - D. Królikowski, od I. 1906 nr 150 Jan Poleski, od I. 1920 nr 118 - wz. Jerzy Wiewiórowski, od ar 1£5 - wz. Jerzy Bandrowski, cd nr 280 - wz. Stanisław N agórski, od I. 1925 - Wincenty Karpiński, od I. 1926 nr 112 - Walerian Marlewski, od nr 126 - St.

Nagórski, od I. 1927 - zespół redakcyjny, odp. za działy: polityczny - Leon Przybyszewski, gospodarczy - Feliks Godlewski, lokalny - Kazimierz Piekar

Przegląd bibliograficzny

czyk, inne działy '- Jerzy Gutsche, ogłoszenia i reklamy - Wincenty Karpiński i od nr 64 za dział sportowy - Tadeusz Sołtykowski, od nr 131 - red. odp. - Kazimierz Żakowski, od r. 1929 nr 255 - Juliusz J eyde, od r. 1930 nr 151 - Józef M. Winiewicz, od r. 1935 nr 81 - Wacław Zuchniewicz, od r. 1937 nr 210 - Romuald J eżewski, od r. 1939 - zespól redakcyjny, odp. za działy: polityczny - Alfons Klafkowski, gospodarczy - Aleksander Lisowski, literacki - Jadwiga Popowska, wiadomości miejscowe i prowincjonalne - Romuald J eżewski, kobiecy - Elżbieta Nowicka, inne - Wacław Zuchniewicz, ogłoszenia i reklamy - Karol Ulmański. Od kwietnia 1866 r. wprowadzono stanowisko redaktora naczelnego. Pełnią tę funkcję: Mieczysław Waligórski, od kwietnia 1868 - Władysław Kosiński, od stycznia 1871 - Franciszek Dobrowolski, od 15 lipca 1896 - Józef Głębocki, od listopada 1896 - Władysław Łebiński, od stycznia 1908 - Kazimierz Puffke, od r. 1921 - Edward Paszkowski, od lipca 1922 - Bolesław Szczepkowski, od r. 1925, nr 105 - Adam Brzeg, od 1930 nr 141 - B. Szczepkowski, od 1933 r. - Józef Winiewicz.

Nakład i Drukarnia L. Merzbacha, od r. 1872 - Druk. J. I. Kraszewskiego (własn. W. Łebińskiego), od r. 1887 - Druk. "Dziennika Poznańskiego" (dawniej własn. Kraszewskiego) 2 0 Prenumerata kwartalna - 2 tal. 13 sgr. 9 fen., od r. 1886 nr 75 - 2 tal. 15 sgr.. od r. 1887 - 4,50 mk" w latach 1919-1924 wzrasta z 5 mk. do 2300500 mk., wreszcie od r. 1925 - 2,51 zł miesięcznie, od r. 1926 nr 132 - 3,36 zł, w r. 1930 - 3,92 zł, w r. 1931 - 4 zł.

Posiadał następujące dodatki: 1. Ziemianin. Dodatek rolniczy do Dziennika Poznańskiego. W latach od 1860 do 1862 po red. Antoniego Rose, następnie Józefa Szafarkiewicza, wychodzący również jako oddzielne pismo. Tygodnik. 40 2. Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennkia Poznańskiego. Tygodnik. Wychodzi od r. 1909 do 1914 r., następnie wznowiony w r. 1928. 4 a 3. Junak. Tygodniowy bezpłatny dodatek Dziennika Poznańskiego. Od r. 1933 do 1934. 40 4. Nasz Dzienniczek. Tygodniowy dodatek bezpłatny Dziennika Poznańskiego dla dzieci i młodzieży od 1933-1934 r. 40 5. Koniec kryzysu. Bezpłatny wesoły dodatek "Dziennika Poznańskiego" od r. 1933-1934 r. 4 0 Dziennik Poznański u trzymał się pod rządami zaborczymi aż do powstania państwa polskiego w 1918 r. a następnie wychodził bez przerwy do drugiej wojny światowej. Ten długi okres istnienia pisma, założonego przez samych Polaków był w Wielkim Księstwie Poznańskim zjawiskiem przełomowym. Dzięki temu Dziennik zapoczątkował w tej prowincji nowy okres dziejów prasy polski ej . Organ liberalnego odłamu ziemiaństwa wielkopolskiego i burżuazji poznańskiej, stojących na gruncie legalizmu, obrony praw zagwarantowanych traktatem z 1815 r. i nowej konstytucji pruskiej. Głosił hasła pracy organicznej, zwalczając równocześnie ideę walki orężnej, powstań narodowych. Dużo miejsca poświęcał sprawom gospodarczym, zwłaszcza sprawom rolnictwa i postępu kultury rolnej oraz rozwoju przemysłu w Wielkopolsce. Przeciwstawiał się próbom ideologicznej ekspansji socjalistów niemieckich na teren W. Ks. Poznańskiego. Odcinał się także od konserwatywnej części ziemiaństwa, zwłaszcza od ugrupowania, które dążyło do politycznej supremacji Kościoła nad państwem.

I t« 8 O O pt

: l 4 NQ II

... 1 .,...,. ll. ' M 11 J jllelfil lin I l. . «III · .J , - Eli I i i li! -A

Przegląd bibliograficzny

Treść pisma była urozmaicona. Zawierało ono artykuły, wiadomości krajowe i zagraniczne, miejscowe i prowincjonalne, wiadomości literackie, notowania giełdowe, cenniki oraz ogłoszenia urzędowe i prywatne. Z biegiem lat wprowadziło specjalny, obszerny dział poświęcony sprawom gospodarczym. Dzięki starannie prowadzonemu działowi informacyjnemu pismo orientowało dobrze czytelników we wszystkich wydarzeniach z życia gospodarczego i kulturalnego w Poznaniu i Wielkopolsce. Cieszyło się znaczną poczytnością. Już w roku 1860 - 1200 egzemplarzy rozchodziło się drogą prenumeraty pocztowej.

Do współpracowników pisma należeli wszyscy wybitniejsi publicyści i literaci polscy. ROCZNIK KOŁA TOWARZYSKIEGO W POZNANIU na rok... Poznań. Od L 1859-1875. Nakład Koła Towarzyskiego. Drukarnia N. Kamieńskiego 16 0 , 8 0 Zawiera sprawozdania z rocznej działalności Koła Towarzyskiego, organizacji skupiającej polską elitę intelektualną, wywodzącą się głównie ze sfery ziemiańskiej Księstwa oraz spośród wybitniejszych jednostek poznańskiego mieszczaństwa. Koło Towarzyskie założono w 1848 roku. Przetrwało ono okres represji politycznych po upadku Wiosny Ludów. Na zebraniach omawiano wydarzenia w dziedzinie li teratury, j ak też nauki polskiej, organizowano bale składkowe, prenumerowano za pieniądze składkowe prasę polską i zagraniczną. Roczniki informowały o pracy zarządu, ilości odbytych zebrań i spotkań towarzyskich oraz podawały imienny wykaz wszystkich członków Towarzystwa i osób wchodzących w skład zarządu. ROCZNIKI TOWARZYSTWA ŚWIĘTEGO WINCENTEGO a PAULO Wychodzą w Poznaniu w kwartalnych 3-4 arkuszowych zeszytach od r. 1859 do 1874. Wznowione w r. 1906. Redaktor odpowiedzialny i nakładca - Tytus Daszkiewicz.

Druk: Drukarnia Sylwestra Pawickiego, od L 1863 - Druk. N. Kamieńskiego i Sp., od L 1871 - Druk. T. H. Daszkiewicza 16" Prenumerata roczna - 1 tal.

Organ Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo. Ukazuje się jako tłumaczenie biuletynów francuskich, wydawanych od L 1848 z dodatkiem dla towarzystw polskich. ROCZNIKI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK POZNANSKIEGO. Od r. 1921 - ROCZNIKI POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK Wyszło tomów 50 w latach 1860-1928 o obj. 200-600 stron każdy.

N akład i wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Od L 1921 wydano z zasiłkiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Ministerstwa B. Dz. PL, Kasy im. Mianowskiego oraz Fundacji Bredkrajcza.

Redaktor: dr Władysław Niegolewski, od L 1860 - ks. Franciszek Malinowski, od L 1861 - Jan Działyński, od r. 1865 - Kazimierz J arochowski, od r. 1868 - dr Władysław Swiderski, od r. 1880 - Władysław Jażdżewski, od L 1882 - dr Władysław Łebiński, od L 1901 - dr Heliodor Święcicki, od L 1913 - prof. dr Stanisław Karwowski, od L 1915 - ks. Stanisław Kozierowski. Druk: Drukarnia N. Kamieńskiego i Sp., od L 1884 - Druk. J. I. Kraszewskiego, od L 1887 - Druk. "Dziennika Poznańskiego", od L 1890 - Druk. "Kuriera Poznańskiego", od L 1891 - Druk. "Dziennika Poznańskiego", od r. 1916 - Drukarnia Nakładowa Braci Winiewiczów, od L 1916 - Druk. "Dziennika Poznań

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.10/12 R.26 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry