R E D A K T O R J a n u s z Z 1 Ó ł k o w s k 1 SEKRETARZ RE DAKCJ I : Antoni G ą s i orows k i A D R E S R E D A K C J I Poznań Nowy Ratusz

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.07/09 R.26 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Okładkę projektowała Irena Jarzyńska

PRENUMERATA Zamówienia i przedpłaty na p r e n u m e r a t ę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty, przez Urzędy Pocztowe, oraz Oddziały i Delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122-6-211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej - 30 zł, rocznej - 60 zł.

Manuskrypt otrzymano 25. 7. 1958 - Do druku 20. 10. 1958 - Druk ukończono w październiku 1958 - Nakład 600 egzempl. - Arkuszy druku 10 - Papier sat. ki. V 70 g ro2 70 X 100

Poznańskie Zakłady Graficzne - Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Nr 1 - Poznań, ul. Drukarska 6 920 - R-ll

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.07/09 R.26 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry