PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

Kronika Miasta Poznania 1957.01/06 R.25 Nr1/2

Czas czytania: ok. 7 min.

MARIA SZYMAŃSKA

BIBLIOGRAFIA MIASTA POZNANIA ZA ROK 1956 (wybór)

HISTORIA POLITYCZNA, SPOŁECZNA ORAZ HISTORIA KULTURY DWORZACZEK Włodzimierz: Przenikanie MAISEL Witold: Materiały do historii maszlachty do stanu mieszczańskiego larstwa i rzeźby w renesansowym Pow Wielkopolsce w XVI i XVII w. znaniu. Studia renesansowe. Wrocław Przegl. Hist. T. 47: 1956 z. 4 s. 656-684. 1956 T. l s. 339-383.

MAISEL Witold: Poznański słowniczek żargonu złodziejskiego z XVI w. Język Polski T. 36: 1956 nr l s. 74-75.

MASTALERZ Jerzy: Sto lat w służbie społeczeństwa miasta Poznania (18561956). Powstanie i rozwój gazowni w Poznaniu. Poznań 1956 Centr. b Wydawn. Druków s. 76 8 0 . IEDZINSKI Florian: Znowu zakłady "H . Cegielski". Widnokrąg . Dodatek tyg. Gazety Poznańskiej 1956 nr 42 s. 1-2. PIECZYŃSKI Zbigniew: Wczesnośredniowieczne puchary gliniane odkryte podczas badań w katedrze poznańskiej. Wiadomości archeologiczne. R. 23: 1956 z. 3's. 231-273.

PROTOKOŁY posiedzeń Koła Polskiego w Berlinie T. l: Lata Wiosny Ludów 1841-1851. Oprać, i wstępem zaopatrzył Zdzisław Grot. Poznań 1956 Państw. Wydawn. Nauk. s. 277 8 0 .

ZIÓŁKOWSKI Janusz: Uczestnictwo Nie- I mieckiej Republiki Federalnej w Targach Poznańskich na tle rozwoju polsko-niemieckich stosunków handlowych. Przegl. Zach. R. 12: 1956 nr 9/10 s. 119-138.

GO M O LEC Ludwik: Strajki szkolne w Poznańskiem w latach 1901-1907. Poznań 1956 Zw. Zawód. N aucz. Polskiego s. 31 8 0 . G ROT Zdzisław: Dzieje pomnika Mickiewicza w Poznaniu 1856-1939. Poznań 1956 Państw. Wydawn. Naukowe s. 70 8 0 . Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Wydawn.

Popularno- N aukowe z zakresu historii nr l. JASNOSZ Stanisław: Moneta rzymska znaleziona w Poznaniu. Biul. Numizm. 1955 nr 4 s. 16 -l 7 .

KRZYŻANIAKOWA Jadwiga: Wczesnofeudalna kultura umysłowa i artystyczna Wielkopolski. Poznań 1956 Państw. Wydawn. Nauk. s. 124 8 0 . Wydawn.

popularno-naukowe Komisji Hist. Pozn. Tow. Przyj. Nauk nr 2.

KUŁTUNIAK Janina: Pojedynek dwóch epok. Z dziejów kulturalnych Poznania. [Historia Akademii Lubrańskiego.] Widnokrąg. Dodatek tyg. Gazety Poznańskiej 1956 nr 24 s. 2.

MACIEJEWSKI Jarosław: Poznańskie "realia" mickiewiczowskie. Przegl. Zach. R. 12: 1956 nr 1/2 s. 58-70.

ŻYCIE SPOŁECZNE, GOSPODARCZE I KULTURALNE

BOGUCKI Janusz: Fortunata Obrąpalska i prac a sekcji artystycznej P [olskiegol Tfowarzystwa] Fotograficznego] w Poznaniu. Fotografia R. 4 1956 mr 5 s. 5-6. DANOWICZ Bogdan: Poznańskie teatry i poznańska publiczność. N owy Świat. Dodatek tyg. Głosu Wielkopolskiego 1956 nr 36 s. 1-2.

GACEK Stanisław: Przebieg uroczystości w Wielkopolsce w związku z 50-tą rocznicą śmierci Marcina Kasprzaka. Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza T. l: 1955 z. 2 [druk. I 1956] s. 341-342.

I JANKUSS Zinaida: Z doświadczeń czy telA" niczych w zakładach im. Stalina [w Po

Przegląd bibliograficznyznaniu]. Poradnik Bibliotekarza R. 8: 1956 nr 4 s. 104.

INFORMATOR miasta Poznania. Poznań 1956 Komitet Budowy Parku Kultury s. 91 16". / KARASKIEWICZ N orbert! Jubileusz Chóru i. Chłopięcego i Męskiego przy Państwowej] Filharmonii] P[ oznańskiej] oraz życie muzyczne w Poznaniu. Muzyka R. 7: 1956 nr 1/2 s. 71-76. Od snobizmu do emocji. [Koncerty muzyki kameralnej w Filharmonii PoznańI skiej.] Tyg. Zach. R. l: 1956 nr 1. s. 6.

KRZYMIEŃ Edmund: Poznań siedziba Targów. Miasto. R. 7: 1956 nr 9 s. 30 I -32.

I MALEWSKA Hanna: Prowincja i stolica 1-- [Problemy kulturalne Poznania] N owa Kultura 1956 nr 12 s. 8; nr 13 s. 7.

I NARSKI Zygmunt: Wpływ ewidencji na obniżenie kosztów przedsiębiorstwaprzemysłowego (Zakłady Przemysłu Metalowego im. J. Stalina w Poznaniu).

Zeszyty N a ukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu 1956 nr l s. 125-141. lłROROK Leszek: N otatki z omnibusu [Sytuacja teatrów poznańskich]. Dialog 1956 nr 5 s. 10 9 -113 .

Wydawnicze kłopoty i nadzieje Poznania. Pomorze 1956 nr l s. 15. WYPADKI POZNAŃSKIE. (28. 6. 1956).

Pozycje bibliograficzne, przeważnie z prasy codziennej, podaj e Bibliografia zawartości czasopism 1956 z. 7 poz. 34326-34348.

PROCESY DOTYCZĄCE WYPADKÓW POZNAŃSKICH. (IX-X. 1956).

Pozycje bibliograficzne, przeważnie U z prasy codziennej, podaje Bibliografia zawartości czasopism 1956 z. 10 poz. A335-52349.

NAUKA I OŚWIATA

AKTA Rad Narodowych województwa poznańskiego w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej. Archeion T. 25: 1956 s. 47-63.

BAUMGART Jan: Biblioteka Uniwersytecka [w Poznaniu] pod rządami ,. ReichsuniversiUit". Przegl. Zach. R. 12: 1956 nr 718 s. 300-309.

] BOROŃ Józef, SMOLIŃSKI Stanisław: I Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu w latach 1950-1956. XXX-lecie uczelni, Poznań 1956 s. 67 -97. D[ERESIEWICZ] J[anusz]: Sekcja Historii Poznania [przy Polskim Towarzystwie Historycznym] [Sprawozdanie z zebrania w dn. 5. XI. 1955]. Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza T. l: 1955 z. 2 [druk. 1956] s. 342344.

DZIESIĘCIOLECIE Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu. 1946-1956. Biuletyn Jubileuszowy. Poznań 1956 Instytut Maszyn Rom. s. 65 8°. GÓRSKI Józef: Akademia Handlowa w latach 1945-1950. XXX-lecie uczelni, Poznań 1956 s. 39-66.

INFORMATOR dla młodzieży wstępującej na studia medyczne. Akademia Medyczna w Poznaniu. Poznań 1956 Pozn. Druk. Nauk. s. 44 8°.

KARPIŃSKI Wojciech: Z dyskusji nad treścią nauczania w Wyższej Szkole

Ekonomicznej w Poznaniu. Życie Szkoły Wyższej. R. 4: 1956 nr 2 s. 84-9l. LEŃKOWA Antonina: Działalność naukowa Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk na polu ochrony przyrody. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1956 z. 3 s. 31-33.

Ł [UCZAK] Cz[esław]: Dziesięciolecie wyzwolenia Poznania. Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza. T. l: 1955 z. 2 [druk. 1956] s. 337-338 A MACIEJEWSKA Hanna: Bibliografia opublikowanych prac czynnych pracowników nauki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. XXX-lecie uczelni, Poznań 1956 s. 117-138.

MICHALSKI Stanisław: Z doświadczeń pedagogizacji studiów na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Życie Szkoły Wyższej R. 4: 1956 nr 7/8 s. 46-53. MIEDZIŃSKI Florian: SOS! poznańskiego szkolnictwa. Widnokrąg. Dodatek tygodniowy Gazety Poznańskiej nr 25 s. I. 1-2.

NADZWYCZAJNE walne zebranie Instytutu Zachodniego [22. 2. 1956]. Przegl. Zach. R. 12: 1956 nr 1/2 s. 206-224.

PAPROCKI Franciszek, POSPIESZALSKI Karol Marian: ReichsuniversiUit Posen.

Przegl. Zach. R. 12: 1956 nr 718 s. 274 -299.

PRZEDPEŁSKI Mieczysław: Z historii WSE w Poznaniu. Życie Szkoły Wyższej. R. 4: 1956 nr 9 s. 80-81.

i SZPUNNAR Janusz: Spis absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej, Aka· demu Handlowej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu za lata 1926-1955. XXX-lecie uczelni, Poznań 1956 s. 139-208.

RATAJCZAK Zofia, PRZEDPEŁSKI Mieczysław: Pracownicy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu w r. akad.

1955/56. XXX-lecie uczelni, Poznań 19.56, s. 99-116.

SKŁAD osobowy według stanu na dzień 15. 2. 1956 i spis wykładów w roku akad. 1956/57. Akademia Medyczna w Poznaniu. Poznań 1956 Pozn. Druk.

Nauk. s. 63 80.

SKŁAD Uniwersytetu w roku akad.

1955/56. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 1956 Pozn. I Druk. Nauk. s. 80 80.

, SPRAWY Towarzystwa [Przyjaciół Nauk w Poznaniu w okresie I - II kwartału 1955]. Sprawozdania Pozn. Tow. Przyj.

Nauk 1955 nr l [druk. 1956] s. 83-235.

Zawiera m. in. sprawozdanie zast. sekretarza generalnego za lata 19531954 nekrologi zmarłych członków Towarzystwa oraz bibliografie ich prac] SPRAWY oświatowe województwa poznańskiego. Poznań 1956 Prez. Wojew. Rady Naród. s. 60 80.

WALNE zebranie członków Instytutu Zachodniego [28. 9. 19561. Przegl. Zach. R. 12: 1956 nr 9/10 s. 193-205.

WIŚNIEWSKI Jerzy: Działalność Poznańskiego Oddziału P[olskiego] Towarzystwa] Historycznego] w roku 1955. Studia i materiały do dziejów Wielko- "A polski i Pomorza T. l: 1955 z. 2. [druk. 1956] s. 343-345.

WYŻSZA Szkoła Ekonomiczna (Akademia Handlowa - Wyższa Szkoła Handlowa) w Poznaniu. XXX-lecie uczelni 1925-1956. Poznań 1956 Pozn. Druk.

Nauk. s. 209 80.

ZAKRZEWSKI Zbigniew: Wyższa Szkoła Handlowa w latach 1926-1939. XXX-lecie uczelni, Poznań 1956 s. 9-32.

BIOGRAFIE POZNAŃSKICH NAUKOWCÓW Barycz H [enryk]: Stanisław BODNIAK. Barciński Florian: Wspomnienie o profe[Nekrolog]. Sprawozd. Pozn. Tow. sorze Stanisławie NOWAKOWSKIM.

Przyj. Nauk. 1955 nr l s. 108-110. XXX-lecie uczelni Poznań 1956 s. 33-36.

Mrozinski Jan: Wiktor GOSIENIECKI Sławska Aniela: Józefa ORAŃSKA 1896[N ekrolog] (1876-1956) N owy Świat. 1955. [Nekrolog]. Studia i materiały do Dodatek tyg. Głosu Wielkopolskiego dziejów Wielkopolski i Pomorza. T. l: 1956 nr 40 s. 2. 1955 z, 2 [druk. 1956] s. 327- 3 31.

Kaczmarczyk Kazimierz: Adam Henryk KALETKA (1887-1956) [Nekrolog] Stu- Lisowski Zygmunt: Adam SKAŁKOWSKI dia i materiały do dziejów Wielko- [N ekrolog]. Sprawozd. Pozn. Tow. Przyj. polski i Pomorza. T. 2: 1956 z. l s. 339 Nauk. 1955 nr l s. 195-196. _ 342. Grot Zdzisław: Bibliografia prac naukoRajewski Zdzisław: Józef KOSTRZEW- wych Adama SKAŁKOWSKlEGO.

SKI 70-lecie urodzin. Dawna Kultura Sprawozd. Pozn. Tow. Przyj. Nauk.

R. 3: 1956 z. l s. 3-6. 19,55 nr l s. 196-206.

Kiełczewski Bohdan: Aleksander KOZI- Gacek Stanisław: Stanisław SZCZOTKA.

KOWSKI 1879-1956 [Nekrolog]. Życie [Nekrolog]. Sprawozd. Pozn. Tow.

Szkoły Wyższej R. 4: 1956 nr 11 s. Przyj. Nauk, 1955 nr l s. 212-213.

68-69. Smoczyński Paweł: Henryk UŁASZYN.

Knoppek Witold: Zygmunt LISOWSKI 19. 1. 1874-22. 5. 1956. [Nekrolog]. Ży(1880-1955) [Nekrolog]. Studia i ma- cie Szkoły Wyższej R. 4: 1956 nr 9 s.

teriały do dziejów Wielkopolski i Po- 96-98. morza. T. l: 1955 z. 2 [druk. 1956] s. 325-327. Kolańczyk Kazimierz: Zygmunt LISOWSKI. [Nekrolog]. Sprawozd. Pozn. Tow.

Przyj. Nauk 1955 nr l s. 137-162.

Ujdą Jan: Ks. kanonik dr Edmund MAJKOWSKI. [Nekrolog] Biul. Numizm.

1955 nr 4 s. 17-22.

Tymieniecki Kazimierz: Józef WIDAJEWICZ. [Nekrolog]. Sprawozd. Pozn. Tow.

Przyj. Nauk. 1955 nr l s. 233-235.

Kaczmarczyk Zdzisław: Zygmunt WOJCIECHOWSKI 8. V. 1900-14. XI. 1955.

[N ekrolog]. Życie Szkoły Wyższej R. 4: 1956 nr 2 s. 104-106.

Przegląd bibliograficzny

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Ab (krypt.) Mickiewicz parafialny. [Problem budowy pomnika Mickiewicza w Poznaniu]. Tyg. Zach. 1956 wyd. spec. s. 4. DIETZ Leon: N aszych trudności za nas nikt nie rOZWląze. Problemy urbanistyki Poznania. Widnokrąg. Dodatek tyg. Gazety Poznańskiej 1956 nr 18 s. 1-2. JÓZEFOWICZÓWNA Krystyna: Pierwsza katedra poznańska. Kwart. Architekt, i Urbanist. 1956 z. 2. s. 180-19l. KĘBŁOWSKA Zofia: Pałac Działyńskich w Poznaniu. (Streszczenie referatu). Sprawozd. Pozn. To w. Przyj. Nauk.

1955 nr l s. 32- 3 3 .

MAISEL Witold: Wykusze w renesansowych kamienicach poznańskich. Kwart. Archit. i U rbanist. 1956 z. 3 s. 267272.

PRZYMUSIŃSKI Ludwik: Architektura kościoła N. P. Marii w Poznaniu. [Streszcz. referatu]. Biul. Hist. Sztuki 1956 nr 2 s. 302-303.

SĘKOWSKI Stefan: Rataje - nowa dzielnica Poznania. Architektura 1956 nr 4 s.111-114.

SKRZYPCZAK Mieczysław: O nowoczesne centrum Poznania. N owy Świat. Doda:» tek tyg. Głosu Wielkopolskiego 1956 nr 20 s. l. Problemy urbanistyki Poznania. Widnokrąg. Dodatek tyg. Gazety Poznańskiej 1956 nr 17 s. l, 3; polemika: Raczkowski Stanisław: Park ludowy czy liczne tereny zielone. Tamże nr 19 s. l. O zielone płuca miasta. Problemy urbanistyki Poznania. Widnokrąg. Dodatek tyg. Gazety Poznańskiej 1956 nr 23 s. 3. SUFRYD Henryk: Alternatywne opracowania dzielnicy Rataje w Poznaniu. Miasto R. 7: 1956 nr l s. 7-12.

VOGTMAN Józef: Modernizacja budynków mieszkalnych Płocka, Włocławka i Poznania. Biul. Instyt. Budowni Mieszk. 1956 z. 10. s. 6-8.

WRÓBLEWSKA Grażyna: Przyczynki do wyposażenia architektonicznego wnętrz kamienic poznańskich w XVIII w. Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza T. l: 1955 z. 2 (druk. 1956) s. 241-250.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1957.01/06 R.25 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry