DZIAŁ

Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24

Czas czytania: ok. 15 min.

STATYSTYCZNY

URSZULA PRZESTACKA BOGUMIŁ ZIÓŁEK

NAJWAŻNIEJSZE DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE MIASTA POZNANIA

Wzrost powierzchni i ludności Poznania w okresie od 1938-1955 roku

Stan na:

Ogółem

Poznań lewo brzeżny

Poznań prawobrzeżny

31. 12. 1938 1 )powierzchnia w ha ludność ilość mieszkańców na 1 ha 272 308 35,4 219 490 37,9 52 818 27,8

14. 2. 1946powierzchnia w ha ludność ilość mieszkańców na 1 ha 267 978 12,2 235 566 20,1 32 412 3,2

31. 12. 1950 S )powierzchnia w ha ludność ilość mieszkańców na 1 ha 322 663 14,7 282 653 24,1 40 010 3,9

3 1. 12. 1955powierzchnia w ha ludność ilość mieszkańców na 1 ha 373 029 17,0 326 156 27,8 46 873 4,6

i) Rozbicie mieszkańców śródmieścia na część lewobrzeżną i prawobrzeżną dokonane zostało szacunkowo. 2) Liczba ludności różni się od liczb na 31. 12. 195) r. podanych w tabl. 4 i 5 z tego względu, ze powstała przez dodanie do liczby ludności w g danych N. S. P. z 3. 12. 195) przyrostu ludności na grudzień 195) r. Taki sj20sób postępowania przyjęto dlatego by uzyskać możliwie poprawną liczbę ludności na 31. 12. 195) r.

Dział statystyczny

Powierzchnia oraz gęstość zaludnienia dzielnic Poznania według stanu na 31. 12. 1955 r. *)

Tabi. 2

Dzielnice

Powierzchnia w ha

Ilość mieszkańców

Gęstość zaludnienia na l ha

Og ó l e m 21 942 375 029 Siarę Miasto 20L5 79 145 Nowe Miasto 10 222 46 873 Grunwald 3 341 105 341 Jeżyce 4870 75 600 Wilda 1444 l 68 070

17,0 58,5 4,6 30,9 15,5 47,1

i) biczba mieszkańców obejmuje mieszkańców stałych oraz osoby czasowo obecne. Dzielnice obejmują zasięg działania poszczególnych Dzielnicowych Rad Narodowych powstałych z dniem 1. 1. 1955 r.

Liczba mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta w stosunku do l ha w okresie od 1950-1955 r.I)

Tabl. 3

Dzielnice miasta Lata Ogółem Stare Nowe Miasto MIHStO Grunwald Jeżyce Wilda 1950 15,1 55,7 4,0 26,1 14,9 42,6 1951 15,4 54,5 4,1 26,6 15,2 43,0 1952 15,9 35,4 4,3 26,7 15,8 45,2 1955 16,5 56,6 4,4 26,9 16,4 47,4 1954 16,8 58,1 4,5 27,6 16,8 48,4 1955 17,0 58,5 4,6 30,9 15,5 47,1i) Liczba mieszkańców obejmuje mieszkańców stałych oraz osoby czasowo obecne wg stanu na 31. 12., z wyj. roku 1951 dzie podano stan na 1. 11. Obliczeń za lata 50-54 dokonano na podstawie szacunkowego rozbicia mieszkańców na dzielnice. Dzielnice obejmują zasięg działania poszczególnych Dzielnicowych Rad Narodowych powstałych z dniem l. 1. 1955 r. w okresie od 1938-1955 rokul)

Tabl. 4

Ilość mieszkańców na koniec roku Zmiany liczby mieszkańców w akr. od 1938-1946 w okr. od 1946-1955 D z i e l n i miasta w licz- w liczc e bach bach 1958 1946 1950 1955 % "/0 bez- w o / o bez- w względ- 1938-100 względ- 1946=100 nych nych Miasto ogółem 272 508 284 211 551 578 2 ) 573 029 11905 104,4 88 818 151,6 Poznań w granicach administr. w 1939 r. 272 308 260 068 302 465 340 075 - 12 240 95,5 80 007 130, ? Centrum po prawym i lewym brzegu Warty 84 780 55 518 66 537 76 390 - 29 262 65,5 20 872 157,6 Wilda 40 615 43 777 48 112 53 299 5 162 107,8 9 522 121,8 Jeżyce 46 167 52 899 64 160 70 081 6 752 114,6 17 182 1"2,5 Św. Łazarz 55 225 53 664 68 800 74 716 18 459 152,3 21052 139,2 Górczyn 22 643 17 753 18 961 20 668 - 4 890 78,4 2 915 116,4 Główna i Komandoria 14 403 11765 11363 13031 - 2 658 81,7 1266 110,8 Rataje 5011 1936 2 155 2 531 - 1075 64,3 595 130,7 Starolęka Mała 2917 4215 4 424 5 062 1298 144,5 847 120,1 Dębieć 8 582 8 964 10 644 11776 582 106,9 2 812 110,6 Winiary i N aramowice dom. 12 380 8 428 6 048 11 160 - 3 952 68,1 2 732 132,4 Golęcin i Soldcz - dwór 1785 1 149 1 259 1561 - 636 64,4 212 118,5 Tereny przyłączone w okresie okupacji 24 145 29 115 32 954 24 143 X 8811 136,5 Osiedla nowoprzyłącz. na półn. miasta 1015 1345 1015 X 350 152,5 Osiedla nowoprzyłącz . po wschodniej 951 stronie miasta 10 257 Ib 49) 10 257 X 6 242 160,9 14 376 Osiedla nowoprzyłącz . po zachodniej stronie mi st 12 871 15 110 12 871 X 2 239 117,4 . _r.r.

1.J /()()

1) Nazwy dzielnic oraz ich granice przyjęte są w g stanu z okresu przedwojennego. Dane dla roku 1955 obliczono szacunkowo.

2) W/g bieżącej ewidencji ludności. Podstawienie w miejsce tej liczby danych skorygowanych materiałami z N. S. P. (jak w tabl. l) uniemożliwiłoby dokonanie podziału ludności na dzielnice. w latach od 1950-1955

Tabi. 5

L a t a 1950 1951 1952 1953 1954 1955 Dzielnice w licz - w licz- w" licz- w licz- w licz- w licz - bach bach bach bach bach bach bez- w bez- w bez- w bez- w bez- w bez- w względ- o 0/ względ- °fo °fo względ- o o o o względ- 0/ 0/ względ- "/0 % względ- o JJ o o o /0 /0 /0 nych nych nymh nych nych nych Ogółem 331 578-) 100,0 338 439 100,0 348 488 100,0 358 86;) 100,0 568 562 100,0 373 029 100,0 Stare Miaslo 69 499 21,0 71 180 21,0 73 105 21,0 75 675 21,1 78 615 21,3 79 145 21,2 Nowe Miasto 40 826 12,3 42 178 12,5 43 678 12,5 44 98S 12,5 45 945 12,5 46 873 12.6 Grunwald 87 338 26,4 £8 870 26,2 89 247 25,7 90 016 25.1 92 187 25,0 103 341 27,7 Jeżyce 72 440 2! ,e 74 100 21.9 77 157 22 1 79 772 2> 2 81 815 22,2 75 600 20.3 Wilda 61 475 18,5 62 111 18,4 65 301 18,7 68 409 19,1 69 940 19,0 68 070 18.2i) Liczba mieszkańców obejmuje mieszkańców stałych oraz czasowo obęcne, wg stanu na 31. 12., z wyj. roku 1951 gdzie pcdano stan na 1. 11. Rozbicie mieszkańcow na poszczególne dzielnice w latach 195(t-54 dokonane zostało szacunkowo. Dzielnice obejmują zasięg działania po? "zególnych Dzielnicowych Rad Narodowych powstałych z dn;em 1. 1. 1955 r. -) Wg bieżącej ewidencji ludności. Podstawienie w miejsce tej liczby danych skorygowanych mateiialami z N S. P. (jak w tabl. 1) uniemożliwiłoby dokonanie podziału ludności na dzielnice. »

Przyrost mieszkańców miasta w latach od 1950-1955 »

Ogółem Przyrost naturalny 3) Przyrost napływowy liczbach w stosunku liczbach w stosunku w liczbach w stosunku Lata w do 1000 w do 1000 do 1000 bezwzględ- miesz- bezwzględ- miesz- bezwzględ- miesznych kańców nych kańców nych kańców 1950 8 275 27,6 4 772 15,9 3 503 11,7 1951 12 577 38,6 4 728 14,5 7 849 ' ) 24,1 1952 15 627 46,4 5 154 15,3 10473 2 ) 51,1' 1953 9 289 26,7 5 237 15.1 4 052 11,6 1954 8 165 22.9 5 564 15,6 2 601 7,3 1955 7 697 21.1 5 800 15,9 1897 5.2l) W/g bieżącej ewidencji ludności. 2) W liczbach tych ujęty jest również przyrost ludności uzyskany z ruchu wewnętrznego (zmiany adresu wewnątrz miasta).

3) Bóżnice między tymi liczbami a liczbami przygotowanymi w tabl. 7 wynikają z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów meldunkowycli.

Ruch naturalny mieszkańców Poznania w okresie od 1950-1955 roku ')

Małżeństwa U rodzenia Zgony Przyrost naturalny w w stos. w w stos. w w stos. w w stos. Lata liczbach do liczbach do liczbach do liczbach do bez- 1000 bez- 1000 bez- 1000 bez- 1000 względ- miesz- względ- miesz- względ- miesz- względ- miesznych kańców nych kańców nych kańców nych kańców 1950 2 963 9.9 7 902 26,3 3 130 10.4 4 772 15,9 1951 3 299 10.1 8 130 25.0 3 430 10.6 4700 14.4 1952 2 985 8.9 8 279 24,6 3 125 9,3 5 154 15.3 1953 3215 9.2 8 545 24.6 2 769 8.0 5 776 16.6 1954 2 957 8,3 8 577 24,0 5 066 8,6 5511 15,4 1955 3 040 8.3 8 455 23,1 2 920 8.0 5 555 15.1i) W g danych U rzędu Stanu Cywilnego.

20 Kronika Miasta Poznania

Dział statystyczny

Zmiany w strukturze wieku rodzących kobiet w okresie od 1950-1955 r.

L a t a Grupy wieku rodzących 1950 1951 1952 1953 1955 Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 19 i mniej 4,9 5,1 5,2 4,6 3,4 20-24 28,9 30,0 29,8 34,4 30,1 25-29 33,5 33,8 32,9 28,1 31,3 30-34 15,2 16,1 17,9 18,1 22,3 35-39 13,2 11,4 10,1 10,0 8,4 40-49 4,3 3,6 4,0 4,6 4,4 50 i więcej - - - 0,1 - niewiadoma 0,1 0,1 0,1

Zmiany w strukturze urodzeń w/g ilości urodzonych dzieci w okresie od 1938-1955 roku (liczby względne)

L a t a Kolejność urodzeń 1938 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 U rodzenia ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 40,9 46,5 37,1 39,0 38,1 36,2 33,5 36,2 2 29,0 25,2 32,2 30,5 30,2 31,0 32,0 30,8 3 14,6 15,5 17,6 17,5 17,7 17,2 18,6 18,2 4 7,3 7,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 8,3 5 i dalsze 8,2 5,3 6,1 5,7 6,0 7,1 6,9 6,5 * l

Liczebność poszczególnych grup wieku mieszkańców Poznania w okresie od 1946-1955 rokuj)

G r u p y w i e k u Według stanu Ogółem na: O - 6 7 - 17 18 - 59 60 i w. 14. 2. 1946 liczby bezwzględne 267 978 27 126 45 638 172 066 25 148 w % % 100,0 10,1 17,0 64,5 8,6 5. 12. 1950 liczby bezwzględne nil 401 44 885 46 957 199 754 29 805 w % % 100, O 14,0 14,6 62,1 9,5 51. 12. 1955 liczby bezwzględne 575 265 54 853 58 608 225 607 56 217 w % 70 100, O 14,7 15,7 59,9 9,7i) W/g danych jednorazowych dochodzeń ludnościowych.

Struktura mieszkańców Poznania według płci i wieku w/g danych N. S. P. z 3. 12. 1950 r. »)

R a z e m Na 100 Grupy wieku Mężczyźni Ko biety mężczyzn w liczbach % 7" przypada bezwzględnych W kobiet Ogółem 521 401 100,0 145 554 175 847 128,8 O - 2 21 131 6,6 10 671 10 460 98,0 5 - 6 23 754 7,4 12 090 11664 96,5 7 - 15 27 460 8.5 13 730 13 730 100,0 14 - 17 19 497 6,1 9 677 9 820 101,5 18 - 49 166 970 51,9 74.804 92 166 123,2 50 - 54 18 621 5.8 7 203 11418 158,5 55 - 59 14 163 4,4 5 716 8 447 147,8 60 i w. 29 105 9,1 11321 17 782 157,1 n. n. 702 0,2 342 360 105,3

1) Kryterium przy tworzeniu grup wieku stanowiło ich (wi k przedszkolny, szkolny itp.}znaczeniespołeczno - gospodarcze wjg danych N. S. P. z 3. 12. 1950 r.

Tabl. 12

Ludność ogółem w tym: Na 100 zawodowo-czynni Na 100 zawodów 0zawodowo- czynnych W y s z c z e g ó l n i i e w licz- czynnych mężczyzn e n bach przypada przypada bez- w męż- kobiety zawodowo- zawodowool 0/ razem względ- o ,0 czyźni biernych czynnych nych kobiet Razem 320 670 1 ) 100,0 159 996 95 144 64 852 100,4 68,2 Utrzymujący się z zawodów poza rolniczych 313 255 97,7 156 192 92 912" 65 280 100,6 68,1 Przemyśl 112 502 35,1 53 347 34 871 18 476 110,9 53,0 Budownictwo 26 122 8,1 11466 9 526 1904 127,8 19,9 Komunikacja 31 635 9,9 12 205 10 165 2 040 159,2 20,1 Obrót towarowy 58 212 11,9 20011 10 468 9 545 91,0 91,2 Gospodarka komunalna 11904 3,7 5 194 3 595 1601 129,2 44,6 Oświata 14 405 4,5 8 112 4 086 4 026 77,6 98,5 Lecznictwo 8 674 2,7 5 307 1805 .5 502 65,4 194,0 Administracj a 29 993 9,4 14 714 6 861 5 855 103,8 66,1 Inne poza gosp. komunalną 3115 1,0 2 421 385 2 056 28,7 528,8 Dział nieznany poza gosp. komunalną 10 057 3,1 1 141 544 597 781,4 109,7 N iezaro bkowe źródła u trzymania 26 656 8,3 22 274 8 5?2 13 702 19,6 159,8 Utrzymujący się z zawodów rolniczych 7 417 2,5 3 804 2 232 1 572 95,0 70,4 Rolnictwo 6 893 2,1 3 524 2 047 1477 95,6 72,2 Leśnictwo 524 0,2 280 185 95 87,1 51,4i) Liczba ta jest niższa o 731 osób od liczby podanej w tabl. 10 i 11, ze wz,ględu na niezgodność materiałów spisowych opracowa nych przez GUS dotyczących struktury w g płci i wieku ludności oraz stosunkow zawodowych, na podstawie danych N. S. P. z 3. 12. 1950 roku

Tabl. 13

Zawodowo czynni Utrzymywani członkowie rodziny Rolnictwo Pozostałe Pozostałe Grupy wieku Ogółem w tym poma- działy Ogółem Rolnictwo działy Razem gaj ący człon - gospodarki gospodarki kowie rodziny 1 usług 1 usług Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0-2 13,3 12,1 13,3 3 - 6 14,9 13,5 15,0 7 - 13 0,1 0,5 16,8 19,5 16,7 14 - 17 2,9 4,4 6,4 2,9 8,S 9,8 8,8 18 - 49 76,9 66,3 724 77,2 33,5 29,1 33,6 50 - 54 7,8 9,4 7,7 7,8 4,1 3,8 4,1 55 - 59 5,5 6,5 5,1 5,4 2,9 2,9 2,9 60 1 w. 6,7 13,0 7,7 6,5 5,5 9,1 5,4 nie ustalona 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 w jg danych bilansu zatrudnienia *)

Tabl. 14

Zatrudnieni w poszczególnych działach według Struktura zatrudnienia stanu na: w liczbach względnych Wyszczególnienie Przyrost (spadek) 30. 9. 1951 l. l. 1954 liczbach % % 30. 9. 1951 l. l. 1954 w w bezwzględnych 1951 = 100 Razem 150 222 165 363 15 141 110,1 100, O 100,0 Rolnictwo i Leśnictwo 3 480 4 731 1251 135,9 2,3 2,9 Przemysł i rzemiosło 59 301 68 806 9 505 116,0 39,5 41,7 Budownictwo 19 430 26 472 7 042 136,2 12,9 16,0 Transport i łączność 19 613 18 851 - 762 96,1 13,1 11,4 Obrót towarowy 20 905 17 426 - 3 479 83,3 13,9 10,5 Administracj a (centr. i teren.) 7 039 5 236 - 1803 74,4 4,7 3,1 Gospodarka komunalna 5 121 4 637 - 484 90,5 3,4 2,8 Nauka, oświata, lecznictwo 11007 14 297 3 290 129,8 7,3 8,6 Inue niewymienione 4 326 4 907 581 113,4 2,9 3,0 Oi) Liczby podane w tablicy wykazują odchylenia od liczb dotyczących zawodowo-czynnych wg danych N. S. P. między in. ze względu na nieco odmienny sposób grupowania.

Struktura wielkości gospodarstw domowych wjg danych N. S. P. z 3. 12. 1950 r.

Tabl. 15

Liczba gospodarstw domowych Liczba osób Gospodarstwa domowe w gospodaro liczbie osób: w liczbach w oj oj stwach bezwzględnych w /0 /0 domowych O g ó ł e m 154 923 100 310 575 I · 77 643 25 77 643 2 34 163 22 68 326 3 20 705 20 62 115 4 13 976 18 55 904 5 5 590 9 27 952 6 2 070 4 12 423 7 i więcej 776 2 6 212

Wodociągi i kanalizacj a

Tabl. 16

L a t a VVyszczególnienie Jednostka miary 1949 1953 1955 Produkcja wody czystej tys. m 3 14 393,2 21 282,7 22 629,2 Długość sieci wodociąg, czynnej km 342,3 362,6 368,6 Liczba ludności korzyst. z wodoc. tys. osób 241 271 321 Długość sieci kanalizacyjnej km 310,7 317,3 326,0 Liczba ludności korzyst. z kanaliz. tys. osób 231 253 280

Komunikacja Tabl. 17 « L a t a VVyszczególnienie 1949 1953 1955 Średnia inwentarzowa ilość wozów Tramwaje 224 262 266 Trolleybusy 27 21 24 Autobusy 24 26 41 Ilość przew ezionych pasaż1 ;rów (w tys.) O g ó ł e m 100 774 141 770 158 344 Tramwaje 93 169 128 48.7 142 846 Trolleybusy s 4 726 7 625 8 218 Autobusy 2 879 5 648 7 280.

Dział statystyczny

Hotele Miejskie

Tabi. 18

L a t a

Liczba hoteli

I iczba łóżek 1955 b 872

Miejskie Pralnie i Farbiarnie

Tabi. 19

L a t a VVyszczególnienie Jedn.

miary 1949 1953 1955 Pranie bielizny tona 230,7 308,9 Czyszczenie chemiczne - 416,0 536,6 Farbowanie 88,5 127,8

Łaźnie Miejskie

Tabi. 20

L a t a

Wyszczególnień ieliczba łaźni liczba wanien liczba natrysków

U rządzenia 4 6 6 33 56 56 32 55 75 Zdolność przepustowa (w tys. osób) 132,0 189,0 201,6 235,0 242,0 327,2 .

wanien na trysków

Zieleń Miejska

Tabi. 21

L a t a VVyszczególnienie Jedn.

miary 1949 1953 1955 Tereny zielone - ogółem ha 2 249,6 2 998,8 3 066,8 parki leśne i zalesienia :> 1 726,4 1 833,8 1 861,8 parki !ł 98,4 525,4 525,4 zieleńce i promenady >1 37,5 42,8 45,9 cmentarze 241,0 224,0 224,0 " ogrody działkowe " 137,5 365,2 402,1 dziecince " 8,8 7,6 7,6

Państwowa Filharmonia

Tabl. 22

Sezon

Liczba koncertów

Liczba słuchaczy

1936/37 1950 1951 1952 1953 1954 122 141 183 152 147 84 047 90 231 109 719 105 187 109 833

Państwowa Opera im. Stanisława -Moniuszki

Tabl. 23

Rokliczba przedstawień

Liczba widzów

1938/39 1950 1951 1952 1953 1954 1955 264 309 269 283 296 247 982 287 186 247 9 16 270688 285 907 294 346

Liczba teatrów i mIeJSC w teatrach (łącznie z Operą)

Tabl. 24

Rok

Liczba teatrów

Liczba miej sc

Liczba mieszkańców na 1 miejsce w teatrach 1954 6 2756 1955 5 2 407 1956 (I półrocze) 6 3000 Liczba kin i miejsc w kinach 135 154 125

Tabl. 25

Rok

Liczba teatrów

Liczba miejsc

Liczba mieszkańców na 1 miej sce w kinach 1955 ' ) 7 3058 122i) Bez kin letnich i dworcowego Szkolnictwo podstawowe Tabl. 26 Rok Liczba Liczba izb Liczba Liczba uczniów p rzyp adaj ąc a szkolny szkół lekcyjnych uczniów na 1 izbę 1938/39 49 637 29 294 45 1951/52 [cO 496 27 104 54 1952/53 59 478 28 412 59 1953/54 59 505 29 927 59 1954/55 59 507 33 754 66 1955/56 59 514 38 020 74

Szkolnictwo zawodowe (zasadnicze i średnie)

Tabl. 27

Rok szkolny

Liczba szkół

Liczba izb lekcyjnych

Liczba uczniów

1938/39 1955/56 35 284 12 003

Szkolnictwo ogólnokształcące (stopnia licealnego)

Tabl. 28

Rok szkolny

Liczba szkół

Liczba izb lekcyjnych

Liczba uczniów

1938/39 1955/56 10 121 3789

Szkolnictwo wyższe

Tabl. 29

Rok akademicki

Liczba szkół

Liczba studentów

1938/39 1955/56 8 11901 Żłobki Tabl. 30 Rok Liczba Liczba miej sc żłobków w żłobkach 1951 8 338 1953 12 642 1955 13 667

Przedszkola

Tabl. 31

Rok

Liczba przedszkoli

Liczba dzieci w przedszkolach 1952 1953 1954 1955 70 70 72 75 4 755 3 909 5 274 5 633

Szpitale

Tabl. 32

Rok

Liczba łóżek szpitalnych

Liczba łóżek na 1000 mieszkańców 1945 1955 2 776 3 763 9 10

Spółdzielcze punkty usługowe

Tabl. 33

Rok

Ilość punktów 1954 1955 630 894 na 100 ha użytków rolnych, w latach od 1950-1955 r. 1) Tab ). 34 Konie Bydło rogate Trzoda chlewna ogółem gospod, gospod; ogółem gospod, gospod, ogółem gospod, indv w id. uspoleczn. indywid. uspoleczn. iudywid. 18,8 22,0 13,1 32,1 36,6 17,8 65,7 84,4 21,4 25,7 11,9 32,8 40,0 17,3 60,5 72,5 28,2 22,2 15,7 41,7 40,2 21,1 113,2 74,5 25,9 18,7 20,2 33,6 35,5 18,7 112,0 85,7 20,8 18,3 12,3 31,7 35,5 18,2 98,4 80,6 23,6 18,5 18,4 36,0 37,2 19,7 131,3 89,6i) Według materiałów corocznych spisów rolnych.

Handel detaliczny i żywienie zbiorowe (otwarte)

Tabl. 35

Rok

Ilość sklepów handlu detalicznego

Ilość punktów żywienia zbiorowegol OSO

Spożycie wybranych artykułów żywnościowych w latach w stosunku do jednego mieszkańca ')

1952- -1955

Tabl. 36

L a t a Artykuły Jedn.

miary 1952 1953 1954 1955 Mięso kg 14,7 15,6 17,1 18,4 Wędliny " 11,3 9,9 10,7 12,5 Tłuszcze zwierzęce 3,7 4.9 5,9 6,6 " Masło 5,1 6,4 7,4 7,6 " Mleko litr 98,2 102,5 96,4 84,2 Jaja szt. 91 115 121 112 Cukier kg 23,1 18,2 21,9 19,8 Olej jadalny Itr I)); 0,7 0,7 0,6 Margaryna kg 3,2 2,7 2,4 2,8i) Dane szacunkowe.

Zmiany w strukturze upraw na obszarach użytkowanych rolniczo w okresie od 1938-1955 roku ')

Tabl. 37

L a t a Grupy upraw 1938 1946 1950 1953 1955 Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Zbożowo-strączkowe 64,1 50,5 49,3 47,4 44,1 Przemysłowe 0,1 1,4 3,4 3,3 2,4 Pastewne 9,6 17,4 14,1 15,7 15,3 Warzywne (łącznie z ziemniakami) 26,2 30,7 33,2 33,6 38,2i) W/g materiałów corocznych spisów rolnych. Zródła:

Prace i Materiały Samodzielnego Oddziału Statystyki Prez. M. R. N.

Prace i materiały Miejskiej K AertSAbPlanowania Gospodarczego Statistisches Jahrbuch der ofi&auptsWt Posen, 1938-1939 Rocznik Statystyczny Stojffenego Miasta Poznania 1937IM - !llfJl._

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry