PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24

Czas czytania: ok. 29 min.

MARIA SZYMAŃSKA

BIBLIOGRAFIA MIASTA POZNANIA ZA LATA 1950-1955

(wybór)*)

HISTORIA I BIELECKA Janina: Jarmarki i kontrakty poznańskie. N ieco o starodawnych tradycjach. N owy Świat. Dod. tyg. Głosu Wielkopolskiego 1955 nr 27 s. 1, 2.

BREYER Richard: Die Stadt Posen In sudpreussischer und herzoglich Warschauer Zeit (1793-1815). W wydawn. zbior.: Geschichte der Stadt Posen, Neuentdettelsau 1953 s. 81-97.

CHOJNACKA Kazimieia: Walka o wolny handel i żeglugę na Warcie i Odrze w pierwszej połowie XVI wieku. Przegl. Zach. R. 8: 1952 nr 3/4 s. 627-674.

DERESIEWICZ Janusz: Okupacja niemiecka na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy 1939-1945. Studium historyczno-gospodarcze. Poznań 1950. Instytut Zachodni s. XXXVII, 599. Rec. Turlejska M. N owe Drogi R. 5: 1951 nr 5 s. 229-238. -. Produkcja sukiennicza i sukienne znaki towarowe w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII w. Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 1: 1955 z l. s. 215-225.

-. Z badań nad początkami układu kapitalistycznego w przemyśle poznańskim w drugiej nołowie XVIII wieku. Pizegl. Zach. R. 7 1951 nr 9/10 s. 47-71.

DREYER Alfred: Uberblick uber die Wirtschaftsgeschichte der Stadt Posen bis 1793. W wydawn. zbior.: Geschichte der Stadt Po sen, N euentdettelsau 1953 s. 71-80. DYMACZEWSKI Aleksander, LECIEJEWICZ Lech: Osadnictwo wczesnośredniowieczne w południowej CZęSCl Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. PrzeglZach. R. 11: 1955 nr 1/2 s. 357-376.

GANSINIEC Ryszard: Grobowiec Bolesława Chrobrego. Archeologia R. 3: 1945 (druk. 1952) s. 123-168.

ARCHEOLOGIA -. Nagrobek Bolesława Wielkiego. Przegl.

Zach. R. 7: 1951 nr 7/8 s. 359-537.

G E S C H I C H T E der Stadt Posen. Im Auftrage der historischlandeskundlichen Kommission fur Posen und das.

Deutschtum in Pole n hrsg. von Gotthold Rhode. N euentdettelsau 1953 FreimundVerlag s. 318 8«.

Rec: Wojciechowski Marian. Przegl. Zach R. 10: 1954 nr 1/2 s. 274-280.

Re o: Keyser Erich. Zeitschrift f. Ostforschung Jg. 3: 1954 H. 4 s. 624-625. GOMOLEC Ludwik: Strajk szkolny w Poznańskim na początku XX w. Wiedza i żyoie 1951 nr 8/0 s. 709-715. GROT Zdzisław: Chłopi z Górczyna, rewolucjoniści 1846 i 1848 r. N owy Świat Dod. tyg. Głosu Wielkopolskiego 1951 nr 19. -. Powstanie wielkopolskie w roku 1848.

N owy Świat. Dod. tyg. Głosu Wielkopolskiego 1951 nr 14. -. Wyzwolenie Poznania w roku 1945 Przegl. Zach. R. 9: 1953 nr 6/8 s. 431 do 449.

Die Grundungsurkunde von Posen. Textauszug und deutsche Ubersetzung. W wydawn. zbior.: Geschichte der Stadt Po sen, Neuentdettelsau 1953 s. 10-14.

HENSEL Witold: Kilka kartek z najdawniejszej przeszłości Poznania. W wydawno zbior.: Poznań, dzieje, ludzie, kultura, Poznań 1953 s. 13-16. -. Poznań w starożytności i we wczesnym średniowieczu. Przegl. Zach. R. 9- i953 nr 6/8 s. 14-100. Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej. T. 2. Poznań 1953 Polskie Tow. Prehist.

s. 236 8». HERBST Stanisław: Miasta i mieszczaństwo Renesansu polskiego. Wydawn. zbior.:

*) Blibliografia nie obejmuje artykułów z dzienników , podaje natomiast ważniejsze. artykuły z tygodnikow.

Przegląd bibliograficzny

Odrodzenie w Polsce T. 1 Warszawa 1955 s. 336-360.

JACOBSON .Jacob: Zur Geschichte dar Juden in Posen. W wydawn. zbior.: Geschichte der Stadt Posen, N auentdettelsau 1953 s. 243-256. J ahrbuch Weichsel - Warthe 1955. Im Auftrage des Bundesvorstandes der Landsmannschaft Weichsel - Warthe hrsg. von Theodor Bierschenk, Ilse Rhode, Fritz Weigelt. Miinchen 1954 Landmannschaft W eichsel- Warthe s. 158. JAKUBCZYK Witold: Komplikacje regulacyjne w Poznańskim. Roczn. Hist. R 20: 1951-1952 (druk 1955) s. 139-166.

.-. Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX ' w. T. 1. 1815-1850. Poznań 1951 Poznańskie Tow. Przyj. Nauk s. 206 80. Prace Komisji Hist. T. 16 z. 2. Wielkopolska. Wybór źródeł. Wrocław 1952. Zakł. N ar. im. Ossolińskich 8".

T. 1: 1815-1850 s. XLVII, 238. T. 2: 1851-1914 s. LXX, 332.

Z dziejów Poznania przed stu laty Kron. m. Poznania T. 23: 1950 nr 3 s. 222-228. I Z dziejów proletariatu rolnego w Poznańskim w nołowie XIX w. Przegl. Zach. R. 8: 1952 nr 11-12 s. 593-601.

-. Z dziejów pruskiej propagandy w Poznańskim. Roczn. Hist. R. 19: 1950 (druk. 1952) s. 178-186.

-. Z dziejów ruchu robotniczego w Poznaniu. Przegląd Zachodni R. 9. 1953 nr 6/8 s. 376-402. KACZMARCZYK Zdzisław: Przywilej lokacyjny dla Poznania z r. 1253. Przegl. Zach. R. 9.: 1953 nr 6/8 s. 142-166.

KOSTRZEWSKI Józef: Pierwsze ślady człowieka na obszarze Poznania. Nowy Świat. Dod. Tyg. Głosu Wielkopolskiego 1954 nr 36. KRAFT Adolf: Die Stadt Posen im Versailler Polen 1918-1939. W wydawn. zbior.: Geschichte der Stadt Posen, N euentdettelsau 1953 s. 169-200. KUPFER Franciszek: Pinkas Klszejrim (Księga protokołów elektorów gminy żydowskiej w Poznaniu). Biul. Zyd. Inst. Hist. 1953 nr 2/3 s. 50-121.

LABUDA Gerard: Kalendarz Poznański z połowy XVII w. jako źródło ikonograficzne do dziejów wsi. Kwart, historii kult. mat. R. 2: 1954 nr 3 s. 484-498. LAUBERT Manfred: Die Behandlung der Posener Teilnehmer am Warschauer N ovemberaufstand von 1830/31. Marburg/Lahn 1954 s. VIII, 236. Wissenschaftl. Beitra,ge zur Geschichte und Landeskunde Ost- Mitteleuropas Nr 17.

Die Stadt Posen in neupreussischer Zeit 1815-1847. W wydawn. zbior.: Geschichte der Stadt Posen, N euenldettelsau 1953, s. 99-113. LUDAT Herbert: Posen vor der Lokation.

W wydawn. zbior.: Geschichte der Stadt Posen, N euentdettelsau 1953, s. 1-9. ŁUCZAK Czesław: Poznańska ustawa ant ystrajkowa z 1785 r. Roczn. dziejów społ. i gosp. T. 13: 1951 s. 199-214. -. Przemysł spożywczy miasta Poznania w XVIII w. Poznań 1953 Pozn. Tow. Przyj. Nauk s. IV, 156 8». Badania z dziejów społ. i gospodo Nr 39. Rec. Głębowicz B. Roczn. dziejów społ.

i gosp. T. 15: 1953 s. 360-366. Rec. Wislocki J. Studia i mater. do dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 1: 1955 s. 305-310. Rozruchy głodowe w Wielkopolsce w r. 1847. Roczn. dziejów społ. i gosp. t. 15. 1953 s. 111-144. -. Technika przemysłu spożywczego w Poznaniu w XVIII wieku. Roczn. dziej, społ. i gosp. T. 12: 1950 s. 69-104. MACEK Josef: Husyci na Pomorzu i w Wielkopolsce. Warszawa 1955 Książka i Wiedza s. 189 8<>. MAI Joachim: Vom gemeinsamen Kampf deutscher und polnischer Socialdemokraten gegen nationale und sociale Unterdriickung in Posen 1885-1886 W wydawn. zbior.: Deutsch-slavischa Wechselseitigkeit in sie ben J ahrh underten, Berlin 1956 s. 637-646. MAISEL Witold: Cech tragarzy poznańskich i jego statut z roku 1581. Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 1: 1955 nr 1 s. 275-283. MĄCZAK Antoni: Sukiennictwo wielkopolskie XIV-XVII wieku. Warszawa 1955. Państw. Wyd. Nauk. s. 324 8«.

Rec. Wisłocki J. Roczn. dziejów społ.

i gosp. t. 17: 1955 s. 260-263. MALECZYŃSKI Karol: W sprawie założenia biskupstwa poznańskiego, (streszcz.) Sprawozd. Wrocł. Tow. Nauk. T: 4: 1949 z. 2 (druk. 1952) s. 123-144. MAŃKOWSKI Jerzy: Z tajemnic poznańskiej Cytadeli (Powstanie w r. 1846). N owy Świat. Dod. tyg. Głosu Wielkopolskiego 1952 nr 9. MENCEL Tadeusz: Inspekcja przemysłowa w b. zaborze pruskim i jej akta w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Poznaniu. Archeion T. 23: 1954 s. 116 do 136.

METZ Friedrich: Die Bamberger und die Stadt Posen. W wydawn. zbior.: Geschichte der Stadt Posen, N euentdeltelsau 1953, s. 269-276. MIEDZIŃSKI Florian: Echa Rewolucji Październikowej na łamach burżuazyjnej prasy poznańskiej. Widnokrąg. Dod. tyg. Gazety Pozn. 1951 nr 30. Julian Marchlewski w Poznaniu (w r.

1895) Kron. m. Poznania R. 23: 1950 nr 1 s. 1-10. Komuniści poznańscy. N owy Świat. Dod.

tyq. Głosu Wielkopolskiego 1954 nr 2. Krzyżacy w Poznaniu. Widnokrąg. Dod tyg. Gazety Pozn. 1954 nr 49. Marcin Kasprzak przedstawiciel robotników poznańskich. W wydawn. zbiór.: Poznań, dzieje, ludzie, kultura, Poznań 1953 s. 29-36.

Ruch robotniczy w Poznaniu w okresie dwudziestolecia. Przegl. Zach. r. 10: 1954 nr 1/2 s. 108-119 i Studia Poznańskie. MIKA Marian Józef: Opi's Poznania z r.

1728. Kron. m. Poznania R. 23: 1950 nr 3 s. 229. Poznań w przededniu Wiosny Ludów.

Widnokrąg. Dot. tyg. Gazety Pozn. 1954 nr 9. MŁYNARCZYK Henryk: "Hontsch i s-ka Sp. z o. o." w Poznaniu. Przyczynek do roli kapitału obcego w okresie międzywojennym. Przegl. Zach. R. 8: 1952 nr 11/12 s. 601-617.

MODRZEJEWSKI Józef: Bracia Czescy w Poznaniu. N owy Świat. Dod. tyg. Głosu Wielkopolskiego 1954 nr 35.

C' "potopie" w Poznaniu. (Wojny szwedzkie) Widnokrąg. Dod. tyg. Gazety Pozn. 1955 nr 19. NOWACKI Józef wyd.: Księga uposażenia diecezji poznańskiej z roku 1510. Poznań 1950. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. s. 413 8°. Wydawn. źródłowe Komisji Hist. T. 10.

Rec. Kaczmarczyk Kazimierz, Kaczmarczyk Zdzisław. Czasop. prawno-hist. t. 4: 1952 s. 487-492. OWSIŃSKA Anna: Sprawa chłopska w świetle publ. cystyki poznańskiej z lat 1823-1848. Warszawa 1955 Państw Wyd. Nauk. s. 153 8«.

Rec. Jakóbczyk W. Roczn. dziejów społ.

i gosp. T. 17. 1955 s. 241-244. P A M I Ę T N I K Tomasza Szalczyńskiego o powstaniu ludowym w Wielkopolsce w r. 1848. wyd. Ludwik Gomolec. Przegl. Zach. r. 11: 1955 nr 1/2 s. 249-265.

PAPROCKI Franciszek: Księgarz - rewolucjonista Walenty Maciej Stefański

19 Krcnika Miasta Poznania

Przegl. księgarski R. 30: 1950 nr 3-4 s. 18-20 nr 5-6 s. 34-35. Walenty Stefański jako działacz Związku Plebejuszy. W wyd. zbior.: W stulecie Wiosny Ludów ' T. 4 Warszawa 1951 s. 353-394.

PAWLINOWA Elżbieta: Wczoraj i jutro poznańskiej Cytadeli. Widnokrąg. Dod. tyg. Gazety Pozn. 1954 nr 8. PIASZYKOW A Mieczysława: Jama kultury pomorskiej w Poznaniu- Swierczewie. Z otchłani wieków R. 22: 1953, z. o s. 222-223. PIASZYKOWNA Maria: Pradzieje miasta Poznania. Poznań 1953 Polskie Tow.

Prehist. s. 264 4°. Biblioteka Archeologiczna Seria B. PIEKARCZYK Stanisław: Studia z dziejów miast polskich w XIII-XIV w. Warszawa 1955 Państw. Wydawn. Nauk. s. 323 8«. Z badań nad gospodarczo-społeczną strukturą miast polskich w okresie od drugiej połowy XIII do pierwszych dziesiątków lat XIV w . Kwart. hist. r. 59: 1952 nr l. s. 61-91. POSPIESZALSKI Karol Marian: Dzieje okupacji hitlerowskiej w pracy Instytutu Zachodniego. Przegl. Zach. R. 11: 1955 nr 3/4 s. 543-550.

Jeszcze w sprawie niemieckiej listy narodowej i języka polskiego w "Kraju Warty". Przegl. Zach. R. 8: 1952 nr 11/12 s. 618-630. Poznań pod okupacją hitlerowską.

Przegl. Zach. R. 9: 1953 nr 6/8 s. 403 do 430.

P O Z N A N. Dzieje, ludzie, kultura. Poznań 1953 Komitet obchodu "Dni Poznania" s. 232 8». RECKE W.: V orbereitung zur Tausendjahrfeier Polens im Zeichen des historischen Materialismus. Zeitschr. f. Ostforschung Jg. 1: 1952 H. 2 s. 117-120.

RHODE Artur: Geschichte der evangelischen Gemeinden der Stadt Po sen. W wydawn. zbior.: Geschichte der Stadt Posen. Neuentdettelsau 1953, s. 225-241. RHODE Gotthold: Blute und Niedergang.

Katastrophen und Wiederaufbauversuche. Die Stadt Po sen vom Ausgang des Mittelalters bis zum Ubergang an Preussen 1793. W wydawn. zbior. Geschichte der Stadt Po sen, N euentdettelsau 1953 s. 31-69. Posen von der Revolution des J ahres 1848 bis zur Grundung des Deutschen Reiches. W wydawn. zbior.: Geschichte

Przegląd bibliograficznyder Stadt Posen, N euentdettelsau 1953, s. 115-126. RUSIŃSKI Władysław: Położenie robotników polskich w czasie wojny 1939-1945 na terenie Rzeszy i "obszarów wcielonych". Cz. 1-2. Poznań 1950-1955 Instytut Zach. 8«. Cz. 1 wyd. 2. uzup.

1950 s. XIII, 366. cz. 2. 1955 s. 325.

STASIEWSKI Bernhard: Zur Geschichte der katholischen Kirche in Posen. W wydawn. zbior.: Geschichte der Stadt Posen, N euentdettelsau 1953 s. 201-224. STOCKI E.: Udział lekarzy żydowskich w powstaniu poznańskim 1848 r. Biul. Żyd. Inst. Hist. 1954 nr 11/12 s. 109-122.

S T U D I A Poznańskie. Cz. 1-2. Pod red.

Mieczysława Suchockiego i Zygmunta Wojciechowskiego. Poznań 1953 Instytut Zach. 80. Cz". 1 s. 499, cz. 2. s. 372 Rec. Rhode Gotlhold. Zeitschrift f. Ostforschung Jg. 3. 1954 H. 3 s. 461-467. SWART Friedrich: Die Stadt Po sen im Deutschen Reich. 1871-1918. W wydawno zbior.: Geschichte der -Stadt Posen, Neuentdettelsau, 1953 s- 127-154. SZUMOWSKI Zbigniew: Echa rewolucji 1905-1907 r. w Poznańskim. W wydawno zbior.: Rewolucja 1905-1907 roku na ziemiach polskich, Warszawa 1955.

SZYMAŃSKA Maria: Wójtostwo poznańskie 1253-1376. Od lokacji miasta do wykupu wójtostwa przez miasto. Przegl. Zach. R. 9: 1953 nr 6/8 s. 167-193.

WASZAK STANISŁAW: Dzietność rodziny mieszczańskiej i ruch naturalny ludności miasta Poznania w końcu XVI w. i w XVII w. Roczn. dziejów społ. i gosp. T. 16: 1954 s. 316-384.

Ludność i zabudowa mieszkaniowa miasta Poznania w XVI i XVIIw. Przegl. Zach. R. 9; 1953 nr 9/10 s. 64-136.

Poznań w świetle badań demograficznostatystycznych. Przegl. Zach. R. 11: 1955 nr 1/2 s. 5-42.

Rec. Vielrose E. Roczn. dziejów społ.

i gosp. T. 16: 1954 s. 424-426. WEISE Erich: Posen aIs deutschrechtliche Stadt von der Grundung 1253 bis zum Ausgang des Mittelalters. W wydawn.

zbior.: Geschichte der Stadt Posen, N euentdettelsau 1953, s. 15-29.

WEYMAN Stefan: Ze studiów nad zagadnieniem dróg w Wielkopolsce od X do XVIII wieku. Przegl. Zach. r. 9: 1953 nr 6/8 s. 194-253. WILIŃSKI Stanisław: Regestr czeladników i mistrzów cechu muratorów w Poznaniu, z lat 1618-1679. Przegląd Zach. R. 9: 1953 nr 9/10 s. 211-235.

WOJCIECHOWSKI Marian: Struktura społeczno-gospodarcza Poznania w pierwszej połowie XVIII wieku. Przegl. Zach R. 7:" 1951 nr 11/12 s. 341-395.

WOJCIECHOWSKI Zygmunt: Gniezno - Poznań - Kraków na tle kształtowania się państwa piastowskiego. Sprawozd. Pol. Akad. Nauk 1951 nr 6 s. 452-453, Gniezno - Poznań - Kraków na tle kształtowania się państwa Piastów. Przegl. Zach. R. 7: 1951 nr 7/8 s. 335358.

-. Początki Poznania na tle początków miast w Polsce. Przegl. Zach. R. 9: 1953 nr 6/8 s. 1-13. ZAJCHOWSKA Stanisława: Rozwój sieci osadniczej okolic Poznania (XI-XX w.j Przegl. Zach. R. 9: 1953 nr 6/8 s. 101 do 141.

Rec. Swiederski B. Roczn. dziejów społ.

i gosp. t. 16: 1954 s. 457-468. Rec. Lalik T. Kwart. I hist. kult. mater.

R. 3: 1955 nr 3 s. 645-647.

ZAKRZEWSKI Bogdan: Oblicze polityczne Poznania na początku XIX wieku. N 0wy Świat. Dod. Tyg. Głosu Wielkopolskiego 1954 nr 36. -. Z dziejów walki o ideologię demokratyczną w Poznaniu w latach 1830-1850 Przegl. Zach. R. 9: 1953 nr 6/8 s. 275 do 375.

HISTORIA KULTURY.

BUDKA Włodzimierz: Papiernie poznańskie. Przegl. Papierniczy R. 10: 1954 nr 7 s. 216 - 2 21, nr 8 s. 25 1- 2 5 3 . CHMARZYŃSKI Gwido: Sztuka Poznania w dobie Odrodzenia Przegl. Zach. R. 9: 1953 nr 9/11 s. 627-643.

DULCZEWSKI Zygmunt: Najstarsze czasopismo literackie w Poznaniu ("Co Tydzień"). N owy Świat. Dod. Tyg. Głosu Wielkopolskiego 1955 nr 5.

N arodziny prasy poznańskiej. Nowy Świat. Dod. Tyg. Głosu Wielkopolskiego 1955 nr 27. I G ROT Zdzisław: Dzieje sceny polskiej w Poznaniu 1782-1869. Poznań 1950 Prez. Miejsk. Rady Naród. s. 329 160.

Biblioteka Kron. m. Poznania Nr 13/14.

Rec. Straus S. Pamiętnik teatr. 1952 z. 23 s. 398-403.

Wojciech Bogusławski a scena narodowa w Wielkopolsce. Widnokrąg. Dod. Tyg. Gazety Pozn. 1951 nr 6.

JAKÓBCZYK Witold; Szkoła rolnicza w Żabikowie 1870-1876. Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 1: 1955 z. 1 s. 255-273. JANKOWIAK Józef; Postępowe tradycje medycyny w Poznaniu. Przegląd Zach. R. 9: 1953 nr 9/10 s. 195-204.

Postępowi lekarze poznańscy epoki Odrodzenia. Służba Zdrowia 1954 nr 15 s. 4. JÓZEFOWICZÓWNA Krystyna: Konserwacj a reliktów kamiennej architektury wczesnośredniowiecznej w katedize poznańskiej. Wiadomości Archeolog. T. 20; 1954 nr 2 s. 174-178.

Odkrycia w Katedrze poznańskiej. Dawna Kultura R. 1: 1954 s. 67 -7 4. Pastorał z Limoges znaleziony w Poznaniu. Wiadomości Archeolog. T. 20: 1954 z. 4 s. 416. Zabezpieczenie resztek budowli wczesnośredniowiecznych w katedrze poznańskiej. Dawna Kultura R. 1: 1954 nr 4 s. 174 -1 78. KALKOWSKf Jan: Pisma postępowe sprzed stu lat: Poznański "Tygodnik Literacki". "Rok" i "Dziennik Domowy". Dziennik liter. R. 4: 1950 nr 3. KNAPOWSKA Wisława: Ewaryst Estkowski w świetle badań współczesnych Przegl. Zach. R. 11: 1955 nr 1/2 s. 266272.

Scena polska w Poznaniu. (Jej pierwociny i rozwój). Życie i Myśl. R. 2: 1951 nr 3/4 s. 496-498. KNIE Henryk, PIECZYŃSKI Zbigniew: W sprawie rozmieszczenia budowli kamiennych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Z otchłani wieków R. 22: 1953 z. 4 s. 131-134. KNUDSEN Hans: Die Entwicklung des Theaters in Posen bis zum J ahre 1919 W wydawn. zbior.: Geschichte der Stadt Posen, Neuentdettelsau 1953 s. 155-168.

KOWALENKO Halina:. Solski w Poznaniu w 1882/1883 roku. Przegl. Zach. R. 11: 1955 nr 1/2 s. 272-275.

Z dziejów Teatru Polskiego w Poznaniu. Przegl. Zach. R. 9: 1953 nr 6/8 s. 468-499. KWIATEK Józef: Szkolnictwo elementarne w Wielkim Księstwie Poznańsk;m w okresie Wiosny Ludów. Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorzą- T. 1: 1955 z. 1 s. 169-253.

18*

LUTOMSKI Jerzy: Z dziejów aptek poznańskich. N owy Świat. Dod. Tyg. Głosu Wielkopolskiego 1952 nr 6. MACIEJEWSKI Jarosław: Komentarz do wiersza "Vivat Poznańczanie " Juliusza Słowackiego. Pamiętnik Literacki R. 43: 1952 z. 3/4 s. 1089-1120.' MAGNUSZEWSKI Józef: Dwa poznańskie czasopisma słowianofilskie "Lech" i "Przegląd Słowiański". Przegl. Zach.

R. 8: 1952 nr 9/10 s. 189-210.

MAISEL Witold: Dawny teatt na Placu Wolności. Kron. m. Poznania R. 23: 1950 nr 4 s. 480-483.

Jan Bocian - nieznany żeglarz poznański (XVI w.) Przegl. Zach. R. 10: 1954 nr 9/10 s. 213-216. MIEDZINSKI Florian: "Gazeta Wielkiego Xiestwa Poznańskiego". Przeglądamy pożółkłe od starości gazety z czasów Staszica. Widnokrąg. Dod. Tyg. Gazety Pozn. 1951 nr 24.

Julian Marchlewski korespondenlem pisma poznańskiego. W wydawn. zbior.: Poznań, dzieje, ludzie, kultura, Poznań 1953, s. 23-29.

MODRZEJEWSKI Józef: U źródeł .rzłotego wieku" w Poznaniu. Widnokrąg. Dod. Tyg. Gazety Pozn. 1954 nr 25.

NOŻYŃSKI Tadeusz: Dawne poznańskie rzemiosło artystyczne. N owy Świat. Dod. Tyg. Głosu Wielkopolskiego 1951 nr 48 Materiały do dziejów złotnictwa poznańskiego. Przegląd Zach. R. 9: 1953 nr 9/10 s. 236-250. PIECZYŃSKI Zbigniew: "Korkociągowe" kabłączki znalezione w katedrze poznańskiej. Wiadomości Archeolog. T /20: 1954 z. 3 s. 294- 29 5.

Wczesnośredniowieczna gliniana forma odlewnicza z Poznania. Wiadomości Archeolog. T. 20: 1954 z. 3 s. 295-296.

PILICHOWSKI Czesław: Z dziejów produkcji, handlu i kultury książki w Poznaniu u schyłku XVI w. (1570-1595) Przegl. Zach. R. 9: 1953 nr 9/10 s. 644 -683.

Rec. Krajewski W. Pamiętnik Liter.

1955 z. 3 s. 255-261.

POSPIESZALSKI Karol Marian wyd.: Z pamiętnika profesora "ReichsuniversiUit Posen". Przegl. Zach. R. 11: 1955 nr 1/2 s. 275-298. RASZEWSKI Zbigniew: Dawne teatry Poznania. Pamiętnik Teatr. 1954 z. 1. s. 161-204. -. N aj dawniej sza sala teatralna Poznania.

Przegl. Zach. R, 9: 1953 nr 6/8 s. 479488.

Przegląd bibliograficzny

Z tradycji teatralnych Pomorza, Wielkopolski i Śląska. Wrocław 1955 Zakł im. Ossolińskich s. 276. 8°. STEMPEL Carl: Goldschmiede im W arlheland, ihre Meisterzeichen und ihre Arbeilen. Zeitschr. f. Ostforschung Jg. 4: 1955 H. 4 s. 573-590.

SUCHCCKI Mieczysław: Początki Odrodzenia w Poznaniu. Przegl. Zach. R. 9: 1953 nr 9/11 s. 606-626.

Poznań, w dobie Odrodzenia. W wydawno zbiór.: Odrodzenie w Polsce. Warszawa 1955 T. 1. s. 377-379.

SZCZUBLEWSKI Józef: Dyr. Doroszyński odkrywa Warszawę. Z historii teatru poznańskiego. N owy Świat. Dod. tyg. Głosu Wielkopolskiego 1952 nr 36.

UNIWERSYTET POZNAŃSKI na początku hitlerowskiej okupacji. Oprać J. J. Bossowski, K. M. PospieszaIski K. Tymieniecki, Z. Wojciechowski.

Przegl. Zach. R. U: 1955, nr 7/8 s. 580 -595.

WITKOWSKI Michał: Badania nad drukarstwem wielkopolskim. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z. 5: 1955 s. 301 -311.

ZEGALSKI Jerzy: Teatr Polski w Poznaniu w latach 1919-1939. Kron. m. Poznania T. 23: 1950 z. 4 s. 407-417. ŻAK Jan: Piec piekarski z okresu poznorzymskiego (ca 400 n. e.) Sprawozd. Państw. Muzeum Archeolog. T. 4: 1951 z. 1-2 s. 75-87. ŻUREK Jan: Najdawniejsza moneta polska i jej związek z Poznaniem. Z otchłani wieków R. 22: 1953 z. 2 s. 53-57. ŻUROWSKI Stanisław. Jeszcze o Michale EIsnerze, szesnastowiecznym papierniku poznańskim Przegl. Papierniczy R. 11: 1955 nr o s. 185 -18 6 nr 7 s. 21 7 - 220 nr 9 s. 281-283.

ŻYCIE SPOŁECZNE I GOSPODARCZE.

BURYAN Stanisław: 8 lat odbudowy i roz- KRZEPKCWSKI Mieczysław: Wędrówka budowy Poznania. N owy Świat. Dod. po XXIV Międzynarodowych Targach tyg'. Głosu Wielkopolskiego 1954 nr 8. Poznańskich. Warszawa 1955 "Ruch" DUBOWSKI Adam: poznań. Warszawa s. 93 80.

1955. Sport i Turystyka s. 37 80.' MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃDUBOWSKI Adam: JAŚKOWIAK Franci- SKIE. Przegląd bibliograficzny krótkich szek- Poznań. Warszawa 1952 "Kraj" artykułów o MTP znajduje się w Bis. 31 160. bliografii zawartości czasopism R 9. GAWRON Wt.: Formy i metody pracy 1955 z. 5 s. 537 poz. nr 21438-21447 Prezydium WRN w Poznaniu z radny- i z. 7 s. 777-778 poz. nr 30774-30333.

mi i komisjami. Rada Narodowa 1954 NARSKI Zygmunt: O niższych formach nr 3 s. 4-7. wewnątrz zakładowego rozrachunku goGODYCKI Michał: Indywidualny przyrost spodarczego (Na przykładzie przemysłu wzrostu, wagi i obwodu klatki piersio- drobnego Poznania). Ekonomista 1953 wej u dzieci poznańskich. Przegląd nr 4 s.' 256-266. Antropolog. T. 20:1954 s. 665-669. PAWLIKOWSKI Witold: Służba informaFRĄCKOWIAK A.; KACZMAREK Z.: Z do- cyjno-bibliograficzna w zakresie nauk świadczeń w pracy aparatu dochodów społeczno-ekonomicznych w Poznaniu państwowych Wydziału Finansowego Przegl. bibliograficzny Diśm. ekon. 1954 PWRN w Poznaniu w IV kwart. 1954 r. z 4 s. 238-239.

Finanse 1955 nr 2 s. 88-91. PERKOWSKI Antoni: Rzemiosło poznańJAŚKOWIAK Franciszek: XXIV Między- skie pokazało swe osiągnięcia. Tygodnarodowe Targi Poznańskie 3-24 lipca nik Demokrat. 1954 nr 21 s. 5. 1955. Warszawa 1955 Sport i Tufysty- P O Z N A Ń miasto wystaw i taigów.

ka s. 15 80. Warszawa 1951 "Kraj" s. 108 IB«. KADO 1.: Z problematyki prac WKPG w P O Z N A Ń - nasze miasto. Poznań 1954.

Poznanfti na odcinku kontroli wykona- Wyd. Miejska Komisja Frontu Narodonia planu obrotu towarowego. Gospo- wego s. 46 8°. darka Planowa 1955 nr 2 s. 62-64. P O Z N A Ń stary i nowy. PrzewodnikKALINOWSKI Marian: Rozwój publicznej informator. Poznań 1955 Tow. Turyst.

służby zdrowia w Poznaniu. Przegl. Krajozn. s. 192 16». Zach. R. 10:1954 nr 1/2. s. 208-215. P O Z N A Ń S K I E (album o Poznaniu KOSIŃSKI Jerzy: Gospodarcze problemy i województwie) Red. Roman Czamańrozwoju Poznania. Dziś i Jutro 1954 ski. Poznań 1955. Woj. Komitet Frontu nr 42 s. 4 Narodowego s. 100 80.

SCHMIDT Franciszek: Osiągnięcia ZISPO (Zakłady Przemysłu Metalowego im.

J. Stalina w Poznaniu) w akcji uporządkowania gospodarki materiałowej. Gospodarka materiał. 1954 nr 24 s. 739746.

SIEJAK Lechosław: Środowisko społeczne i struktura zawodowa uczniów rzemieślniczych w Poznaniu na podstawie badań ankietowych. Rocznik Akad. Handl. w Poznaniu r. 1949/50 s. 27-54.

SUSICKI Mieczysław: Z rozwoju zakładów im Stalina w Poznaniu. Gospodarka planowa 1954 nr 5 s. 32-38.

NAUKA I ALEXANDROWICZ Stefan: Osiągnięcia naukowe środowiska poznańskiego w zakresie Drodukcji zwierzęcej. Przegl. Zach. R. 10: 1954 nr 1/2 s. 135-144.

BIELECKA Janina: [Archiwum Państwowe w Poznaniu]. Roczn. dziejów społ. i gospodo T. 13: 1951 s. 452-457. DEMBIŃSKI Felicjan: Osiągnięcia gospodarstw doświadczalnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Poznań 1953 Wyższa Szkoła Roln. s. 15 I 8".

Osiągnięcia naukowe środowiska poznańskiego w dziedzinie produkcji roślinnej. Przegl. Zach. R. 10: 1954 nr 1/2 s. 145-155. Doniosłe odkrycia archeologiczne w katedrze poznańskiej. Życie i Myśl 1952 nr 1/6 s. 189-193. DOWŻENKO Anatol: Działalność naukowa Akademii Medycznej w Poznaniu. Przegląd Zach. R. 10: 1954 nr 1/2 s. 191-2C7. FENRYCH Wiktor: Środowisko poznańskie na l. Ogólnopolskim Zjeździe Młodych Historyków w Warszawie (29 XI-l XII 1954) Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza T 1: 1955 nr 1 s. 358-361.

FRĄCKOWIAK Irena: W bibliotece technicznej ZISPO. Widnokrąg. Dod lyg. Gazety Pozn. 1954 nr 20.

FRYDEL Tadeusz: Nauka i wychowanie społeczne młodzieży w Akademii Medycznej w Poznaniu. Służba Zdrowia 1954 nr 21 s. 2.

GODYCKI Michał: Sprawozdanie z działalności Zakładu Antropologii Uniwersytetu Pozn. za l. 1948/49, 1949/50, 1950(51 oraz obecny jego stan. Przegląd Antropolog. T. 17: 195f s. 511-517.

HEMMERLING Zygmunt: Konferencja naukowa poświęcona o'kresowi rewolucji 1905-1907 w Wielkopolsce i na Pomo

SZYCH Tadeusz: Poznańskie i krakowskie doświadczenia w akcji sanitarno-porządkowej. Rada naro dowa 1954 nr 18 s. 29-30. ZIÓŁKOWSKI Janusz: Elementy rozwoju Poznania w Polsce Ludowej. Przegl.

Zach. R. 9: 1953 nr 6/8 s. 451-465.

Międzynarodowe Targi Poznańskie w przeszłości i obecnie. Przegl. Zach. R. 11: 1955 nr 5/6 s- 161-222.

Osiągnięcia gospodarcze Poznania w okresie dziesięciolecia. Przegl. Zach. R. 11: 1955 nr 1/2 s. 43-72.

SZKOLNICTWO.

rzu (15-17 XII 1955 w Poznaniu). Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 1: 1955 z. 2 s. 345-348 HENSEL Witold: Odkrycia archeologiczne w Poznaniu w 1952 r. Przegl. Zach. R. 8: 1952 nr 11/12 s. 401-404.

HORST Antoni: Rozwój i działalność towarzystw naukowych lekarskich w Poznaniu. Przeql. Zach. R. 9: 1953 nr 9/10 s. 205-210. Informator dla ubiegających się o przyjęcie na Uniwersytet Pozn. w roku akad. 1955/56. Poznań 1955 Uniw. Pozn. s. 18 8«. Informator o studiach w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 1955 WSE s. 18 8«.

KAPITANCZYK Kazimierz: Dorobek Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu w zakresie popularyzacji nauk technicznych oraz współpracy z przemysłem. Przegl. Zach. R.I0: 1954 nr 1/2 s. 216-223.

KONIECZNA Maria: Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Poznaniu u!Ostrów Tumski 17, prowadzonych w latach 1953-1954. Sprawozd. Archeolog. T. 1: 1955 s. 63-76.

KCW ALENKO Władysław: Sprawozdanie Sekretariatu Redakcji Słownika Starożytności Słowiańskich ze stanu i postępu prac w roku 1954. Przegl. Zach. R, 11: 1955 nr 1/2 s. 420-424. I KRZYMIEŃ Edmund: Rozwój oświaty w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa podstawowego, (w okresie dziesięciolecia) Przegl. Zach. R. 11: 1955 nr 1/2 s. 73-87.

LABUDA Gerard: Zakład Historii Pomorza Instytutu Historii PAN (w Poznaniu).

Kwart. Hist. R. 60: 1953 nr 3 s-326-329.

MARKIEWICZ Władysław: Z doświadczeń jednej katedry (Podstaw marksizmu-le

Przegląd bibliograficznyninizmu Uniw. Pozn.) Życie Nauki R. 7: 1952 nr 6 s. 82- 1 O l.

MICHALSKI Ryszard: Paradoksy czytelnictwa (czytelnictwo wśród studentów pozn.) Po prostu 1955 nr 10 s. 5. MISlUNA Władysław: Współpraca z terenem Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Życie Szkoły Wyższej 1954 nr 5 s. 83-88. MROCZKIEWICZ Leon: Osiągnięcia nauk leśnych w Poznaniu. Przegl. Zach. R. 10: 1954 nr 1/2 s. 156-163.

Druga Ogólnopolska Konferencja Historyków Prawa w Poznaniu. (25-26 XI 1950) Państwo i Prawo R. 6: 1951 nr 1 s. 97-108. OLEJNICZAK Bernard: Stan zbiorów -ekopiśmiennych Publicznej Biblioteki Miejskiej im. Raczyńskich w Poznaniu. Przegl. Bibliot. R. 20: 1952 z. 4 s. 339394.

OLSZEWSKI Henryk: Z pracy studenckiego Koła Naukowego przy Zespole Katedr Historyczno- Frawnych U niwersytetu Poznańskiego. Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 1 : 1955 nr 1 s. 361- 362.

RHODE Gotlhold: Die historisch-landeskundliche Kommission fur Posen und das Deutschtum in Polen. Zeitschr. f. Ostforschung Jg. 4: 1955 H. 4 s. 557-565.

Rocznik Akademii Handlowej w Poznaniu r. 1948/1949. Red. Józef Górski. Poznań 1950 Akad. Handl. s. 249 8«.RÓG-MAZUREK Feliks: Biblioteki i czytelnictwo na terenie Poznania. W wydawno zbiór.: Poznań, dzieje, ludzie, kultura, Poznań 1953, s. 220-224. Wielka sieć biblioteczna stoi. miasta Poznania. Kron. m. Poznania. R. 23: 1950 nr 2 s. 161-169. R[usiński] Wł[adysław]: (Ruch naukowy Poznania w dziedzinie nauk historyizno- gospodarczych). Roczn. dziejów społ. i gosp. T. 13: 1951 s. 436-437.

SCZANIECKI Michał: II Ogólnopolska Konferencja Historyków Prawa w Poznaniu 25-26 XI 1950. Czasopismo prawno-hist. T. 3: 1951 s. 400-421. Sjczaniecki] M [ichał]: Zebranie Komitetu Redakcyjnego "Czasopisma Prawnohistorycznego" w Poznaniu w dn. 7. 1. 1951. Czasopismo prawno- historyczne.

T. 3: 1951 s. 421-422.

SZCZENIOWSKI Szczepan: Osiągnięcia ośrodka naukowego w Poznaniu w dziedzinie fizyki. Przegl. Zach. R. 10: 1954 nr 1/2 s. 128-134." WĄSICKI Jan: Kronika naukowa środowiska poznańskiego. Kwart. his t. R. 60: 1953 nr 3 s. 360-365.

W[ąsicki] J[an]: Sesja naukowa polskiego Oświecenia w Poznaniu., Czasopismo prawno-hist. T. 4: 1952 s. 505-508. WIERSZYŁŁOWSKI J.: Zakład Sadownictwa Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Postępy wiedzy rolno 1954 z. 3 s 96. WIERZBICKI Janusz: Katedra Finansowania Gospodarki N arodowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Fin a n s e 1955 nr 2 s. 119 -12 3 . WITKOWSKI Józef: Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1939-1949. Spraw. Polsko Tow. Astron. 1951 z. 2 s. 3-7.

Obserwatorium Astronomiczne w Poznaniu. W wydawn. zbiór.: Poznań, dzieje, ludzie, kultura, Poznań 1953 s. 215-219. WOJCIECHOWSKI Jan: Zakład Fizjologa Roślin WSR w Poznaniu. Kosmos 1954 z. 5 s. 635-636. Z kroniki "Dni Poznania" (29. IX 30 IX 1953). Przegl. Zach. R. 9; 1953 nr 9/10 s. 432-452. ŻAK Jan: Tymczasowe sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Poznaniu przy ul. Mińskiej (Krańcowej). Z otchłani wieków R. 20:1951 z. 9/10 s. 154-158.

BIOGRAFIE POZNAŃSKICH NAUKOWCÓW.

BARYCZ Henryk: Pamięci STANISŁAWA nika Muzeum prof. dr JÓZEFA KOBODNIAKA (29 X 1897 15 X 1952) STRZEWSKIEGO. Przegl. Zach. R. 10.

Przegl. Zach. R. 8: 1952 nr U /12 s. 055 1954 nr 5/5 s. 271-272.

- 670. HILCZERÓWNA Zofia: Obchód 70-1ecia GRYCZ Józef: STANISŁAW BODNIAK. urodzin prof. dra JÓZEFA KOSTRZEWPrzegl. Bibliot. R. 20: 1952 z. 4 b 318 SKIEGO. Przegl. Zach. R. U: 1955 -326. nr 1/2 s. 416-417.

LEPSZY Kazimierz: STANISŁAW BOD- PIASZYKOWA Mieczysława: 60-1ecie uroNIAK. Kwart. hist. R. 60: 1953 nr 3 dzin prof. dra JÓZEFA KOSTERZEWs. 430-433. SKIEGO. Studia i materiały do dziejów Z [ofia] H[ilczerównaj: Jubileusz czterdzie- Wielkopolski i'Pomorza T. 1: 1955 z. 2 stolecia pracy na stanowisku. kierow- s. 251-256.

BREYER Richard: Dr ALFRED LATTERMAN. Zur 10-jahrigen Wiederkehr des Todestages am 3. Mai 1945. Posener Stimmen Jg 2: 1954/55 Nr 8 s. 8.

MEYER Hans: ALFRED LATTERMANN (1894-1945) Zeitschrift f. Ostforschung Jg 1: 1952 H. 2 s. 423-425.

KACZMARCZYK Kazitmierz: ZYGMUNT LISOWSKI (1880-1955) Przegl. Zach.

R. 11:1955 nr 3/4 s. 314-317.

KUHN Walter: KURT LUCK (1900-4942).

Zeitschr. f. Ostforschung Jg 1: 1952 H. 3 s. 425-427.

DOBRZYCKA Anna: JÓZEFA ORAŃSKA (1896-1955). Przegl. Zach. R. 11: 1955 nr 1/2 s. 425-426. DERESIEWICZ Janusz: JAN RUTKOWSKI. Zycie Nauki R. 5:1950 nr 5-6 s. 482-484. LESNODORSKI Bogusław: Dobre i złe tradycje nauki polskiej. Ich wyraz w publicystyce JANA RUTKOWSKlEGO. Życie Nauki R. 5: 1950 nr 5-6 s. 333344.

ADAM SKAŁKOWSKI (Wspomnienie pośmiertne). Spraw. Pol. Akad. Umiej. T. 52: 1951 nr 4 s. 285.

GROT Zdzisław: Prof. dr ADAM SKAŁKCWSKI. Przegl. Zach. R. 7: 1951 nr 3/4 s. 690-694. HENSEL Witold: Mgr JACEK SLASK1.

Sprawozd. Pol. Muz. Archeol. T. 4: 1952 z. 3/4 s. 209-210. BURSZTA Józef: STANISŁAW SZCZOTKA (1912-1954). Roczn. dziej ów spoI i gosp. T. 15: 1953 s. 411-412.

DWORZACZEK Włodzimierz: Wspomnienie o prof. STANISŁAWIE SZCZOTCE. Przegl. Zach. R. 10: 1954 nr 7/8 s. 524 -526.

PIWARSKI Kazimierz: STANISŁAW SZCZOTKA. Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza 1. 1: 1955 nr 1 s. 349-353.

Jubileusz 40-1ecia pracy naukowej prof.

dra KAZIMIERZA TYMlENIECKIEGO. Przegl. Zach. R. 10: 1954 R. 5/7 s. 272279. Oraz Sobótka R. 9: 1954 nr 2 s. 638-639. SZYMAŃSKA Maria: Bibliografia prac prof.

dr KAZIMIERZA TYMlENIECKIEGO Slavia 1 Antiqua. T. 4: 1953 s. 484-498.

PAWLIKOWSKI Witold: JÓZEF WINIE - WICZ (1872-1954) Przegl. Zach. R. 11: 1955 nr 5/6 s. 317-320.

MATUSZEWSKI Józef: ZYGMUNT WOJcIEcHowsKI (1900-1955) (Wspomnienie pośmiertne). Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza. T. l' 1955 z. 2. s. 331_337.

TYMlENIECKI' Kazimierz: ZYGMUNT WOJCIECHOWSKI (W 30-1ecie pracy naukowej i lO-lecie Instytutu Zachodniego w Poznaniu). Tygodnik Powszechny 1955 nr 30 s. 4-5. Uroczystość 30-1ecia profesury prof. Z.

WOJCIECHOWSKIEGO i lO-lecia pracy w Instytucie Zachodnim. Pizegl. Zach. R. U: 1955 nr 5 ' 6 s. 288-305.

SLASKI Jacek: Życiorys śp. prof. dr ZYGMUNTA ZAKRZEWSKIEGO (18671951). Z otchłani wieków R. 20: 1951 z.

5-6 s. 73-75.

INSTYTUTY I TOWARZYSTWA NAUKOWE.

LACHOWICZ J.: Instytut Balneoklimatyczny w Poznaniu. Placówka naukowa służby zdrowia. Służba Zdrowia 1954 nr 1 s. 4. KAMIŃSKI Andrzej Józef: Zagadnienia niemieckie w publikacjach Instytutu Zachodniego. Przegl. Zach. R. 11. 1955 nr 3/4 s. 531-549. KIEŁCZEWSKA - ZALESKA Maria: Problematyka geograficzna w pracach Instytutu Zachodniego. Przegl. Zach R. 11: 1955 nr 3/4 s. 487-495.

LEHR - SPŁAWINSKI Tadeusz: Słowianoznawstwo w pracach i wydawnictwach Instytutu Zachodniego w latach 19451954.

MYSLIŃSKI Kazimierz: Dyskusja nad rolą i zadaniami Instytutu Zachodniego i "Przeglądu Zachodniego". Kwart. Hist. R. 61: 195'" nr 4 s. 345-351.

POLLAK Michał: Instytut Zachodni. Powstanie i rozwój organizacyjny w ciągu dziesięciolecia. Przegl. Zach. R. 11: 1955 nr 3/4 s. 469-489. RAUCH Walter J.: Das polnische Westinstjtut in Posen. Aussenpolitik 1955 nr 6 s. 541- 543. RYSZKA Franciszek: O pracy Oddziału Wrocławskiego Instytutu Zachodniego.

Przegl.-Zach.'R. U: 1955 nr 3/4 s. 506513.

SCZANIECKI Michał: Wkład Instytutu Zachodniego w badania nad Ziemią Lubuską i jej dziejami. Przegl, Zach R. U: 1955 nr 3/4 s. 514-517.' SUCHOCKI Mieczysław: Zagajenie dyskusji nad Przeglądem Zachodnim (oraz dyskusja) Przegl. Zach. R. 10: 1954 nr 7/8 s. 537-542, 551-558.

Przegląd bibliograficzny

WALENTYNOWICZ Maria: Biblioteka Instytutu Zachodniego. Przegl. Zach. R. 11: 1955 nr 3/4 s. 551-564.

Walne Zebranie Instytutu Zachodniego (28. VI. 1954) Przegl. Zach. R. 10: 1954 nr 7/8 s. 531-542. Walne Zebranie Instytutu Zachodniego (14. VI. 1955) Pizegi. Zach. R. 11: 1955 nr 5/6 s. 321-331. WĘDZKI Andrzej: Problematyka pomoiska w pracach Instytutu Zachodniego. Przegl. Zach. R. 11: 1955 nr 3/4 s. 518530.

WOJCIECHOWSKI Zygmunt: Sprawozdanie Dyrektora Instytutu [Zachodniego). Przegl. Zach. R. 10: 1954 nr 7/8 s. 530537.

WRZCSEK Adam: Cwierćwiekowa działalność Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (1925-1950). Przegl. Antropolog, f. 17: 1951 s. 363-388. JAKIMOWICZ Roman: Działalność Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego w latach 1920-1950. Z otchłani wieków R. 19: 1950 z. 1/2 s. 2-6.

JAŻDŻEWSKI Konrad: Ćwierć wieku istnienia "Z otchłani wieków". Z otchłani wieków R. 20: 1951 z. 11/12 s. 181184.

-i 30 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego. Z otchłani wieków R. 19: 1950 z. 1-2 s. 1-2.

KOSTRZEWSKI Bogdan: Działalność Oddziału Pozn. PT A (Polskiego Towarzystwa Archeologicznego) w czasie od

KOSTRZEWSKA Maria: Wykaz nabytków Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w latach 1952-53. Fontes Archeologici Posn. T. 4: 1953 s. 287-300. Wykaz nabytków Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w roku 1954. Fontes Archeologici Posn. T. 5: 1955 s 224 -230.

KOSTRZEWSKI Bogdan: Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w latach 1945-1949. Fontes Praehistorici Vol. 1: 1950 s. 214 -234.

Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w roku 1950. Fontes Praehistorici Vol. 2- 1951 s. 312-326. Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w r. 1951.

Fontes Archeologici Posn. Vol. 4: 1953 s. 172-184.

15 VI - 31 X 1954. Dawna Kultura R. 2: 1955 nr 2 s. 94-96.

Polskie T owarzystwo Archeologiczne.

Z otchłani wieków R. 23: 1953. z. 6 -s. 246-248.

CZUBINSKI Antoni: Działalność Poznańskiego Oddziału PTH (Polskieqo "towarzystwa Historycznego) w r. 1954. Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 1: 1955 z. 1, s. 356357.

BŁASZCZYK Stanisław: Sprawozdanie z działalności Oddziału Poznańskiego PTL (Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego) za r. 1953. Lud. T. 41: 1954 cz. 2 s. 1253-1254. TAIGE Helena: Sprawozdanie z działalności Oddziału Pozn. Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za lata 1949-1952Lud T. 41: 1954 cz.' 2 s. 1251-1252.

MODRZEJEWSKA Krystyna: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. vV wydawno zbiór.: Poznań, Dzieje, ludzie, kultura, Poznań 1953 s. 210-214. Publiczna Sesja Odczytowa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół N auk dla uczczenia lO-lecia oswobodzenia Poznania. Przegl. Zach. R. 11: 1955 nr 3/4 s. 763-764. Walne Zebranie Poznańskiego Towaizystwa Przyjaciół Nauk (30. VI. 19551 Przegl. Zach. R. U: 1955 nr 3/4 s. 312313.

WOJCIECHOWSKA Maria: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Przegl.

Zach. R. 8: 1952 nr 9/10 s. 218-235

MUZEA.

Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w latach 1952-1953. Fontes Archeologici Posn.

Vol. 4: 1953 s. 275-286.

Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w i. 1954.

Fontes Archeologici Posn. Vol. 5: 1954 s. 162-170. Wykaz nabytków Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w latach 19451949. Fontes Praehistorici Vol. 1: 1950 ' s. 164-214. ŁUKA Leon Jan: Wykaz nabytków Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w roku 1951. Fontes Archeologici Posn. Vol. 4: 1953 s. 150-171.

PIASZYKOW A Maria: N abytki Działu Przedhistorycznego Muzeum Wielkopolskiego w latach 1933-1937. Fontes Archeologici Posn. Vol. 6: 1955 s. 162223.

WITKOWSKA Alicja: Wykaz nabylków Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w roku 1950. Fontes Piaehistorici Vol. 2: 1951 s. 285-311.

CHYCZEWSKA Alina: Trzy księgi o miastach świata, (na marginesie wystawy w Muzeum Narodowym "Plany i widoki miast polskich w grafice XV - XVHI w.) Kron. m. Poznania R. 23: 1950 nr 3 s. 281-286. DETTLOFF Szczęsny: Catena w Poznańskim Muzeum Narodowym. Studia Muzealne. T. 1: 1953 s. 50-73. DOBRZYCKA ANNA, SŁAWSKA Aniela: Wystawy retrospektywne malarstwa polskiego w M uzeum Narodowym w Poznaniu. Muzealnictwo 1955 nt 4 s. 43-54. DOBRZYCKA ANNA, SŁAWSKA Aniela: mierz: Muzeum Narodowe w Poznaniu w latach 1945-1952. Studia Muzealne T. 1: 1953 s. 179-282.

KCSTRZEWSKI Bogdan, Mika Marian J.

Maisel Witold: Wystawa ,.Stary Poznań" Katalog wystawy. Poznań 1950. Cen tr. Biluro wyst. artyst. s. 43 8 0 .

MALINOWSKI Kazimierz: Muzeum Instrumentów Muzycznych. (Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu.) Muzealnictwo nr 3 1953 s. 51-58.

MUZYKA, TEATR, DROBNER Mieczysław, STRUMIŁŁO Tadeusz, BASTGEN Lucjan: Życie muzyczne w kraju Łódź, Poznań, BielskoB ia ła. Muzy ka 1952 nr 3/4 s. 10 0-10 8.

HOFMAN Jerzy: Plastyka poznańska wobec zadań realizmu socjalistycznego. W wydawn. zbiór.: Poznań, dzieje, ludzie, kultura, Poznań 1953, s. 105-112. JASZCZ: [Jan Alfred Szczepański]. Jubileusz Teatru Polskiego w Poznaniu. Teatr 1951 nr 3 s. 100-104.

JESZKA Lech: Państwowa Opera im. Stanisława Moniuszki, czołowy polski teatr muzyczny. Poznań, dzieje, ludzie, kultura, Poznań 1953 s. 89-104. Pięć lat poznańskiej Filharmonii. Widnokrąg. Dod. tyg. Gazety Pozn. 1952 nr 22. KARASKIEWICZ Norbert: (Życie muzyczne w Poznaniu). Muzyka 1954 nr 5/£ s. 92-94, nr 11/12 s. 84-88; 1955 nr 1/2 s. 90-94, 5/6 s. 103-106, nr 7/8 s. 67 -71, nr 9/10 s. 87-90, nr 11/12 s.7378.

KOWALSKI A.: O pracy kulturalnej na Poznańskiej SI (Sokola Inżynierska).

Po prostu 1954 nr 19.

MALINOWSKI Tadeusz: Nabytki b.

łu Przedhistorycznego Muzeum kopoIskiego w latach 1929-1932. tes Archeologici Posn. Vol. 6: s. 104-161. Personel Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zestawienie. Studia Muxeame T. 1: 1953 s. 279-282.

SŁAWSKA Aniela- Malarstwo wielkopolskie. 1520-1650. Katalog wystawy 'w Muzeum Narodowym w Poznaniu). Poznań 1952 Muzeum Naród. s. 56 iabl. 31 8«.

STARY RATUSZ. Muzeum Miasta Poznania. W dziesięciolecie Polski Ludowej. Poznań 1954 s. 24 8». SZYMAŃSKA Romana: Bibliografia Muzeum Narodowego w Poznaniu. Studia Muzealne T. 1: 1953 s. 283-307.

WITKOWSKI Michał: Wystawa "Nauka i kultura Poznania w dziesięcioleciu Polski Ludowej" w Muzeum Narodowym w Poznaniu. (23. 2. 1955) Przegl. Zach. R. U: 1955 nr 1/2 s. 418-420.

Wystawa poświęcona Juliuszowi Słowackiemu w Poznaniu. Przegl. Zach. R. 7: 1951 nr 9/10 s. 264-265.

WRÓBLEWSKI Aleksander: Muzeum Przyrodnicze w Poznaniu. Kosmos, Ser. Biol. 1954 z. 4 s- 94-96.

DziaWielFon1955

ŻYCIE KULTURALNE.

KRASZEWSKI Tadeusz: Życie artystyczne Poznania (w okresie dziesięciolecia).

Przegl. Zach. R. 11: 1955 nr 1/2 s. 88112.

MARCZAK - OBORSKI Stanisław: Sprawozdanie z Poznania. Teatr 1954 nr 11 s. 8-9. MICHNIAK Czesław: List z Po.jnania (Ocena życia kulturalnego) N owa Kultura 1955 nr 26 s. 7. MŁODZIEJOWSKI Jerzy: Dziesięć lat poznańskiej muzyki. N owy Świat, Dod. tyg. Głosu Wielkopolskiego 1954 nr 28MYSZCYNOWA Z.: Rozwój ruchu amatorskiego w województwie poznańskim. W wydawn. zbiór.: Poznań, dzieje, ludzie, kultura, Poznań 1953 s. 119-123. NAGANOWSKI Egon: 75 lat Teatru Polskiego w Poznaniu. N owa Kultura 1951 nr 14 s. 8. Na scenach poznańskich. Twórczość.

1952 z. 2 s. 169-173.P AUKSZT A Eugeniusz: Czas niezmainowany. (Sesja poświęcona zagadnieniom kultury w Poznaniu). Życie Literackie 1954 nr 22, s. 5.

Przegląd bibliograficzny

-. Parę słów prawdy o sprawach kulturalnych Poznania. Przegląd Kulturalny 1954 nr 27 s. 1-2.

PROROK Leszek: Z problemów inteligencji twórczej. Poznańskie środowisko literackie. N owy Świat. Dod. tyg. Głosu Wielkopolskiego 1954 nr 45.

ROSPENDOWSKI Henryk. Obrachunki teatralne. W wydawn. zbiór.: Poznań, dzieje, ludzie, kultura, Poznań 1953 s. 113-118. SCHULZ: Zur Frage der Kirchenmusikpflege im Posener Lande. Zeitschr. f. Ostiorschung Jg. 4: 1955 H. 4 s. 565572.

SIEDLECKI Adam Grzymała: Aura teatrów poznańskich. Teatr. R. 9: 1954 s. 17-13. SITOWSKI Zygmunt: Ruch koncertowy w Poznaniu. Muzyka 1951 nr 7 s. 40-42. STRUMIŁŁO ' Tadeusz: Kronika muzyczna Poznania za miesiące maj i czerwiec 1952. Muzyka 1952 nr 5/6 s. 26-45, nr 11/12 s. 1.08-109. TRZCIŃSKI Teofil: 75-1ecie Teatru Polskiego w Poznaniu. Dziennik Literacki R. 4. 1950 nr 50.

Trzydziestolecie Opery Poznańskiej. Poznań 1950 s. 63 4«.

ARCHITEKTURA, URBANISTYKA.

BARTKOWSKI Tadeusz: Prace z zakresu fizjografii urbanistycznej "Miastoproieklu" w Poznaniu. Przegl. Geogr. R. 27: 1955 z 3/4 s. 621-625.

CZARNECKI Władysław: Poznań wiatach 1793-1939. Architektura 1954 nr 6 s. 148-150. DUBOWSKI ADAM: Zabytkowe kościoły Poznania. Poznań 1952 ,Głos Katolicki" s. 87 160. GRACZYK Edward. Ptaki w Parku Soleckim. Chrońmy przyrodę ojczystą 1952 nr 4 s. 26-33. KĘPIŃSKI Zdzisław, JÓZEFOWICZOWNA Krystyna: Grobowiec Mieszka I i najstarsze budowle poznańskiego grodu. Przegl. Zach. R. 8: 1952 nr 5/6 s. 370397.

LENDZION Aleksander: N owe perspektywy starego Poznania. Widnokrąg, Dod. tyg. Gazety Pozn. 1954 nr 11. -. W rac amy nad Wartę. N owy Świat.

Dod. tyg. Głosu Wielkopolskiego 1955 nr 7. LINETTE Eugeniusz: Ochrona i konserwacja zabytków w Poznańskim. Przegl. Zach. R. U: 1955 nr 1/2 s. 113-125.

Zabytek wczesnogotyckiego budownictwa w Poznaniu. (Kościół Dominikanów). Przegl. Zach. R. 9: 1953 III 6/8 s. 466-479. LINETTE Renata: Zabytki dawnej architektury wnętrz mieszczańskich przy Starym Rynku w Poznaniu. StudH i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza T.!': 1955 z. 2 B. 251-256. LISIAK Bernard: Problemy terenów zielonych w Poznaniu. Architektura 1954 nr 6 s. 154-155. Projektowanie i realizacja terenów zielonych miasta Poznania w oparciu o badania siedlisk i zespołów roślinnych. Prace instyt. Urban, i Archit. 1951 z. 3.

s. 47-55. Uwagi o zieleni Poznania. Miasto 1954 nr 8 ' s. 29-31. Zieleń miasta Poznania. Architektura 1954 nr 9 s. 290-292.

M. B.: Plan Poznania. Miasto 1954 nr 8 s. 1-5. MAISEL Witold: Adaptacja baszt w Peznaniu - dzieło J. B. Quadro. Biuletyn Historii Sztuki T. 16: 1954 nr 3 s. 319321.

Budowle Jana Baptysty Quadro w świetle poznańskich źródeł archiwalnych. Biuletyn Historii Sztuki T. 15: 1953 nr 3/4 s. 105-112. -. Odbudowa zabytków (miasta Poznania» Kron. m. Poznania R. 23: 1950 nr i s. 79-86, nr 2 s. 203-208, nr 3 s. 296299, nr 4 s. 329-366, s. 477-480.

-i Zabudowa wewnętrzna rynku poznańskiego w wieku XVI. Przegląd Zach. R. 9: 1953 nr 9/10 s. 687-713.

MAŃKA Karol: Dalsze badania nad przebiegiem holenderskiej choroby wiązzów na terenie m. Poznania (w latach 1946-1953). Acta Soc. Botan. Pol. Vol.

23: 1954 nr 4. s. 783-805.

MIKA Marian Józef: O domku budniczym nr 11 i jego właścicielach. Kron. m. Poznania. R. 23: 1950 z. 4 s. 142-145.

MODRZEJEWSKI Józef: Poznańskie budownictwo wieku Odrodzenia. Nowy Świat. Dod. tyg. Głosu Wielkopolskiego 1954 nr 27.

Przed nowym etapem rekonstrukcji Starego Miasta. Widnokrąg. Dod. tyg.

Gazety Pozn. 1954 nr 2.

P AUKSZT A Eugeniusz: Wskrzeszona perła renesansu (Ratusz poznański), Przegl. Kulturalny 1953 nr 30-31 s. 6.

PIWOWARCZYK Zdzisław: Architektura przemysłowa ośrodka poznańskiego. Architektura 1954 nr 6 s. 158-161.

PROROK Leszek: Dlaczego barokowe? (Wieże katedry poznańskiej). Tygodni * Powsz. 1954 nr 57 s. 1.

- · Wokół katedry poznańskiej. Polemika.

Tygodnik Powsz. 1954 nr 32 s. 4.

RAŻNIEWSKI Andrzej" SKÓRZYNSKI Zygmunt: Próba porównania terenów zieleni na obszarze Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia i Szczecina. Prace Instytutu Urban. Ser. 3 1953 z. 2 s. 23-30. ROGALANKA Anna: Zabudowa wewnętrzna Rynku Starego Miasta w Poznaniu (streszczenie). Biuletyn Historii Sztuki T. 15: 1955 nr 3 s. 366-368.

-. Źródła do zagadnienia malarskiej dekoracji fasad ratusza pozn. w epoce renesansu. Streszcz. referatu. Biuletyn Historii sztuki T. 15: 1955 nr 2 s. 275-277. RUSZCZYNSKA Teresa, SŁAWSKA Aniela: Poznań. Warszawa 1953 Państw. Wyd. Techn. s. 194 8».

Re o: Wróblewski Andrzej. Miasto 1955 nr 7 s. 35-38. SŁAWSKA Aniela: Domki budnicze na Staiym Rynku. WSdnokrąg. Dod. tygGazety Pozn. 1955 nr 17.

SUNDMAN Karol: O nową twarz miasta (Z zagadnień urbanistycznych Poznania). Widnokrąg. Dod. tyg. Gazety Puzn.

SZAFRANÓWNA Helena: Z kroniki starań o utworzenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Przegl. Zach RIO: 1954 nr 12 s. 185-190.

ULATOWSKI Kazimierz: Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Projekt rekonstrukcji i rozbudowy. Widnokrąg. Dod. tyg. Gazety Pozn. 1951 nr 6. Dlaczego nie gotyckie? (Wieże katedry pozn.) Tygodnik Powsz. 1954 nr 22 s. 5. VOGTMAN Józef: Adaptacja budynku mieszkalnego w Poznaniu. Biul. Inst. Budown. Mieszk. 1955 nr 10 s. 1-3.

WĘCŁAWSKI Jan: Adaptacja domu Goldenringa w Poznaniu. Architektura 1952 nr 6, s. 162.

WILK Jerzy: Budownictwo wielkoblokowe w Poznaniu. Architektura 1955 nr 9 s. 278-279. ZAREMBA Piotr: Planowanie strefy podmiejskiej na przykładzie Poznania i Szczecina. Miasto 1952, nr 4 s. 26-37. ZIELIŃSKI Zbigniew: Rozwój miasta Poznania od końca X do XVIII w. Kron. m. Poznania R. 23: 1950 nr 4 s. 244-270. Rozwój terytorialny miasta oraz zabudowy Starego Rynku w Poznaniu. Przegl. Zach. R. 9: 1953, nr 6/8 s. 254274.

ZIÓŁKOWSKI Janusz: Budowa mostu im J. Marchlewskiego w Poznaniu. Miasto 1952 nr 7 s. 18.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry