Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr2

Czas czytania: ok. 5 min.

O. P. i W. R. odmownie. -. Czytelnia Publiczna na pl. Sapieżyńskim została zamknięta z końcem maja i przenie'siona zostanie do gmachu Bibljote-ki Raczyńskich. - Siódmy bie,g o puhar Kurjera Poznańskiego wygrał dnia 17. kwietnia p. Bronisław Szwarc z klubu IIWarta" w Poznaniu.

Z RUCHU WYDAWNICZEGO.

P rak t Y c z n y P r z e w o d n i k p o P o z n a n i u. Poznań 1927. Nakładem Magistratu stot. m. Poznania. Format kieszonkowy. Str. 32 i wZDrowy plan k:.>l'orowy całego Poznania. Pierwszy polski przewodnik orjent:acyjny, baedecker poznański. P l a n s t o t. m. P o z n a n i a. Poznań 1927. Nakładem Magistratu. Pierwszy kDloTowy plan m. Poznania w obecnych granicach. Album widoków miasta i Międzynarodowych T a r g ó w w P o z n a n i u.. Poznań 1927. Nakładem Magistratu. W stęp i objaśnienia w 4 językach. 24 rotograwury w pierwszorzędnem wykonaniu, według foto,grafij R. S. Ulatowskiego. . B u d ż e t M i a s t a P D Z n a n i a 1927/28. Poznań 1927. 4°, str. 168. D z i e j e i r o z w Ó j W i e l k i c h K a t o w i: c. Opracował Wt Nałęc,z-GostomSlki. Katowice 1926. NaMadem Magistratu m. Katowic. 8°, str. 252 z mapą zagłębia węg,lorwego i ilustracjami. Wyczerpujący artykuł o Katowicach i Śląsku. Jar o s ł a w L e i t g e b e r, S z e ś ć d z i e 'S i ę c i o l e c i e pracy zawadDwej oraz istnienia księgal1"ni p. f. J. Leitgeber i Spółka w Poznaniu. Warszawa 1927. Str. 20. D r. A n dr z e j W D j t k o w s k i, Kar o ł L i b e lt jak o w yc h o w a w c a. Poznań 1927, Spółka Pedagogiczna. Sprawozdanie Towarzystwa Czytelni Ludow y c h 1925/26. Str. 38. Sprawozdanie Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział miasto Poznań, za 1926. Poznań 1927.

Sir. 44.

E d war d R o s s e t, O b Ii c z e p o li t Y c z n e l u d n o ś c i m. Ł o d z i. Łódź 1927. Str. 112.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

"M e d y c y n a P rak t Y c z n a" rok I, zeszyt 1-3.. Redaktor i, wydawca: Dr. Kazimierz Bross. PDznań 1927. Wysiłkiem praktyków, a głównie nie1strudzonego p. Dr. K. Brossa, powstało cenne ,czasopismO' medyczne, któremu życzymy iaknawiększego powodzenia. zapisując samą inicjatywę z wyso:kiem uznaniem. IIA r c h e i o n", czasopismo naukowe poświęcone sprawom aktualnym. Redakt'or: Stanisław Ptaszycki. Warszawa 1927, zeszyty I i II. Niezwykle cenne nowe wydawnictwo poświęcone archiwi,styce witamy z radością i polecamy uwadze wszystkich inteligentów. M. in. informuje: ,.Archeion" także o zbiorach archiwalnych w Poznaniu. "S t r a ż n i c a Z a c h o d n i a" VI/nr. 1 ZalWLera m. in. prof.

Stanisława Nowakowskiego "Przemysł młynarski 'Polski Zachodniej" .

,.D z i e n n ikR o z p o r z ą d z e ń s ,t D ł. 'k r ó I. m i a s t a Kra k o w a" 48 nr. 3 zawiera m. in. Tadeusza Przeorskiego "Dragi rozwoju Kra,kowa".

W "J e d n o d n i ó w c e" wydanej z okazji z.jazdu geografów i etnografów słowiańskich w Poznaniu za.warta jest. m. in. praca Zygmunta Zaleskiego n. t. "Przyszłość PO'znania". liP r z e m y s ł i H a n d e l" VIII/19 zawiera m. in. artykuł "Inicja tywa g ospodarcza P oznauia".

liS a m o r z ą d M i e j s k i" zawiera m. in. VII/2 inż. W. Rabczewskiego "Budl)wa wc dociągów i kanalizacji w miastach pDlskich" (II); VII/3 Dr. RudoUa Sikorskiego "Praktyczne wyszkolenie miejskich urzędników samO'rządowych w Prusiech i w PO'lsce"; VIIj!4 I. Kostrzewskiego "Zagadnienia prawno-polityczne miast w dobie Dbecnej", Dr. P. WielgUsa "Stosunek władz rządowych dO' samO'rządu w IPolsce", Dr. F. Schleichera "W-spółczesne zagadnLenia finansowoskarbowe mia:st polskich", Dr. J. Krzyżanowstkie'go "Proje,kt nowej instrukcji rachunkDwD-k<łisowe'j dla związków samorządowych", Dr. A. Grossa "Rozbudowa miast i kwestja mieszkaniowa", F. Aywasa "Opieka społeczna i oświata a miasta", Dr. T. Przeorskiego "Z działalności Koła miast małopO'lskich"; VII/S Dr. A. SuligoW's'kiego "RDzbUJdowa miast w PDJsce", T. TDeplitza "NDwelizacja ustawy o rO'zbudowie miast"liR o c z n i k i K a t o I i c k i e". Rok V. Na rok 1927. Spisał Ks. Nikodem Ludomił Cieszyński. Poznań 1927. Str. 48 + 612 i ogłoszenia. Roczniki Katolickie cieszą się ustalor.ą już sławą w kołach katolickich. Nowy rocznik dowodzi stałego ulepszania wydawnictwa. Z pośród spraw dotyczących życia katolickiego w Poznaniu wymieniamy rozprawki o ś. p. Ks. Prymasie Dalborze, o Ks. Prymasie Dr. Hlondzie, o zjeździe Katolickim w Poznaniu, o Ks. Biskupie Łukomskim. "K r o n i k a War s z a w y" zawiera m. in. 1926/12 J. Lenartowicza "Wpływ nowoczesnych środków komunikacji miej:skiej na rozwój i rozszerzenie miast"; 1927/1 "Alkoholizm w W,arszawie" i "Zaopatrywanie m. st. WaI'sz,awy w nabiał"; 1927/2 A. Kraushara "Ogród Saski w Warszawie" (1727-1927).

,.Ś w i a t K u p i e c k i" zawiera m. in. III/II Kao "Finansowanie wystaw powszechnych"; 111/18 i 111119 (numery poświęcone Targom) Stanisława Robińskiego IITargi i wystawy". "M e s s a g e r P o lon a i s" wydał osobny ilushowany numer poznański na Targi. "I I u s t r a c j a P o I s k a" wydała osobny, bogaty numer targowy. "K u r jer P o z n a ń s k i" zamieścił m. in. 117 "Z przes'złości Buku"; 128 i 152 Przechadzka: "Wyspa Tumska i Archiwum Archidiecezjalne"; 129 Zdzisław GrDt IIZ badań nad sceną pol'ską (Ks. Antoni Radziwiłł a teatr polski w Poznaniu"); 176 Dr. MaTja W ociechowska "Stroje mieszczan poznańskich w 16. w."; 177 Taż "Zegarmistrze w dawnym Poznaniu"; 186 artykuły POświęcDne uczczeniu Jarosława Leitgebra (Dr. A. W ojtkawski i in.) i 183 Wycieczka: Szamotuły; 191 Irena Głębocka "Dwa hiszpańskie obrazy w Katedrze Poznańskiej"; 193 Dr. M. Wojciechowska "W'acław piernikarz poznański"; 198 Zygmunt Zaleski "Przeszłość gospodarcza m. Poznania"; Leon Koczy "Średniowieczny hand.el Poznania ze wschodem", liczne artykuły targowe; 197, 219,231 Przechadzka: Koło Towarzyskie w Poznaniu (Czesław Kędzierski); 220 Dr. Alfred Brosig "Poznańskie Madonny"; 235 Dr. M. Wojciechowska "Mody damskie w Poznaniu przed trzema stuleciami".

KRONIKA MIASTA POZNANIA

"M i n e r w a P o J sk a" I/l zawiera m. in. Ludwika Rągorowicza "Szkolnictwo połskie w b. zaborze pruskim w w. 19.", 1/2 Stefana Truchima "Projekt księcia A. Sułkowskiego założenia w Rydzynie konwiktu dla panien szlacheckich", Stanisława Kolbuszewskiego "Filozoficzne podłoże pedagogji Hoene-Wrońskiego". "ż y c i e P o m o r z a" zawiera m. in. art. IIKróle,W'skie tn.ia!sto Grudziądz" .

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry