N I

Kronika Miasta Poznania 1957.07/12 R.25 Nr3/4

Czas czytania: ok. 5 min.

UCHWAŁA RADY NARODOWEJ MIASTA POZNANIA * W sprawie p l a n u g o s p o d a r c z e g o miasta Poznania na rok 1958.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 4 poz. 130) Rada Narodowa m. Poznania postanawia: L Przyjąć do wiadomości, że wykonawstwo zadań gospodarczych na rok 1957 przebiega na ogół zgodnie z planem. W poszczególnych działach gospodarki realizacja zadań za okres III kwartałów przedstawia się następująco: Planowana wartość produkcji wg cen zbytu przemysłu terenowego ogółem została wykonana w 81,2%, w tym przemysł terenowy państwowy - 74,1%>, a przemysł spółdzielczy - 80,4%. Podkreśla się równocześnie, iż na przestrzeni minionych trzech kwartałów miały miejsce fakty nie wykonywania przez szereg zakładów planów asortymentowych oraz zadań odnośnie jakości produkcji. W zakresie obrotu towarowego planowana wartość obrotów handlu detalicznego wykonana została ogółem w 72,9%. Niepełna realizacja planu została spowodowana niskim wykonaniem zadań w III kw. Niemniej jednak nie zachodzi obawa, aby plan roczny nie został wykonany w pełni. Planowane obroty zakładów gastronomicznych zrealizowano ogółem w 86,5%.

Na odcinku gospodarki komunalnej planowaną wartość produkcji i usług przedsiębiorstw i zakładów wykonano w 84,0%). Poszczególne ważniejsze zadania zrealizowane zostały jak następuje: Plan produkcji wody wykonano w 81,1%; Planowana ilość przewiezionych pasażerów wszystkich trzech trakcji (tramwaj, autobus, trolleybus) zrealizowana została w 81,2%; Wywóz nieczystości stałych został wykonany przez M. P. O. w 81,8%, natomiast nieczystości płynnych w 83,0%. Hotele wykonały planową ilość osobo-noclegów w 79,8%.

W Miejskich Pralniach i Farbiarniach oraz w Miejskich Łaźniach realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem. Plan rzeczowy remontów kapitalnych budynków mieszkalnych wykonano w ramach O. S. M. w 76%, natomiast Z. B. M. zaledwie w 35%. Planowaną ilość podłączeń do sieci wod.-kan. zrealizowano w 83%.

Liczba szkół podstawowych wzrosła z 62 w ubiegłym roku szkolnym do 64 w nowym roku. Niemniej liczba izb lekcyjnych nie została osiągnięta w planowanej wysokości z powodu nie ukończenia budowy szkoły przy ul. Calliera. Wskaźnik zagęszczenia nadal utrzymuje się w wysokości 72 uczniów na ; dną izbę lekcyjną, a liczba szkół prowadzących naukę 3-zmianową wzrosła z 17 w roku minionym do 27 w roku bieżącym.

* Uchwała nr VII/20. z dnia 20 listopada 1957 r. Odpowiedzialny za wykonanie: przew. MRN Franciszek Frąckowiak. Termin wykonania - 31. XII. 1958.

N a odcinku lecznictwa otwartego planowaną liczbę godzin pracy lekarzy med. wykonano w 77,8%. Liczba łóżek w szpitalach miejskich realizowana jest w planowanej wysokości (1 256 łóżek). W zakresie kultury i pomocy społecznej realizacja planu terenowego przebiega zgodnie z planem. W rolnictwie notuje się uzyskanie pomyślnych średnich plonów 4 zbóż podstawowych w wysokości 16,4 q z ha (w roku 1956 - 13,9 q). Akcja hodowlana kształtuje się na właściwym poziomie. W zakresie inwestycji ogólny plan nakładu wykorzystano w 75,5%, jednak w zakresie rzeczowym poszczególnych działów gospodarki, a zwłaszcza w budownictwie mieszkalnym D. B. O. R., zarysowuje się niebezpieczeństwo w wykonaniu pełnego planu. Ustalić w granicach otrzymanych i rozporządzalnych środków, właściwe kierunki rozwojowe gospodarki miejskiej, zmierzające do dalszej poprawy warunków bytowych ludności. Główne zadania planu gospodarczego m. Poznania na rok 1958 winny być następujące:

Terenowy przemysł drobny i rzemiosłoUstala się dla państwowego przemysłu terenowego wartość produkcji według ceny zbytu ogółem na 173,2 mil. zł. Stanowi to wzrost do przewidywanego wykonania planu w roku bieżącym o 20%. Zakłada się, iż wartość produkcji wg cen zbytu spółdzielczości winna osiągnąć na koniec roku 1958 - 452,4 mil. zł, co oznacza wzrost o 4,2% przewidywanego wykonania planu na 1957 r. Planowana przez spółdzielczość wartość usług nieprzemysłowych na rok 1958 winna kształtować się na wysokości co najmniej równej roku bieżącego.

Obrót towarowy Ustala się wartość obrotów handlu detalicznego ogółem w wysokości 4 470,6 mil. zł (z czego na przedsiębiorstwa planowano terenowo 2 707,6 mil. zł), co stanowi wzrost w stosunku do p. w. 1957 r. o 9,7%. Istniejąca sieć sklepów handlu uspołecznionego (1180) winna się zwiększyć o 43 placówki. W zakresie żywienia zbiorowego ustala się wzrost obrotów ogółem o 5,8%, tzn. do wysokości 358,4 mil. zł. Obroty przedsiębiorstw terenowych winny wzrosnąć o 6,40/ 0 czyli osiągnąć cyfrę 287,6 mil. zł. Sieć zakładów żywienia zbiorowego winna powiększyć się o 4 placówki.

Gospodarka komunalna I mieszkaniowa U stala się wartość produkcji "i usług dla przedsiębiorstw i zakładów gospodarki komunalnej w wysokości 140,5 mil. zł, co stanowi 4,0% wzrostu w stosunku do p. w. planu 1957 r. Dla przedsiębiorstw i zakładów gospodarki mieszkaniowej ustala się wartość produkcji i usług w wysokości 20,7 mil. zł, co oznacza wzrost o 9,3%. W ramach przyznanej kwoty 29,7 mil. zł (wzrost w stosunku do roku bieżącego o 38%) należy przeprowadzić remonty kapitalne w 613 budynkach o łącznej liczbie 17 255 izb, oraz dokonać podłączeń wodo - kan. do 187 budynków.

Urządzenia kulturalne i socjalne

Liczba łóżek w szpitalach miejskich winna kształtować się w wysokości 1401.

Ustala się liczbę godzin pracy lekarzy med. w lecznictwie otwartym na 650 400 (wzrost o 14,5%) oraz lekarzy dent. na 258 600 godzin (wzrost o 8,2%).

Dla lecznictwa przyzakładowego ustala' się 116 400 godzin lekarzy med.

(wzrost o 21,2%) oraz 68 700 lekarzy dent.

Liczba miejsc w żłobkach dzielnicowych wyniesie 315.

Ustala się liczbę szkół podstawowych pod względem organizacyjnym w wysokości 72. Liczba izb lekcyjnych winna wzrosnąć do 769, czyli o 19% więcej w porównaniu ze stanem w roku bież. Przewiduje się, iż liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniesie 51 500, tzn. wzrost o 4800 uczniów. Liczba uczniów w szkołach ogólnokształcących stopnia licealnego wyniesie 3400.

Ustala się liczbę miejsc w przedszkolach państwowych w wysokości 2045.

Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej winien zwiększyć się z 330,3 tys.

tomów w roku 1957 do 355,0 tys. tomów w roku 1958. Liczba miejsc w Internacie dla Inwalidów utrzymuje się na poziomie r. 1957.

Rolnictwo (indywidualne)

Przewiduje się osiągnięcie powierzchni zasiewów na plon główny w wysokości 5350 ha. Zakłada się, że struktura zasiewów w roku 1958 w porównaniu do roku 1957 nie zmieni się. Przyjmuje się, że średnio plony zbóż wyniosą 16,6 q z ha. Przewiduje się, iż stan pogłowia kształtować się będzie na poziomie roku bieżącego.

Inwestycje

W ramach przyznanego miastu globalnego limitu inwestycyjnego, wynoszącego 187,5 mil. zł (inwestycje scentralizowane 180,7 mil. zł) inwestycje zdecentralizowane 6,8 mil. zł) ustala się następujący podział nakładów:

A. Inwestycje scentralizowane: 1. Poznański Zarząd Handlu 2. Zarząd Gospodarki Kom. i Mieszk.

3. D. B. O. R 4. Wydział Oświaty 5. Wydział Kultury 6. Wydział Zdrowia 7. Pozn. K. K. F.

8. Rezerwa miejska 9. 3 % rezerwa nakładów zablokowanych uchwałą Rady Ministrów do dyspozycji Prezesa Rady Ministrówl 380 tys. zł 25 160 " " 95 600 " " 42120 " " 2 210 " " 300 " " 2 730 " " 6 060 " "

180 700 tys. zł

Kronika

B. Inwestycje zdecentralizowane 1. Poznański Zarząd Handlu 2. Zarząd Gospodarki Kom. i Mieszk.

3. Wydział Oświaty 4. Wydział Zdrowia

5 000 tys. zł 200 " 1 000 " >j 600 " "

6 800 tys. zł

III. Celem zabezpieczenia pełnego wykonania planu gospodarczego miasta Poznania na rok 1958 zobowiązać Komisje Rady i Prezydium do kontroli realizacji uchwały przez komórki organizacyjne R. N. miasta Poznania.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1957.07/12 R.25 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry