KRONIKA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.01/03 R.26 Nr1

Czas czytania: ok. 4 min.

MIASTA POZNANIA

KWARTALNIK

POŚWIĘCONY

PROBLEMATYCE

WSPÓŁCZESNEGO

POZNANIA

ROCZNIK XXVJ - 1958

SPIS TREŚCI

F r ą c k o w i a k Franciszek: Przemówienie na pierwszej sesji Rady Narodowej miasta Poznania w dniu 12 lutego 1958 roku

11-5

ARTYKUŁY

B o e s 1 e r Paweł i K o s t y r k o Krzysztof: Program telewizji poznańskiej w ocenie jej publiczności III -99 D e r e s i e w i c z Janusz: W sprawie problematyki milleniowej 1-5 E ng e l Witold: Niektóre zagadnienia organizacyjne Zakładów H. Cegielski w Poznaniu IV-9 T e t z 1 a w Jerzy: Obrót towarowy w gospodarce miasta Poznania l-II Jaś k o w i a k Franciszek: Wielkopolski Park Narodowy - zielone zaplecze Poznania 11-33 K r z y m i e ń Edmund: Remonty domów mieszkalnych w Poznaniu - problem nadal nie rozwiązany. IV-37 M a i s e i Witold: Ewolucja planów urbanistycznych miasta Poznania w latach 1945-1957. 111-5 M a r o s z e k Bolesław: Przestępczość nieletnich i dorosłych oraz alkoholizm na terenie Poznania w roku 1957 . III -81 S c h m i d t Franciszek: Popaździernikowe zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Zakładach H. Cegielski IV-5 T a y lor Edward: Doświadczenia poznańskiego studium ekonomicznego a wykształcenie ekonomiczne [referat wygłoszony podczas sesji naukowej i ajsffol Aioleżeńskiego ekonomistów, absolwentów U. p ] / H P A A A A \ II -13 Z i m o w s k i Lech: Poznań buduje silniki morskie (Nowa gałąź produkcji Zakładów im. H. Cegielskiego) Z i ó ł e k Bogumił: Potencjał pracy w Poznaniu w latach 1950-1957, Ż e l i s ł a w s k i Jerzy: XXVII Międzynarodowe Targi Poznańskie

MATERIAŁY

K a c z m a rek Ignacy: N a gruzach Poznania w roku 1945 [rekonstrukcja miejskiej służby technicznej po ostatniej wojnie]. K u b a 1 i K Czesław: Początki życia kulturalnego Poznania w roku 1945 '.."

Z i m o w s k i Lech: Dyrekcja Kolei w Poznaniu w czasie działań woj ennych w lu tym 1945 r.

ŻYCIE KULTURALNE I SPOŁECZNE

Dionizy i P a c a n o w s k i Stefan: Sesja zjazd koleżeński ekonomistów absolwen

Balasiewicz naukowa i tów U. p. E n g e l Witold: Pierwsza sesja specjalna poświęcona Międzynarodowym Targom Poznańskim G ą s i o r o w s k i Antoni: Sesja naukowa poświęcona proble, matyce Powstania Wielkopolskiego K o n d z i e l a Henryk: Ochrona i konserwacja zabytków Poznania w roku 1957.

Laureaci nagród miasta Poznania w roku 1958 [Stefan Kwaśniewski, Jan Sokołowski, Arkady Fiedler, Brygida Kiirbisówna oraz Bazyli Woytowicz (1957)] Li n e t te Eugeniusz: Odkrycia w kościele Podominikańskim w Poznaniu M a l i n o w s k a Maria: Początki Poznania w świetle wykopalisk M ł o d z i e j o w s kiJ erzy: Jubileusz "Marii Magdaleny" Poznańska kronika muzyczna (maj-grudzień 1957 r.) Muzyka poznańska w pierwszym półroczu 1958 r.

b ę d z i ń s k i Zbigniew: Dwa lata Wydawnictwa Poznańskiego Poznań literacki 1957-1958.

P o w i d z K i Janusz: Odbudowa Zamku Przemysława w Poznaniu

P r o rok Leszek: Przegląd teatralny (maj-grudzień 1957 r.) Przegląd te a tralny (styczerfc-lipiec 1958 r.)

.111-39

IV-29

11-23

III-63

.11-49

.IV -49

.II-54

.11-63

.111-119

.IV - 7 O

1-73

11-70

.IV - 53

.1-48 IV-80 1-66 111-153

.111-133 .IV - 5 9

.IV - 7 6 I-51 111-139 niu - mieście wydzielonym S z u l c Zdzisław: Międzynarodowy Konkurs Lutniczy w Poznaniu S m i e ł o w s k i Teodor: Sukcesy "poznańskich słowików" na tournee koncertowym po ZSRR

KRONIKA

Członkowie Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Komunikat Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego o realizacji miejskiego planu gospodarczego w roku 1957 Kronika wydarzeń kulturalnych w Poznaniu w r. 1957 Materiały w sprawie budowy rafinerii w Koninie .

Memoriał w sprawie dotacji dla Poznania Wykaz członków Rady Narodowej Miasta Poznania

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY Jak i m o w i c z ó w n a Teresa: Poznań [album] Jak o b c z y k Witold: N a marginesie nowych opracowań dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918 19 ... S e m r a u Zofia: Czasopisma poznańskie. Zestawienie tytułów i krótka charakterystyka. Część I (1794-1858) - Część II (1858-1870).

S z y m a ń s k a Maria: Bibliografia miasta Poznania za rok 1957 (i uzupełnienia za rok 1956).

T a t ark i e w i c z Władysław: Zofia Ostrowska- Kębłowska Pałac Działyńskich w Poznaniu

DZIAŁ STATYSTYCZNY

Przegląd wybranych danych statystycznych [miasta Poznania] za rok 1957,

POLEMIKI I DYSKUSJE

M i e d-z i ń s K i Florian: Dyskusji ciąg dalszy nad "Dziesięcioma wiekami Poznania", Z i ó ł k o w s k i Janusz: List do Redaktora Naczelnego "Gazety Poznańskiej ".

.1-39

.1-81

.IV -87

11-85

1-92 1-87 11-97 .II -88 II -81

IV-116

IV-110

1-95 .IV -91

.II -105

.lV-114

.11-113

.11-131

.II -136

Kr

W numerze m. in.:

J. DERESIEWICZ: W sprawie problematyki rr. illeniowej

W. ENGEL i J.TETZLAW: Obrót towarowy w gospodarce miasta Poznania

M. MALINOWSKA: Początki Poznania w świetle wykopalisk

Z. SEMRAU: Czasopisma poznańskie (1794 - 1858)

!£££

ROCZNIK XXVI

Nr 1

STYCZEŃ - LUTY - MARZEC

KRONIKA MIASTA POZNANIA

KWARTALNIK r POŚWIECONY PROBLEMATYCE WSPÓŁCZESNEGO POZNANIA

P R E Z Y D I U M RA D Y N A R o D o W E J M I A S T A P o Z N A N I A POZNAŃ 1958

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1958.01/03 R.26 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry