NAGRODY MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24

Czas czytania: ok. 4 min.

Miejska Rada Narodowa w Poznaniu wznowiła w roku 1954 przyznawanie nagród miasta Poznania w dziedzinie literatury, sztuki, nauki i techniki. Nagrody mają za zadanie silniejsze powiązanie ze społeczeństwem twórców poznańskiego środowiska oraz ożywienie życia kulturalnego naszego miasta. Wznowienie przyznawania dorocznych nagród wynikało również z myśli zachęcenia poznańskiego środowiska kulturalnego i naukowego do dalszej twórczej pracy. Miasto uchwaliło 4 nagrody pieniężne w wysokości 6 tysięcy złotych w dziedzinie literatury, sztuki, nauki i techniki oraz nagrodę młodzieżową dla jednego z młodych talentów, wybijającego się w jednej z wymienionych dyscyplin. O przyznanie nagród mogą się ubiegać: pisarz, artysta, plastyk, architekt, kompozytor, wybitny muzyk-odtwórca, aktor, reżyser teatralny, organizator życia kulturalnego, za całokształt swej działalności na terenie Poznania lub za dzieło o poważnym znaczeniu dla kultury polskiej, ogłoszone drukilem lub zrealizowane na scenie bądź na estradzie. N agrodę w dziedzinie nauki przyznaje się autorowi prac mających znaczenie dla rozwoju nauki polskiej, za całokształt swej działalności na terenie Poznania, za wybitne dzieło w jednej z dyscyplin wiedzy lub za poważne zasługi na polu pracy pedagogicznej. Nagrodę techniczną otrzymuje racjonalizator którego twórcza praca przyczyniła się do wzmożenia wydajności produkcji i przyspieszenia wykonania planu w zakładach przemysłowych miasta Poznania. Kandydatów do nagród typuje Komisja Kultury MRN w oparciu o nadesłane kandydatury przez związki twórcze, instytucje kulturalne, zakłady pracy. Prezydium MRN przyznaje nagrody kandydatom przedstawionym przez Komisję Kultury MRN. N agrody miasta wznowiono po kilkuletniej przerwie w 1954 r.

Za rok 1954 nagrodę otrzymali: L i t e r a c k ą - Eugeniusz Paukszta, literat, za całokształt twórczości, a zwłaszcza za prace związane tematycznie z Poznaniem i Ziemią Wielkopolską. Paukszta - jeden z naj aktywniej szych twórców i działaczy kulturalno-społecznych poznańskiego środowiska literackiego, pełniący funkcje prezesa żarz. oddz. ZLP do r. 1955 posiada zasługi aktywizacji miejscowego ośrodka pisarskiego. W dorobku jego, obejmującym wydane 4 tomy powieści oraz l tom opowiadań, mieści się powieść biograficzna o dr. J. Żniniewiczu, utwór związany silnie z Poznaniem przez osobę zasłużonego naukowca. Liczne felietony i artykuły omawiające życie kulturalne i sprawy kultury zbliżyły go do społeczeństwa poznańskiego. Jest on także członkiem szeregu społeczno- kulturalnych rad i komisji. N a u k o w ą - Prof. dr Ireneusz Roszkowski, lekarz;, za. wybitne osiągnięcia w dziedzinie zwalczania śmiertelności noworodków. Prof. dr Roszkowski osiedla się w Poznaniu w r. 1951 i obejmuje kierownictwo Kliniki Ginekologiczino- Położniczej Akademii Medycznej w Poznaniu. Dzięki jego zabiegom miasto otrzymuje nowy oddział położniczy przy ul. Engla, a województwo szereg izb położniczych. Zajmując stanowisko specjalisty krajowego w zakresie położnictwa, potrafił wysunąć zagadnienie śmiertelności noworodków jako bardzo ważne i istotne zadanie w lecznictwie i doprowadzić do znacznego zmniejszenia tej śmiertelności. Poza streszczeniami, referatami i ocenami książek, ogłosił szereg prac jak: "Mięśniaki Jako przeszkoda porodowa" , "Obraz morfologiczny krwi w zakażeniach połogowych

1 Jego znaczenie dla określenia ciężkości schorzenia i rokowania", "Przyczynek do patogenezy najczęstszych zapaleń pochwy" i inne. A r t y s t y c z n ą - Mgr. Stefan Stuligrosz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki. Działalność dyrygencką rozpoczął Stuligrosz od 12 roku życia, organizując już na terenie gimnazjum 16 osobowy chór. Z początkiem okupacji organizuje 24 osób. zespół chlopiięco-męski. St. Stuligrosz jest założycielem i artystycznym kierownikiem Chóru Chłopięcego i Męskiego przy Państw. Filharmonii w Poznaniu. Wraz ze swoim chórem odniósł zasłużone sukcesy w wielu m6astach Polski i zagranicą. W 1951 r. na I Festiwalu Muzyki Polskiej uzyskał II nagrodę Min. Kult. i Sztuki, również II nagrodę zdobywa Chór w uznaniu zasług w odtwarzaniu dawnej muzyki polskiej. W 1951 r. wysokie odznaczenie zdobywa w III Światowym Zlocie Młodzieży w Berlinie. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

T e c h n i c z n ą - Inż. Stefan Sujak za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości i racjonalizacji produkcji. W okresie od 19.52 r. opracował szereg usprawnień i wynalazków, które zostały zastosowane w Zakładach Mleczarskich. Dzięki jego pracy i inicjatywie uruchomione zostały w szeregu zakładach mleczarskich wytwórnie cukru mlekowego, bazujące na surowcu odpadkowym jakim jest serwatka, co przyczyniło się do wypracowania dodatkowej akumulacji w tych zakładach a gospodarce narodowej przysporzyło cennego surowca, do produkcji penicyliny. Za powyższe wynalazki i usprawnienia inż. Sujak otrzymał srebrną i złotą odznakę zasłużonego racjonalizatora produkcji. N a przestrzeni lat 1953/4 zgłosił 13 wniosków racjonalizatorskich o wysokiej wartości technicznej. M ł o d y c h - Zbigniew Kaja, artysta plastyk, za osiągnięcia w dziedzinie grafiki.

(techniki graficzne, plakat, projekty pawilonów wystawowych w kraju i zagranicą itp.).

Za rok 1955 nagrodę otrzymali: L i t e r a c k ą - Bogusław Kogut - za całokształt twórczości.

Mieszka w Poznaniu od 1947 r. Wydał: "Dom ocalony" - poezje, "Zbuntowani" - powieść, "Na krecim tropie" - opowiadania "Zawieja" - powieść, "Wśród przyjaciół" - wiersze liryczne, otrzymuje nagrodę literacką miesięcznika "Twórczość" za pracę "J ęczm en." Opracował scenariusz filmowy do "Jęczmienia" - pierwszego' filmu fabularnego o Wielkopolsce. Szereg jego prac zostało tłumaczonych na języki słowacki i niemiecki. Uprawia krytykę literacką. A r t y s t y c z n ą - Antonina Kawecka - za całokształt działalności artystycznej.

Obsadza czołowe role w operach: "Halka", "Aida", "Tosca", "Kniaź Igor" itp. reprezentując często polską kulturę muzyczną zagranicą Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

N a u k o w ą · - Doc. dr Jan Wąsicki - za całokształt pracy naukowej.

Działalność naukowa: 16 prac naukowych wydanych drukiem. Ponadto współudział v« pracach edytorskich (m. in. w wydawaniu "Volumina Legum"). T e c h n i c z n ą - Antoni Kaiser - za wybitne osiągnięcia racjonalizatorskie.

Złożył 81 pioj ektów racjonalizatorskich, z czego 55 projektów zastosowanych zostało v / piodukcji. Ogólna wartość oszczędności na skutek jego projektów wynosi 2 miliony złotych. Posiada odznaczenia państwowe, odznakę racjonalizatora.

M ł o d y c h - Józef Stasiński - za całokształt twórczości artystycznej.

Działalność artystyczna 1954/55: III nagroda za medale na IV Ogólnopolskiej Wystawie Plastycznej, I nagroda za cykl medali pt. "Wielkopolska", I nagroda za medal "Picasso' , I nagroda za medale na Międzynarodowej Wystawie z okazji V Światowego Festiwalu, I nagroda za rzeźbę "Ochroń mnie" na Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki, udział w wystawach okręgowych, konkursach. (o p r w ł a d y s ł a w Hubicki).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry