KROMKA MIESIĘCZNA

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.04.28 R.1 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

,N5kiórj dal nam przykład twórczej, państwowej i społecznej pracy. Samorząd tutejszej dzielnicy, jak i w całej Polsce, znajduje się w tej chwili w okresie przejściowym, jakkolwiek sprawa jego oparcia, prawnego jest, już rzeczowo rozwiązana. Poruszając hasła naprawy Rzeczypospolitej, he-ło naprawy skarbu, musimy być przygotowani na pewien chwilowy okres przesilenia. Przy dobrej wzajemnej woli. jestem-głęboko przekonań)- - że przed samorządem poznańskim otworzy się najlepsza przyszłość." W zakończeniu dat p. prezydent Sikorski wyraz nadziei, że «,dory Poznania, ongiś najwięcej zagrożonego, a dziś najbardziej polskiego w państwie miasta, "będą dorzucone do tej Wielkiej skarbnicy narodu polskiego i zostaną w tej skarbnicy odpowiednio zużytkowane" , że przyczynią się do poznania obowiązków chwili historycznej w całym narodzie. Mowo prezydenta ministrów nagrodziły huczne brawa i oklaski. Po herbatce przyjmował gen. Sikorski w ratuszu dziennikarzy.

KRONIKA MIESIĘCZNA.

(Kwiecień 1923).

! fi aga: Przyspieszając wydanie numeru niniejszego z powodu fnrlIII Poznańskiego, nie uwzględniliśmy ostatnich dni miesiąca. 1. Dziesięciolecie istnienia zasłużonego zakładu ortopedyczni go Im.

i rąsiorowskich. '7. W kościele podoininikaiiskim, restaurowanym obecnie przez p. niż Cybichowskiego, odkryto portal staró-gotycki.

Si · Wycieczka handlów o-przemyshwa amerykańska w Poznaniu.

W tymże cljpiu drobne manifestacje prpeciwżydowskie, spowodowane zamordowanie śp. ks. Budkiewicza w Moskwie. lO Premjei ministrów, ireu. Sikorski, w Poznaniu; wielka jego mowa polityczna w sali Złotej Katusza. li. i nast. (Jenerał Lerond w Poznaniu, przyjmowany m. i. przes prezydjilm miasta. 14. Zjazd przedstawicieli samorządów w sprawie kosztów opieki społecznej w salach Ratusza w Poznaniu. · + 2. Otwarcie Wielkopolskiego Muzeami Wojskowego.

Z powodu spodziewanych licznych kongresów i odwiedzin znakomitych osobistości (zjazdu lekarzy i działaczy sanitarnych polskich, delegacji technicznej, przybycia ministrów, konsulów i. Warszawy i Gdańska, członków senatu gdańskiego, przyjazdu marszałka. Focha) oraz bliskiego Targu wydał Prezydent, miasta odezwę do ludności w interesie charakteru Poznania jako miasta kongresów. Przygotowaniom na . przy jęcie marszałka Focha siu

KRONIKA MIASTA POZNANIA

żyła odezwa wojewody Bnińskiego do obywatelstwa wielkopolskiego.

'I, ż a ł o li n e j kar t y: 1. kwietnia zgon śp. Sylwestra Czarneckiego, naczelnika biura gazowni miejskiej, b. redaktora pism polskich pod panowaniem i reskiem. 10. kwietnia zgon śp. Dr. Franciszka Chłapowskiego, nulc\ zdrowia.

męża w pracy społecznej i nauce wysoce zasłużonego. Przeniesienie zwłok Karola Marcinkowskiego do grobów zasłużonych w kościele Św. Wojciecha w Poznaniu przewidziane jest na dzień 10. czerwca 1923 (por. odezw*; ..Hołd największemu z Wielkopolski synów'" w dziennikach z dniu 20. kwietnia 1923).

Z IiITHi; WYDAWNICZEGO.

Stanisław Pigoń, Przyjaciel Słowackiego Jan N epomucen Rembowski, Szkic biograficzny. (..Dziennik Poznański").

Andrzej W ojtkowski. Manifestacje leligijno-naroilowe w Wielkopolsce przed powstaniem styczniowem. (..Strażnica Zachodnia" II. 1-3). Praca b. wartościowa, głównie dotycząca miasta Poznania.

Adolf Warschaw r, Ans der Geschichte des N atienalitatonkamptes im 15. J ahrhundert. (Deutsche wissensóhaftliohe Zeitschrift fur Po len. 1). Manfred Laubert, Peber die N ationalitiu dci hoheren GeistlichkeH ip POMII (Tamże).

W .Kurjerze Poznańskim": ,,0 reformacji i o Wielkopolsce". M. Biskupski, Zakład dla głuchoniemych w Poznaniu (Krótki przegląd historyczny). ,,1 O-lecie zakładu ort. im. Gąsiorowskich" 1 nekrolog śp. Dr. Franciszka Chłapowskiego u kilku dziennikach.

Przypomnienia: Wład. Mott y . Karol Marcinkowski (" Gazeta Poznańska;. Dr. Stefan Pappee, Karol Libelt o "Ojcu Marku" ("Przegląd Poranny").

B i u l e t y n , z a g r a n i c z n y III. T a r g u P o z n a ń s k i e g o .

Zarząd Targu Poznańskiego wydał z nakładem olbrzymiej pracy biuletyn .zagraniczny w językach francuskim, angielskim i niemieckim. Nie jest to agitacyjne wydawnictwo w stylu reklamowym, a próba treściwego przedstawienia stanu gospodarczego Polski. N a treść składała się prócz rozważań ogólno-targowych rozprawy o bankowości polskiej, rolnictwie, leśnictwie i eksploatacji lasów, przemyśle drzewnym, cukrowniczym, spirytusowym, nawozowym, metalowym, clektrotechni cznym, włókienniczym, kilimkarskim, ceramicznym, szklanym, papier

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.04.28 R.1 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry