t:

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.10/12 R.26 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

R:

Janusz Ziółkowski

SEKRETARZ REDAKCJI:

Antoni

Gąsiorowski

ADRES Poznań

REDAKCJI: Nowy Ratusz

'Ł di)iem 31 grudnia 1958 roku ustępuje dotychczasowa redakcja.

Redagowanie "Kroniki Miasta Pozna!.ia" przejmuje Komitet redakcyjny.

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na p r e n u m e r a t ę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty, przez Urzędy Pocztowe, oraz Oddziały i Delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122-6-211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej - 30 zł, rocznej 60 zł. Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyzej.

Przedpłaty na tą prenumeratę przyjmuje Przedsiębiorstwo Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wilcza 46 za pośrednictwem PKO konto Nr 1-6-100024.

Egzemplarze zdezaktualizowane można zamawiać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 9.

Okładkę projektowała [rena Jarzy ńska

Manuskrypt otrzymano 31. U. 1958 - Podpisano do druku 30. 12. [9S8 Nakład 600 egzempl. - Arkuszy druku Nr - Papier sal.

hl. V 70 g m* 70 X 100

Poznanskit* Zakłady Graficzne · - Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Mr 1 - Poznań, ul. Drukarska 6 1240/1620 - F-6

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.10/12 R.26 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry