DZIAŁ BIE ZĄCY.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

MISCELLANEA.

P. K. O. w Poznaniu.

Staraliśmy się w numerze l ,.Kroniki" Dświetlić znaczenie mia'sta Poznania na podsta'Wie sprawozdania Banku Polskiego. Dodajemy obecnie uwagi l na ten sam temat z zaikre,s'U działalnDści Pecztowej Kasy Oszczędnośd. P. K. O. posiada cztery oddziały: główny w Wars'zawie, a nadto w Poznaniu, w Katowicach i w Krakowie. Odrębną rolę odg'rywa centrala w Warszawie, obroty je nie mogą być por6wnywane z oddziałami prowincjonalnemi i dałeko wysuwają się ponad nie. Warta wszakże stwierdzić, że oddział poznański na całe,j linji zajmuje dominujące po Waszawie miejsce. Wr. 1926 st.wierdzono w poszczególnych oddziałach co na1stępuje: W obrocie czekowym: Warszawa Poznań Kraków Katowice Raz'em Wpłaty (ilość) 5.836.434 1.560.173 1.336.661 568.753 9.302.021 Wypłaty (ilość) 1.369.306 1.099.329 1.097.526 573.750 4.139.911 Razem 7.205.740 2.659.502 2.434.187 1.142.503 13.441.932 Saldo rachunków czekowych 31.12. 1926 Koszt 35.023 7.225 4.193 3.587 50.028 1000 zł 82.620 10.424 4.924 6.228 104.196 Obrót roczny czekowy: Wpłaty 1000 zł 3.936.906 630.449 332.336 431.596 5.331.287 Wypłaty 1000 zł 3.895.324 624.249 330.797 429.090 5.279.460 Wynik 1000 zł + 41.582 +6.200 +1.539 ,+2.506 +51.827 Z jakiejkolwiek strony rzecz uchwycimy, zawsze Poznań poza centralą wa'rs,zawską stoi na naczelnem miejscu. Szczególnie zaś konY'stnie przedstawia się teren poznański pDd względem stałości kapi,tału. Przyrost ostateczny wynosi w stosunku do wpłat wzgl. wypłat (jednostronnego obrotu) 1%, podobnie jak w centrali, gdy w Krakowie wynosi 0,5%, .a. W Katowicach 0,6%. Saldo poznańskie w końcu roku iest .prawie

KRONIKA MIASTA POZNANIA

równe krakawskiemu i katowickiemu razem wziąwszy. Podobnie przedlstawia się ilość kont, na oddział poznański przypada ich 14,5%, na oddziały krakowski i katowicki razem wziąwszy 15,5%. Z. Z.

KRONIKA W AiNIEJSZYCH WYDARZER 24. ,kwietnia 1927. Oficjalne otwarcie staci' radjofanicznej "Ra'dj.o Poznańskie". - 60-I:ccie pracy zawodowej senjora księgarzy p. Jarosława Leitgebra. 1-8. maja 1927. VII Międzynarodowe Targi Poznańskie. Bardzo okazałe. Wieliki zj'a:Z'd wybitnych gośd. . 1. maja 1927. Założenie Towarzystwa Powszechnej Wyistawy Krajowej w Poznaniu w r. 1929.

11. maja 1927. U chwa,lenie nagród literackich stoI. m. Poznania. 22. maja 1927. Obchód 2S-leda Zjednoczenia Zawodowego Polskiego.

29. maja 1927. Konsekracja ks. biskupa-sufragana KarOila Radońskiego. 3. czerwca 1927. Zjaz'd geografów i etnografów słowiańskich w Poznaniu. 6. czeTwca 1927. Poświęcenie kościoła Katarzynek, odnowionego przez księży Salezjanów, pod wezwaniem Marji W spDffiożycielki Wiernych.

W końcu kwietnia odbyły się w Poznaniu zjazdy językoznawców, zjazd rektorów wyższych uczelni polskirch oraz pierwszy zjaz.d prehistoryków. W początku czerwca przybyła do Poznania wycieczka lek'arzy słowiańskich, w maju były wycieczki młodzieży westfalskiej i kaszubska. - W dniu 3. maja obchodzDno uro,czyście rocznicę Konstytucji 3. maja. - Ks. iPrymaJs August Hlond mi:mowany zosiał kalI"dynałem. - Dnia 18. maja załDżono Towarzystwo Miłośników Parku Wilsona. - PrDfesor Dr. Stanisław Estreicher wygłosił dnia 26. marca 1927 w Towarzystwie MiłDśników HiJstorji odczyt na temat: "Najdawniejsze prawo miasta Poznania". - W Radja Poznańskiem wygłosił p. dyr. Zygmunt Zaleski dwa odczyty o mieście Poznaniu, p. dr. Andrzej W ojtkowski szereg odczytów z historji Wielkopol'ski. - Sprawa przeniesienia Muzeum Rapperswilskiego dO' Poznaniazałalwiona została przez MinisterstwO'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry