DZIAŁ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.04/06 R.26 Nr2

Czas czytania: ok. 15 min.

STATYSTYCZNY

PRZEGLĄD WYBRANYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH ZA ROK 1957 i

Tabl. 1

Powierzchnia oraz gęstość zaludnienia dzielnic Poznania według stanu na 31 XI I 1957 r.

Powierzchnia Ilość l Gęstość Dzielnice miasta w ha mieszkańców zaludnienia na 1 ba Ogółem 21955 390 083 17,8 S tare Miasto 2 066 84 967 41,1 N owe Miasto 10 228 49 294 4,8 Wilda 1445 69 597 48,2 Grunwald 3 343 108 214 32,4 Jeżyce 4 873 78 011 16,0

1 Ilość mieszkańców obejmuje mieszkańców stałych oraz osoby czasowo obecne zameldowane na pobyć okresowy.

Tabl. 2

Kształtowanie się przeciętnej liczby mieszkańców miasta w poszczególnych kwartałach 1957 r. l

K w a r t a ł y Średnia Dzieluice miasta I II III IV roczna Miasto - o g ó ł e m 375 054 376 322 377 694 379 072 377 000 S tare Miasto 79 390 79 814 80151 80 372 79 775 N owe Miasto 47 550 47 586 47 688 47 803 47 694 Wilda 68 593 68 667 68 856 69 018 68 819 Grunwald 104 202 104 684 105 292 105 893 105 069 Jeżyce 75 319 75 571 75 707 75 986 75 643

1 Ilość mieszkańców obejmuje tylko mieszkańców stałych.

l Liczby przytoczone w poszczególnych tablicach mogą w późniejszych opracowaniach ulec zmianom.

8 Kronika Miasta Poznania

Zawarli związek małżeński z kobietami w wieku lat: Tabl. 3 Mężczyźni Ogółem w wieku la t: poniżej 20-24 25-29 30-34 36-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 20 i więcej Ogółem 2 819 363 1393 541 220 95 58 69 45 26 6 3 Poniżej 20 78 38 35 4 - l - - - - - - 20-24 972 210 638 109 13 2 - - - - - - 25-29 1033 103 594 271 55 7 2 l - - - - 30-34 311 9 95 104 78 21 l 3 - - - - 35 39 121 - 22 33 45 14 6 - l - - - 40-44 62 l 3 13 11 16 11 4 3 - - - 45-49 68 - 3 3 13 13 14 19 2 l - - 50-54 58 l - 2 4 11 12 14 7 5 2 - 55-59 47 - l 2 - 5 7 11 15 4 2 - 60-64 33 - 2 - l 5 3 10 8 3 l - 65 i więcej 36 l 2 7 9 13 l 3i Tablica zawiera dane dotyczące tylko tycb małżeństw, w których małżonek jest mieszkańcem fa, Poznania,

Tab1.4

Ży wo urodz 3 n e M ar t W O Ul o d z o n ę ogółem ś1 ubne poza małżeńskie o gołe III ś1 ubne pozamałżeńskie M i e siące razem m. ż. razem m. ż. razem m. ż. raj em m. ż. razem m. ż. razem m. ż. Ogółem 8155 4 186 3969 7 737 3 968 3 769 418 218 200 101 43 58 98 42 56 3 l 2 Styczeń 720 373 347 682 352 330 38 21 17 4 2 2 4 2 2 - - - Luty 683 354 329 644 331 313 39 23 16 11 6 5 11 6 5 - - - Marzec 702 374 328 667 358 309 35 16 19 11 3 8 11 3 8 - - - Kwiecień 684 356 328 657 345 312 27 11 16 7 2 5 6 2 4 l - l Maj 771 395 376 719 368 351 52 27 25 11 3 8 11 3 8 - - - Czerwiec 640 321 319 596 302 294 44 19 25 4 4 - 4 4 - - - - Lipiec 669 330 339 632 309 323 37 21 16 8 3 1 5 7 2 5 l l Sierpień 661 312 349 636 300 336 25 12 13 9 4 5 8 4 4 l - , 1 Wrzesień 653 350 303 627 337 290 26 13 13 7 l 6 7 l 6 - - - Październik 752 393 359 720 375 345 32 18 14 12 6 6 12 6 6 - - - Listopad 560 303 257 351 285 246 29 18 11 9 4 5 9 4 5 - - - Giudzień 660 325 335 626 306 320 34 19 15 8 5 3 8 5 3

Tablica zawiera dane dotyczące urodzeń miejscowych, zaewidencjonowanych w jniejscowych urzędach stanu cywilnego.

Dział statystyczny

Tab!. 5 Urodzenia w 1957 L według grup wieku matek oraz kolejności urodzeń ·

Które z kolei Grupy wieKu mateK d'iecko u matki Ogółem 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 nn O g ó'ł e m 8155 303 2 480 2 741 1627 774 200 25 5 l 2 987 269 1502 842 272 80 17 3 2 2 2 578 31 775 1059 511 177 23 2 - 3 1428 3 171 559 436 203 51 5 - 4 643 - 27 189 233 144 45 5 - 5 I dahze 514 - 4 91 175 170 64 10 - nn 5 - l l - - - - 3i Dane zawarte w tablicy dotyczą tylko urodzeń miejscowych, zaewidencjonowanych w miejscowych urzędach stanu cywilnego.

Zmiany miejsca zamieszkania mieszkańców Poznania w 1957 LI

Tab!. 6

D z I elnic e Wyszczególnienie Ogółem Stare Nowe Wilda Grun- Jeżyce Miasto Miasto wald Przybiło do dzielnic 24 094 5 970 2 201 3 692 7 033 5198 Ubyło z dzielnic 23 954 5 583 2 868 3 906 6 546 5 051 Przyrost wzgl. ubytek 2 + 140 + 387 - 667 - 214 + 487 + 147

i Dane dotyczą tylko mieszkańców stałych i obejmują tzw. przeprowadzki wewnątrz miasta (przemieszczenia wewnętrzne). 2 Saldo wykazane w tej rubryce teoretycznie nie powinno istnieć, a powstało głównie na skutek nieprzestrzegania przez ludność terminów zgłoszeń zameldowań i wymeldowań.

Tab!. 7

W i e k - l a t Pi żvczvnv zgonów yj g o i e ID 0-2 3-6 7-13 14-17 18-59 60 iw.

wg klas chorób I razem m. ż. m. ż. m. ż. m. ż. m. ż. m. ż. ill. ż. Ogółem 3 030 1572 1458 248 189 13 13 17 14 5 5 437 337 852 900 Choroby zakaźne 204 127 77 19 14 4 1 1 2 66 40 37 20 Choroby pasożytnicze 1 1 1 U razy 88 63 25 2 1 8 3 3 42 11 8 10 Zatrucia 26 12 14 1 9 9 2 5 Nowotwory 471 215 256 3 3 79 93 136 157 Awitaminozy 1 1 1 Schorzenia gośćcowe (reumatyczne) 5 3 2 1 1 2 1 Choroby przemiany materii 20 8 12 1 3 7 9 Choroby gruczołów dokrewmcb 7 5 2 3 1 2 1 Choroby krwi i narządów krwioiwór. 42 18 24 1 1 2 4 1 6 13 9 5 Choroby układu nerwowego 251 124 127 8 3 1 1 1 31 25 83 98 Choroby narządów słuchu 18 14 4 14 4 Choroby narządów krążenia 1004 526 478 17 13 1 2 2 1 1 137 87 368 375 Choroby narządów oddechowych 193 98 95 40 31 2 1 1 1 15 14 42 46 Choroby narządów trawienia 165 98 67 37 29 1 1 1 1 27 16 32 20 Choroby narządów ruchu 1 1 1 Choroby skóry 4 3 1 2 1 1 Choroby narządów moczowych 55 31 24 11 12 20 12 Choroby nerządów płciowych męskich (prócz wen ryczmch) 5 5 1 5 Choroby narządów płciowych kobieco (oprócz zwiąż, z porodem i wener) 2 2 1 1 Wady rozwojowe wrodzone 29 12 17 11 15 1 1 1 Choroby ciąży, porodu i połogu 1 1 1 Choroby noworodków 138 78 60 78 60 Uwiąd starczy 210 82 128 1 81 128 Choroby niedokładnie określone i nie mieszczące się w mianownictwie chorób i przyczyn zgonów 83 43 40 l 18 16 1 1 - 1 10 9 14 13l Według mianownictwa chorób przyczyn zgonów obowiązującego od 1. 1. 1951 r. Dane te obejmują wyłącznie zgony mieszkańców zaewidencjono wane w Poznaniu.

Tabl. 8

S t a n c y w i l n y y} g o i e III wolni małżonkowie owdowiali rozwiedzieni n. n. Wiek - lat razem m. z. razem ill. z. razem m. ż. razem ill. z. razem ill. ż. razem Ogółem 3 030 ]I 572 1458 795 371 424 1361 960 401 850 227 623 23 14 9 l Poniżej 1 roku 414 232 182 414 232 182 1- 5 lat 41 26 15 41 26 15 6-10 " 28 13 15 28 13 15 11-15 " 16 9 7 16 9 7 16-20 " 17 5 12 14 4 10 3 l 2 21-25 " 29 17 12 20 13 7 9 4 5 26-30 " 31 16 15 10 7 3 20 9 11 l l 31-35 " 41 21 20 6 4 2 34 16 18 l l 36-40 " 58 33 25 11 7 4 45 26 19 2 2 41-45 " 81 52 29 12 5 7 65 45 20 3 l 2 l l 46-50 " 124 66 58 17 6 11 102 60 42 5 5 51-55 " 206 133 73 24 8 16 162 119 43 17 4 13 3 2 l 56-60 , . 235 130 105 26 6 20 168 114 54 35 6 29 6 4 2 61-65 " 283 160 123 39 12 27 581 134 47 57 10 47 6 4 2 66-70 " 327 178 149 39 9 30 199 144 55 85 23 62 4 2 2 71-75 " 372 179 193 30 5 25 183 135 48 157 39 118 2 2 76-80 " 317 141 176 25 l 24 110 86 24 182 54 128 Ponad 80 409 161 248 23 4 19 80 67 13 306 90 216 " n. n. l l r li Tablica ta obejmuje wyłącznie zgony mieszkańców za ewidencjonowane w Poznaniu. c]>

Tab!. 9

Ilość osób przybyłych Saldo ruchu wędrówIlość osób opuszczających miasto kowego ludności do miasta (zewnętrznego) 2 w tym w tym w tym Dzielnice miasta -o -a ca ja niB a ej a m « eJ] A3 1 V o .

't 851 '3 d CD -w cd a> U crl JI a3 MN OM cd -o a.a u i '3 «o oc '>-a oc . al-g oc g) « o .2 cd cd MS 09 CD a. ! oo? o N mą O .22, O O O eR? cd HT3T3 o " T l\.T U N * Ogółem 5 377 3 708 1474 195 4996 3042 1629 241 84 + 381 + 666 -155 S tare Miasto 1133 785 303 45 1216 758 374 50 34 - 83 + 27 - 71 N owe Miasto 809 471 321 17 572 318 225 21 8 + 237 + 157 + 96 Wilda 632 443 167 22 785 486 264 29 6 - 153 - 43 - 97 Grunwald 1665 1 162 430 73 1210 841 296 64 9 + 455 + 321 + 134 Jeżyce 1138 847 253 38 1213 639 470 77 27 - 75 + 208 - 217i N a podstawie danych bieżącej ewidencji ludności. Ewidencjonowane fakty dotyczą tylko zameldowań względnie wymeldowań na pobyt stały. 2 Znak ,,_" oznacza większy odpływ ludności aniżeli przypływ, znak ,,+ II oznacza większy przypływ ludności aniżeli odpływ.

a..

£'S

Di

><; a 3 B

* 3

< (B A N O. lf' CŚ o ?r ol 3e&3 (B Hl-i 5

3 *y -O Ś FE., f)211 g l - CO NN N L[ I S' £ B ta CL 5f , o r q o g N o N * - * S' S' o o- D s>w » N S' SiU o t<<f B $r,a ffi o co w liczbach :fI co l-i to o OI co to co bezwzględnych cv 00 co co OI cn co co h-i 00 co <p. co OI -J m 00 to CO 00 -J co co ra 02 O m 5[1 <1 stopa małżeństw a5° 00 00 os CJ! OI M - w co o V OI o "<j;J- co 'co co !Iw P 00 w liczbach m OT en »a cn A5 co bezwzględnych NI en ClI OI OT cn en 11-* 00 o 00 co .-1 N- o o o to co I-i co o CD- co co o en q C < N flL- J to to !ł to rW co co co stopa urodzeń ra p o -J co lI- co h-i co co co - j 00 -a o co ktb CJ! 00 <D- 00 t - l h-i w liczbach to to co INS tC3 co co co co o bezwzglę- O co -J CJI co -J o co dnych ero Ol 3 CJI ClI CD -J cc co 00 co ao <D o vv stopa n NI co 00 no cn cn *q -J 00 co 00 cn 00 00 <D 00 ( -l 00 OI u* CD M' co 00 OI co > zgonów 8 34 o w liczbach B co to OI co HM: co <p co <j;J- co bezwzglę- S'sl 05 o to o cn <p o co dnych na 100 żywo B!: OI co to <I> co -<1 OI OI OT cn <p. OI OI narodzo - t'A o OI co cn co itJ h* Ol co OT o nych OI w liczbach co to <j;J <p <p itJ co H- co <p <p. $= co bezwzględnych 8?r co OT <? -J <p. 1- 00 OT OT Q co co co a N 5 SI t -l h-i H-l (-l I -i H* H-l l-l stopa przyrostu P04 OI co <D- <j;J . JO pi co co OT <j;J - <j;J naturalnego B ,lJ,a Vi co CJI "co CJI CJI OI cn co "co 4 A eJI «o O M u. )-* >-1 OI w liczbach IS K to h-i co bezwzględnych OI " co /\ B o Ik l-l b* 11-* bt - w stosunku do <j;J. 1000 mieszkańców T 00 to co h-i co K-* l-l M H-l itJ w liczbach to co bezwzględnych en OI co itJ co en co Ol co en o.B l-l h-i 1** h-i i_l W stosunku do S co co 1000 mieszkańców <j;J. "to m Co + + 1 + + w liczbach SM co bezwzględnych /\ 00 t-Ł -o » CD -l CJI l\ bA 51 S + + 1 + + w stosunku do A«f =e (-l co o o l-l 1000 mieszkańców itJ o

A u Z D A J S A} B } s fPIZQ

JIr7T

Ogólna charakterystyka komunikacji miejskiej w poszczególnych kwartałach 1957 roku

Tabl. 11

Wyszczegó10ienie

Środek komunikacji

Przeciętna dzienna ilość wozów w ruchu

Przebyte wozokilometry w tysiącach

Przewiezieni pasażerowie w tysiącach

P °erwszy kwartał Tramwaje 204 3 851,4 39 286,9 Trolleybusy 12 200,9 1891,5 Autobusy 33 614,4 2 247,5 Drugi kwaita1 Tramwaje 222 4111 43 269 Trolleybusy 11 184 1664 Autobusy 37 790 3 023 Trzeci kwartał Tramwaje 203 3 855,2 37 385,1 Trolleybusy 11 185,8 l 814,4 Autobusy - 39 80 1,6 3 283,6 C zwarty kwart ał Tramwaje 207 3 922,7 42 350,4 Trolleybusy 12 192,8 l 873,0 Autobusy 37 707,0 2 404,2

Przeciętna dzienna ilość pasażerów przewiezionych środkami komunikacji miejskiej w poszczególnych miesiącach 1957 roku (w tys. osób) Tabl. 12

Śrc dek komunik i ej i Miesiące Tramwaje Trolleybusy Autobusy ogółem najeden rgółem najeden ogółem najeden wóz wóz wóz Ogółem w roku 445 9 2,12 19,9 1,66 30,1 0,81 Styczeń 411,4 1,98- 20,7 1,59 24,0 0,71 Luty 459,7 2,28 21,3 1,94 26,2 0,87 Marzec 440,6 2,17 21, l 1,76 24,9 0,75 Kwiecień 452,3 2,14 19,1 1,74 30,2 0,86 Maj 456,4 2,05 19,4 1,76 31,5 0,85 Czerwiec 518,3 2,22 16,3 1,48 38, l 0,98 Lipiec 374,8 1,21 20,8 1,73 46,4 1,19 Sierpień 390,9 1,99 18,8 1,71 30,0 0,73 Wrzesień 454,8 2,15 19,6 1,78 30,5 0,78 Październik 465,7 2,25 21,3 1,78 27,5 0,76 Listopad 466,4 2,24 20,3 1,56 25,7 0,71 Grudzień 449, l 2,18 19,5 1,77 25,2 0,63

Dział statystyczny

Tabl. 13 Stan i działalność wodociągów i kanalizacji w mieście Poznaniu w 1957 roku

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Ilość

Produkcja wody czystej Długość sieci wodociągowej Ludność korzystająca z wodociągów Długość sieci kanalizacyjnej tys. fi km tys. osób km

26 279,4 374,8 335,0 337,9

Zaopatrzenie mieszkańców Poznania w wodę w roku 1957 *

Tabl. 14

Sprzedaż wody Przeciętne zużycie Przeciętne dobowe Miesiące dla gospodarstw wody zużycie wody domowych przez 1 mieszkańca przez 1 mieszkańca w tys. fi 3 W litrach w litrach Ogółem w roku 9 763,5 2 160 72 S tyczeń 721,2 1940 63 Luty 810,8 2 178 78 Marzec 747,1 2004 65 Kwiecień 790,9 2 120 71 Maj 806,3 2 159 70 Czerwiec 924,8 2474 82 Lipiec 877,1 2343 76 Sierpień 824,9 2200 71 Wrzesień 888,3 2366 79 Październik 781,1 2078 67 Listopad 807,1 2 145 72 Grudzień 783,9 2081 67 i Przeciętne stanowią dane szacunkowe

Miejskie łaźnie w 1957 r.

Tabl. 15

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Ilość

Wanny N a tryski U sługi - ogółem w tym: kąpiele wannowe natryskowe kąpiele basenowewanna 56 natrysk 75 tys. usług 919,6 " 112,9 " 510,7 " 296,0

Hotele w Poznaniu w 1957 r.

Tab}, 16

Wyszczególnienie

Ilość hoteli

Ilość łóżek

Hotele - ogółem w tym komunalne 6 756

Działalność Miejskich Pralni i Farbiarni w 1957 roku

Tabl. 17

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Ilość

Pranie bielizny Czyszczenie chemiczne Farbowanietona

356,6 699,0 86,7

Zakłady lecznictwa zamkniętego (miejskiego) w 1957 roku

Tabl. 18

Wyszczególnienie

Ilość

Ilość szpitali " łóżek " leczonych Stan chorych na koniec roku 1256 15 715 905

Dział statystyczny

Zakłady lecznictwa otwartego w 1957 roku ł

Wyszczególnienie

Ilość przychodniw tym: przy zakładach pracy

Ilość poradni w tym: przy zakładach pracy Ilość przyjętych chorych w poradniach w tys. osób w tym: w poradniach przy zakładach pracy Ilość punktów felczersko-pielęgniarskich przy zakładach pracy ii Bez gabinetów szkolnych,

Tabi. 19z t e g o:

Ogółem lecznictwo r lecznictwo specjalis- lecznictwo ogólne tyczne stomatoloo - 72 x x x 52 x x x 254 139 71 44 114 63 21 30 1

2 649,4

1 538,0

710,2

401,2

589,4

463,8

75,0

110,6

Żłobki Tabl. 20 w t y m: Wyszczególnienie Ogółem dzielnicowe przyzakładowe Ilość żłobków 16 5 11 w tym tygodniowy l l Ilość miejsc 942 315 627

Tabl. 21

D z I e l n I c e Wyszczególnienie Ogółem miasto Stare Nowe Jeżyce Miasto Miasto Wilda Grunwald ilość przedszkoli 76 20 15 12 18 11 Razem ilość dzieci 5 183 1359 705 886 1312 921 ilość wychowawczyń 257 63 39 45 64 46 ilość przedszkoli 26 7 5 3 8 3 Przedszkola \losc Clzieci 1894 430 217 310 643 294 państwowe ilość wjcłiowawczyń 101 21 14 18 33 15 ilość przedszkoli 26 7 5 7 3 4 Przedszkola m ( . dzieci 2004 632 248 504 253 367 przyzakładowe ilość wychowawczyń 86 24 12 23 10 17 ilość przedszkoli 24 6 5 2 7 4 P,rzedszkola -i " J.. 1285 297 240 72 416 260 Caritas uosc dZIecI ilość wychowawczyń 70 18 13 4 21 14i W podanych liczbach uwzględniono również dwa przedszkola specjalne,

Dział statystyczny

Ogólna charakterystyka szkolnictwa podstawowego w mieście Poznaniu (stan na 20 IX 1957 r.) Tabl. 22

Szkoły Szkoły Szkoły .. II podstawowe ćwiczeń II-letnie roO .

03 a ..c:........ Ilość () £ 3 -O Q 1I N ° , ..c: C) Q)N . S 'r:fJ ° szkól uczniów szkól uczniów szkół uczniów en O,.D bt a, o ;;>. . ;:: 68 47 892 2 644 2 565 670 35 510 94 1305

Wykorzystanie izb lekcyjnych: na 1 zmianę 159 izb ,,2 " 406" , 3 " 105"

Wskaźniki zagęszczenia izb lekcyjnych w poszczególnych dzielnicach m. Poznania

Tabl. 23

Ilość uczniów na 1 izbę lekcyjną wg stanu na 20 IX 1957 r.

Dzielnice miastaod - doprzeciętnie

S tare Miasto N owe Miasto Wilda Grunwald Jeżyce

65 - 109 38 - 74,2 73 - 115 51 - 100 60 - 95

86,8 56,1 84,1 67,1 68,1

Podstawowe szkoły specjalne

Tabl. 24

Wyszczególnienie

S tan na 20 IX 1957 r.

Ilość szkół z tego: samodzielne przy specjalnych zakładach wychowawczych w zakładach leczniczo-wychowawczych Ilość oddziałów Ilość izb lekcyjnych Ilość miejsc Ilość uczniów Nauczycieli pelnoeatrudnionych 2 l l 47 51 593 688 62

Stan i działalność bibliotek publicznych w 1957 roku

Tabi. 25

Wyszczególnienie

Ilość

Biblioteki

Księgozbiór na koniec roku 20 33 331 881 652,9 34,2w tym: filialne Punkty biblioteczne

Wypożyczenia w tys.

Czytelnicy w tys. osób

Tabi. 26 Przeciętne miesięczne ceny nabiału na targowiskach miejskich w 1957 r. (w złotych)

A r t y k u ł y Miesiące Mleko Śmietana Ser biały, Masło Jaja pełnotłuste kwaśna twarogowy osełkowe świeże (niezbierane ) za litr za kg wiej skie za szt.

za litr za kg S tyczeń 2,50 18.00 14,00 51,75 2,36 Luty 2,50 18,00 14,00 55,00 1,86 Marzec 2,50 18,25 14,00 58,00 1,44 Kwiecień 2,50 18,00 14,00 61,12 1,50 Maj - i 18,00 14,25 56,75 1,46 Czerwiec - 19,00 15,00 54,00 1,55 Lipiec 2,50 19,00 15,00 52,25 1,53 Sierpień 2,50 19,00 15,00 58,20 1,60 Wrzesień 2,50 19,00 15,00 58,50 1,86 Październik 2,50 20,75 17,50 60,75 2,09 Listopad 2,50 20,00 16,00 60,75 248 Grudzień 2,50 20,00 16,00 62,75 2,57

1 Kreska oznacza, że dane zjawisko nie występowało

Dział statystyczny

Tab!. 27 Przeciętne miesięczne ceny drobiu na targowiskach miejskich w 1957 roku (w złotych)

Rodzaj drobiu Miesiące Kura żywa Gęś żywa Kaczka żywa Indyk żywy średniej wagi średniej wagi średniej wagi średniej wagi Styczeń 45,00 107,50 52.50 105,00 Luty 48,75 107,50 55,00 102,50 Marzec 49,37 110,00 52,50 105,00 Kwiecień 56,66 - i Maj 42,50 45,00 Czerwiec 48,00 145,00 Lipiec 43.33 45,50 Sierpień 44,87 46,30 Wrzesień 48,75 52,50 Październik 50,00 57,50 Listopad 50,00 97,50 56,25 93,33 Grudzień 51,37 103,75 55,00 100,00i Kreska oznacza, że dane zjawisko nie występowało.

Źródło danych: materiały liczbowe poszczególnych jednostek organizacyjnych Prezydium Rady Narodowej m. Poznania.

Opracował: Bogumił Ziółek

Errata "Przeglądu podstawowych danych statystycznych za rok 1956" ("Kronika Miasta Poznania" nr 1-2 r. XXV).

str. 213, Tab!. 11jestwinno być

WIersz 6 - Tramwaje rubryka 3 1 290,2 rubryka 4 12 777,4 WIersz 7 - Tiolleybusy rubryka 3 80,4 rubryka 4 820,3 WIersz 8 - Autobusy rubryka 3 151,8 rubryka 4 593,0

3 870,6 38 332.2

241,3 2 461, O

455,5 1 779,1str. 214, Tab!. 13jest

WInno byc

WIersz 3 - Ludność korzystająca z wodociągów rubryka 3

376,6

328,0

9 Kronika Miasta Poznania

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.04/06 R.26 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry