L.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.04/06 R.26 Nr2

Czas czytania: ok. 5 min.

P

N azwisko i imię

65 Sikorski Tadeusz 66 Sokolnicki Witold 67 Szymczak Władysław 68 Szafrański Mieczysław 69 Szymkowiak Stanisław 70 Seneńko Julian 71 Taborski Feliks 72 Trella Andrzej 73 Waszak Stanisław 74 Wierzcholski Marian 75 Wasielewski Wincenty 76 Wellenger J a n 77 Wiegner Adam 78 Wieruszewski Kazimierz 79 Zaus Jan 80 Zywert Edmund

Kronika

Zawód (stanowisko)foi mierzprezes Okręg. Zw. Spółdz. Inwal. tokarz ślusarz śl usarzkrawiec mgr farmaceuta dziennikarzprofesor U AM socjolog - ekonomista kierownik Oddz. Urz. Pocztowego nr 2 nacz. inżynier Miastoprojektu proi. UAM sędzia docent Politechniki Poznańskiej sekretarz KM PZPRmężczyzn kobiet radnych z poprzednich kadencji 6 28

Przynależność członków PZPR ZSL SD bezpartyjnychpartyjna: 6 12 18

Przekrój do wy: robotników piać. umysłowych rolników rzemieślników innych (artyści, literaci)społeczno

zawo

Wykształcenie: ze szkołą podstawową " " śre dnią " " wyższą w tym: ekonomistów prawników inżynierów lekarzy pracowników naukowych 13 37 4 4 4 6

19 Wi e k: 55 l ponlzeJ 25 lat l l 25-40 lat 27 40-60 lat 46 4 ponad 60 lat 6

Uchwałą Rady na I Sesji w dniu 12 lutego 1958 r. powołano 10 s t a ł y c h kom i sj i, w składzie od 10-15 osób dla poszczególnych dziedzin działalności Rady pod kierownictwem radnych:l) Komisja Budżetu i Planu przew.: Bolesław Drogomirecki, dyrektor Woj. Oddziału N. B. P.

2) Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego przew.: mgr Zygmunt Łabędzki, prac. Woj. Zarządu Łączności

6 *

. \

Kronika

3) Komisja Rolnictwa I Leśnictwa przew.: Leon Osowski, indywidualny rolnik

4) Komisja Przemysłu i Handlu przew.: Antoni Karwacki, zastępca kierownika Działu Planowania Fabryki Maszyn Żniwnych

5) Komisja Budownictwa przew.: inż. Jan Zaus, docent Politechniki Poznańskiej

6) Komisja Gospodarki Komunalnej I Mieszkanowej przew.: Czesław Kołodziejczak, oficer W. P. 7) Komisja Oświaty przew.: Wojciech Patelka, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

8) Komisja Kultury przew.: Marian Paluchowski, dyrektor admin. Opery Poznańskiej

9) Komisja Zdrowia przew.: dr Stanisław Andrzejewski, dyrektor Szpitala Miejskiego im. Strusia 10) K o m i s j a Z a t r u d n i e n i a i P o m o c y S P o ł e c z n ej przew.: mgr Marian Wierzcholski, pracownik Woj. Komitetu S. D.

(opr. Z. Żywień)

.*

CZŁONKOWIE PREZYDIUM RADY NARODOWEJ M. POZNANIA WYBRANI NA I SESJI RADY

F r a n c i s z e k F r ą c k o w i ak, przewodniczący Prezydium, urodzony w roku 1911, pochodzi z poznańskiej rodziny robotniczej. Jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przez szereg lat pracował w Zakładach H. Cegielskiego, najpierw jako kwalifikowany robotnik, po wyzwoleniu jako kierownik Ośrodka Szkolenia Zawodowego, zaś w latach od 1948 do 1950 jako dyrektor do spraw administracyjno- handlowych. Od roku 1946 do chwili obecnej jest radnym Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu. Od roku 1950 jest przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Franciszek Frąckowiak znany jest z ofiarnej pracy na odcinku rad narodowych, posiada duże doświadczenie w pracy i szeroką znajomość zagadnień gospodarczych, komunalnych, kulturalnych i szkolnictwa naszego miasta. W trudnych latach pracy zawodowej i społecznej podniósł swój poziom wiedzy fachowej i ogólnej, zdobywając średnie wykształcenie. Za zasługi w pracy społecznej i zawodowej został dwukrotnie odznaczony: w roku 1946 Srebrnym Krzyżem Zasługi w Zakładach H. Cegielskiego i w roku 1956 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność w Radzie Narodowej m. Poznania. S t e f a n M a r z e c , zastępca przewodniczącego Prezydium, urodzony w roku 1910 pochodzi z rodziny robotniczej. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia na Uniwersytecie Poznańskim, które ukończył, uzyskując stopień naukowy magistra nauk ekonomiczno-politycznych. Radnym Miejskiej Rady Narodowej jest od roku 1948, pełni również funkcję wiceprzewodniczącego Rady.

Po ujednoliceniu terenowych organów władzy państwowej w roku 1950 wybrany został zastępcą przewodniczącego Prezydium - funkcję tę pełni do chwili obecnej. Mgr Marzec posiada dużą znajomość zagadnień gospodarczych, administracyjnych a w szczególności zagadnień kulturalnych. Jest wiceprzewodniczącym Miejskiego oraz członkiem Komitetu Wojewódzkiego Stronnictwa Demokratycznego. Za długoletnią pracę w radzie narodowej oraz za działalność społeczno-polityczną odznaczony został Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem lO-lecia Polski Ludowej.

E d m u n d K r z y m i e ń , zastępca przewodniczącego Prezydium, urodzony w roku 1908 jest pochodzenia robotniczego. Członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od chwili wyzwolenia pracował w b. Zarządzie Miejskim na stanowisku naczelnika Wydziału Podatkowego, następnie kierownika Wydziału Finansowego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Od czterech lat pełni funkcje przewodniczącego Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego. W roku 1950 został wybrany członkiem Prezydium Rady Narodowej. Mgr Krzy

Franciszek Frąckowiak

Edmund Kr:zymien

Wactam Piaskowski

Czesław Adamski

Edward Hałas

I\.

Dobromir Osiński

Jan Nalepka

mień, z wykształcenia ekonomista, jest wybitnym fachowcem w dziedzinie zagadnień ekonomicznych miasta, posiadając duże doświadczenie w pracy rad narodowych. Za działalność gospodarczą w Radzie odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

C z e s ł a w A d a m s ki, sekretarz Prezydium, urodzony w roku 1922, pochodzi z rodziny robotniczej. W aparacie administracji miejskiej pracuje od marca 1945 roku, najpierw w b. Zarządzie Miejskim a następnie w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Pracował kolejno na stanowiskach: referenta w Urzędzie Aprowizacji następnie kierownika Oddziału Cen i Taryf, wreszcie kierownika Wydziału Organizacyjnego. Podczas przedostatniej kadencji Rady wybrany został sekretarzem Prezydium. Wa c ł a w P i a s k o w s ki, członek Prezydium, pracuje jako ślusarz w Zakładach im. H. Cegielskiego 32 lata. Przez okres 8 lat pełnił funkcję radnego Miejskiej i Wojewódzkiej Rady Narodowej. W poprzedniej kadencji był członkiem Prezydium W. R. N. w Poznaniu. W roku 1957 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

J a n N a l e p k a , członek Prezydium, urodzony w roku 1909. Pochodzenia chłopskiego - syn małorolnego chłopa. Po ukończeniu szkoły średniej wstępuje na studia wyższe i kończy Akademię Handlową w Poznaniu. Od roku 1932 jest członkiem organizacji młodzieżowej "Wici" i członkiem Stronnictwa Ludowego. W okresie okupacji bierze czynny udział w ruchu podziemnym, działając w Batalionach Chłopskich. Po wyzwoleniu w dalszym ciągu pracuje aktywnie w ruchu ludowym. Obecnie pełni funkcję prezesa Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Poznaniu. E d war d H a ł a s , członek Prezydium, urodzony w roku 1921, pochodzi z rodziny robotniczej. Z wykształcenia jest ekonomistą. Znany jest z działalności gospodarczej i politycznej szczególnie wśród klasy robotniczej miasta Poznania, gdzie pełni funkcje I sekretarza Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

D o b r o m i r O s i ń s ki, członek Prezydium, urodzony w roku 1910, jest pochodzenia robotniczego. Jako członek Stronnictwa Demokratycznego pełni funkcje we władzach miejskich, wojewódzkich i centralnych Stronnictwa. Jest znanym działaczem sportowym na terenie miasta. Z zawodu ekonomista, pracuje w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego Nr l.

(opr. Z. Żywień)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.04/06 R.26 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry