KONKURSY ZORGANIZOWANE PRZEZ PREZWIUM MRN

Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24

Czas czytania: ok. 3 min.

Organizując w roku 1955 konkursy o charakterze artystycznym, Prezydium MRN w Poznaniu kierowało się chęcią rozbudzenia życia kulturalnego miasta, poparcia działających młodych twórców, stworzenia atmosfery jak najbardziej sprzyjającej szerokiemu rozwojowi twórczości regionu. Rozpisano cztery konkursy: l. Konkurs na twórczość artysty czno- kry tyczną; 2. Konkurs plastyczny na rysunek i techniki graficzne; 3. Konkurs na Odznakę Honorową miasta Poznania; 4. Konkurs orkiestr jazzowych.

Wszystkie konkursy oparte były o ustalone regulaminy r zapewniono im odpowiedni skład jury. Rozpatrzenie nadesłanych prac przez sądy konkursowe odbyło się w grudniu 1955 r.

Konkurs pierwszy Ze względu na szeroki zasięg i w zasadzie pewną różnorodność tematyki w obrębie twórczości artystyczno-krytycznej został rozbity na cztery działy, a mianowicie; literacki, teatralny, plastyczny i muzyczny. W ten sposób można było spodziewać się nadesłania bogatego materiału a jednocześnie zapewnić większe zainteresowanie konkursami ze strony twórczych przedstawicieli życia kulturalno-artystycznego naszego miasta. W konkursie tym chodziło o utwór krótki z zakresu krytyka dotyczącej: literatury, teatru (zarówno w pojęciu sceny zawodowej jak i amatorskiej) lub filmu, plastyki oraz muzyki, przy czym w zakresie literatury wchodziły w rachubę recenzje z książek oraz szkice literackie, dotyczące problematyki twórczej. Plastyka obejmowała w tym znaczeniu dzieła i wystawy eksponowane w Poznaniu, zdobnictwo i architekturę, Gdy chodzi o dział muzyczny przewidywano prace krytyczne o dziełach operowych lub muzycznych, oglądanych w Poznaniu, ze szczególnym jednak uwzględnieniem dorobku II Festiwalu Muzyki Polskiej. Konkurs był otwarty. Można było nadsyłać kilka prac z tym jednak, żeby nie były one publikowane w prasie ani w radio przed, jak i w trakcie trwania konkursu. W dziale literackim wpłynęło 16 prac. Dwie prace zostały odrzucone jako niespełniające warunków konkursu. Nie przyznano w tym dziale I i II nagrody. Dwie równorzędne trzecie nagrody otrzymali: Przemysław Bystrzycki - za pracę: "Upadek Tobiasza - czyli o trudnej sztuce pisania" , oraz Zbigniew Pędziński za pracę: "O krok od Sienkiewicza" (recenzja "Opowieści" Ksawerego Pruszyńskiego). Ponadto przyznano dwa wyróżnienia za ,.Powieść o chłopskiej przeszłości" (Omówienie książek: "Zbuntowani" i ,.Zawieja" - Bogusława Koguta). Autorem recenzji był Z. Pędziński. W dziale teatralnym I -szą nagrodą została wyróżniona recenzja teatralna Leszka Proroka o wystawionych na scenie Teatru Polskiego "Balladach i Romansach" Maliszewskiego. Przyznano dwie drugie nagrody: jedną - pracy J. Binka, drugą - Celestynie Skołudzie. Do działu tego nadesłano 11 prac. W dziale plastycznym na 8 prac przyznano jedną nagrodę drugą i jedną trzecią oraz jedno wyróżnienie. Druga nagroda przypadła L. Prorokowi za recenzję z wystawy drzeworytu chińskiego w Muzeum Narodowym p. t. "Sztuka tysiącleci" . Nagrodę trzecią otrzymał Krzysztof Racinowski za recenzję p. t. "Na marginesie pewnej Wystawy" (chodziło o wystawę retrospektywną Alfreda Lenicy). Wyróżniono natomiast Józefa Modrzejewskiego za jego pracę "O architekturze poznańskiej, piórem obserwatora" . Ze względu na słabą wartość artystyczną nadesłanych prac - w dziale muzycznym nie przyznano żadnej nagrody.

Niespodziewany plon przyniósł natomiast drugi z konkursów - Konkurs plastyczny na rysunek i techniki graficzne, w którym specjalny nacisk położono na powiązanie tematyki z Poznaniem, przede wszystkim zaś z jego zabytkami w tym głównie - St. Rynkiem. Nadesłano bowiem aż 142 prace. Niestety aż 18 prac trzeba było odrzucić, ponieważ" nie odpowiadały warunkom konkursu. Podkreślić tutaj warto naprawdę wysoką wartość artystyczną nadesłanych prac. W rezultacie w technikach graficznych pierwszą nagrodę - przyznano Andrzejowi Kandziorze, drugą - Helenie Michałowskiej, trzecią - Zbigniewowi Kaji, Ponadto wyróżnione zostały jeszcze Lrzy prace: Tadeusza Kalinowskiego, Andrzeja Kandziory i Eugeniusza Rosika. W rysunku nie przyznano nagrody I -szej, natomiast dwie drugie nagrody otrzymały prace Zbigniewa Kaji, trzecią zaś -. praca Zygmunta Gromadzińskitego. Wyróżniono dwóch malarzy: Franciszka Burkiewicza i Zygmunta Gromadzińskiego. Wszystkie nagrodzone prace w dziedzinie plastyki przeszły na własność Prezydium MRN, które przeznaczyło je z kolej na nagrody dla konkursu w ruchu amatorskim. Trzeci konkurs dotyczy Odznaki Honorowej miasta Poznania. Odznaka jak wiadomo jostała ustanowiona, by wyróżniać przez jej wręczenie tych mieszkańców Poznania, Którzy zasłużyli się swemu miastu szczególnie ofiarną pracą nad jego odbudową. Sam konkurs był konkursem otwartym dla wszystkich. Postawiono warunek, by poza obowiązującym napisem: "Za ofiarną pracę w odbudowie miasta Poznania" odznaka posiadała element architektoniczny miasta. Zgłoszono 142 prace. Pierwsza nagroda nie została przyznana. Pozostałymi podzielili się: drugą - Jan Olejniczak (który uzyskał ponadto wyróżnienie), trzecią-. Zbigniew Kaja. Projekt odznaki J. Olejniczaka przeznaczono do realizacji. Dość specyficznym konkursem świadczącym o nadążaniu za prądem czasu i zainteresowaniami społeczeństwa, był ostatni z konkursów, dotyczący orkiestr jazzowych. U czestniczyło w nim aż 15 orkiestr. Pierwsza nagroda przypadła w udziale zespołowi J. Grzewińskiego, druga orkiestrze J. Garyantasiewicza, trzecią zdobył zespół jazzowy Ciesielskiego ze Śremu.

Organizowanie tego rodzaju konkursów w przyszłości uzależnione jest w pierwszym rzędzie od realnych finansowych możliwości. Sądzić jednak należy, że z chwilą wydzielenia miasta Poznania i nadania mu praw miasta wojewódzkiego - otworzą się szersze perspektywy dla rozwoju życia kulturalnego, przez stosowanie m. in. różnych jak najbardziej atrakcyjnych form działalności, przy czym jedną z nich będzie wówczas forma stałych konkursów artystycznych.

(opr. Władysław Hubicki)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry