PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.04/06 R.26 Nr2

Czas czytania: ok. 15 min.

MARIA SZYMAŃSKA

BIBLIOGRAFIA MIASTA POZNANIA ZA ROK 1957 (i uzupełnienia za rok 1956) (wybór)

BIBLIOGRAFIE

BAUMGART Jan: Bibliografia historii polskiej za rok 1954. Warszawa 1957 Zakład Narodowy im. Ossolińskich 8 8 s. XXI, 249. BIELIŃSKA Stanisława, WITKOWSKI Michał: Bibliografia wydawnictw Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1856-1956. Poznań 1957 Państw Wydawn. Naukowe 8° s. 134.

CHOJNACKI Władysław, POSPIESZALSKI Karol Marian, SERWANSKl Edward: Materiały do bibliografii okupacji hitlerowskiej w Polsce 1939-1945. Uzupełnienia za lata 19441953. Warszawa 1957 Państw. Wydawn.

Naukowe 8° s. 63.

ROGALANKA Antonina: Bibliografia Muzeum Narodowego w Poznaniu za lata 1952-1954. Studia Muzealne T. 3: 1957 s. 217--222.

SZYMAŃSKA Maria: Bibliografia miasta Poznania za lata 1950-1955. Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 287-299. Bibliografia miasta Poznania za rok 1956. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 1-2 s. 201-204.

TYSZKIEWICZ Teresa: "Sobótka" (1869-1871) i "Tygodnik Wielkopolski" (1871-1874). Monografia bibliograficzna. [Streszcz. referatu]. Sprawozd. Pozn. Tow. Przyj. Nauk 1956 nr 1 s. 25-28.

HISTORIA POLITYCZNA I SPOŁECZNA Akta sejmikowe województw poznań- DERESIEWICZ Janusz: Polska w okresie skiego i kaliskiego. T. 1: 1572-1637. wielonarodowościowej i folwarcznoCz. 1. 1572-1616. Wyd. Włodzimierz pańszczyźnianej Rzeczypospolitej szlaDworzaczek. Poznań 1957 Państw. checkiej. 1466-1648. W: Dziesięć wieWydawn. Naukowe 4" s. XXXVII, ków Poznania, Poznań 1956 t. 1 s.

491. 73-89.

BARCIŃSKI Florian: Poznań 20-1ecia Poznań w okresie rozkładu feudalnej i Poznań w Polsce Ludowej. Kronika Rzeczypospolitej. 1648-1764. W: DzieM. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 9-30. sięć wieków Poznania, Poznań 1956 t. 1 BIELECKA Janina: Kancelaria grodzka s. 90-96.

wielkopolska w XVI - XVIII wieku. Poznań w okresie kształtowania się Studia Żródłoznawcze T. 1: 1957 elementów układu kapitalistycznego s. 119-153. i upadku feudalnej Rzeczypospolitej CZUBIŃSKI Antoni: Czy Poznań był szlacheckiej. 1764-1793. W: Dziesięć czerwony? [W okresie międzywojen - wieków Poznania, Poznań 1956 t. 1 nym]. Tygodnik Zachodni R. 2: 1957 s. 97-108. nr 39 s. 1-2, 4. Poznańskie w dniach przewrotu. Tygodnik Zach. R. 2: 1957 nr 20 s. 1, 5.

DULCZEWSKI Zygmunt: Prasa ,,ludowa" w Wielkim Księstwie Poznańskim w okresie Wiosny Ludów 1848

Przegląd bibliograficzny

1850. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 2: 1956 z. 2 s. 109-153. Z dziejów prasy ludowej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1848-1850.

Warszawa 1957 Ludowa Spółdz. Wydawno 8° s. 157. Dziesięć wieków Poznania. Praca zbiorowa. [Wyd.] Muzeum Narodowe w Poznaniu. Poznań 1956 Sztuka 4°. T. 1: Dzieje społeczno-gospodarcze s. 344. T. 2: Kultura umysłowa, literatura, teatr i muzyka, s. 311. T. 3: Sztuki plastyczne s. 349.

GOMOLEC Ludwik: Powstanie Wielkopolskie 1918-19. Poznań 1956 Zw. Bojown. o Wolno i Demokr. 8° s. 64.

GROT Zdzisław: Niektóre dane charakteryzujące życie gospodarcze Poznania w latach 1870-1918. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956 t. 1 s. 162-166.

GROT Zdzisław, PAPROCKI Franciszek: Szkice poznańskie 1794-1864. Warszawa 1957 Wiedza Powszechna 8° s. 218. GROT Zdzisław, PAPROCKI Franciszek, ROGALA Władysław: Poznań w okresie rozkładu feudalizmu i rozwoju stosunków kapitalistycznych oraz walk narodowo-wyzwoleńczych 1793 -1864. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 1 s. 117-152.

GRUCHMANN Bohdan, ZIOŁEK Bogumił: Przyczynek do badań stopy życiowej mieszkańców Poznania w latach 1949-1955. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 1-2 s. 5-25. HAl SIG Marian: Pieczęcie i herb miasta Poznania. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 1 s. 322-329. HENSEL Witold: Najstarsze osadnictwo i rozwój sił wytwórczych społeczeństwa bezklasowego. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 1 s. 8-13.

Poznań w okresie kształtowania się stosunków feudalnych. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 1 s. 14-24. JAKÓBCZYK Witold: Z dziejów propagandy hakatystycznej (1896-1914). Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza. T. 2: 1956 z. 2. s. 155-176. KARPIŃSKI Jerzy: Poznań w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 1945-1955.

W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1945 t. 1 s. 296-311.

KUBlAK Stanisław: Ruch robotniczy w Poznańskiem przed ustawami antysocjalistycznymi 1872-78. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 2: 1956 z. 1 s. 177-227. LAWĘCKI Jerzy, WIDY-WIRSKI Feliks: Czy Poznań był czerwony [W okresie międzywojennym]. Tygodnik Zach. R. 2: 1957 nr 24 s. 1, 3 nr 25 s. 2.

LIS6wNA Barbara: Stosunki handlowe Poznania w XVI wieku. Przemysł Włókienniczy 1957 nr 5 s. 254-257.

Z dziejów przemysłu włókienniczego na ziemiach polskich. Elementy kapitalistyczne w przemyśle włókienniczym Poznania w II poło XVIII wieku. Przemysł Włókienniczy 1957 nr 3 s. 141-145. ŁUKASZEWICZ Witold: Oddziaływanie rewolucji 1905-1907 na Wielkopolskę i Pomorze Wschodnie. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 3: 1957 z. 1 s. 33-80. MAISEL Witold: Sąd wyższy prawa magdeburskiego w Poznaniu (do końca XVI wieku). Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 2: 1956 z. 2 s. 25-51.

MARCZEWSKI Jerzy: Zmiany polityczne wśród polskiej burżuazji Poznańskiego (1900-1907). Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 3. 1957 z. 1 s. 183-195. MARKIEWICZ Władysław: Poznań w okresie okupacji hitlerowskiej i walki o społeczne i narodowe wyzwolenie. 1939-1945. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956 t. 1 s. 285-294. MIEDZINSKI Florian: Poznań w okresie burżuazyjnego państwa polskiego. 1918-1939. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956 t. 1 s. 213-276. MIKA Marian Józef: Materiałyarchiwalne do dziejów miasta Poznania. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 2: 1956 z. 2 s. 313-328. MOTTY Marceli: Przechadzki po mieście. Oprać, i posłowiem opatrz. Zdzisław Grot. T. 1-2. Warszawa 1957 Państw. Instytut Wydawn. 8° s. 739, 649. NOWACKI Józef: Zapiski historyczne XVI wieku. (Z ksiąg Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu) Roczn. Hist. T. 23: 1957 s. 133-220.

PAPROCKI Franciszek: Echa rewolucji 1905-1907 r. w zasobie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Po

znaniu. Archeion T. 26: 1956 s. 110118.

Materiały archiwalne do historii Polski w archiwach NRD (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski i Pomorza). Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 2 ' 1956 z. 2 s. 329-353.

ROGALA Władysław: Polityka niemieckiej mniejszości narodowej w Wielkopolsce w latach 1919-1923. Przegl. Zach. R. 13: 1957 nr 2 s. 173-187.

RUSIŃSKI Władysław: Straty i zniszczenia w czasie wojny szwedzkiej oraz jej skutki na obszarze Wielkopolski. W: Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, Warszawa 1957 t. 2 s. 261-306. STASZEWSKI Jacek: Dywersyjna działalność kleru katolickiego w okresie rewolucji 1905-1907 w Wielkopolsce. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 3: 1957 z. 1 s. 207-215. Rola kleru katolickiego w ruchu robotniczym na terenie Wielkopolski i Pomorza (1891-1914). Zeszyty naukowe Uniw. M. Kopernika, Nauki humanis1.-społ. 1957 z. 1 s. 123-169. STEFAŃSKI Franciszek: 35-1ecie Targów Poznańskich (1921-1956). Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 146-154. SZUMOWSKI Zbigniew: Ruch robotniczy w Poznaniu do r. 1918. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956 t. 1 s. 167-204. SZUMOWSKI Zbigniew, WAJDA Kazimierz: Pomorze Gdańskie i Wielkopolska w początkach okresu imperializmu. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 3: 1957 z. 1 s. 9-31. SZYMAŃSKI Wojciech: Kontakty handlowe obszaru Wielkopolski od

IX-XI w. [Streszcz. referatu]. Sprawozd. Pozn. Tow. Przyj. Nauk 1956 nr 1 s. 39-42. WĄSICKI Jan: Opis Poznania z 1793 roku. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 2: 1956 z. 2 s. 405-424. Powstanie kościuszkowskie w Wielkopolsce. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 2: 1956 z. 1 s. 29-111.

Powstanie kościuszkowskie w Wielkopolsce. Poznań 1957 Wydawn. Pozn. 8° s. 188.

Ziemie polskie pod zaborem pruskim.

Prusy Południowe. 1793-1806. Studium historyczno-prawne. Wrocław 1958 Zakład im. Ossolińskich 8° s. 367.

WASZAK Stanisław: Powojenne zagadnienia demograficzne miasta Poznania. Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 31-74.

Tablice synchronistyczne dziejów Poznania. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 3 s. 317-344.

WIERZCHOWIECKI Alfons: Mennice i monety miasta Poznania. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956 t. 1 s. 330-336. ZIÓŁKOWSKA Hanna: Czas powstania i osoba fundatora zamku na Górze Przemysława w Poznaniu. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 2: 1956 z. 2 s. 7-24. ZIÓŁKOWSKA Hanna: Poznań w okresie tworzenia się państwa Piastów i feudalnego rozdrobnienia kraju. IX w. - poło XIII w. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956 t. 1 s. 34-45.

Poznań w okresie przezwyciężenia rozdrobnienia feudalnego i wykształcenia się feudalnej monarchii stanowej. 1253-1450. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956 t. 1 s. 47-64.

HISTORIA KULTURY ALKIEWICZ Halina: Z dziejów Biblio- BAUMGART Jan: Działalność Edwarda teki Głównej U niwersytetu im. Kuntzego na stanowisku dyrektora A. Mickiewicza w Poznaniu 1898- Biblioteki Uniwersyteckiej w Pozna1918. Kronika M. Poznania R. 25: niu. ' [1919-1926.1 Przegląd Biblio1957 nr 3-4 s. 65-72. teczny R. 25: 1957 nr 2-3 s. 106-111.

BANAS Maria Beatrix: Urszulanki BERGER Jan: Zapomniany niemiecki w Poznaniu 1857-1957. Miesięcznik wielbiciel Mickiewicza w Poznaniu. Kościelny Archid. Pozn. R. 8: 1957 [E. Rehbronn.] Kronika M. Poznania nr 11 s. 394-402. R. 25: 1957 nr 1-2 s. 105-108.

Przegląd bibliograficzny

Biblioteki województwa poznańskiego w latach 1945-1954. Praca zbiorowa. Warszawa 1956 Stów. Bibliotekarzy Pol. 8° s. 216.

BŁASZCZYK Stanisław: Ludowe oblicze Poznania. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956 t. 3 s. 265-269. CHMARZYNSKI Gwidon, SZULC Tadeusz: Muzyka w latach 1870-1918. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 2 s. 263-275.

CHOJNACKI Władysław: Wojciech Kętrzyński a Wielkopolska. Roczn. His1. R. 23: 1957 s. 367-380.

CICHA Dominika, MROZINSKI Jan: Sztuki plastyczne w latach 1900-1939.

W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 3 s. 270-279. DOBROWOLSKI Tadeusz: 100-1ecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Kultura i Społeczeństwo R. 1: 1957 nr 3 s. 193-198.

DOBRZYCKA Anna: Rzeźba do końca XIX w. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 3 s. 93-132.

ECKHARDT Joanna: Rzemiosło artystyczne do końca XIX w. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 3 s. 193- 264.

ECKHARDT Joanna: Złotnictwo poznańskie w dobie Odrodzenia. Studia Muzealne T. 2: 1957 s. 169-202. GENTZEN Felix-Heinrich: Der Posener Schulstreik 1906/07. S tudia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 2: 1956 z. 2 s. 172-245.

GOŁĘBIOWSKI Stanisław Zbigniew: Królewska Niemiecka Akademia w Poznaniu w latach 1903-1918. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 3: 1957 z. 2 s. 189-201. Starania polskie o uniwersytet w Poznaniu w XIX wieku. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i P 0morza T. 3: 1957 z. 2 s. 29-58. GOMOLEC Ludwik: Strajki szkolne w Poznańskiem w latach 1901-1907. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza. T. 3: 1957 z. 1 s. 111-147. GROT Zdzisław: Teatr do 1918 r.

W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956 t. 2 s. 198-218.

Życie umysłowe w latach 1793-1870.

W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 2 s. 69-83.

GROT Zdzisław: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 1-2 s. 85-96. Życie umysłowe w latach 1870-1918.

W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 2 s. 149-155.

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Kwart. His1. Nauki i Techniki R. 2: 1957 nr 4 s. 651-661.

GROT Zdzisław, MICHAŁOWSKI Przemysław, WITKOWSKI Michał: Sto lat Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Album. Poznań 1957 Pozn. Tcw. Przyj. Nauk. 4° s. XVIII, 117.

HEBANOWSKI Stanisław: Teatr w Polsce Ludowej. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 2 s. 233-244. JAKÓBCZYK Witold: Towarzystwo Oświaty Ludowej w Poznańskiem 1872-1878. Roczn. His1. R. 23: 1957 s. 581-605. JASIŃSKI Kazimierz: W kwestii autorstwa kroniki wielkopolskiej. Studia Źródłoznawcze T. 1: 1957 s. 219-231.

JÓZEFOWICZOWNA Krystyna: Architektura i sztuki plastyczne do 1253 r. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 3 s. 5-15.

Nieznany zabytek średniowiecznej emalii z katedry poznańskiej. Studia M uzealne T. 2: 1957 s. 36-70.

KAMIŃSKI Włodzimierz: Muzyka do 1793 r. W: Dziesięć wieków Poznania.

Poznań 1956 t. 2 s. 250-262.

KARCZEWSKA-Markiewicz Zofia: Życie naukowe i literatura w latach 19181939. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 2 s. 156-162.

KNAPOWSKA Wisława: Ksawery Liske o środowisku naukowym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Rcczn. His1. R. 23: 1957 s. 353-366.

KOEHLERÓWNA Aniela: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857-1957. Roczn. His1. R. 23: 1957 s. 381-430.

S tulecie Biblioteki Poznańskiego T 0warzystwa Przyjaciół Nauk. Przegląd Biblioteczny R. 25: 1957 z. 4 s. 377378.

KOSTRZEWSKI Bogdan: Sto lat działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Fontes Archaeologici Posnanienses. T. 7: 1957 s. 1-30.

}09

W setną rocznicę założenia Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Z otchłani wieków R. 23: 1957 s. 441-452. Z dziejów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W setną rocznicę założenia Muzeum Starożytności Polskich w Wielkim Księstwie Poznańskim. Roczn. Hist. R. 23: 1957 s. 441-452.

KOSTRZEWSKI Józef: O emigrantach naukowych Wielkopolski. Roczn. Hist. R. 23: 1957 s. 11-25.

KRAKOWIECKA Ludmiła: Ludwik Gąsiorowski i jego dzieło. W 150 rocznicę urodzenia się Ludwika Gąsiorowskiego. Archiwum Hist. Medycyny T. 20: 1957 nr 1-2 s. 151-157.

Wydział Lekarski Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk od jego założenia do końca XIX wieku. Roczn. Hist. R. 23: 1957 s. 461-475.

Księga Pamiątkowa w stulecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań 1957 Państw. Wydawn. Naukowe 8° s. 667. [Roczn. Hist. R. 23]. KWIATEK Józef: Towarzystwo Pedagogiczne Polskie. Roczn. Hist. R. 23: 1957 s. 561-580. LABUDA Gerard: Gdzie pisano najdawniejsze roczniki polskie. Roczn. Hist. R. 23: 1957 s. 79-97.

MALINOWSKI Tadeusz: Działalność Sekcji (Wydziału) Archeologicznego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego w latach 1885-1896. Roczn. Hist. R. 23: 1957 s. 453-460.

Sto lat Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 1-2 s. 97-104.

MICHAŁOWSKI Przemysław: Zbiory artystyczne Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Roczn. Hist. R. 23: 1957 s. 431-439.

PILICHOWSKI Czesław: Straty bibliotek i archiwów polskich podczas szwedzkiego "potopu" 1655-1660. W: Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, Warszawa 1957 t. 2, s. 451-479. PLESNIARSKI Bolesław: Zagadnienie postępu i wychowania w piśmie "Rok pod względem oświaty, przemysłu i wypadków czasowych". Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 3: 1957 z. 2 s. 59-113. PRZEDPEŁSKI Mieczysław: Z historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 160-163.

SZAFRAN Helena: Wydział Matematyczno-przyrodniczy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Roczn. Hist. R. 23: 1957 s. 477-500.

WOJCIECHOWSKA Maria: Poznańskie T owarzystwo Przyj aciół N a uk po drugiej wojnie światowej. Roczn. Hist. R. 23: 1957 s. 509-559.

WOJTKOWSKI Andrzej: Stulecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Roczn. Hist. R. 23: 1957 s. 311351.

WRÓBLEWSKI Aleksander: Historia zbiorów przyrodniczych Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Roczn.

Hist. R. 23: 1957 s. 501-508.

ŻYCIE SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

CZESZKO Bogdan: Czarny czwartek [Rocznica wypadków poznańskich.] Przegląd Kulturalny 1957 nr 26 s. 1, 8.

Członkowie Rady Ekonomicznej M i ę - dzynarodowych] T[argów] Poznańskich] o Targach Poznańskich. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 1-2 s. 65-84. ENGEL Witold, TETZLAW Jerzy: Struktura przemysłu miasta Poznania. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 3-4 s. 17-42. Głosy o "Wypadkach poznańskich" zebrał Antoni Gąsiorowski. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 1-2 s. 170-186.

KOZICKI Stefan: Czerwiec poznański po roku. Nowa Kultura 1957 nr 27 s. 1-2. Kronika wydarzeń społeczno - kulturalnych w Poznaniu 1951-1955. Oprać. Tadeusz Muth. Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 261-275. Toż za rok 1956. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 1-2 s. 165-169.

KRZYMIEŃ Edmund: Dlaczego Poznań dąży do samodzielności? Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 3-4 s. 5-16. Poznański problem mieszkaniowy.

Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 89-104.

Przegląd bibliograficzny

KRZYMINSKI Aleksander: XXIV i XXV Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Kronika M. Poznania R. 24: 19511956 s. 105-123.

Targi Poznańskie na tle innych imprez targowych w świecie. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 1-2 s. 55-63. ŁANGOWSKI Jerzy, ZAUS Jan: Rozwój gospodarczo-społeczny Poznania w świetle programu wyborczego Frontu Narodowego. Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 141-145.

LISOWSKI Zbigniew: Jak Poznań został województwem. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 3-4 s. 57-63. ORŁÓW M.: Zagadnienie żłobków w Poznaniu na tle wskaźników ekonomiczno-demograficznych. Zdrowie Publ. 1957 nr l s. 61- 6 8 .

PRZESTACKA Urszula, ZIÓŁEK Bogumił: Najważniejsze dane statystyczne dotyczące miasta Poznania. Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 301317.

Przegląd wybranych danych statystycznych za rok 1956. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 1-2 s. 205 -218.

LEHMANN Janusz: Rozwój kultury umysłowej Poznania w Polsce Ludowej. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956 t. 2 s. 163-180.

MICHAŁOWSKI Przemysław: Malarstwo do końca XIX w. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956 t. 3 s. 133-156.

MROZINSKI Jan: Sztuki plastyczne w latach 1945-1953. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 3 s. 293-308.

ORANSKA Józefa: Grafika i rysunek do końca XIX w. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 3 s. 157-192.

SKORUPSKA Zofia: Życie umysłowe i literackie do 1793 r. W: Dziesięć wieków Ponania, Poznań 1956, t. 2 s. 6-68.

SŁOMCZYK Kazimierz: Zapiski poznańskie. [Organizacja partyjna w zakładach produkcyjnych.] Życie Partii 1957 nr 8 s. 14-17.

ZAKRZEWSKI Bogdan: Literatura w latach 1830-1900. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 2 s. 84-124.

ZEGALSKI Jerzy: Teatr w latach 19181939. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 2 s. 219-224.

ZYLBERBERG Z[elik]: KZMP i "Życie" na Uniwersytecie Poznańskim. Wyboje 1957 nr 12 s. 4. ŻECHOWSKI Zbigniew: Z ekonomicznych źródeł sytuacji strajkowej w Zakładach im. H. Cegielskiego. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 3-4 s.

43-56.

ZYCIE NAUKOWE I KULTURALNE

ADAMANI S Franciszek: Osiągnięcia naukowe farmacji poznańskiej. Sprawozd. Pozn. Tow. Przyj. Nauk 1956 nr l s. 136 -13 7. DERESIEWICZ Janusz: Niezwykła rocznica - niezwykłe przygotowania [Millenium]. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 3-4 s. 79-82.

DOBRZYCKA Anna: Rewindykowane zbiory malarstwa europejskiego w Muzeum. Narodowym w Poznaniu. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 1-2 s. 113-116. EICHLEROWA Jadwiga: Plastyka poznańska w latach 1951-1956. Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 241-247.

GOLlNSKI oficyn Nowiny 10/11 s.

JAŚKOWI skiego

Leszek: Cienie poznańskich [Wydawnictwo Poznańskie.] Liter. - Wydawn. 1957 nr 3, 10.

AK Franciszek: Początki PolTowarzystwa Krajoznawczego

w Poznaniu w latach 1913-1920. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 3-4 s. 73-77. Z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Poznaniu (W związku z 50-leciem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.) Kronika M. Poznania R. 24: 19511956 s. 155-159.

KROKOWSKI Stanisław: Instytucje naukowe w Ponaniu. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 1-2 s. 143-154. Wyższe uczelnie miasta Poznania.

(1951-1956). Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 207-215.

KUB CZAK Jerzy: Zbiory Gołuchowskie.

Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 1-2 s. 109-112. Laureaci nagród miasta Poznania w roku 1957 [Stefan Wierczyński, Kazimiera Iłłakowiczówna, Adam Dubowski, Konrad DrzewieckL] Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 1-2 s. 155-163.

MŁODZIEJOWSKI Jerzy: Dziesięć lat Poznańskiej Filharmonii. Kronika M.

Poznania R. 25: 1957 nr 3 AIs. 83-90.

Kronika muzyczna Poznania. (Styczeń-kwiecień 1957). Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 1-2 s. 140-142. Siedem lat Poznańskiej Symfonicznej Orkiestry Objazdowej. Kronika M.

Poznania R. 25: 1957 nr 1-2 s. 116126.

Sześć lat poznańskiej muzyki. Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s 200- 206.

N agrody miasta Poznania [za lata 19541955]. Oprać. Władysław Hubicki. Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 278-281. NOWAKOWSKI Michał: Parę słów o telewizji poznańskiej. Antena 1957 nr 1 s. 28-29. OBRĄPALSKI Zygmunt: Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 258-260.

PAUKSZTA Eugeniusz: O rangę Poznania jako ośrodka kulturotwórczego. Krcnika M. Poznania. R. 24: 19511956 s. 124-139.

FĘDZINSKI Zbigniew: Poznań literacki 1951-1956. Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 165-178.

PROROK Leszek: Przegląd teatralny Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 1-2 s. 127-139.

Sześciolecie teatrów poznańskich 1951 -1956. Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 179-199.

Sesja MRN pOSWIęcona pomnikowi Adama Mickiewicza w Poznaniu. [8. 1. 1957] Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 1-2 s. 187-200. SIKORSKI Alfred: 30 lat rozgłośni nad Wartą. Antena 1957 nr 6 s. 1-4.

SITOWSKI Zygmunt: Muzyka w Polsce Ludowej. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 2 s. 276-287. SKWIERA WSKI Franciszek: Telewizja Poznańska. Antena 1957 nr 6 s. 39.

SŁAWSKA Aniela: Muzeum Narodowe w Poznaniu w latach 1951-1956. Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 216-222. ŚMIEŁOWSKI Teodor: Amatorskie chóry miasta Poznania (1951-1957) Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 3-4 s.

91-97.

ŚMIGlELSKI Wojciech: Stulecie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 3-4 s. 101-103. SZAFRAN Helena: Działalność Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w latach powojennych. Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 254-257.

WITKOWSKI Michał: Obchód stulecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 3-4 s. 98-100.

ZIELEŚKIEWICZ Stefan: Czy Poznań będzie miał pomnik Adama Mickiewicza. Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 248-253.

ZIÓŁKOWSKA Hanna: Sekcja Historii Miasta Poznania Polskiego Towarzystwa Historycznego. Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 239-242.

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

RUXER Mieczysława. Kubczak Jerzy: Pamięci Mieczysławy Ruxer. (1891- · 1957). Z otchłani wieków R. 23: 1957 z. 4 s. 177-180.

STELMACHOWSKA Bożena. Armon Witold: Prof. dr Bożena Stelmachowska 1C89-1956. Przegl. Zach. R. 13: 1957 nr 2 s. 362-363.

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

DIETZ D'ARMA Leon: Aktualne problemy przeobrażenia przestrzeni miejskiej współczesnego Poznania. Kronika M. Poznania R. 24: 1951-1956 s. 75-88. DZIAMSKI Seweryn, CZAREK Konrad: Osiedla za rogatkami. [Studenckieosiedle w Poznaniu.] Wyboje 1957 nr 9 s. 9. KONDZIELA Henryk: Ochrona i konserwacja zabytków na terenie miasta Poznania w latach 1951-1956. Kronika M. Pcznania R. 24: 1951-1956 s. 223-238.

Przegląd bibliograficzny

KUTZNER Marian: Średniowieczna katedra poznańska [Streszcz. referatu] Biul. Hist. Sztuki 1957 nr 2 s. 183-185.

PŁONCZAK Tadeusz: Problemy urbanistyczne Międzynarodowych Targów Poznańskich. Kronika M. Poznania R. 25: 1957 nr 1-2 s. 45-54.

POGÓRSKI Stanisław: O nowym osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Grunwaldzkiej. Kronika M. Poznania R. 25 ' 1957 nr 1-2 s. 31-42.

RUSZCZYNSKA Teresa, SŁAWSKA Aniela: Architektura i urbanistyka do 1939 r. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 3 s. 25-92.

Architektura i urbanistyka w dobie Polski Ludowej. W: Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 3.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.04/06 R.26 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry