OD REDAKCJI

Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24

Czas czytania: ok. 3 min.

Wznowiona "Kronika miasta Poznania" różnić się będzie zasadniczo od "Kroniki" poprzedniej. W tamtej przeważała tematyka historyczna, obecna natomiast koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na problematyce współczesnego Poznania. Dwie są racje, które wyznaczają taki charakter czasopisma. Pierwsza, negatywna - to fakt, że nie zachodzi już konieczność tak szerokiego uwzględniania w "Kronice" zagadnień z przeszłości miasta, jak to miało miejsce uprzednio. Poznańskie środowisko historyczne posiada szerokie możliwości publikowania prac o tematyce poznańskiej w wychodzących tu "Rocznikach Historycznych", "Rocznikach Dziejów Społecznych i Gospodarczych", "Czasopiśmie Prawno- Historycznym", a zwłaszcza w "Studiach i Materiałach do Dziejów Wielkopolski i Pomorza", które, będąc organem oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, z natury rzeczy gą'też organem komórki tego oddziału, poświęconej dziejom miasta (Sekcja Historii miasta Poznania PTH z siedzibą w Starym Ratuszu).

Druga, pozytywna - to nieodparta potrzeba stworzenia periodyku, poświęconego wyłącznie sprawom i rzeczom Poznania doby obecnej. Z jednej stron y chodzi tu o prowadzenie kroniki sensu stricto, a więc wypełnianie zadań rejestracyjno-sprawozdawczych, co stworzyłoby dokumentację dla badaczy w przyszłości, z drugiej o podejmowanie systematycznych prac badawczo-naukowych w obrębie rozległej i bogatej problematyki wielkiego organizmu miejskiego współczesnego Poznania. Słowo "organizm" pada tu nie przypadkiem. Miasto bowiem - w naszym rozumieniu - stanowi specyficzną, organiczną jedność przestrzenną i społeczno-gospodarczą, podlegającą określonym prawidłowościom rozwojowym. Stąd konieczność objęcia badaniami tych wszystkich zjawisk i procesów, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się przestrzeni miejskiej i oblicze gospodarcze, społeczne i kulturalne tego skupiska ludzkiego, które nazywamy miastem. Reaktywowana "Kronika miasta Poznania" spełniać powinna te właśnie zadania. Zgodnie z tym w "Kronice" obecnej - analogicznie zresztą do "Kroniki" dawnej - zarysowują się dwa zasadnicze człony: 1. problemowy, na który składają się artykuły i studia o charakterze badawczym i 2. sprawozdaw-* czo-materiałowy, poszerzony w porównaniu z poprzednią "Kroniką" o pewne nowe działy. czesność i choć punktem wyjścia i głównym przedmiotem badań będą problemy dzisiejszego Poznania, nie oznacza to, iżby rezygnować chciała w ogólności z opracowań historycznych. Do sprawy studiów nad współczesnym Poznaniem należy podejść dynamicznie, ujmując zagadnienia w ich aspekcie rozwojowym, co równoczesne jest z sięgnięciem niejednokrotnie głęboko w przeszłość. Należy tu wszakże podkreślić, iż pragniemy wciągnąć w krąg tematyczny "Kroniki" tylko to z przeszłości, co stoi w bezpośrednim związku z obecną strukturą gospodarczo-społeczną i urbanistyczną miasta i przyczynia się do pełniejszego naświetlenia aktualnych, nurtujących społeczeństwo Poznania problemów. Dla realizacji tak pojętych zadań jest rzeczą niezbędną, skupienie wokół "Kroniki miasta Poznania" - obok historyków, zwłaszcza czasów naj nowszych .......... grona ekonomistów, geografów ekonomicznych, demografów, socjologów, urbanistów, przyrodników, ludzi sztuki i kultury. Ufamy, że "Kronika" stanie się tą płaszczyzną, na której ujawnią się poglądy i skoncentrują się wyniki wysiłków twórczych tych wszystkich, którzy badają i kształtują życie miasta. Numer, który oddajemy obecnie w ręce Czytelników, ma specjalny charakter. Jest to mianowicie rocznik (XXIV), starający się wypełnić lukę lat 1951-1956, kiedy to "Kronika" nie ukazywała się. W następnym już numerze (1/1957) ..Kronika miasta Poznania" przybierze z powrotem tradycyjną formę kwartalnika. S truktura i zakres tematyczny "Kroniki" ulegać będzie bez wątpienia w toku ukazywania się periodyku modyfikacjom i ulepszeniom. Dążeniem naszym w każdym razie będzie pomieścić na łamach "Kroniki" jak najwięcej opracowań traktujących o węzłowych i naj silniej poruszających opinię publiczną zagadnieniach miasta, dawać jak najbardziej wierny przekrój jego życia. N a ile uda nam się zrealizować nasze zamysły - przyszłość okaże.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry